Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1913-04-03 / 27. szám

2 27-ik szám. JümiQtK. 1913. április 3. amelyet fölösleges itt elbírálnom, és a jelzése annak, hogy a rendezőség haj­landó az összes kész kiadásainkat meg­téríteni, amit azonban én a levélnek vé­tele után azonnal telefonon letiltot­tam. Ad vocem: 37'50 kor. uzsonna szálló igéje is rágalom ; az a bizonyos pénz 7 úri embernek ebédje, 6-nak reg­gelije, és 3-nak vacsorája volt. Ha még hozzáteszem, hogy az összes szereplők többé-kevésbbé ráfizettek a „kész kiadá­sokon" kivűl a kis „kirándulásra," töb­bek közt a Mgs. Elnök úr és a fó'titkár szép kis summát, akkor hű, bár hézagos krónikása voltam a történteknek és egyes ungvári felebarátaink feledhetetlenűl szép vendéglátásának. Ezen jóakaratú ungvári felebarátaink közt olyan is akad, akinek zokon esik, hogy — uramfia! — mi nagy garral vi­lágosságot is akartunk terjeszteni Ung­várt. Az illető nem akózza meg, hogy bizony, sajnos, sötétség mindenütt va­gyon, és amig egyfelől egyszerű parasz­embernek a fejében is fényes világosság honolhat, másfelől vasaltnadrágú úriembe­rek fejében is néha bizonyos dolgokat illetőleg a legteljesebb sötétség lakozha­tik, mint például képzeljék el, kérem, hogy milyen sötét elfogúltság irányíthatja lépteit annak az atyánkfiának, aki ak­kor, amikor az ungvári süketnéma-inté­zetnek anyagi haszna volt a fentvá­zolt előadásból, egy olyan rágalomnak, mely szerint „nemcsak hogy mi sem jutott süketnémáknak a jövedelemből, de hogy a kiadások fedezhetők legyenek, az intézet vagyonához kellett nyúlni?!" — egyszerűen felül, sőt azt hirdeti is . . . Hát arravaló, kérem szépen, a sajtósza­badság és a sajtó, hogy ahelyett, hogy koholt pletykáknak, igaztalanságoknak, főkép mikor könnyű szerrel tehetné, végére járna, maga szegődjék be híresz­telőjüknek 1 Végezetül sohase tanítsanak bennün­ket sem ungvári, sem nyíregyházi kegyes „Magány" Kelen X^ászló verseiről. Tristia. Én sápadt lángú, álmos gyertyaszál, Mért égeí itt a hónapos sz báha? Ha lelkem innét messze < élre száll, Mért vagyok oly rég rabnak ide zárva ? Jöjjön valaki halkan, nesztelen, M.nt hogyha fátylos alkonyi köd szállna És fújjon él egy fáradt éjjelen És csend legyen a hónapos szobába! . . . Kelen László. Verskötetek jelennek meg, és verskötetek tűnnek lé. De mig tiz-tizenkét évvel ezelőtt a nagy közönség csak fitymálva vett kezébe egy­egy verses könyvet, és az öreg kritikus pedig csak azt vizsgálgatta, hogy tűrhetően utánozza-e a zsenge alanyi költő Petőfit és Aranyt, addig ma más időket élünk. Az olvasó mohón kapja kezébe az uj verskötetet és az öreg kritikus, aki még mindig a mult században él, és aki mérő lécnek aljasitja nagy klasszikusainkat, fölteszi orrára fekete pápaszemét, azt a csodás ócska pápaszemet, amely csak a hibákat, a gyarlóságokat látja meg, sőt néha a jóból is hibát csinál, és kimondja a szörnyű Ítéletet, hogy az uj verskötet ismét egy ujabb beteges kinövés a magyar lira testén, amolyan „fagyöngy­hajtás", amit biztos kézzel kell minél előbb levágni a magyar lira terebélyfájáról, mert az egész fát sorvadásba hajtja. És az öreg kritikus urak már évek óta vagdossák a magyar lira terebélyét, de ugy látszik eltompult a kritikai késők, mert a legújabb magyar lira az ő ker­jóakaróink áldozatkészségre: alulírottnak, a szegény L tanárembernek, jól-rosszul végzett küzdelme a kultúráért 7—800 K-jába kerül évenkint pénzben; mint a Bessenyei-kör főtitkárának pedig járna évenkint 300 K honorariuma, amelyet szegény-gazdag ember létére tíz esztendő óta visszaajándékoz a Körnek; a jöve­delme pedig a munkáért, amelyet ott végez, hogy vendégszerető háza ország­útja a kör estéin megforduló művészeknek. És a többi munkatársak, legeslegelsősor­ban a Mgs. Elnök úr, körülbelül olyan­formán cselekszenek. Sajnálom, hogy ilyenekkel is elő kell végre hozakodnunk. De a sok rosszhiszeműséggel szemben szükségesnek látszik, hogy egyszer már rámutassunk arra, hogy a Körnek úgy elnöke, mint az egész tisztikara anyagiak­ban is százszorosan többet áldoz a Bessenyei-kör és a magyar kultúra cél­jaira, mint nem egy, a hazafiasságot és áldozatkészséget csak üres ajkán hordozó felebarátunk, aki minden alkalmat meg­ragad arra, hogy lesből orvtámadásokat intézzen ellenünk. A Kör vezetősége mindezért a mun­kásságért a közvéleménytől joggal meg­követelheti a jóindulatú támogatást. Ahol pedig erre érzéket nem talál, sőt minden­féle, a nagyközönség előtt rejtett, de előttünk jól ismert forrásokból táplálkozó rosszindulatot tapasztal, ott a támogatást nem erőszakolja, senkinek sem hízeleg, senki magán kegyeibe magát beleerősza­kolni nem igyekszik, hanem halad zavar­talan tisztességben, becsületben, önfelál dozó, megasabban felfogott nemes köte­lességérzettel előre a magyar nemzeti közművelődés szolgálatában folytatott ko­moly munkájában. Ebben nem fogja semmiféle farizeusi lárma, sem nagyképű, de annál rosszabbhiszemű fontoskodás feltartóztatni, Dr. Popini Albert, főtitkár. tészkedésök dacára vígan virul és napról-napra elevenebb friss ágakat hajt! Egy ilyen fiatal hajtás, akarom mondani egy uj verseskönyv került a minap kezembe, és erről szeretnék néhány szót most szólani. Nyiri talajon nőtt fel a szerzője: Kelen László. Hi­szen alig néhány éve, mint élénk szemű diák hóna alatt csomó könyvvel és füzettel rótta a poros nyíregyházi utcát a gimnázium felé. De azért lelke már akkor nem élt itt egészen, ol­vasmányai, a nagy realisták szellemszárnyon sokszor Nyugatra, vagy az emberi jajok szo­morú országába ragadták. Most azután ezen álmodozások, magába mélyedések betű ruhát öltöttek és kiléptek a nagy közönség elé : tessék Ítélkezni! Mikor először átlapoztam Kelen László verseskönyvét, nyíri hangot kerestem benne, valamit a mi csúnya, mégis nekünk kedves homokunkról, arról a virágos ákácfáról ott a ház előtt ... — de nem találtam. Hiszen tudhattam volna a beköszöntőjéből (amit mottó­nak idézek —), hogy „hónapos szobában sápadt gyertyaszál" szimbolizálja költészetének alap­hangulatát. Melancholizmus hatja át majdnem valamennyi versét, pedig ez őt is bántja, és érzi, hogy erősebb, szilajabb hangok gyűlnek föl lelkében: És várok egy villámra, jönni fog, Felmelegit majd mindent szilajon, Kitüzesednek a ködgomolyok S egy megváltó, ujjongó hajnalon Én, sohasem látott tüzes villám kicsapok! Különben hangja sehol sem büszke, inkább lemondó, búsongó. Erős érzékenységgel fordul a mult felé. („Ami elmúlt" .' . .) Keresi a mul­tat, a mult szép virágát, de nem a gyermek­A gyerrnekhalanddsag Szabolcsban. Erről a kérdésről „A legsötétebb Szabolcs" cím alatt írott vezércikkünk elérte a várt ha­tást. Gálunk; az volt s ezért alkalmaztuk a fel­tűnést keltő cimet, hogy a nagyfontosságú kér­dés iránti érdeklődést mennél szélesebb körök­ben ébresszük fel. íme, eddigelé két illetékes tényező foglalkozott a Nyírvidék hasábjain — cikkünk következtében — a dologgal. Az egyi­ket a vármegye tiszti főorvosa, a másikat egyik kiváló, képzett, gondolkozni tudó és szerető pedagógusunk irta. Reméljük és várjuk, hosy a kérdéshez még mások is hozzászólnak. Több szem többet lát. Mennél több oldalról világí­tunk bele ebbe a kérdésbe és mennél több irányban keressük a javítás, az orvoslás módo­zatait, annál több eredményt érhetünk el. Mielőtt másoknak adnánk át a szót, szö­gezzük le az eddigi eredményeket. Cikkünk a halálozási statisztikai adatok fel­használásival azt mutatta ki, hogy Szabolcsban az elhunytak között feltűnően sok a 7 éven aluli gyermek. Több, mint az ország többi vármegyéiben. Sőt jelentékenyen több, mint a legtöbb vármegyében. Annál feltűnőbb ez, mert Szabolcsvármegye közegészségűgye általában javulást tüntet fel. Egyedül a 7 éven aluli kor­ban elhunyt gyermekek száma emelkedik az összes elhunytak számához viszonyítva. Meg­említettük, bár az idevonatkozó statisztikai ada­tok felsorolása nélkül, hogy az élve születések száma jelentékenyen kedvezőbb az országos átlagnál és hogy a természetes, valamint a tényleges szaporodás — a nagyobb arányokat öltött kivándorlás mellett is — szintén kedve­zőbb az országos átlagnál. Ami kizárólag a kedvező élveszületési viszonyoknak a következ­ménye. Az általunk felállított tételt, vagyis azt,, hogy Szabolcsvármegye mutatja a legkedve­zőtlenebb arányszámokat a 7 éven aluli korban elhunyt gyermekek számának az összes elhuny­tak számához viszonyított arányában, a vár­megyei tiszti főorvos ur azzal enyhíti, hogy nem csak az összes elhunytak számával, ha­nem az élveszületések számával is össze kellett volna hasonlítani az adatokat s ebben az eset­ben az eredmény nem lett volna olyan sötét, sőt ebből az összehasonlításból az derült volna ki, hogy „Szabolcsvármeg'ye egyáltalában nem utolsó, hanem jó közép helyen áll a gyermek­halálozás tekintetében." Ha a népesség szaporodásának kérdésével kívántunk volna foglalkozni, akkor mi is meg­tettük volna ezt az összehasonlítást. Ámde ez­kort sirja vissza, amit vaknak, éjsetétnek nevez, hanem a zsendülő kort. Mikor: „Az ajkadra tolulnak a „miért"-ek S töprengsz, titkon sok, sok órahosszat: „Semmit se tudok és semmit se értek! Miért kell a jó és mért kerüld a rosszat?" S egy alkonyatkor eljönnek a vágyak . . . A tűzpir'os már rózsaszínbe bágyadt . . „A kétségek ciklusáéban egy vágyakozó léleknek erős hullámzása zudul föl, mint mikor a tenger fehéren tarajos, szürke hullámokat dobál a sziklás part felé. Nagy ellentétek meg­kapó cikkázása, melytől még a legöregebb kri­tikus sem tagadhat meg valami megragadót. Mikor forgattam, olvasgattam Kelen László verseskönyvét, önkéntelenül is az a kérdés ju­tott eszembe, kivel is van költészete rokonság­ban ? (Lehet, hogy hiba, de nem tudok ettől a filológiai szörszálhasogatástól megszabadulni!) Manapság, ha uj költő jelenik meg, a nagy közönség első kérdése: Adysta az illető vagy nem ? Kelen a legújabb magyar lira virágzása­kor erősödött költővé, és bár egy-két költemé­nyében megcsendül némi Ady-visszhang (pl. A szivem ódon bús kolostor — Adynái A vár fehérasszonya), mégis nem mondhatom Ady tanítványának. (Az pedig eszembe sem jut, hogy utánzónak nevezzem!) Igaz, hogy ő is vágyik a sejtelmes halál után, borongós csodás múltba akarja visszaálmodni magát, de a forma a nyelv használat, amely pedig legkönnyebben elárulja az Ady-utánzókat, teljesen más. Kelen a maga lábán akar járni, nincs szüksége köl­csönvett cifra szólamokra, mert nyelvkészsége gazdag és változatos és a nehezebb formákban is könnyedén mozog. (Lásd például: „Egy orosz regényből" versét!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom