Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 1-26. szám)

1912-03-10 / 10. szám

6 10 ik szám. N Y 1 K V I D É K 191 £ március fO. Várady Antal, szavalja: Rolkó Gyula ág. ev. tanitó. 9. Alkalmi vers március 15-ére. Irta N. N., szavalja: ifj. Tomasovszki Mihály kis­gazda. 10. Himnusz. Énekli a közönség. Március 15, A nyíregyházi ref. népiskola a szabadság, egyenlőség és testvériseg nagy napjának emlékére a templomban reggel 9 óra­kor ünnepélyt tart, melyre ugy a szülőket, vala­mint a tanügy barátait tisztelettel meghívja a tanítótestület. Kereskedő tanoncz iskola Otthonának nö­vendékei f. hó 17-én d. u 2 órakor az ág. ev. iskola dísztermében hazafias ünnepélyt rendeznek s erre az érdeklődők figyelmét felhívjuk. — Szabad líceumi előadás. Mult csütör­tökön Szalay Sándor főgimn. tanár tartott nagyszámú közönség előtt igen érdekes előadást a Szabad Liceumban. A villamosság volt tárgya előadásának, melyben népiesen, mindenki által megérthetően ismertette az elektromosság min­den fázisát: a világítási központokat, az áram elosztó rendszereket, a világító testeket stb. A főgimnázium dísztermét teljesen megtöltő kö­zönség igen élvezetes, egyszersmind tanulságos líceumi est emlékével távozott. Ezzel kapcsolatban jelentjük, hogy jövő csütörtökön, folyó hó 14-én délután 6 órakor dr. Leffler Béla főgimn. tanár az olasz renais­sence festő művészetéről számos remek vetített képpel fog tartani előadást. Belépő dij 1 kor. Jegyek előre kaphatók a Ferenczi-fele könyv­kereskedésben. — A Kereskedők és Gazdák Köre e hó 3-án tartotta évi közgyűlését. A titkári jelentés megemlékezik a mult évi vagyonhiányról, a tett intézkedésekről. Jelenti, hogy közbenjárása foly­tán Szabolcsvármegye tőrvényhatósága felirt a minisztériumhoz aziránt, hogy Nyíregyházán mértékhitelesítő hivatal állittassék fel. Emlité t tesz a kereskedő tanonciskola állapotáról, mely az ország legjobb ily iskolái tartozik. Konsta­tálja, hogy a Körnek 328 tagja van és hogy a mult évben minden adóságát kifizette és hogy szegény gyermekek felruházására ez idén is 300 koronái áldozott. Ezután beszámol arról a munkásságáról, melyet a felső kereskedelmi iskola létesítése körül kifejtett; a kereskedő osztály lelkesedéséről és áldozatkészségéről. íme ebbői látható, hogy ez a fiatal egye­sület mennyire felülemelkedik a tagok szóra­kozását szolgáló célokon, és mily közhasznú tevékenységet fejt ki. A jelentés után megálla­pította a közgyűlés a költségvetést, melyben a felső kereskedelmi iskola 3600 koronával sze­repel. A visszalépő pénztáros Hoffmann Mihály választmányi tagul, uj pénztárossá Meisels Adolf választatván meg, közgyűlést az elnöklő Baruch Arthur berekesztette. A felsőszabolcsi református cgyházme gye lelkész-egyesülete március hó 6 án, d. e. 9 orakor, Kisvárdán, a nagyvendéglő szinház termében gyűlést tartott, a következő tárgyso­rozattal:— Tárgyak: 1. Ének 37. dicséret 1—2. vers. Ima. Imádkozik: Cseh Zoltán. 3. A gyűlés megnyitása. 4. Kálvineumi ünnepély rendezése tárgyában tanácskozás. Előadó: Os­váth Pal. 5. Lelkészi díjlevélügy. Előadó : Hideg József. 6. Egyházi számadásaink új mintáinak s kezelésének ismertetése. Előadó: Kovács Lsjos. 7. Népiskolai ifjúsági és tanítói könyvtárak szer­vezése, iekintettel a kiadott könyvjegyzékre. Előadó: Valádi Mátyás. 8. A keresztyén szocia­lizmus ismertetése (folytatás). Előadó.- ifj. Gő­römbey Péter. 9. Indítvány a társegyházmegyék jegyzőkönyveinek, illetve közérdekű határozatai­nak ismertetése tárgyában. Előadó : Ormós Ist­ván. 10. Az erdővidéki református egyházmegye Kálvin-szövetségének indítványa a lelkészi fize­tésrendezés ügyében. Előadó: Porzsolt István. 11. 2 drb. könyv kisorsolása a megjelent egye­sületi tagok kőzött. — Eljegyzés. Barcs Margit Kisvárda, Bakó Béla Beregszász jegyesek. Kertész Béla Érkőrösről eljegyezte Reich­man József helybeli lakos leányát. (Minden külön értesítés helyett.) — Feld Irén művésznő és a kamara­játék Nyíregyházán. Mindössze második éve, hogy a kamarajáték-társulat megalakult, máris dicséretes munkát végzett és ugy a belföldi mint a külföldi lapok a legmelegebb hangon emlé­keznek meg Feld Irén színművésznő merész és úttörő vállalkozásáról. A kamarajáték befejezve téli szezonját, most vidéki körútra indul, hogy művészetével a vidéki közönség körében is hí­reket szerezzen a modern színjátéknak. Első allomása Nyíregyháza lesz. Strindberg Ágost a most ünnepelt, világhírű svéd iró pompás ko­médiáját a .Pajtások"-at mutatják be márc. 24 én. Az előadót irodalmi ismertetés vezeti be. A második este programmja meg bizonytalan, valószínűleg valamely jeles modern német drá­mát hoznak színre. Az első estere a jegyek már holnaptól kezdve előjegyezhetők özv. Rótta­rideszné dohánytőzsdéjében. H >lyárak: Föld­szinti páholy 14 kor., emeleti 12 kor., támlás­szék 3 kor. 50 fill., körszék 3 kor., a többi helyárak a rendesek. — A tavaszi lószemle az idén is a Bundi korcsma udvarán lesz megtartva, még pedig a kővetkező sorrendben : Március 18 án délelőtt 8 órakor a 35—45 ; délután 2 órakor a 24 — 34 tanyacsoport. Március 19-én délelőtt 8 órakor a 13—23 ; délután 2 órakor 1 —12 tanyacsoport. Március 21 én délelőtt 8 órakor Alsó- és Felsőpázsit; délután 2 órakor Cugosrész és Örökösföldek. Március 22 én délelőtt 8 órakor az I. ke • rület; délután 2 órakor a II. kerület. Március 26-án délelőtt 8 órakor a III. ke­rület ; délután 2 órakor a IV. kerület. Március 29-én délelőtt a vendégfogadók és csárdák istállói és azon helyek, hol állatokkal etetés, itatás vagy pihentetés céljából megállani szoktak — vizsgálata. Aki lovát fennt jelzett időben vizsgálás végett elő nem vezeti, szigorúan lesz bírságolva és a pótszemle helyszínén költségére less foga­natosítva. A szemlére a tartáson levő kincstári katona lovak is elővezetendők. — Gyászrovat. Vettük a kővetkező gyász­jelentéseket: Dr. Saáry Sándor városi orvos, özv. Vidiiczkay Józsefné, Dr. Meskó László nejével Olchvári Ilonával, Inczédy Mária férjé vei Kun Dániellel és gyermekeivel, Inczédy Etelka férjével Eperjessy Józseffel, az összes rokonság nevében is mély tájdalommal jelentik,hogy felejt­hetetlen egyetlen fia, szeretett unokája, öcscsük ifj. Saáry Sándor Il-od éves gyógyszerésztan­hallgató életének 19-ik évében, folyó évi március hó 3-án reggeli 7 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogullnak földi maradványai folyó évi március hó 6-én délután 3 órakor fognak a Kállói-utcai 48. számú háztól, az ág. evang. vallás szertartása szerint a Vay Ádám­utcai sírkertben őrök nyugalomra tétetni. Nyíregy­háza, 1912. évi március hó 3. Legyen nyugal­ma csendes! Özv. Gönczy Istvánné szül. Krasznay Erzsé­bet ugy a maga, mint gyermekei, Mártha Béla és Sándor, valamint az összes rokonság nevé­ben is fájdalomtól megtört szivvel tudatja hőn szeretett férjének, a legjobb apának és rokon­nak Oöncey Istvánnak nyirpazonyi ref. lelkész­nek f. hó 8-án reggel 6 órakor, életének 47-ik, lelkészségének 20-ik ős boldog házasságának 20 ik évében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei f. hó 10-én vasárnap d. u. 4 órakor fognak örök nyugalomra helyeztetni. Kelt Nyirpazony, 1912. év március 8-án. Áldás és béke lengjen drága hamvai felett! Özv. Sztráda Istvánné szül. Doby Zseni, ugy maga, mint gyermekei, Margit férjezett Kázmér Józsefné Tamás, Katalin, Berti és István, valamint az összes rokonság nevében is fájda­lomtól megtört szivvel tudatja hőn szeretett férjének, legjobb apának és rokonnak Sstráda Istvánnak folyó hó 5-én életének 53-ik, boldog házasságának 29-ik évében rövid szenvedés után történt elhunytát. A boldogult hült tete­mei f. hó 7-ikén d. e. 9 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint őrök nyugalomra tétetni. Engesztelő szent mise áldozat ugyan­akkor Nyirjákón a róm. kath templomban dél­előtt 10 órakor fog az Egek Urának bemutat­tatok Nyirjákó, 1912. évi máreius hó ő én­Áldás és béke legyen drága hamvai felett! — UJ törvény a koronaértók kötelező* hasznalatáról* A képviselőház négy héttet ezelőtt letárgyalta é» elfogadta az er^yes pénz­forgalmi eszközök szaporításáról szóló törvény­javaslatot, mely 15 millió korona kétkoronás­és az 1892. t.-c. 14: alapján' vert 60' millió' korona egykoronás ezüst érmen felül további harmincmillió korona egykoronás veretéséről intézkedik. Fontos intézkedést tartalmaz a. tőr­vényjavaslat 7. szakasza, mely igy hangzik: A. magyar szent korona országainak egész terüle­tén a kereskedők és iparosok a közönséggel csak a korona értékben való számitástt használ­ják. Tilos ennelfogva más mint a korona érték­ben való számítás használata ajánlatokban, számlákban, jegyzékekbao, számadásokban, árjegyzékekben, hirderésekben és a nyilvános­ságnak szánt egyébb közleményekben, továbbá kirakatokban, üzlethelyiségekben, kiállításokon, vásárokon és hasonló alkalmakkor. Aki a- tila­lom ellen vét, kihágást követ el és az illetékes kir. járásbíróság által 2&0< koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Abból a célból, hogy a koronaértékben való számítás most mir teljesen meghonosodjék, szüksége mutatkozik annak, hogy a kereskedők és ipjrosok a közön­séggel való üzleti forgalomban a koronaerték­ben való számítás hasmálata eltiltassék. Ezt célozza a törvényjavaslat 7. §-a, melyei azonos rendelkezések a birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban már 1908. év óta érvényben, vannak. Ezt az uj törvényt,, melynek életbeléptetése a legközelebbi napok­ban várható, — kereskedőink és iparosaink figyelmébe ajánljuk, nehogy ennek nem isme­rése miatt magukat büntetéseknek, tegyék ki.. — Két 6v után- Ket évvel ezelőtt halva találták Biri községben Staroszta llek tanitó. feleségét, s az orvosi vizsgálat megállapította,, hogy az elhunyt revolverrel, önkezűleg vetett véget életének. A gyanú már akkor a férj ellen irányult, határozottabb formába®, feljelentés alakjában azonban csak két év multán jelent­kezett, melynek alapján Sztarosata Eleket le­tartóztatták és a nyíregyházi kir.. tőrvényszék fogházában vizsgálati fogságba helyezték. Kellő bizonyíték hiányában a vádtauács szabadlábra helyezte, de az ügyészség íielfolyamodására a debreceni ítélőtábla a vizsgálati fogságot újból elrendelte. Az idei, márciusi esküdtszéki ciklus során elsőnek tárgyalták Sztaroszta bűnperét, dr. Sarvuy János t. biró elnöklete alatt dr. Fehér Kálmán kir. ügyész, mint a vád, és dr. Elekes Aladár ügyvéd, mint a védelem kép­viselője jelenlétében, Napokig tartó tárgyalás után csütörtökön, folyó hó 7-én déli 12 órakor mondott védő beszédében dr. Elekes Aladár hivatkozva a két év előtt megtartott orvosi halottszemle adataira s kimutatva a tanuk vallomásainak fogyatékosságát, felmentést kért védence számára, aki a falusi szóbeszéd áldo­zataként hónapokon át méltatlanul szenvedte a vizsgálati fogság borzalmait. Rövid tanácskozas után az esküdtek tizenegy szavazattal nem bűnösnek mondották ki Sztaroszta Eleket a gyilkosság vádjában mire a kir. törvényszék fel­mentő ítéletet hozott. — Öngyilkos szerkesztő. Dr Vénis Ká­roly hirlapiró, a Szabolcs hetilap társszerkesz­tője folyó hó 7 én Budapesten a Központi szállodában még eddig ismeretlen okból agyon­lőtte magát: a társadalmi képességeiről előnyö­sen ismert hirlapiró szomorú sorsa városunk­ban osztatlan részvétet keltett. — Ritka cseléd — ritka gazda. Nem mindennapi jegyváltás tőrtént e bó 7-én egy ujfehértói közhivatalnok házánál, midőn hat éven át egyhuzomban szolgáló leány tartotta eljegyzési ünnepélyét. Az árva leány hat ro­kona, a vőlegény tizenkét rokona szüleivel, test­véreivel, tiz jó ősmerősökkel foglaltak helyet a menyasszony gazdája vendégszerető házánál. Hívták a menyasszonyt hat éven át nagyobb bérre, de hallgatva mindég gazdasszonyára, azive sugallatára, nem cseréke el, a háztartás minden ágára kiterjedő s igy terhesebb szolgá­Megrendelés : Bikfalvy Albert tulajdonoshoz cimzendők: Bereud, posta- és táviró állomás Szatmár-Udvari. Vagy: Beer Sámuel, Szatmár-Németi, Bányai-ut 17. sz. Telefon-sz' 264. 19-52-13 az év minden szakában üzemben. Gőzüzemű berende­S<avics-h0m0kbánva zé s- Mindenféle vasbeton és betonmunkához kiválóan + alkalmas Szamos-folyam kavics. Vasúti állomás Szatmárt udvari. Rendelmények bármikor és bármily mennviségben a legrövidebb idő alatt elintézetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom