Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-11-26 / 95. szám

12,000 koronát jegyzett Nyíregyházi ref. egyház, Nebenmayer Antal és neje Nyíregy­háza. 10,600 koronái jegyzett Nóvák Gyuláné. 10,000 koronát jegyeztek Mezey Béla, Hohe Vilmos, Fried Dániel, özv. Gsengery Mihályné, Gsengery Kálmán, N yi>pgy há^j kmjl etí munk ás­hvTinfrjjn ppn?tár i Tahy Miksáné, Lichtmann HórTBleuer Lajos, Kovács András, Meskó Elek, id. Soltész Gyuláné, özv. Kállay Kornélné, Tardy Károly, Kirchmayer Gyuláné, Fried Ármin, Jármy Menyhért, Ág. ev. gyámintézet, dr. Klár András, Bakó Bertalanné, Farkas Juliska Beregszász, Mikuleczky István, Jármy Márton, dr. Kovách Elek. 8000 koronát jegyeztek Rendőri önsegélyző egylet, Déry Erzsébet. 7000 koronát jegyzett Bodolóczky Lajos. 6000 koronát jegyeztek Horváth Dezsőné, özv. Bajay Istvánné, Ág. ev. fögimn. tápinté­ze e, dr. Cserép József Budapest, Antal János, özv. Tóth Imréné, Pisszer János és neje, Barzó Pál. 5000 koronát jegyeztek Első temetkezési egylet Nyíregyháza, Barzó István, Doránt Fe­re c, Goldstein Ignác Geszteréd, Visnyey Fe­renc Királytelek, Varga János, Polinszky Ágost, Suhajda Béla Debreczen, Márföldi István, ijukacich Mária, Gazdaszövetség Nyíregyháza, III. Temetkezési társulat, Pillér Dazső Licsérd, dr. Bodnár István, Nyíregyházi Fűszer és Gyar­matáru r. t., Hajduhadházi közbirtokosság. 4300 boronát jegyzett Pazár Mihály Gáva. 4000 oronát jegyeztek Tóth Béla Ke­mecse, Ke de Sándor, Gróman Géza, Pap S. ndor G gszállás, Klein József és Ferenc Székely. N rer Emma Debrecen, Filep Éndre Nagyhalász, özv. Piringer Jánosné. 2000 koronát jegyeztek özv. Palitz Lajosné, Debr iszky Mária; Nyíregyházi izr. szent egylet, Hegedűs Erzsébet, özv. Sexty Gyuláné, Sexty Judith, KeMner Edéné. 1000 koronát jegyeztek Erdőss Ferencné, Marsaiké Gusztávné, Kerekes Jolán, dr. Kerekes Pál, KerekeT Erzsébet, Kerekes Ilona, Teremy József Demecser. 900 koronát jegyzett Horváth Dezső. 600 boronát jegyzett Adorján Blanka és Lenke. 500 koronát jegyeztek Szakács Pál Nyír­pazony, Mócsán András, Doctor Ármin. 400 koronái jegyz .t Fényes Jakab Nagy­halász. 300 koronát jegyeztek Nyíregyházi Nőipar­iskola, Palicz Gizella. . 200 koronát jegyezted Ibrányi izr. szent­egylet, Gruber Adolf. \ 100 koronát jegyeztek ^Melich János, Mar­salkó Juliska, Tóth Böske, Sexiy Anna. A velünk ujabban közölt Yjegyzések a következők : 8000 koronát Nagy Gyuláné N^ykikinda. 5000 koronát Nyíregyházi községi, iskola­szék, Nyíregyházi gazdaszövetség. 4400 koronát Gsengery Károly Tis®a­nagyfalu. 4000 koronát Dokupil Gyula, Veit Mária. 3600 koronát Béler Gusztáv. 3400 koronát Hercz Pál. 3100 koronát Gégényi ref. egyház. 3200 koronát Olajipar Kemecse. 3000 koronát Porsch Mita, Greksa Lajos, Erdélyi Imre, Ébrey Győző, Lényey Soma, özv. Palicz Lajosné, özv. Buday Gyuláné, Sulyok Éndre Nágykálló, Seelfreund Bernát Nagyhalász, özv. Jánószky Andrásné, Müller Adolf, Buj, Kék község, Kégly Szeréna, Nyír­egyházi leányegylet, Vas Mihály Gégény, Kis­varsány község. 2800 koronát Csuka Lajos. 2600 koronát Nyíregyházi kereskedők és iparosok hitelszövetkezete. 2500 koronát Leschák Antal, Breuer József, ifj. Pikó Béla Gyoma, Bakó Andrä; Tiszanagyfalu, Lorántháza—nyirbaktai ref. egy­ház, Vadnay Ferenc Tuzsér. 2400 koronát Tóth Gábor, Buchwein Albin. 2200 koronát Propper Bernátné. 2100 koronát Ferenczi Mihály. 2000 koronát Dániel Jolán, Paczauer Vik­tor, Bogár Lajos, dr. Dohnál József, Déry P. Pál, Burger Mór örökösei, Kozák János, Faj­csik Ferencné, Gottlieb Henrik, Fejér Imre, Hulvej János, dr. Oláh Jánosné, dr. Korányi Endre, Róthbart Izidor, Reich Adolf, Andrássy Gyula, Márky Elekné, Raczka Isván, Antal János, id. Henzsely András, Szőllőssy Lajos, Czesztyiczky András, Eltscher Simon, Deim György Kemecse, Textorisz Gusztáv, Irsai Gusztáv, Osztiadal Anna, Hideg Nagy Anna, Hideg Nagy István Kék, Nyíregyházi izr. szent­egylet, Szabolcsvármegyei pártfogó egyesület, Palicz István, Szabó Sándor Kisszederes, Kovách Győző, Mezőssy Gusztáv Gégény, Lajos Cyő­zőné Rozsnyó, Bagoly Dániel, Ruzsonyi Karolin Beszterecz község, Czipa Mihály. 1800 koronát Lovag Rainer Gyuláné Wien, 1500 koronát özv. Jóna Mihályné, Nyír­egyházi vili. r. t. tisztviselői. 1100 koronát Drenyéczky András Oros, id. Lakner Ödön. 1800 koronát Nyíregyházi róm. kath. egy­ház, Tamási Veronika misealap, Nagyhalászi ref. egyház. 1600 koronát Éles László, Szakos István, Kun Mihályné, Fabula András, Hartos János. 1500 koronát Kresz Lajosné, özv. Nagy Sándorné, Szikszay Pál. 1200 koronát Nikelszky Sámuel, Ritter Margit. 1000 koronát Suták Zsuzsanna, Tarsoly Péter, Ehrenfeld Adolf, Goldstein Menyhért. Hajdusámson, Benicky Etelka, Szarka Lajos, id. Antalócy István, Nyírbátor község, Kálmán Károly, özv. Kovách Gergelyné, Kubassy Gusz­táv, Wirtschafter Ármin, Ungár Lajos, Bezdek Lajos, Pazony, Garay József, Szatmári Dánielné, Hercz Pál, Taub Lajos, Gábor Jenő. 10,000 koronát gávai református egyház. 9000 koronát Müller Adolf Buj. 7150 koronát Bakhó István Thuzsér. 6000 koronát özv. Pásztor Józsefné. 5000 koronát Lipschitz Vilmos. 4000 koronát Beck József Buj, Römer Armin. 2000 koronát Rolkó Albert, id. Baráth Imréné. 1000 koronát Burger Sámuel Buj, dr. Fodor Sándor, Olchváry Pál. 500 koronát Lipschitz József Vencsellő, Goldberger Gerzson Tiszaberczel, Grünbaum József Kenézlő, Buji izr. hitközség, Mogyorósy István. 1000 koronát Nyíregyházi róm. kath. egy­ház rózsafüzér társulata, Dobránszky Gyula Kótaj, Bakaj András, Sarkadi Adolf, Molnár Julia, Friedmann Jenő, Bánóczy Ferenc, Bacskay Antal Nagyhalász, Roczkay Mihály Nagyhalász, ifj. Häuffei Lajosné, Drucker Melinda, Kovács Károlyné, Székely, község, Bátory István, Lippa András, Török Gyula, özv. Bleuer Sámuelné, Cseh György, Fedor Mária, Marcsek György, Foltin Zsuzsó, Toma­sovszky András, Márczy Andrásné Nagyhalász, Popper Záli, Dankó Pál, Polánszky Sándor, Kiss Józsefné, Skolnyik Mihályné, Kovács Mihály, " icnzsely Istvánné, Deák József, Reich Adolf, l^irman Lenke és Tamás, Marcsiska Mihály, Mái v|öldi Juliánná, Bencs András, Propper Sa­roltul, Glück Samu, Nyíregyházi ort. izr. hit­község, Barta János Kemecse, Márföldi Andrásné, Szmokár Mikály, Barth Antal, Fekete Jenő, LandatY, Bernát, Reich Adolf, Morauszki György, Blumber\g József. Sztempák, Maris ka, Zorn Ádám, Ébner Bé&a, Tőrök László, Nagyvarsány Község, Kántorjánosfi község, Pataky Lajos, Gégény község, Líbik József, Márczy László, Jármy Ilona Eiáson^y 800 koronát jegyeztek Hulvej András, Gros* Flóra, Varga Juliánná, özv. Tomasoszky Gyoiáné, Drenjvuszky János, Antal János. 1600 korobát Hartos János. 800 koronát B. Veres Ferenc Dombrád, j Balla János Doríabrád, Molnár István Napkor. 700 koronát iTomcsik Józsefné, Nyíregyházi róm. kath. el. iskola szegényalapja, Nyirtéth község, Krón József, Paulasz Márton. 600 koronát Guttman Bernát Buj, Turcsány András, Duszk Bertalan Uj fehértó, Fodor Jó­zsefné, Kovács János, Verbovszky József Nyír­bátor, Rhonyec János Királytelki szőllő, Wein­berger Farkas Tiszabercel, Francéi Mihály, Szabó István Tiszalök, Pataky Julia, Bátory Mihály Budapest, Berkesz község, Jármy Imre, Bodnár Mihály. 500 koronát Eltscher Simon, Zoltán Béla, Márton László, dr. Guttman Zsigmond, Ober­länder Zsigmond, Boros Lajos, Heringh Ban­dika, Klainik Margit, Énekes János, Nyárády Sándor Kék, Kemecsei ref. egyház, Bata Sán­dor Nagyhalász, Tóth István Nagyhalász, Lu­kács József Nagyhalász, Havacs István Király­telek, Mudri János Nagyhalász, Geskó Sámuel, özv. Drimala Jánosné, Fischer Menyhért, Fischer Irén, M. á. v. vasutas szövetség nyíregyházi fiókja, Haas Gyula, Szolár Pál, Adami Pál, Moravszky Ferenc, Báthy Kálmán Buj, Bakai András, Paulusz János, Nyíregyházi kereskedői tanonciskola, Frankfurt Adolf, Nádasy András, Macsi Pál, dr. Laufer Miksáné, Schoblik Ká­rolyné, özv. Takács Gézáné, Rusu Gusztáv, Farkas László, Békésy József Kótaj^ Hvaszta Pál, Kéler Gyula, Nagy Kálmán Nagykikinda, Jóna László Nyirbakta, Prekopa András, dr. Juhász Sándor, Szunyoghy András Ujfehértó, Dombrádi ref. egyház, Veres András Dombrád, Dombrádi Ghevra Gadisa, Veres Sándor Domb­rád, Nyíregyházi női ipariskola, özv. Gólián Lászlóné, Kovách Dénes. 400 koronát id. Stoll Ernő, Kendra József, Krasznay Sándor, Csernyik András, Orsovszky Gyula, Duszik Bertalan Ujfehértó, László Jó­zsefné, Dóka Anna Bashalom, Drimala János, Jármy Ödön, Görgey Józsefné, Guttmann Sá­muel, Paulusz Mártonné, özv. Tomasóvszky Jánosné, Grexa Jánosné, Burger Ede, Szénffy Mariska, Barta András, Stark Karolin, özv. Krámer Zsigmondné, Dienes Józsefné, Gemzse község, Farkas Imre és neje Pethő Amália Buj. 300 koronát Ferenczy Mihály, özv. Hock Lajosné, Weisz Samuné, Stoll Ernő, Mráz Já­nos, Nyíregyházi ág. h. ev. tanítótestület, Hel­ler Dániel, Májerszky Béla, Babicz József, Magyarországi rokkant-egylet nyíregyházi fiókja, Déry István Tiszabercel, Prékopa Margit, ifj. Barabits Sándor Deregnyő, Barabits Elemér Deregnyő, Vitéz Irén Kemecse, Vitéz Margit Kemecse, Szikora Pálné Királytelek, Friedmann Etel, Zsák Emil, Gulyás Mihályné Nagyhalász, Ruhmann Andor, Hovanyecz Mihály, Simanecz János, Breuer Aladár, Duszka Mihály; Ilauszky Erzsébet, Artner Kálmánné, Hoffman Artúr, Nebenmayer Irén Csillaghegy. 200 koronát Pivnyik Róza, Borók János, Moskovitz Jakabné, Sípos Ilona, Eichler Lujza, Stockinger János, Kovács Gyula, Tomory Dezső, Kovách Izabella, Paksy Sámuel, Mile János, Gutyán György, Drenyószky Juliska, Hronyecz István Királytelek, Geppei Tivadar, Dóka Er­zsébet Bashalom, Dóka István Bashalom, Ta­kács Endre Tiszaeszlár, Orosz Juliánná, Kudri György Bashalom, Horváth András, Lenhörn Imre, Mikecz Tamás, Márföldy János, Kovács Z. András, Kovács Ándrás, Petrikovics Pálné, Frcska Józsefné, PlacLta István, Széles Károly, Pócsik Mihály, Keresztes János, Kundrák István^ Csicska András, Adamovics József, Schwarcz Mihály, Mayér Lipót, Harsányi Balázs Dombrád, Belinszky Béláné Dombrád, Dedinszky Endre Dombrád, Szombathy Ilona Gégényy Weisz Ig­nácz Gégény, Vass Sándor Gégény, Neumann Dávid Nagycigánd, Vaiser Károly Tiszakanyár, dr. Rhénes Imre, Ujfehértó. 1500 koronát ifj. Farkas Antal Tiszabercel. 200 koronát Szűcs Margit, Ardó Béla, Balogh Imre. 150 koronát dr. Szesztay Zoltán, Frank Géza Gyüre, Borbély Imre Dombrád, Gyüre község. 100 koronát Ungerleider Fanny, Kordován Mihály, özv. Kalló Antalné, özv. Guttman Henrikné, Ruhman Andor, Frindt Antal, Mizsura Mihály Nyirtét, Krutilia József, Rubin Ferenc, Polinszky István, Lucze Béla Gemzse, Hoffman Ferenc, Jakab József, Fekete Sán­dorné Nagyhalász, Kis Ánna Tiszaeszlár, Csesz­nák Mihály, Lipták Dénes Székely, Kerekréti János, Morauszky György, Lichtblau Jakab, Schmutzer Mária Nyíregyháza, Jakab János*

Next

/
Oldalképek
Tartalom