Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-06-03 / 44. szám

44-ik szám. JVYÍRVIDÉK. 1915, junius 3. 3 Az emberi élelem biztosítása. A mult keserves tapasztalatain okulhat tunk. A háború teljesen a magunk erejére, a magunk készleteire kényszeritett, s nyilván valóvá lett minden gyengeségünk. A világháború küszöbén teljes tájékozat­lansággal, fel nem készültséggel állottunk. Nem ismertük fel a mult évi termésünk silányságát, nem volt biztos alapúnk a fogyasz tás statisztikája terén, különösen nem ismertük fel egyes vidékek hiányait, s előállt az a hely zet., hogy mig pl. a nyíri burgonya a ver­mekben és kúpokban romlott megi más he Iyeken a drágaság és nélkülözés komoly jelle get öltött. A kormány intézkedések megkéstek, s óriási fejetlenség állt be, s meglevő készleteink, jóllehet a gazdák kezéből potom olcsón sik­lottak ki, a spekuláció kezén soha nem észlelt magas árakra emelkedtek s a fogyasztók teljes kizsákmányolására vezettek. Példának hozom fel a babot, amelyet 20 koronán adtak el a gazdák, ma 100 korona, a burgonya, amelyet 6—8 koronán értéke sitetlek, ma 12—14 korona nagyban, a köles 70 korona. Fontos élelmi cikkeket pocsékolt el a szesz és sörgyártás, pedig ezeket nélkülözhettük volna s a gazdák kezén levő tengerit elrekvi­rálták, az igy előállt hiányok pótlására, s ezzel elvionták eredeti rendeltetésétői, az állati takar­mányozástól s ennek szomorú következménye lett a tej, zsir és hushiány s az állatok meg­fogyatkozása s megdrágulása. A hadsereg' élelmezésnél nem a gazdákat tették első helyre, de valósággal kizárták s ezzel a lelketlen kufárhad óriási árfelhajtást eszközölt s nemcsak a hadi kiadás jkat kétsze­rezte meg, de a fogyasztókat, a tönk szélére juttatta. Mig a gazdáktól kényszeruton 1 korona kilónkénti áron vették el az ökröt, ugyanaznap a katonai szállító két koronánál is magasabb árat kapott, a kukoricánkat elvitték 17 ko­ronán, májd 20 koronán, elnézték, hogy a spekuláns 36 koronán adja a korpát, 30 ko­ronán a konkolyt, ezt a speciális jub abrakot s bizony ennek erednfénye, hogy még a gyer­mek és beteg sem juthat tejhez. Nagy mohósággal vetették rá magukat a gazdák terményeinek ármaximálására, de egyet­len intézkedés sem tétetett a gazdák szükség­leteinek ármegállapítására. Megszabták az árát a gabonanemüeknek, gyapjúnak, de 600—1200% al emelkedtek a rézgálicz, nyers- és kenőolaj, ruhanemüek stb. s a % is vigan táncol a 12—14% os régiókban. Az igy agyonboldogitott gazda osztály megfosztva minden erőforrás'ól nem tud eleget tenni nagy feladatának, a népélelmezés és had­seregélelmezés mindennél fontosabb követel­ményeinek. A rekvirált terményeket nagyrészt ma sem vették át s igy ki sem fizették, sőt már a jövő év termését is letiltották. A gazda pénzhez nem juthat, ellenben fizetheti a % ot a be nem fizetett adóért, s vigan perelik a ki nem fizetett számlákért s a nem rendezett váltókért! A hadikölcsön hazafias kötelesség. Minden gazda hazafi, de ebből a nemes kötelességtel­jesilésből is ki lesz zárva, ha meglevő készletei továbbra is a magtárban dohosodnak s ha uj termését is ilyen csigalassúsággal fogják át­venni. A legnagyobb baj mégis az, hogy a ren­des munkákat sem végezhetik el a pénzhiány miatt. Ez pedig nem is valami ördögi mesterség­gel lenne orvosolható, csak helyes intézkedé­sekkel, amelyek nem annyira méltányosak, mint kötelességek. Igy ment ez a békében is, a kirívó ellen­tétek most csak szembeötlőbbek. A gazdaosztály sérelmei most csak jobban szembetűnnek s a köz tekintetében súlyosabban esnek a latba. Most válik nyilvánvalóvá, hogy mindennek alapja a föld s a gazda jóléte a polgárok és haza jóléte is. Itt van az ideje, hogy a magas termény­árak révén a gazda lélekzethez jusson, de az intézkedések az uzsora karjaiba szorítják a gazdaosztályt. Nagyon kevesen tudják, hogy a gazda hitele hogyan is áll. Ennek megvilágítására legyen elég azt fel említeni, hogy mig egy 300,000 koronás ter­ményre 10—20,000 koronát sem tudott a gazda sem a múltban sem a jelenben kapni, egy tizedrangu, vagyontalan terménykereskedő 30—40,000 korona kölcsönhöz juthat, hogy a gazdától a termény potom olcsón előre meg­vásárolhassa. Ne csodálkozzunk tehát a gyakori birtok változásokon s árveréseken s az üzérosztály könnyű birtokszerzésén. Soha a gazdák hitelével nem törődtek s ez most irtóztató módon megbosszulja magát, Ami a jövőt illeti, már most kell gondos­kődni az élelmezés zavartalan biztosításán. A kenyeret mihelyt lehet, burgonyával kell keverni s a terményt ki kell őrölni 12—15%-ig. A korpát a gazdák részere olcsón első kézből kell visszajuttatni, abban az arányban, amint a termény mennyiséget az illető gazda beszállította. A bevetett területet pontosan fel kell mérni s a termést pontosan számba venni s a fogyasztást contingentálni. Számot kell vetni a rizs megfogyatkozásá­val, e célból a kiszáradt, a víztől elárasztott területeket kölessel kell bevetni. A szesz és sörfőzést redukáini kell. Korán érő kukorica fajokat termeljük, hogy a zöld tengeri nagy mennyiségben álljon korán ren­delkezésre. A zsir hiányt napraforgó olajjal kell pó tolni, azért is most a napraforgó termelésre nagyobb gondot kell fordítani. A vasúti szállítás nehézségeit a lehetőségig javítsuk, nehogy a termények a gazdánál he­verjenek és romoljanak. Az erdei termények : málna, áfonya, szamóca, gombák, csak ugy juthatnak el a fogyasztokhoz, ha a vasút eze­ket gyorsan továbbítja. A vadak fiait és tojásait fokozott gondo­zással kezeljük, a fészekszedést szigorúan bün­tessék. A kubikokban, árterekben küntrekedt hal ivadékot hordókban szállítsuk vissza a folyókba, tavakba és szigorúan őrködjünk, hogy az orv­halászok a fejletlen halivadékot el ne pusz­títsák. A baromfi, házinyúl és galamb tenyésztést mindenki karolja fel, akinek alkalma van ehhez. Főzésünknél a legmesszebbmenő takarékos­ság vezessen s a levesben főtt zöldséget is fogyasszuk el, vagy juttassuk házi állatainknak. A mosadékon és hulladékon neveljünk konyhás­malacot. Étkezésünkben tartsunk szigorú mértékle­tességet s a vendéglők hosszú étlapjainak el sell tűnnie, mert az csak sok evésre és po­cseklásra vezet. A saison cikkeket fogyasszuk mindig, ne vágyjunk újdonságokra. Előbb a meglevő, fo­gyasztásra alkalmas cikkeket élvezzük, nehogy pusztulásba menjenek. Ha a társadalom minden rétegét áthatja ez a törekvés, ha mindenki felismeri és követi is ezeket az elveket, ugy nem lesz hiány. • Különösen nagy gond fordítandó a zöld­ségek és gyümölcsök konzerválására, hogy a drágaság ezzel is enyhüljön. Szárítsunk mentől több gombát. Azzal is számot kell vetni, hogy most már teljesen el leszünk zárva a külföld­ől s teljesen a magunk terményeire leszünk utalva. A legmesszebbmenő takarékosság és mér­tékletesség vezessen minden dolgunkban. Szofiijas Gusztáv. — Bojkottáljak a francia és angol árakat! Mi lesz a káposztával? Levél a szerkesztőhöz. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Azt írják az újságok, hogy Németország már elkészült egy ujabb téli hadjáratra. Szük­ség lesz-e rá, vagy sem, azt megmondani sen­ki sem tudja. A németek azonban már most készen vannak reá. Csudálatos nép az a német. Mindig jó előre jár az esze. Azért nem érhetik meglepe­tések. Ellenben a németek bőségesen részel­tetik ellenfeleiket meglepetésekben. Hát vájjon itt minálunk, gondolunk-e már a jövő télre ? Katonáék bizonyára gondolnak. Bizonyára elkészülnek idejekorán minden eshetőségre. Hanem hát mi, polgárok, forditunk-e elég gondot a jövőre ? Az idei gabonatermésről halljuk, hogy az állam monopoliummá teszi. Az övé lesz minden, ami gabonanemüt terem. Persze, megfizeti az árát, épen ugy, mint a dohányért megfizet a termelőknek. Már előle­get is ad reá. A búzára métermázsánkintt 20 koronát. A gabona-monopolium terve tetszik mindenkinek. Gazdának, fogyasztónak egyaránt. Vannak azonban még más élelmi szerek is, amiknek a jövő télre való biztosításáról idejében kellene gondoskodni. Itt van például a káposzta. Egyike a leg­általánosabb, legkedveltebb téli ételeknek. Gaz­dag és szegény, ur és paraszt egyaránt szíve­sen eszi. Nem is drága eledel. Bár lehet drága ételnek is elkészíteni: töltve, belefőtt „daga­dó"-val, rajta füstölt húsból való pecsenyével. De hát nem muszáj épen mindenkinek avagy mindig csak igy elkészített káposztát enni. Bennünket szabolcsiakat még közelebbről érdekel a káposzta kérdés. Sokat és jót ter­melünk belőle. A demecseri, gégényi, pátrohai állomásokról sok-sok waggonnal szállítanak el az ország minden részébe — békés, zavartalan időkben. Azonban béke idején is gyakran megesik, hogy a termett káposztának jó része az állo­másokon rothad el. A vasút nem győzi elszál­lítani. Hát még hogy fogja elszállíthatni, ha a csapi vasutvonalat az ősszel is igénybe veszik a katonai szállítások. ? Pedig előreláthatólag igénybe veszik. Még ha a háborúnak a nyár végére vége is lenne, mondjuk ha csak az oroszokkal is, akkor is hosszú ideig katonai szállítások fognak ezen a vasúton lebonyoli­tódni. Nem jó lenne már most gondolkozni a fö­lött, hogy mi lesz az idei káposzta terméssel? Azért mondom már most, mert ismerem a magyar ember természetét; tudom, hogy sokáig gondolkozik, mielőtt valamibe hozzáfogna. Ha aztán hozzáfog, akkor se szeret elsietni, el­hamarkodni semmit. Emlegették már sokszor, hogy Demecser vidéke számára káposzta savanyitó gyárat kel­lene létesíteni. Mozogtak is ilyen irányban, de eddig semmi sem lett belőle. A háború azon­ban sok mindenre megtanított bennünket. Sok mindent megcsináltunk a kőzélelmezés érdeké­ben is, amire azelőtt nem gondoltunk volna. Nem volna-e jó, alkalom és időszerű már most megint felvetni a káposzta-savanyitó gyár eszméjét ? Annyi körülbelől bizonyos, hogy ha sem­mit sem csinálunk, az idei káposzta termés nagy része a termelők nyakán marad. Pedig bizonyos az is, hogy a káposztát igen könnyű eltenni télire. Csak be kell savanyítani. Hor­dókba kell betaposni s hordóstul eltenni. A nyers káposzta-fejek elszállítása sok helyet, sok vasúti kocsit igényel. Ellenben a hordókba rakott káposzta összehasonlithatlanul kisebb helyet foglal el. Sokkal sőt sokszor kevesebb vasúti kocsiban el lehet ugyanazt a káposzta-mennyiséget szállítani besavanyított állapotban, mint fejekben. Én csak felvetem a kérdést. A részletekbe nem akarok belebocsátkozni. • Azt az illeté­kesekre és hivatottakra bízom. Szeretném azon­ban, ha az illetékesek és hivatottak már most

Next

/
Oldalképek
Tartalom