Nyírvidék, 1915 (36. évfolyam, 1-103. szám)

1915-01-31 / 9. szám

4 9-ik szám. JSRÜRBTOfiK. 1915. január 31 Erdőkezelési járulékok. Szabolcsvármegye közig bizottságának mezőgazdasági albizottsága a nagykárolyi m. kir. állami erdőhivatal előterjesztése és a deb­receni ker. erdőfelügyelő javaslata alapján, a nyíregyházi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség meghallgatása után, a Szabolcsvármegye területén lévő állami kezelés alatt álló 3205. o. kath. hold erdő után, az 1915—1919. évekre szól IV. ötéves erdőkeze­lési járulékot az alábbi széjjel osztással hol­dankint évi 76 fillérben összesen tehát évi 2435 korona 80 fillérben megállapítja: A mezőgazdasági albizottság az 1915-1919 évekre szóló IV-ik ötéves erdőkezelési járulé­kot a kisvárdai m. kir. adóhivatal területében Szalóka község 226.2 kath. hold erdeje után évi 171 korona 91 fillér. 2. Eszeny község 3.3 kath. hold erdeje után évi 2 korona 51 fillér. A nyirbátori m. kir. adóhivatal kerületé­ben 3. Nyírgyulaji volt úrbéresek 32.4 kath. hold erdeje után évi 24 korona 62 fillér. 4. Máriapócsi szent vazulrend 32.4 kath. hold erdeje után évi 64 korona 75 fillér. 5. Nyírbátor nagyközség 928.3 kath. hold erdeje után évi 705 korona 51 fillér. • 6. Nyírbátor nagyközség 8.8 kath. hold erdeje után évi 6 korona 69 fillér. 7. Nyirbátori ref. egyház 19.5 kath. hold erdeje után évi 14 korona 82 fillér. 8. Pócspetri r. kath. egyház 7.0 kath. hold erdeje után évi 6 korona 32 fillér. 9. Gr. Dessewffy Miklós nyirbélteki hit­bizományi 302'7 kath. hold erdeje után évi 230 korona 5 fillér. A Nagykállói m, kir. adóhivatal kerületé­ben : 10. Bökönyi úrbéresek 28.8 kath. hold erdeje után évi 21 korona 89 fillér. 11. Nyiracsád község 10.0 kath. hold erdeje után évi 7 korona 60 fillér. 12. Kiskállói község 15.2 kath. hold er­deje után évi 11 korona 55 fillér. 13. Érpatak község 1.6 kath. hold erdeje után évi 1 korona 22 fillér. 14. Érpataki volt úrbéresek 13.3 kath. hold erdeje ufán évi 10 korona 11 fillér. 15. Napkori volt úrbéresek 27.1 kath. hold erdeje után évi 20 korona 60 fillér. Tiszalöki m. kir. adóhivatal kerületében : 16. Polgári r. kath. egyház 2.3 kath. hold erdeje után évi 1 korona 75 fillér. 17. Gr. Andrássy Gyula hitbizománya 111.9 kath. hold erdeje után évi 85 korona 4 fillér. Nyíregyháza m. kir. adóhivatal kerületé­ben: 18. Nagyhalászi ref. egyház 3.9 kath. hold erdeje után évi 2 korona 96 fillér. 19. Gr. Dessewffy Miklós orosi hitbizo­mánya 567.6 kath. hold erdeje után évi 431 korona 38 fillér. 20. Nyíregyháza r. t. városa 809.9. kath. hold erdeje után évi 615 korona 52 fillérben megállapítja. Tartoznak a íent jelzett birtokosok a megállapított évi kezelési járulékot az illetékes m. kir. adóhivataloknál félévi részletekben minden év január és julius hó 1-én az ese­dékesség idején megfizetni és azok az ese­dékességtől számított 45 napon belől kamat mentesek, ezen határidőn tul azok után 5% késedelmi kamat fizetendő. Kimondja a mezőgazdasági albizottság, hogy a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 80210/1914—I—Á—4 számú rendeletével A nyirgyulaji volt úrbéreseknek 24 K 62 fill. Nyírbátor községnek .... 6 K 69 fill. Bökönyi volt úrbéreseknek . . 21 K 89 fill. Nyiracsád községnek .... 7 K 60 fill. Kiskálló községnek . . \ . 11 K 58 fill. Napkori volt úrbéreseknek . . 20 K 60 fill. kezelési járulékot elengedte, miért is ez uton felhívja az illetékes m. kir. adóhivatalokat, hogy az összeget leírásba hozzák.' — Divat és művészet c. legjobb magyar divatlapra előfizetéseket elfogad e lap kiadóhivatala. ÚJDONSÁGOK. Telsffon 139. szám fÜ 1* Mai számunk 6 oldal. gp^T" A lapkihordásra vonatkozó pa­naszokat kérjük azonnal tudatni kiadó­hivatalunkkal. Telefon 139. — Nincs drágasági pótlék. Az alispán felhívta a községek elöljáróit, hogy a mely község 1915. évre az elöljárók részére drága­sági pótlékot szavazott meg, az erről azonnal tegyen jelentést és a kiutalást függessze fel, mert az 1914. évre január hó 1-től terjedő hatállyal adott drágasági pótlék, az állami fize­tés kiegészítésénél számításba veendő. — Lelkész választás. A nyirpazonyi re­formátus egyházban e hó 24-én tartott lelkész választáson egyhangúlag Nyerges Ferenc anarcsi lelkészt választották meg. — Uj orvos. Dr. Havas Andort a kolozs­vári gyermekkórház helyettes alorvosát a kolozs­vári tudomány egyetemen orvossá avatták. — Kitüntetés, őfelsége a király, Kazár Ferenc nyíregyházi kéményseprő mestert a Kossatzky Zászlóalj őrmesterét az északi harc­téren szerzett érdemei elismeréséül a vitézségi éremmel tüntette ki. — A kitüntetést e hó 23 án tűzte mellére a Zászlóalj parancsnoka. — A vörös félhold javára rendezett két színházi estnek tisztajövedelme dr. Ujfalussy Dezső főispán úr őméltóságával e hó 27-én történt elszámolásomkor 934 korona 60 fillér volt, mely összeg az azóta hozzám érkezett jegymegváltások révén 964 korona 60 fillérre (azaz Kilencszázhatvannégy korona és hatvan fillérre) emelkedett. A felülfizetésekről, jegymeg­váltásokról, valamint egyéb adományokról való kimutatást a Nyírvidék legközelebbi számában közöljük. Dr. Pröhle Vilmos. — Közgyűlés. A nyíregyházi kaszinó évi rendes közgyűlését február hó 7-én, vasárnap délután tartja, saját helyiségében. — A Vármegye egszségügye. Dr. Dohnál József vármegyei t. főorvos jelentése szerint az elmúlt december hóban a halálozás több volt mint az előző és mint az elmúlt év hasonló havában. Az évi promille halálozási arány 28 08°/ 0o, az előző hóban 25'44°/oo, a mult év december havában 25'92°/ 0o volt. De­cember hóban 1914. évben elhalt összesen 749 egyén, 381 fi és 368 nő. Ezek közül 417 volt 7 éven alóli gyermek az összes elhaltak­nak 55 6"/ o 0-a. Legnagyobb volt a halálozás a nagykállói járásban, ahol 1000 lakosra 2-74 halálozási eset, legkisebb a tiszai járásban, hol 1000 lakos után 2.01 halálozási eset fordult elő. A halálozási arány Nyíregyháza r. t. városban 2.25 volt. — Levelezés a Przemyslben levő védő­sereggel. A Przemyslbe szóló levelek a krakói várparancsnokságnoz intézendők, ahol azok továbbí­tásáról repülő-posta utján intézkednek. — Védekezés a holyagos himlő ellen. A hadszintérhez közel fekvő egyes községekben hólyagos himlő esetek fordultak elő. A meg­betegedések ez ideig csak szórványosan leg • inkább a déli harctérről hazaérkező katonákon észleltettek s igy közvetlen aggodalomra semmi ok nincs, mégis a közegészség megvédésének érdeke azt kivánja, hogy ezen könnyen vesze­delmessé fajulható betegség behurcolás általi elterjedése a rendelkezésre álló eszközökkel meggátoltassék. A hólyagos himlő ellen hatha­tósan csakis beoltás által védekezhetünk. Ol­tassa be magát mindenki, tekintet nélkül arra, hogy be volt-e már oltva, vagy sem. A családfő családtagjait, a gazda cselédjét oltassa be,, mert csak igy akadályozható meg hathatósan a ragály elterjedése. Azon szegény sorsú egyé­nek, akik a beoltással járó orvosi költséget fedezni nem képesek, jelentkezzenek a folyó év február hó 7-én és a következő négy vasárnap valamelyikén délelőtt 11 órától délután 1 óráig a helybeli ág. h. ev. főgimnázium tornatermé­ben, ahol a városi orvosok által díjmentesen oltatnak be. — Köszönet nyilvánítások. Néhai b. e. Leveleki Mayer elhunyta alkalmából fia Ármin a helybeli szegények számára 400 korona összeget volt szíves letenni. Fogadja szives köszönetünket. Májetszhj Béla, kir. tan., polgármester. * A nyíregyházi jótékony nőegylet részére 200 K-t adományoztak a néhai Leveleki Mayer gyermekei, édes atyjuk elhalálozása emlékére. Fogodják érte egyesületünk hálás köszönetét, özv. Básthy Barnnné, nőegyleti elnök. * Egyletünk céljaira Klár Lajosné 10 K, Stein Sámuelné 4 K juttattak hozzánk. Gyermekkonyhánk részére templomi kegyes adománykép befolyt Blaustein Hermán (Szinyér), Bónis Mór, Vadász Lipót, Weisz Lőrinc, Szamuely Jakab részéről 5 — 5 K; ezeken kivül Feldheim Emánuelné és Weisz Lipótné több­féle fűszert küldtek. Jóságukat hálásan köszöni : Dr. Flegmann Jenöné, izr. nőegyleti elnök. — A vármegye állategészségügye. Sza­bolcsvármegye területén 1915. évi január hó 25 én a következő állati betegségek voltak: Légfene : Zalkod ; veszettség: Kemecse, Tor­nyospálca, Nagykálló, Balkány, Ujfehértó, Nyir­Iugos, Nyíregyháza szórványos; ragadós száj­és körömfájás : Tiszadada, Tiszabfid, Tiszalök, Taktakenéz, Oros, Benk, Mezőladány, Szalóka, Eszeny, Zsurk, Tiszabezdéd, Biri, Balkány» Bö­köny, Nyirábrány, Komoró; rühkórral : Büd­szentmihály, Rakamaz, Beszterec, Nyirpazony, Oros, Apagy, Lórántháza, T.-sz.-márton, Újke­néz, Tuzsér, Tiszabezdéd, Gemzse, Ujfehertó, Kisvárda, Nyirtas, Nyíregyháza 1 tanya ; sertés­pestissel: Büdszentmihály, Tiszabüd, Tiszadob, Nagyhalász, Éperjeske, Nagyvarsány, Balkány. — Féláru vasutijegyek a sebesültek hozzátartozóinak. A sebesült és beteg katonák szülői, feleségeik, gyermekeik és testvéreik a cs. és kir. osztrák vasutakon, Ausztria nagyobb vasutain, a Déli vasúton, a Bosznia-Hercegovinai vasúton, a Kassa—Oderbergi vasúton 50 százalék kedvezmény mellett, vagyis féláru jeggyel meglátogathatják sebesült, beteg katonáikat. Szükséges azonban, hogy a rendőr­kapitányi hivataltól személyazonosságukra és rokoni kötelékükre vonatkozó igazolványt nyerjenek, amelyet a vasúti pénztárnál föl kell mutatni. — A gyógyszerek árának felemelése. A háború okozta viszonyok által előidézett általános drágúlás kiterjed a gyógyszerárukra is. A külföldről behozott fontos gyógyáruk egyre kisebb mennyiség­ben érkeznek hozzánk, sőt egyes gyógyszerek be­hozatala egészen megszűnt. Ehez képest természete­sen ezeknek a gyógyszereknek az ára megdrágult. A belügyminisztérium hivatalos árszabványa az 1915 évre most jelent meg és ebben ezek az ár­emelkedések már benne vannak. A legnagyobb ár­emelkedés a kötszerek és a gyapot árában tapasz­talható, mint amely cikkek most a legnagyobb kereslet tárgyai. — Nyilvános köszönet. Nyíregyházán a Sóstón és az Erzsébet-kórházban ápolt sebesül ­tek részére Oroson Javorek Elek róm. kath. plébános ur gyűjtést rendezett a következő eredménnyel: 5 zsák krumpli, 50 darab tojás, 10 liter bab, P/a kiló rizs, 1 kosár zöldség, 1000 darab cigaretta, 10 fő káposzta. — Helyreigazítás. Felkértek bennünket annak közlésére, hogy lapunk előző számában közölt köszönetnyilvánitásók között Bodrog Antal helyett Bodrog András és neje volt az adakozó. Szőrme muff- és boák a leg­nagyobb választékban Kohn Ignác divatáruházában, Nyíregyházán. .. Telefon : 129. sz. 415-9-25

Next

/
Oldalképek
Tartalom