Nyírvidék, 1914 (35. évfolyam, 53-104. szám)

1914-11-26 / 95. szám

Juhász Ilona, Nagy Ilona, Stark Károly, Licht­blau Béla Rákosliget, Simonies Józsefné, Bock Béla, Kohn Irénke, Pollák Herman Nyirbog­dány, Kovách Izabella, Nagyvarsány község, Főző Erzsébet Dombrád, Pap Antalné Domb­rád, Pataky Lajos Dombrád, Béres János Dombrád, Veres Sándor Dombrád, Papp Antal Dombrád, Goldstein Miklós Gégény, Klainik Juliska Dombrád. 50 koronát Ungerleider Emilia, Petneházy Boldizsár, Petneházy Boldizsárné, Vietórisz Gyula, Ferencz András, Pristyák András, Kósa András, Pristyák János, Herman Pál, Pristyák Andrásné. Magyar András, Danes Miklós Uj­fehértó, Pálóczi József Dombrád. A vidék jegyzései: Kisvárdán, A Kisvárdai Takarékpénztárnál 531,800 koronát. Gazdasági Hitelintézetnél 197,800 koronát. Közgazdasági Népbanknál 108,000 koronát. Kölcsönős Segélyző Egyletnél 20,000 ko­ronát. Mezőgazdák bankjánál 34,850 koronát. Kisvárdai Ipar- és Kereskedelmi Banknál 13,300 koronát. Mándokon. Mándoki Takarékpénztárnál 29,750 koronát. Mándoki Hitelszövetkezetnél 29,800 koronát. Gáván. A Gávai Takarékpénztár r. t. 20,000 ko­ronát jegyzett. Nyírmadán. Nyirmadai Takarékpénztár 35,700 K. Nyirmadai Népbank 4800 K. Domb rád oil. Dombrádi Népbank 38,500 K. Nyírbak tán. Nyirbaklai Takarékpénztár 15,000 K. Demecserben. Demecseri Gazd. bank r.-t. 16,000 K. Nyíregyházi népfelkelők sorozása. Az 1878—1890. években született s ka­tonailag ki nem képzett B) alosztályu népföl­kelőknek bemutató szemléje-sorozása folyó hó 28-án ^szombaton reggel 7 órakor Munkácson az Ujfürdőben veszi kezdetét. A népfelkelők nagy számára való tekintet­tel külön vonat fog indulni Nyíregyházáról 27-én pénteken este 8 órakor, mely vonaton a katónaügyosztály által kiadott idézéssel a nyir­egyházi népfelkelők ingyen utaznak Munkácsra és viszza. A rend fentartása szempotjából közöljük, hogy minden születési évfolyam külön csoport­vezető vezetése alatt fog a munkácsi vasút állomásról a sorozó helyiségbe elővezéttetni. — Amint, tehát a vonat Munkácsra megérkezik, az állomás előtti gyülekezőtéren minden nép­felkelő születési évfolyamának megfelelő csoport­vezetőnél azonnal jelentkezni köteles. Csoportvezetők a következők : 1890. évfolyambelieké 1889. évfolyambelieké 1888. évfolyambelieké 1887. évfolyambelieké 1886. évfolyambelieké 1885. évfolyambelieké 1884. évfolyambelieké 1883. évfolyambelieké 1882. évfolyambelieké 188K évfolyambelieké 1880. évfolyambelieké dr. Bencs Kálmán, dr. Garay Kálmán. Bencs János. Bogár Lajos. Barzó István. Vass János. Kovács Jenő. Kovács Dezső. Nagy Lajos. Matulka Ödön. Nandrássy Jenő. Krska Gyula. 1879. évfolyambelieké 1878. évfolyambelieké: Kovács Gyula. Akik a népfelkelő bemutató szemléről igazolás nélkül elmaradnak kényszer eszközök alkalmazásával lesznek az utóállitásra előveze ve. Ä háború. Ma ismét a kárpáti betörések foglal­koztatják az ország lakosságát. Csakhogy avval a különbséggel, hogy ma ideges­kedés nélkül és nyugodt bizalommal vesszük a híreket. Letűnt már a mene­külők rémhíreinek is a csillaga Tudjuk, hogy a betöréseket vissza fogják verni és hogy drága véradót kell az orosznak a nyugtalanitásért fizetnie. Megbízható magán értesülésünk szerint Ungmegyéből már ís teljesen kitakarodtak az oroszok. Több helyen a betört seregeket a völ­gyekben várták és teljesen megverték őket. Hivatalos értesüléseink szerint Ung után Zemplént is megtisztították már csapataink az oroszoktól — pedig egész Homonnáig beengedték őket Mai távirataink a következők: [A „Nyirvidék" eredeti távirata ) Budapest, november 24. Piotterdam­ból a berlini Wolf-ügynökség a következő táviratot kapta: Biztos forrásból eredő híradás szerint az ,, Audacious" nevü Hyperdreadnought október 28. és 29-ike között, Írország északi partján aknára futott és elsülyedt. Az angol admiralitás ez eseményt szigorúan titkolja, nehogy az országban izgalom támadjon. Az „Audacious" 27,000 tonnás, 28,000 lóerős és 22 tengeri mértföldnyi sebességi hajó volt. Felszerelése tiz darab 34*3 centi­méteres és 16*2 centiméteres ágyú, le­génysége pedig körülbelül 1100 ember volt. (Miniszterelnökség sajtóosztálya) A „Nyirvidék" eredeti távit ata. Budapest, november 24. A hadi­kölesön jegyzésének eredményéről a fél­hivatalos Budapesti Tudósító ma délután jelenti: A hadikölesön jegyzésének határ­ideje hétfőn lejárt. A jegyzési helyek nagy számánál fogva és a tömeges jegy­zések következtében, pontos eredményt véglegesen csak napok múlva lehet meg­állapítani. Ideiglenes adatokból is, már megállapítható, hogy a jegyzett összeg eléri a nyolcszázmilliót és hogy az összeg végleges megállapítás szerint in­kább emelkedni, mint csökkenni fog. E rendkívül kedvező eredmény, amely igen előnyös fényt vet az ország köz­gazdasági teherbírására és a lakosság minden rétegének hazafias áldozatkészsé­gére — megelégedéssel kell, hogy eltöltse mindazokat, akik a hadikölesön sikeréhes hozzájárultak. / (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) (A „Nyirvidék" eredeti táviratía.) Budapest, november 24. A főhadi­szállásról jelentik: Az orosz-lengyelországi csata kemény hidegben, m inti kát részről nagy erélylyel folyik tovább. Gsapataink több támaszpontot elfoglaltak./Különösen Wolbron-felé és Piiicza közs/ég mindkét oldalán tért nyertek és ismét számos foglyot ejtettek. Egyébként a helyzet vál­tozatlan. A monarkia belsejében ezidő­szerint száztízezer a hadifoglyok száma. Közöttük egyezer a tiszt, f HÖFER vezérőrnagy, a vezérkar főnökénél; helyettese. (Miniszterelnökség sajtóosztálya,) / T A N Ü O Y. A Szabolcsvármegyei Tanitók Otthona e hó 18-án tartott választmányi ülésében el­határozta, hogy a hadi kölcsönből 1000 koro­nát jegyez. A jegyzés meg is tőrtént, Ref. iskola Nyíregyháza, 100 K. M&di biztosítás. A Trieszti Általános Biztosító Társula­(Assicurazzioni Generali) hazafias érzel­mektől vezéreltetve és hogy a most be­vonuló 24—36 éves népfölkelőknek lehet tőséget nyújtson arra, hogy családjukról életbiztosítás révén megfelelő módon gon­doskodjanak, ólet-hadihistosifási rfäjaii 3373%-al leszállította. 619-2-1 ÚJDONSÁGOK. Mai számunk 8 oldal. Telefon 139. szám — Az országgyűlési választók végleges névjegyzéke. A nyíregyházi országgyűlési képviselőválasztók ideiglenes névjegyzéke ellen egyetlen felszólalás sem adatott be a kitűzött határidő alatt. —• Ennek folytán a városi központi választ­mány szerdán délután tartott illésében megállapította a végleges névjegyzéket és elrendelte, hogy az a kellő sz&mu pél­dányokban elkészíttessék és /az egyes példányok a megfelelő helyre -^juttassa­nak, Á névjegyzék szerint a választók összes száma 3853, kik közül az első szavazó-kerületben 937, a másodikban 901, a harmadikban 833, a negyedikben 1182 választó van. — Közgyűlés az evangélikus egyháznál. A nyiregyházi ág. h. evangej/ikus egyházközség képviselőtestülete vasárnap délelőtt 11 órakor közgyűlést tartott PtyÄ János ig. lelkész és Balla Jenő egyházfóíügyelő elnöklése mellett. A közgyűlés helye^őleg vette tudomásul, hogy az egyházközség / elnöksége a háború alatt és annak következtében Nyíregyházán elhalt kato­nák számárai;' az úgynevezett „alvégi" temető­ben külön/sírhelyeket jelölt ki. Jóváhagyta az egyháztaryacsnak azt az intézkedését, hogy a hadiköJLo/sönből az egyház nevében 50,000 ko­ronát jegyeztetett, valamint megadta hozzájá­rulását ahhoz, hogy a jótékony nőegylet az ^ígyház kezelése alatt álló Blahunka alapítvány 20,000 koronás tőkéjét szintén a hadikölcsönbe fektesse be. — Esti istentiszteletek az ev. templom­ban. Az evangelikus templomban Advent első vasárnapjától, november hó 29-től kezdődőleg karácsonyig ismét esti istentiszteletek fognak tartatni minden vasárnap és szerdán este 6 órakor. Az első alkalommal Geduly Henrik püspök végzi a lelkészi tennivalókat. — Mellényeket kérnek a katonák. Hivatalos kimutatás szerint 182 ezer embert ruháztak fel eddig hósapkával és hasmelegitő­vel. A hadvezetőség ujabban a mellényeket is szívesen veszi, mert a hasmelegitőkkel egy­forma célt szolgálnak azok ha a katona ruha alá veszik. » A téli üáboru borzalmai ellen kato­náinknak prémre van szükségük: akinek van, küldje e címre: Hadsegélyző hivatal, Budapest, Váczi-utea 38. A posta ingyen szállítja. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom