Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 1-26. szám)

1912-03-10 / 10. szám

10-ik szám. N Y I R V I D É K 1912. március 10. 7 latot, a talán könnyebb szobaleányi, vagy sza­kácsnői, de nem oly gondozással járó szolgá­lattal. Öltözetében egyszerű, de mindég csinos és rendes volt. Nemcsak ő maga volt hü, de ezt megtartotta cseléd társaival, vagy a nap­számosokkal szemben is. mit sem törődve az­zal, hogy nem egyszer ezek neheztelését vonta mrgára. B;reii el°st soha nem kért, de jó maga­viseletéhez s az időhöz képest mindég gazdája és gazdasszonya emelte s tették be nevére a megtakarított összeget a takarékpénztárba, mely­ből igen szépen el lesz látva mindennel sorsá­hoz képest. — A leány egylet ez idei utolsó tea­délutánját ma, vasárnap e hó 10-én taitja. Ezeknek a kellemes délutánoknak nem szüksé­ges reklám, mert közönségünk örömmel fogadja, ha hallja, hogy .Vasárnap leányegyle'i tea délután lesz*. Mint hallottuk ezen utolsó dél­után programja felülmúlja az eddigieket, mert oly szereplőket fogunk ismét viszont látni kiket mindég örömmel fogadunk a podiumon. Meg­nyitják e jourt Lavotha Emma és Luka Jenő, szerepelnek még Takácsy Vilma, Surányi Mar­git, Gyurcsány Ica, Kelner Róza és Juci, Garay Marcsal, Geiger Annuska és Vertse Mártuska. Kezdete d. u. 5 órakor. Reméljük, hogy ezen utolsó kellemes délutánon ismét együtt látjuk Nyíregyháza közönségét. — A furfangos csordás. Dombrádon Molnár János, mint csordás volt alkalmazásban, mindenki azt hitte róla, hogy talpig becsületes ember; volt is hitele a községben, még ráadá­sul, hogy bőbeszédű ember, feltették róla, hogy vagyona is van, amivel nagyban dicsekedett. Eielőtt több hónappal elpárolgott Molnár Domb­rádról és se hire se hamva, hiába kutattak utána azok, akiknek érdekükben volt hollétét megtudni és a kiknek elég tekintélyes a száma, mert Molnár visszaélve a beléje helyezett biza­lommal sokakat körmönfont furfanggal becsa­pott, hol készpénzt vett fel terményekre, hol pedig árukat, pénzt vett át. Amikor pedig meg­elégelte az ilyen módon való harácsolást és talpa alatt égni kezdett a talaj, meg szökött Dombrádról. Hosszas nyomozás után a domb­rádi csendőrség Nyirkércsen feltalálta és le tartóztatva az ügyészségre kisérte. — Meghívó. A Magyarországi Munkások Rokkant-és Nyugdíj Egyletének nyíregyházi 150. számú fiókpénztára március hó 17 én, vasár­nap d. u. 3 érakor a varosháza dísztermében tartja meg ötödik évi közgyűlését, Napirend: 1. Elnöki megnyitó. 2. A választmány évi jelen tése. 3. A zárszámadás elfogadása és a felment­vény megadása. 4. Tisztújítás 5. A központi évi jelelés és napirend előterjesztése. Küldöttek választása. — Az OMKE. évi közgyűlését e hó 17-én tartja Budapesten (V. Akadémia-utca 3—7.) és ugyanaznap délután országos füszerkereskedöi congressust tart. Ezen gyűlésekre az OMKE tagjai kedvezményes utazási jegy-igazolványok­hoz juthatnak a szabolcsi körzet titkáránál dr. Huffuian Móric ügyvédnél. Az OMKE köz­gyűlése, valamint a füszerkereskedők congressusa iránt városunk és megyénk kereskedő köreiben élénk érdeklődés mutatkozik — Köszönetnyilvánítás. Weisz Lipótné ő nagysága 50 koronát juttatott kezeimhez sze­gényeink részére, fogadja érte hálás köszönete­met dr. Flegmann Jenönr, izr. n. e. elnök. — Monstree mtlsor az Apollóban. Az Apolló-színház szombat, vasárnap, hétfői elő­adásaiban 2 órás műsort hoz szinre, melynek számjai egytől-egyig a legjobb újdonságokból van összeválogatva. Vasárnap délután gyermek­előadások. — Meghívó. A nyíregyházi Kereskedő Ifjak Egylete 1912. március hó 9 én este 9 órai kezdettel a Kereskedők és Gazdák Köre helyi­ségében kabaréval egybekötött táncmulatságot rendez. — Gazdák figyelmébe. A nyíregyházi m. kir. gazdasági felügyelőség értesiti a gazdakő­zönsegét, hogy mindazokat, kik rétjeik javítása, vagy karbahozatala végett szaktanácsért hozzá fordulnák, hajlandó a szükséges szakközeget ki­küldeni és a munkaterv elkészítését és a hely­színi kiszállás költségeit tárcája terhére elvállalni. — Erdélyi tejenhizott bárány egy darab •cirka 6 kiló súlyban 7 kor. 50 fillér, egy fél­darab 4 korona. Előjegyzést elfogad: Papp •Géza csemege kereskedő Nyíregyháza. — Nyilvános köszönet. A Nyíregyházi Takarékpénztár-egyesület 50 koronát, a Sza­bolcsi Hitelbank 20 koronát kegyeskedett ado­mányozni a helybeli rém. kath. elemi iskolába járó szegény gyermekek felsegélyezésére, mit hálás köszönettel nyilvánosan nyugtáz az iskola­szék elnöke. — A hálószobák réme, a poloskák kiir­tása eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta azonban a „Lőcherer Cimexinnel" tör­téntek próbák, beigazolódott, hogy a Cimexin hatása folytán a peték rögtön kiszáradnak és többé ki nem kelnek. A Cimexin mindenütt használható, szövetet, bútort, falat vagy festést nem piszkít; nyomot, vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedül biztos szer. Kapható : Törők Gyula gyógyszertárában és a készítőnél .Lőcherer Gyula gyógyszertárában Bártfán. 194—30—1 — Dr. Ka'ona Mihály sárospataki ho­meopata orvos március hó 15-én egész nap és 16-án déli 11 óráig ismét megtartja rendelő óráit Debreczenben Darabos-utca 55. sz. alatt, ahol különösen a gyomor és tüdőbajosok szok­ták felkeresni a sikeres gyógyításáról hírneves orvost. 193-1-1 — Anyák iskolájában ma már sok min­denre tanítják a fiatal asszonyokat és e taní­tások között a legértékesebb az, amely a gyer­mektáplálásról szól. Minden fiatal anya jegyezze meg magának mindenkorra, hogy a gyermek elválasztás időszakán ugy siklik a legjobban keresztül, ha Phosphatine FaUiéres tápszerrel lesz táplálva. — Bámulatos szép perzsa szőnyegek, di­ványteritők, egész nagy szőnyegek stb. érkeztek, és csak rövid ideig kaphatók Hoffmann Arthur kárpitos üzletében. 16—52—2 — Ne töltse az Idejét a kereséssel! Vegyen egy Szabolcsvármegye Címtárt, ahol a megye összes állami, közigazgatási hivatalok, pénzintézetek, egyletek, községek, kereskedők és iparosok cimei legpontosabban találhatók. Kapható minden könyvkereskedésben és a ki­adónál: Klein Gyula könyvkereskedőnél Kis­várdán. Ára 1 kor. 50 f. 139—3—1 méterenként 1 korona 15 fil­lértől blúzok és ruháknak. Bérmentve és elvámolva ház­hoz szállítva. Dus mintaválaszték posta­fordultával. Selyemgyár Henneberg, Zürich. Foulard-selyem Sza^oIc smeg yei Rozségi és körjegyzők egye sülete. Meghívó. A Szabolcsvármegyei községi és körjegy­jegyzők Egyesületének folyó év és hó 12-en d. e. 9 órakor a városház tanácstermében tar­tandó évi rendes közgyűlésére s ezt megelőző­leg V* órával előbb tartandó választmány ülé­sére. Tárgy: 1. Elnöki megnyitó. 2. Mult évi számadás megvizsgálása s fel­mentvénv megadása. 3. Központi Országos Egyesület 73-911. sz. körlevele Kuncza Imre síremlékére vonat­kozó gyűjtés ügyében. 4. Budapesten tartandó országos nagy gyű­lés (kongresszus) összehívása tárgyában véle­mény és a jelentkezők számának bejelentése. 5. Hontvármegyei Jegyzőegyesület megke­resése az Orsz. Egyesület memorandumára tett miniszteri válasz tárgyában. Csikvármegyei Jegyzőegyesület felirata a sérelmek orvoslása tárgyában. Erdélyi Farkas és társai tagtársaink indít­ványa drágasági pótlék nyerése tárgyában. Kellő időben beadott indítványok tárgyalása. Kelt Gyürében, 1912. március 3-án. Tóth Gyula egyesületi főjegyző. Tóth József egyesületi elnök. A görögök művészete. Dr. Victórisz József szabad líceumi előadása. Nagy Sándor udvari szobrásza, Lysippos az utolsó a görög szobrászat legnagyobb mes­tereinek sorozatában Apoxyomenosának hiteles márványmásolata*) új kánon az athléták ábrá­zolásában ; alakja magasabb, karcsúbb, tetsze­tősebb a lándzsavivőnél. Munka közben látjuk a szép ifjút, amint levakarja magáról az olajozott bóréhez tapadó port. E munkával járó mozdu­latot kinyújtott karjain s szinte himbáló lábain nyomban felismerjük. Különös sajátsága, hogy nemcsak arcnézetben, hanem bármely oldalról is érvényesiti a rugalmas erővel párosult ele­gancia kellemes hatását. Véletlen dolga, hogy ez is épen a Vatikánban van s szinte párjául kínálkozik a knidosi Aphroditének. Nem teljes joggal ugyan, de mégis az ő nevéhez fűződik Nagy Sándor-szarkofág is,*) melyet nemrégiben fedeztek föl egy föníciai sírboltban. Ennek a leletnek rendkívül nagy fontossága abban rejlik, hogy máig is megőrizte relief-munkzinak a többi hasonló műremeknél többször hangoztatott színezését. Itt a sza kofág­nak azí az oldalát láthatjuk, mely a görögök és perzsák elkeseredett csatáját ábrázolja a régi nagy mesterekre emlékeztető erővel és hatással. Pártfogóját, Nagy Sándort, számtalan for­mában és helyzetben megörökítette Lysippos; ezeknek eredetije azonban mind elpusztult, vagy lappang. A müncheni glyptothékában levő egyik márványmásolat*) heroikus meztelenség­ben, pihenő tartásban ábrázolja a fiatalos arcú, hatalmas világhóditót. A virágzás korszakának végén talán épen a Lysippos iskolájának sikerült meg­oldania azt a problémát, mi módon lehet cso­portozatot nemcsak relief-képben vagy homlok­nézetü szoborban, hanem minden oldalról érvényesülő modorban is előállítani. Kiválóan sikerült példája ennek a Menelaos és Patroklos csoportja,*) melyen piramisszerü elrendezésben látjuk a barátja holttestét mindenáron megmen­teni akaró Menelaosnak fájdalmas haragját és elszánt keserűségét. Természetességével és ki­fejezésbeli nagy erejével méltó büszkesége e szobor Firenze egyik múzeumának. Ami ezután következik, az a hellénisz'ikus kornak érvényesülni új meg új tárgyakból akaró, ihletet és útbaigazítást mindvégig a nagy mes­terektől nyerő tevékenységének körébe tartozik. Mindezek ellenére azonban inkább az eredeti­séget, mint az erőt nélkülözik e kor alko-ásai. A nápolyi múzeum pihenő ökölvivója") pél­dául úgy arcán, mint izmain teljes jellegze­tességgel van megmintázva, a haldokló gallus*) pedig, anatómiai tökéletessége mellett a bar­bárság külső jellemző vonásait is szemlélteti. Ez a szobor már a művészet új szék­helyére, a kisázsiai Pergamonba vezet bennün­* Az előadás a'kalmával vetített képen bemutatva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom