Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1913-04-03 / 27. szám

Nyíregyháza, 1913. április 3. Csütörtök XXXIV. évfolyam, 27. szám. A Szabolcsvármegyei Községi Jegyzők és a Szabolcsmegyei Tanítóegyesület Hivatalos Közlönye. Megjelenik szerdán és szombaton este. Előfizetési feltételek: Egész évre 10 kor., Fél évre 5 kor., Negyed évre 2 korona 50 fillér. Egyes szám ára 10 fillér. Szerkesztőség és Kiadóhivatal: KOSSUTH LAJOS-TÉR 10. SZÁM. Telefon szám: 139. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetések árszabás szerint számittatnak. A nyilt-téri közlemények dija soronként 60 fiUér Apró hirdetések 10 szóig 40 fill., minden további szó 4 fillér. Vastag betűvel szedett kétszeresen számit. Ungvár és a Bessenyei-Kör. Akad ebben a szűkebb szabolcsi pát­riánkban egy pár atyánkfia, aki sehogy sincsen kibékülve ennek a mi szegény jó Bessenyei-Körünknek a működésével; any­nyira nem, hogy nemrégiben már arról álmodozott, hogy — horribile dictu! — egy másik közművelődési egyesületet fog alapítani; sajnálatunkra ebbeli szándéku­kat eddigelé még nem próbálták megva­lósítani. Egyidőben azt gondoltuk, hogy hátha igazuk van bizonyos tekintetben, és rendeztünk egy egész esztendőn keresztül színmagyar estéket. A próba sokba került a Körnek, mert sokkal kisebb volt az ér­dekló'dés, és, ami a legsajátosabb — risum teneatis, amici! — azok közül a nagyon hangos, de aránytalanúl kevesett dolgozó felebarátaink közül egy sem volt ott egyetlenegyszer sem. Mikor azután még a Szabad Liceum sem volt ínyükre, vilá­gos lett a dolog, hogy hiszen voltaképpen csak mi vagyunk a szálkák némelyek sze­mében; és mi kész örömest engednők is át a tért nekik, még ha mi kapartuk is ki a gesztenyét, vagyis tettük a Xört országos hirüvé, — ha csak egy kis ga­rancia volna bennük, hogy legalább olyan rosszul vinnék a dolgokat tovább, mint jómagunk. így azonban csak me­gyünk előre a megkezdett, és céltudato­san kijelölt utakon . . . Most azonban gyönyörű aranyhalacska akadt a horogra: szenzációs botrány a Kör nevével kapcsolatban! Nosza rajta : már most a pompás falat élvezetének re­ményében nyelvünkkel csettintve öltsük föl a szent borzalomnak kenetes arcu­latát, hogy íme, a mi szentséges szent, a nagy Bessenyeiről elnevezett közművelő­dési egyesületünket sárral dobálják meg, — milyen kitűnő alkalom ezen ájtatos álarc és köpenyeg alól végig vágni azokon a szálkákon: a kör vezetőségén! Egy a hiba csak: a valóság tükre mást mu­tat, mint amit a rágalom festeget. Az igaz úton járóknak a legtöbbször az teszi könnyűvé a harcot, hogy az igazság útja olyan nagyon egyenes, és így olyan na­gyon nehéz a girbe-gurba utakon tévely­gőknek belekötniük, magukhoz görbi­teniök . . . Tehát, csakis a közönség tájékozta­tására, íme a tényállás: Jó egy esztendővel ezelőtt az ungvári Süketnéma-Intézet igazgatójával folytatott beszélgetés során szóba került az itt szé­pen fejlődő Szabad Líceumunk, amely éppen akkoriban tartotta Nyírbátorban két nagysikerű előadását az Elnökével és dr. Pröhle Vilmossal. Az illető úr kapott rajta, hogy a Mgs. Püspök úr egy füst alatt a szerény ungvári luth. egyházat is megtekintse. Mikor azt mondtam, hogy egy ilyen előadás lehetősége azon fordúl meg, hogy az Elnök úr akar-e vállalkozni, másodmagával elment a Mgs. Püspök úr­hoz fölkérni, aki azonban szabódott, és végre is csak elvben tett Ígéretet, ha tavasszal ráérő ideje lesz. Nem lett ideje, és így az előadás akkor elmaradt, s mi ügyet sem vetettünk rá, amíg december­ben, anélkül, hogy bárki közülünk szólt volna, Ungvárról levélben újra föl nem kérték az Elnök urat, akinek nagy elfoglatsága folytán azonban csak február 22-én tarthattuk meg végre az előadást. Egyebekre nézve a Mgs. "Elnök urat, akinek a kösztisztelt személyisége maga­san fölötte áll az ilyen apró-cseprő rossz­hiszemű játékoknak, ki kell kapcsolnunk az odiózussá vált ügyből, mert vele, aki fáradságot nem ismerve V-h órán keresz­tül magasan szárnyaló, nemes szabad­elvüségtől átitatott beszédével elragadta az ungvári közönséget, akkor december­ben állapodtunk meg abban, hogy az elő­adás a Süketnéma-Intézet javára rende­ződjék, úgy azonban, hogy az előadás jövedelmének egyharmadát kössük ki a Szabad Liceum kész kiadásainak megtérí­tésére. Azóta vele anyagiakról egy szót sem beszéltem, sem a saját kiadásairól, sem ^egyébről. A Szabad Liceum ugyanis, mivel Nyíregyháza határain túl is tervbe vett munkásság vár reá, kimondta, hogy 1) a Kör ezen vidéki előadásain fáradó tiszt­viselőinek kész kiadásai elengedhetetle­nül megtérítendők és 2) az előadóknak a kész kiadásokon kivül visszautasítha­tatlanúl 20 kor. honorárium jár egy­egy előadásért. A kör ezt bölcseségből tette, mert a sok szegény, és a kultúráért úgyis eleget áldozó tagját nem akarta géne-be hozni, ha egyik-másik tagja, aki jobban birja, és nincsen olyan sűrűn igénybe véve, nem akarna reflektálni a fent jelzett anyagi dolgokra. A Kör Mgs. Elnöke, bármilyen kivételes helyzetben van is a többi tisztviselővel szemben, ez alól, a többi tagtársakért, kivételt önma­gára sem tehet, ezt az egy esetet kivéve, ezt is csak a gyönyörű előzményekért. Minden ódium tehát csak engem illet­het, a főtitkárt. Nézzünk hát szembe véle. A Bessenyei-Körnek 12 esztendő alatt sok-sok műkedvelőhöz volt szerencséje az estéin, sokszor kultúrális és jótékony célokra is, és soha eszébe nem jutott a vezetőségnek, hogy azoktól a műkedve­lőktől anyagi áldozatokat is elfogadjon; sőt mindig és mindenkor az illetőknek az összes kész kiadásait attól fogva, hogy hazulról kocsiba ültek, készséggel és kö­szönettel megtérítette. Ungvárt azonban, uti figura docet, némely uraknál finomabb erkölcsök járják. Tehát az igazgató úrral a föntebbiek alapján, hangsúlyozva azt, hogy a Kör csak a kész kiadásait akarja biztosítani, megegyeztem, hogy az előadás jövedel­mének egy harmada a Szabad Líceumot, kétharmada pedig a Süketnéma-Intézetet fogja illetni. Nem részleteztem, hogy mennyire rúghatnak körülbelül a mi kész kiadásaink, 1) mert ingyen sem hittem, hogy ha a kis Nyírbátorból egy koronás belépődíjjal 400 korona tiszta jövedelmet hoztunk haza, Ungvárt bőven ne teljenek ki a jövedelem egyharmadából és 2) mert senki sem kérdezte. Az illető úr akkor még kegyeskedett megjegyezni, hogy ne­kik is elég, ha erkölcsi sikerük lesz. Aztán lezajlott az előadás, és utána az a bizonyos szemünkre vetett vendég­szerető lakoma, amelyen kiki á la carte evett volna, ha — hoztak volna enni­valót. A főtitkárnak egy kis oldalasztal­nál jutott csak hely (a gép sokat fáradott kezelőjével, dr. Radó Endrével), akitől a pincérek, nem nézvén őt vendégnek, a vacsorája árát fölvették. A többi szen­vedő társak is kérdezték a frugális va­csora árát a pincérektől, de azok utasí­tásra nem fogadták el tőlük. A szobáin­kat is egy pár reggeli theával együtt ki­fizették, hogy a rendezőség illemtudó vendégszeretettel hírlapilag alaposan a szemünkre vesse. A dr. Pröhle Vilmos barátom előadá­sát én indítványoztam hetekkel előbb a jövedelem emelésére; mikor azonban az előadás előtt pár nappal ide szivárgott hírekből azt láttam, hogy — bizonyára a tájékozatlan rendezés folytán, mert egy országos hírű túdós ember iránt csak érdeklődnie kell egy kúltur-városnak, — nem igen lesz közönség, sokféleképpen próbáltam lefújni, de a sziklaszilárd aka­ratú rendezőség kötötte magát hozzá. Végre jött a leszámolás. Az előadás után majd két héttel a sürgetésemre, amire tán néminemű jogom is volt, jött egy kétsoros leszámolás: bevétel 607 kor. 46 fill., kiadás 414 kor. 36 fillér. Tiszta jövedelem 193 kor. 10 fillér. Eb­ből átutalva egyességünk szerint 70 ko­rona. Tehát a 70 kor. nem előre küldve, hanem, a sürgetésemre, az előadás után majd két héttel. Én egy kissé megütődve a nagy kiadásokon, mert hiszen a kör estéinek átlagos rendezési költsége 200 kor. körül jár, jogom szerint részletes számadást kértem, jelezve, hogy ezek szerint a mi kész kiadásaink, amelyeket fölsoroltam, nem telnek ki, és így a Kör ráfizet. Arra jött a részletes elszámolás,

Next

/
Oldalképek
Tartalom