Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-05 / 2. szám

2 2-ik szánt. JűimmtK. 1913. január 5. munkatársaink készsége fogja megállapí­tani és eldönteni. Eddig végzett munkánkat fokozott kedvvel folytatjuk intézményeink ismer­tetésének, mozgalmaink figyelemmel kisérésének, hibáink kiküszöbölésé­nek, hiányaink megszüntetésének jó­akaratú szándékával s az erre fordítandó mindennemű fáradság hűséges felajánlá­sával. S mivel kétségtelen tudatában vagyunk annak, hogy nemcsak közművelődésünk, hanem egész létünk csak úgy állhat biz­tos alapon, ha őszinte és erős nemzeti érzésből fakad: mint eddig, úgy ezután is elsőrendű feladatunknak ismerjük nem­zeti hagyományaink tiszteletének ápolását s nemzeti érdekeink meg­óvását és biztosítását. Hisszük, hogy e törekvésünkben min­den jóindulatu olvasónk támogatására számithatunk; a ránk váró küzdelem megacélozza erőnket, amelyben annál inkább bizhatunk, mennél kevésbbé szán­dékozunk azt áldatlan versengéssel szét­forgácsolni. Teljes meggyőződéssel valljuk, hogy munkánknak sikeresnek kell lennie,mert közviszonyaink megjavításának forró óhaj­tása sugallja, a szélsőségektől tartózkodó mérséklet vezérli s olvasóink igényeinek joggal remélt kielégítése sarkalja. Szabolcsvarmegyei községei 1910-ben. A Szabolcsvarmegyére és Nyíregyháza váro­sára vonatkozó 1910-ik évi népszámlálási ada­tok közlésa után a vármagye egyes községeinek lakosságára vonatkozó adatokat közöljük, ínég pedig összehasonlítás kedvéért az 1880-iki ada­tokkai együtt. Szándékosan nem az 1869-iki adatokat választottak, mert mint a Szabolcs­varmegyére vonatkozó adatok során emiitettük, a vármegye népességének tulajdonképeni sza­porodása az 1880-iki népszámlálás óta követ­kezett be, minthogy megelőzőleg a kolera jár­vány alaposan megtizedelte a vármegye népes­ségét, különösen a ligetaljai, nagykállói, nyirbak­tai és a nyírbátori járások területén. Az egyes községek lakosainak száma a kővetkező volt: 1. A dadai alsó járásban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ti. 12. 13. 14. Báj Büdszentmihály Csobaj Polgár Prügy Taktakenéz Tiszabüd Tiszadada Tiszadob Tiszaeszlár Tiszaladány Tiszalök Tiszatardos 1880-ban 606 5955 720 8092 1008 64i 1722 2460 3225 2175 923 3758 356 1910-ben 915 7890 1119 11366 1749 974 2480 2700 3514 3391 1476 3993 572 2. A dadai felső járásban Balsa Baj Gava Ibrány Kenézlő Paszab Bakamaz Szabolcs Timár Tiszabercel Tiszanagyfa lu Vencsellő Viss Zalkod 1880-ban 1305 2237 2333 2847 1046 904 3117 651 1000 1806 1269 2290 679 360 1910-ben 1643 3151 2776 4653 1480 1228 ' 4198 547 1548 2296 1815 3051 1050 585 3. A kisvárdai járásban 1880-ban 1910 ben 1. Ajak 1295 2239 2. Anarcs 987 1520 3. Dombrád 2829 5028 4. Döge 1397 1724 5. Fényeslitke 1803 2237 6. Gyulaháza 1141 1451 7. J.íke 479 562 8. Kékese 745 1241 9. Kisvárda 5006 10^11 10. Komoró 630 886 11. Nyírkárász 1776 2225 12. Nyírtass 1634 2590 13. Pap 891 1041 14. Pátroha 1612 2593 15. Rétközberencs 524 1065 16. Szabolcsveresmart 1183 1377 17. Tiszakanyár 716 1212 Poétánk pedig csak álmodik a fagyon. Jönnek a deputációk, az egyik csupa sovány, táplálatlan, a másik csupa kövér, jól táplált emberekből áll. A sovány colone vezetője már mondja is a szónoki beszédet: Mi a poéta úr szubjektív érzéseinek és objektív állapotjaiuak, viszonyainak vagyunk a kitáplálljai, illetőleg kiéheztettjei. íme az első, az a szegény, vértelen alak, aki már egy hete egy harapást nem evett, a poéta úr azon érzéséből táplálkozott, ami olyan kor fogta el a poéta urat, mikor nem volt éhes. Valahányszor a poéta urnák sikerült az éhséget elűzni, ezen érzéséből ez az alak 10% jövedelmi adót lopott el, bizony már egy hete egy mor­zsát sem kapott. Ez a nyúlánk, keserű arcú ember, aki községi bizonyítványt mntat fel arra, hogy 100 %-os adókivetéssel a poéta urnái egy falatra sem jutott, az adósság fizetesnek dühös percentelője. Ezek az alakok mind iga­zolják, hogy rossz vállalatra jutottak, mikor a poéta úr életörömeit, vigságait vállalkoztak meg­percentelni. A kövér csapat szónoka így beszélt: Mi a poéta űr érzéseinek és viszonyainak vagyunk a kihizlaltjai, ez a kolosszális tömeg nem is a föl­dön, hanem valahol a hetedik légköri regióban tartózkodott. Olyankor jutott egy falathoz, mikor a poéta úr gondolatai önönmagukat a földről elvitték, s valahol az ideális légköri régiókban bolyongtak és álmodoztak valami nagy, szines álomvilágról, ahol éhség, hideg nem létezik, ahol az édes ajkú hölgyek elbájolódva hallgat­nak az ellágyult poéta úr ömlengéseire. Ez az alak csak W/o-os adót vetett ki és a földi koldusokat is jóllakatta kövér falatjaival, ez itt a kávéházi, amaz a szoba számlák percen­telője, ne tessék poéta úr félreérteni, csak az irott, de nem a kifizetett számláké, amazok ott állnak a másik csoporban. É* így beszéltek sokáig zavarosan, kuszáitan . . . Ekkor jött a mentő hadsereg. A poétát felnyalábolják és a legközelebbi házba szállítják, ahol az előbbi ismerősük, a férfin vigan ujjong a meleg szobában poétánknak is ősmerős höl­gyeivel. A poétánk szánakozva gondol erre a szegény férfiemberre, aki ha előbb lépte volna ki lépéseivel a fagyos utat és sorsaik összecse­rélődtek volna, soha sem ösmerte volna azt a rendkívüli érdekes és gyönyörű lejátszódását a sors érdekességének csak egy rövid lépés miatt, amiv3l a kétszárnyú ajtajú kávéház lépcsőjén a férfiút megelőzte, és mikor az egész társaság hangos jókedvben kiabálta : „a poétánk még holtan is mosolyog azon, hogy egyetlen egyszer meleg szobába kérült", lenézően és hangtalanul röhögött . . . 4. A ligetaljai járásban 1880-ban 1910-ben 1. Nyirábrány 2323 4069 2. Nyiracsád 1921 3203 3. Nyiradony 2986 4073 4. Nyirbéltek 1435 2522 5. Nyirgelse 1063 1593 6. Nyirmártonfalva 999 2427 7. Nyirmihálydi 1138 1544 5. A nagykállói járásban. 1880-ban 1910-ben 1. Balkány 3769 5758 2. Biri 740 1101 3. Bököny 2019 2644 4. Érpatak 1327 1940 5. Geszleréd 1145 1649 6. Káilósemjén 2038 2927 7 Kiskálló 304 523 8. Nagykálló . 4837 7979 9. Napkor 1575 2685 10. Szakoly 1350 2241 11. Uj fehértó 6993 10556 6. A nyirbaktai járásban 1880-ban 1910-ben 1. Apagy 1257 1814 2 Besenyőd 554 797 3. Laskod 566 844 4. Levelek 1033 1578 5. Lorántháza 421 491 6 Magy 338 632 7. Nyirbáld a 1012 1402 8. Nyiribrony 759 1141 9. Nyirjákó ' 644 909 10. Nyirkércs 319 546 11. Nyirmada 1840 2789 12. Ófehérto 1308 2021 13. Őr 1308 2021 14. Petneháza 826 1300 15. Pusztadobos 818 1117 16. Ramocsaháza 853 1192 17. Rohod 794 1089 18. Vaja 1224 2183 7. A nyírbátori járásban 1880-ban 1910-ben 1. Encsencs 1074 1561 2. Kisléta 1284 1647 3. Máriapócs 1544 2002 4. Nyírbátor 4387 7769 5. Nyírbogát 2353 3188 6. Nyirgyulaj 1729 2188 7. Nyírpilis 885 1356 8. Piricse 1192 1594 9. Pócspetri 1315 1742 8. A nyirbogdányi járásban: 1880 ban 1910-ben 1. Berkesz 485 847 2. Beszt irecz 367 977 3. Demecser 1435 2864 4. Gégény 645 1499 5. Kék 825 1482 6."Kemecse 2404 3348 7. Kótaj 2690 4084 8. Nagyhalász 2723 5572 9. Nyirbogdány 1389 2155 10. Nyirpazony 1184 1837 11. Nyírtét 610 814 12. Nyírtura 814 1209 13. Oros 2510 4749 14. Sényő 604 730 15. Székely 816 1024 16. Tiszarád 335 672 17. Vasmegyer 847 1348 9, A tiszai járásban: 1880-ban 1910-ben 1. Bsnk 390 577 2. Eperjeske 776 1031 3. Eszeny 1495 2010 4. Gemzse 659 806 5. Gyüre 904 S09 6. Kisvarsáuy 813 1034 7. Kopócsapáti 689 839 8. Lövőpetri 392 580 9. Mándok 2354 3102 10. Mezőladány 967 991 11. Nagyvarsány 723 1077 Újévi ajándékul blumberg józsef rendkívülien alkalmas manikűr, fésű és illatszerkaze't- t^ZtyÜ, tÖtSZGF éS fÜZOg'yáráb^Il | ták két koroná-tól i feljebb kaphatók Nyíregyháza. Kath. Paróchia épület. Telefon sz, 96. Alapíttatott 1880. Szabóit árak| ® N ® O 3P

Next

/
Oldalképek
Tartalom