Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 27-54. szám)

1912-09-01 / 35. szám

7 35-ik szám. N Y I R V I 1) É K 1912. szeptember 1. vakmerő röpüléseivel ugy a szakkörök, mint a ragykőzönség érdeklődését magára irányította. Rendkívüli ügyességével és vakmerőségével a magyar pilóták elsői közé küzdötte fel magát, kivívta magának a „csodás pilóta" nevet. Meg­tanult repülni, anélkül, hogy, a gépet összetörte volna, de azért ő sem kerülhette el a bukást. Mikor már teljesen otthonosan érezte magát a repülőgépen, egy bűnös kéz majdnem életét vette. Egy ismeretlen, akit a rendőrségnek sem sikerült kinyomozni, meglazította a magassági kormány dróthuzalát és mikor a gép 60 méter magasban keringett a rákosi repülőtéren, a meg­lazult drót elszakadt és Minár leesett. Súlyos sérüléseket szenvedett, másfél hó­napig feküdt a kórházban és települve, még nagyobb kedvvel, ambícióval repült. Saját sza­vai szerint „akkor vagyok boldog, ha a közön­ség ezreinek feje fölött repülhetek." Remélem, vasárnap délután boldog lesz. Gépem 40 lóerős. Anzani-motorral felszerelt, sebessége óránkint 120 kim. Súlya pilótával együtt 320 klg. Hogy hogyan repül és hogy néz ki, arról vasárnap mindenki meggyőződhetik. Remélem, hiszem, hogy Nyíregyháza és könnyekének hazafias lakossága pártfogolni fogja a magyar aviatikát megjelenésükkel bebizonyítva, hogy tud lelkesedni azért, ami magyar és lehe­tőve teszi nekem, hogy uj, kétüléses gépemre egy motort szerezhessek, amivel fel akarom venni a versenyt a külfölddel. Leginkább azért kérem a t. közönséget, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg és jegyeiket előre váltsák meg. hogy b. pártfo­gásukkal a magyar aviatikát az őt megilleíő helyre emeljük. A repülőtér a Hímes-kert mellett elterülő legelőn, az úgynevezett Szarvasszigeten van. A legegyenesebb ut a Rákóczi (Tokai) ut a vasúton, tul a vasúti vágánynál beforduló dülő ut, ahol táblák fogják mutatni a helyes irányt. Helyárak: starthely 5 kor., ülőhely 2 kor., állóhely 60 fiiler. A repülőteret katonai és rendőri kordon zárja körül, ezert kérjük a t. közön­séget jegyüket vagy előre, vagy a felállított pénztáraknál megváltani szíveskedjenek. Hazafias kötelessege legyen mindenkinek megjelenni. Becses pártfogásukat kérve, marad­tam hazafias üdvözlett Zsemle Elemér aviatikus, konstruktőr. — Zoltán István főszolgabíró jabileuma. A nagykállói járás érdemes főszolgabiraja ez ev októberében tölti be szolgabírói működésének 25-ik esztendőjét. A járásban, de az egész vár­megye területén is közszeretetnek örvendő fő­szolgabírót járásának községei nagyobb szabású ünnepeltetésben óhajtják részesíteni. A kiküldött előkészítő-bizottság javaslata szerint nevére a járásbeli községek adakozásából egy 2000 ko ronás alapítványt tesznek a nagykállói főgim­názium mellett felállított internátusban s ezen kivül diszes emlektárgygyal tisztelik meg. A jubileumi ünnepség októberben fog megtartatni. — Országos vásár. Az úgynevezett Kis­asszonynapi vásár szeptember hó 8. és 9-en lesz megtartva Nyíregyházán. Miután a sertés­zár feloldatott, a vásárra az összes hasított körmű és patás állatok felhajtása meg van eDgedve és igy nagy állatvásárra van kilátásunk. — A Kossuth-szoborról. A nyíregyházi Kossuth-szobor munkálatai erősen haladnak előre. A talapzat alsó része már fel van építve. A jövő héten az eddig itt dolgozó munkásokhoz leérkeznek a kőfaragó segédei is, mert immár a mellékalakok elhelyezésére kerül a sor. A leplezésnek, mely szeptember ho 19 re van ki­tűzve, tehát előreláthatólag semmi akadálya nem lesz. A leleplezési ünnepély sorrendje a következő : 1. A dalárda éneke. (Hymnusz.) 2. Megnyitó beszéd, lartja a szoborbizottság el­nöke. 3. Ünnepi beszéd. 4. Szavalat. 5. A szo­borbizottság elnöke átveszi és gondozás végett átadja a szobormüvet Nyíregyháza város polgár­mesterének. 6. Koszorúk elhelyezése. 7. A da­lárda éneke. (Szózat.) — Külföldi állatok szaporodása az állatkertben. Rendkívül érdekes kísérleteket végeztek az állatkertben több melegvidéki állat­fajjal, hogy vájjon szaporodik-e nálunk. Sikerült a japáni szika-szarvas, az indiai kis antilopok, az amerikai hatalmas vapiti-szarvas és az ausz­tráliai kenguruk szaporítása, amennyiben mind­ezeknek a szép állatpároknak egy-két fia szü­letett az utolsó időkben. Ezeket az állatfajokat ennek alapján nálunk tenyészteni és esetleg vadászati célokra lehetne felhasználni. — Gondviselésszerű kincs a csuzban, ischiasban szenvedők részére a pöstyéni kénes iszap. Nemcsak a fürdőhelyen gyógyulnak ezré­vel nehéz betegek, hanem ama tulajdonságánál fogva, hogy hévvizzel keverve gyógyerejét hosszú időn át megtartja, mindenütt lényeges javulást, könnyebbülést szerez, Pőstyén csodás forrásá­nak terméke. A városunJcbeli Hungária-fürdőben szakszerű pöstyéni iszapgyógykezelés van beren dezve, mely már eddig is kitűnő eredményeket mutatott fel, számtalan esetben. Jutányos ár>n a betegsegénél legértékesebb gyógymódot hasz­ná hatja. — Mnnkásházak épitése. Nyírpazony község f. évi augusztus hó 11-én tartott köz­gyűlésében 25 munkásháznak felépítését egy­hangú lelkesedéssel elfogadta. Az építkezések amint a körülmények engedik, azonnal kez­detét veszi. — Halálos szerencsétlenségek. Tóth István sényői lakos az elmúlt héten szénát szállított szekeren Nyíregyházára, de útközben elnyomta a buzgóság a széna tetején és elaludt. Majd álmában a másik oldalra kivánt fordulni a mikor a köves ut közepén találta magát oly súlyos sérülessel, hogy vállperece és egyik oldal­bordája eltörött. Nagy kinok között szállították be a közkorházba. Ugyancsak az elmúlt héten Gersmájer a Propper uradalom hosszú időn át volt gépésze beretválkozni akart, de nem vi­gyázott, hogy az arcán kiülő pattanást le ne vagja és hogy beretvája rozsdát kapott. Munka közben megvágta a pattanást és rövid időn feldagadt az arca. Orvosi tanácsra be akarták szállítani a kórházba, de útközben, a szeren­csétlen ember, vérmérgezesi tünetek között meghalt. Árván maradt nagyszámú családja és neje siratja. — Amerikából — Orosig. Ujj Péter orosi lakos néhány évvel ezelőtt Amerikába költözött és onnan jó csomó pénzt küldött haza fele­ségének. Mikor évek múlva haza került, felesége a pénzről nem tudott egészen beszámolni. Ebből családi perpatvar lett, melybe az asszony apja is belévegyült. Az após beavatkozása, mint rende­sen, itt is galibát okozott. Egy szép napon az öreg a leányát a férjétől elvitte magához és minden rimánkodások ellenére sem akarta vissza en­gedni Ujj Péter könyörgött, fordult fűhöz, fához, jegyzőhöz, bíróhoz, de hasztalan volt. Elkeseredett és italozásra adta magát. Egy ilyen italos alkalommal ujbol felkereste felesegét és kérte, hogy térjen vissza hozza. Az asszony gorombán elutasította, Ujj Pétert elöntötte a vér, előkapta revolverét és rálőtt feleségére sőt apósára is. Ezután megborzadon ment a csend­őrséghez jelentkezni, ahol nyomban le is tar­tóztották. Emberölés kísérlete miatt helyezték vád alá és a szeptemberi esküdtszéki ciklusban, szeptember 3-án lesz az esküdtszéki tárgyalása a nyíregyházi törvényszéknél. — Elitélt kivándorlási ügynök. A deb­receni kir. tábla jóváhagyta a nyíregyházi kir. törvényszéknek ítéletét, amelylyel Berman Kiva, más neven Reiter Kálmán nyirmadai 20 éves kereskedő segédet, kivándorlás közvetítésének vétsége miatt, hat hónapi fogházra s 1000 ko­rona pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jogerős lévén, az elitélt már meg is kezdte szabadság­vesztés büntetését. — Yolkmann Róza zongoraiskolája megnyílt. Beiratkozni lehet mindennap reggel 9-től este 6 ig. Tandij évi 120 korona, mely negyedévi és havi részletekben is fizethető. A növendékek az eddigi szokástól eltérőleg órán­ként nem 5-en 6-an, hanem csak 3-an lesznek beosztva, ami a zongorajáték alapos és gyors megtanulását megkönnyíti. A növendékek hang­versenyeken fogják haladásukat bebizonyítani. Beiratá^í díj 2 korona. (Kállai-utca 22. sz. a főgimnáziummal szemben.) — Tescheui teavaj naponta friss érkezés Papp Géza csemege üzletében Nyíregyháza. — Igazgató változás az asztalos gyár­ban. A nyíregyházi ajtó-, ablak- és bútorgyár R.-T.-nál viselt ügyvezető igazgatói állásáról lemondott Király Sándor épitő vállalkozó s he­lyébe Dokupil Gyulát, a nyíregyházi Villamos­sági R.-T. jelenlegi műszaki vezetőjét válasz­tották meg, aki uj állását a jövő hónapban foglalja el. A mint értesülünk, az uj igazgató a gyár üzemét kiterjeszti és a bútorok és más lakásberendezési cikkek gyártásával intenzivebben fog foglalkozni. — Árlejtés. A m. kir. kassai III. kerületi hadbiztosság Kassa, Eperjes, Igló, Miskolcz, Eger, S.-A.-Ujhely. Munkács, Ungvár, Szatmár, Máramarossziget, Nagykároly, Nyíregyháza állo­másokon szükségelt széna, szalma, tűzifa és szen szükségletre árlejtést hirdet. A feltételek lapunk kiadóhivatalában megtudhatók, illetőleg megtekinthetők. — Adófizetők figyelmébe. Az 1912. évi III. negyedi állami, községi, megvei adótarto­zások augusztus hó 15 én esedékessé valtak, miért is az 1883. évi XLIV. t.-c. 54. §-a alap­ján az Adóhi patai felhívja az adófizetőket, mi­szerint mull évi, valamint folyó évi esedékes adótartozásokat a városi adóhivatalnál 8 nap alatt fizessék be, mert ellenesetben a fokozatos végrehajtás fog a hátralékosok ellen vezettetni. Azon adófizetők, kiknek évi állami adója a 24 koronát meg nem haladja, a fent hivatkozott törvény ertelmében külön intésre nem számit­hatnak. minélfogva jelen hiidetménynyel figyel­meztetnek esedékes adótartozásuk befizetésére. — Elcsípett lótolvaj. A debreczeni csen­dőrség ügyes fogást csinált, amikor Rostás Sándor többször büntetett cigányt elfogta. Ez az ember valósággal Vitálist játszott a debre­czeni temetők közelében, amiből nem hiányzott a revolverrel való puffogtatás sem. Beigazoló­dott rá, hogy Nyíregyházáról Debrószki János alsópázsiti laüos 700 korona értékű lovát is ő lopta el s ezenkívül lVi hó alatt az Alföldön össze-vissza még 7 lovat lopott. — Talált gvűrü. A rendőrséghez egy értékes arany gyűrűt szolgáltatlak be. Igazolt tulajdonosa ott veheti át. — Ösztöndíjas iparosok. A debreceni kereskedelmi és iparkamara szakiskolai ösztön­díjaira kiirt pályázatok felett augusztus hó 12-én döntött a kamara közgyűlése, 100—100 korona ösztöndíjban részesítve Ehrenreich Kálmán és Simanecz Gyula nyíregyházi fiukat, kik a fém­ipari szakiskolának voltak növendekei. — Munkás kertek. Szántó Győző debre­czeni gyáros külföldi utazásai közben egyebek közt kiterjesztette figyelmét a külföldi munkás­jóléti intézményekre. Ezek között érdeklődését megragadták a munkáskertek is. E tapasztalatok alapján Debrecenben propagálni kezdte a mun­káskertek letesitésének eszméjét és fáradságot nem ismerő tevékenységével meg is valósította azokat. Megalakult Debreczenben a „Közhasznú munkáskertek egyesülete." A város közelében bérelt területeken kis, 3—400 négyszögméteres parcellákat ad bérbe az egyesület a munkások részére, négyszögméterenként 2 fillérért. Ezeken a kis kert-területeken a munkások és család­tagjaik konyhakerti veteményeket ültetnek, azo­kat maguk gondozzák, öntözik. A termény fe­leslegét a piacon értékesitik. Az igy nyert be­vételből bőven kitelik a bér, valamint a többi kiadás is, s a család is bőven el van látva a saját szükségletére konyhakerti veteményekkel. A munkás-kertek eszméje iránt felébredt a kor­mány figyelme is. A földmivelésügyi miniszté­rium köriratban hivta fel a vármegyék figyel­mét ilyen munkáskertek létesítésére. Siabolcs­vármegye alispánja a vármegyei gazdasági egyesületnek adta ki a minisz'er felhívását ve­leményt.zés végett. A gazdasági egyesület vá­lasztmányának határozata folytán Szikszay Sándor egyesületi titkár Balla Jenő városi ta­nácsossal, továbbá Prok Pál ipartestületi elnök­kel és Palicz István ipartestületi előljárósági taggal a mult hét folyamán Debreczenben jár­ták az oltani munkáskertek megszemlélése végett. Szántó Győző egyesületi elnök kalauzolása mel­lett megtekintették a város déli oldalán levő „Petőfi-telepet" és a hadházi ut melletti .Árpád­telep" et. A nyert tapasztalatok szerint a deb­Melrendelések Bikfalvy Albert tulajdonoshoz cimzen­dők : iiereml. Posta-, táviró- és vasútállomás: Szatmár­udvari. Telefonszám 3. Vagy: Mayer József intézőhöz Szatmárnémeti, Zrínyi-utca 48. szám. Kizárólagos képviselet Hajdú- és Szabolcsvármegyék területére Pollák Zsigmondnál: Debreczen, Deák Ferene-utca 9. Kavics-homokbanya az év minden szakában üzemben. Gőzüzemű berende­zés. Mindenféle vasbeton és betonmunkához kiválóan alkalmas Szamos-folyam kavics Vasúti állomás Szatmárt udvari. — Rendelmények bármikor és bármily mennyiségben a legrövidebb idő alatt elintéz­tetnek. 19-29—33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom