Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-06-03 / 44. szám

2 44-ik szám. NTÍRYIDÉK. 1915. junius 3 Hadikölcsön jegyzések. Tlszaberczelen. Hitelszövetkezet 4000 K, Ref. Egyház 5000 K, özv. Bakó Sámuelné 1600 K. Szö­gyéni Jenő 200 K, Szögyényi Anna 700 K, Kozák Sándor 400 K, Abaházi Vilma 100 K, Gömöry Frigyes 300 K, Nagy István 1000 K, Id. Farkas Antal 1050 K, özv. Mészár lstvánné 400 K, Tar Sándor 800 K, Szűcs Gáborné 1000 K. Összesen : 16,550 korona. Timáron. Kutka Izidor 100 K, Vattamány Jánosné 100 K, Stark Áron 200 K, Vattamány And­rás 100 K, Stefán Ferenc 100 K, Törők Já­nos 100 K, Molnár Gusztáv 500 K, Kulcsár Károly 100 K, Molnár Kornél 10,000 K, Szűcs János 100 K, M. Lipén János 100 K, M. Li pén Jánosné 100 K, Hitelszövetkezet 1000 K, Timári iskola-alap 1200 K. Összesen: 13,800 korona. Paszabon. Horváth István 100 K, Karakó Lajosné 500 K, Biró Sándorné 100 K, Helmeczi Mi­hály 100 K, Kun Bertalan 500 K Albert Pál 200 K, Helmeczi Zsuzsanna 400 K. Kun Sarolta 50 K, Kun Ilona 50 K, Kun Berta­lanná 100 K, Tóth Peter 50 K, ifj. B-ró Pálné 1000 K, Béres Antalné 600 K, ifj. Hel­meczi Mihályné 200 K. Ref. Egyház 600 K, Kun Margit 200 K, Kun Bertaíanne 10>> K, Tóth Eszter 100 K, Szövetkezet jegyzése 2000 K, Kocsis Miklós 100 K. összesen : 7050 korona. Gáván. Ifj. Okolicsányi Lajos 5000 K, id. Farkas Lajosné 500 K, Maász Róza 200 K, Krakon­pei ger Mihályné 600 K, Csatlós Juliánná 500 K, Rolkó Albert 1350 K, özv. Mikecz Mihályné 200 K, id. Farkas Imréné 400 K, Gávai iparos­kör 100 K, Csordás György 1000 K, Krecsár Pál 50 K, Kántor József 200 K, Andó Sá­mual 200 K, id. Baróth Imre 1000 K, Atlasz János 1000 K, özv. Malitz Antalné 1000 K, Krasznai Erzsébet 1000 K, ifj. Baróth Imre 500 K, Róka András 900 K, Lenko Endre 3000 K, özv. Rákó Jánosné 700 K, ifj. Rekó Mi hály 1700 K, Feller Ferencz 200 K, Gáva köz­ség 2000 K, Gávai hitelszövetkezet 2000 K, Olchváry Pal 500 K, Klein Vilmos 500 K, özv. Pásztor Józsefné 1000 K, Klein Lijos 1000 K, Teitelbaum Lajos 500 K. Engel Ber­talan 500 K. Kipschitz Vilmos 2000 K, Gávai takarékpénztár 10 000 K, Rimer Ármin 10,000 K, Dicker Sámuel 1000 K, Berger Samu 1000 K, izr. temetkezési Egylet 500 K, Mogyorósi Ist­ván 500 K, Staub Sándor 1000 K, dr. Fodor Sándor 1000 K, Klein Ignácz 500 K, Lipschitz Sámuel 500 K. összesen: 57,250 korona. Tiszanagyfdlnn. B'kény Gyula 5000 K, Szaniszló. Endre 4400 K, Csengeri Károly 1000 K, Csengeri Károlyné 1800 K, Feldheim Emánuel s fia 20,000 K. Összesen: 32000 korona. Vencsellön. Jáger József 100 K, Türk Mihály 50 K, Futkos Péterné 100 K, Futkos András 50 K, özv. Snekszer Mihályné 200 K, özv. Jatkó Péterné 100 K, Frank János 100 K, ifj. Tóth Mihályné 100 K. dr. Csepela Lajos 200 K, Türk György 600 K, Déváid János 50 K, Jendruscsik Józsefné 200 K, Krakenperger Ke­resztély 100 K, id. Türk Keresztély 50 K, Tóth Piroska 100 K, Tóth Emil 50 K, Tóth Sándor 50 K, Tóth Jenő 50 K, Türk Ilona 300 K, Türk Borbála 200 K, Türk Antal 200 K, Tilk Frigyes 100 K, Krakenperger lstvánné 100 K, Karmanóczki Andrásné 200 K, Bodnár József 100 K, Sicz József 50 K, B-nya István 100 K, Labancz János 50 K, id. Müller Peter •50 K, id. Vagner Keresztély 1000 K, Háhn Ferencné 500 K, Karmonóczki János 1000 K, Jászai János 500 K, Hahn Ferencné gyermekei 300 K, Borsós József 500 K, Lebbenszki György 1500 K, Hitelszövetkezet 5000 K, Község 5000 K, Jászai János 100 K. Vagner Béla 800 K, Csendes Ferenc 1000 K, Klein Matild 300 K, ifj. Rák Ignácné 100 K, Déváid Konrád 100 K, Kéri György 50 K. Nagy Sándor 200 K, Vinnai József 200 K, Marton Jakab 50 K, Hettmanek Ferenc 200 K. N. Türk Antal 400 K, id. Gyuricza József 100 K. összesen : 22,600 korona. Bujon. Auspitz József 150 K, Tóth József 100 K, F^jes Sámuel 600 K. Márton János 1300 K, Szük Ödön 200 K. Varga Erzsébet 600 K, Terhes Dániel 850 K, ifj Szentmiklósi Andrásné 200 K, ifj. Andrássi Kálmán 700 K, Téglási ref. egvhaz 2500 K, Torna János 600 K, ifj. Szabó Károly 400 K. Nagy Ferencné 200 K, Balog János 300 K, Udvari István 00 K, Bod­nár Borbála 200 K, Benyei Józsefné 500 K. Halász András 600 K, Lencses Mihályné 300 K, Szentmiklósi József 200 K, Kriston Gáborné 100 K, Tóth Sándorné 100 K, Papp Károlyné 1200 K, Szentesi Józsefné 200 K, Dobránszki Mihalvné 300 K, Csisztu József 100 K, Sze­pesi András 200 K, Lasánszki József 1000 K, M-sinkó Mihály 2000 K, Munkácsi Mihályné 300 K, Mikita Mihályné 200 K. Szenki Sá muelné 100 K, Erdélyi Antal 1000 K, Tóth Dániel 1000 K, Andrássy Kálmán 1000 K, Tóth András 1000 K, Ref. egyház 9000 K, Vaszili János 7<i0 K, Garai János 1000 K, Andrássy Jolán 500 K, Novákv Sámuelné 3000 K, Krakonperger Keresztély 100 K, Róm. kath. iskola 100 K, Szentesi Gábor 1000 K, Homok Andrásné 1000 K, Krasznay József 1000 K, Terhes látván 2000 K. Treszkai Jánosné 400 K. Burger Sámuel 1000 K, Fogel Kálcnánné 2000 K, Blanár József 1000 K, Buj község 8000 K, Buji legelő birtokosság 16,000 K, Müller Adolf 12 000 K. Bőmer Ármin 16,000 K, Beck József 4500 K, Krasznay József 1000 K, Friediánder József 1100 K. összesen: 102,900 korona. A háború. (A , Nyirvidék" eredeti távirata.) Budapest, junius 1. Hivatalos. Orosz hadszíntér: Santól keletre előrenyomult szövetséges csapatokat ma éjjel egész arcvonalon nagy orosz erők megtámadtak. Különösen az alsó Lubacowka mentén számra fölényben levő ellenséges erők kíséreltek meg előretörést. Az összes tá­madásokat az ellenség igen súlyos vesz­teségei mellett visszavertük, ugy hogy az oroszok több helyen bomlott so­rokban vonultak vissza. Alsó San mentén Sieniewától lefelé ellenünk intézett orosz támadások meg­hiúsultak. Eközben Przemysl északi arc­vonalon bajor csapatok rohammal elfog­lalták a várövnek három erődjét és 1400 embert foglyul ejtettek; 28 nehéz ágyút, köztük két páncélost zsákmá­nyoltak. Dnyesztertől délre Linsingen had­seregnek szövetséges csapatai tegnap a támadás folytatásaképen behatoltak az ellenség védelmi állásába, oroszokat megverték és Stryjt elfoglalták. Ellenség visszavonulóban van a Dnyeszter irányába. Itt 53 tiszt és több mint kilencezer főnyi legénység mint hadifogoly, nyolc ágyú és tizenöt géppuska került a győzők kezére. Pruth mentén és Oroszlengyelor­szágban helyzet változatlan. Olasz hadszíntér: a Folgaria La­varonei fensikon megindult ágyuharc és a karínthiai határon valamint Karfreit körüli terepen keletkezett kisebb harcok tovább folynak. fjQp^R altábornagy, Berlin, junius 1. Nagyfőhadiszállás jelenti. Nyugati hadszíntér: Franciák Neuvilletől délre, május harmincadikán szenvedett verességük után feljebb északra tegnap uj áttörést kíséreltek meg. Táma­dásuk, mely két és fél kilométer széles 1 souchez-betuni-ut és Carency-patak között levő állásunk ellen irányult nagy veszte­ségeik mellett, többnyire már tüzünkben összeomlott. Csak Soucheztől nyugatra került szuronyharcra a sor, amelyben mi maradtunk győztesek. Bois de Pretreben sikerült csapataink­nak a tegnapelőtti elveszett árokrészeket legnagyobbrészt visszahőditaniok Az el­lenség újból igen jelentékeny vesztesége­ket szenvedett. Arcvonal többi szakaszán tüzérsé­günknek néhány örvendetes sikere volt. A Mourmelon le Grandétól délre a francia táborba esett teli-találat követ­keztében 3—400 ló elszabadult és min­den irányban szétrohant. Számos jármű és automobil lehető leggyorsabban el­iramodott innen. St. Menchouldttól északra és Yerdun­tól északkeletre az ellenséges lőszerrak­tárok levegőbe repültek. Válaszképen Ludwigshafen nyilt vá­ros bombázására, ma éjjel londoni hajó­gyárakat és dokkokat kiadósan bom­báztunk. Ellenséges repülők ma éjjel Ostendét bombázták, több házat megrongáltak, de egyéb kárt nem okoztak. Keleti hadszíntér: Ambotennél Libautói keletre ötven kilométernyire német lovasság a negyedik orosz dra­gonyos ezredet megfutamította. Szawle környékén ellenünk intézett ellenséges támadások eredménytelenek voltak. Májusi zsákmány a következő : Njementől keletre 24,700 fogoly, tizenhat ágyú, negyvenöt géppuska. Njemen és Pilica között 6943 fo­goly, tizenegy géppuska és egy légi jármű. Délkeleti hadszintéi: Przemysl északi vonalán bajor csapatok tegnap a 10., 11. és 12. számú erődöket (Dunko­wickinél és attól nyugatra) az őrségnek 1400 emberből álló maradványával és két páncélos, tizennyolc nehéz és öt könnyű ágyút kitevő tüzérségi felsze­relésével együtt, rohammal elfoglalták. Oroszok megkísérelték végzetüket Jaroslautól keletre ellenünk intézett tö­megtámadásokkal elhárítani. Minden erői* ködésük azonban eredménytelen maradt. Az elesettek borzalmas tömege borítja arcvonalunk előtt cl CSclt ch~ teret. Linsingen tábornok hadseregével a zwinini győzők a Bothmer bajor tábor­nok vezetése alatt álló gárdacsapatok, keletporoszok és pomerániak a nagyon megerősített Stryj helységet rohammal elíoglalták és a város mellett és attól északnyugatra az orosz állásokat át­törték, eddig 53 tisztet 9182 főnyi le­génységet fogtunk el, nyolc ágyút és 15 géppuskát zsákmányoltunk. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom