Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 27-53. szám)

1911-08-20 / 34. szám

33-ik szám. N Y I R V I D É K 1911. augusztus 13. 11 — Egyházmegyei gyUlés. A tiszavidéki ág. b. ev. egyházraegye ez évi rendes közgyűlését e hó 23-án és 24-én tartja dr. Meskó László e. m. felügyelő és Materny Lajos főesperes elnöklete alatt Nyíregyházán. — Hyraen. Gál János Szeged eljegyezte Kégl Etelkát Nyíregyházán. — Az eskUdtszfeki ciklus szeptember 4-én veszi kezdetét. A kisorsolt esküdtek névsora a következő: Kis Gyula lakatos Nyíregyháza, Mikecz Pál földbirtokos Kemecse, ifj. Okolicsányi Lajos földbirtokos Tiszabercel, Papp Béla gépész Nyíregyháza, Czukermann Bernát földbirtokos Kisvárda, Adler Géza földbérlő Ujfehértó, Dankó Adorján gazdatiszt Tiszapolgár, Klár Andor gazdálkodó Nyíregyháza, Misley Pál urad. intéző Tiszalök, Nagy Dezső gépész Nagykálió, dr. Sőrés János ügyvéd Nagykálió, Halasi János ügyvéd Nyíregyháza, Dukann Aladár gazdatiszt Tiszadob, Somossy Ferenc fölabérlő Nyírbogát. F. Orosz Károly kisbirtokos Kisvárda, Teremi Imre földmives Demecser, ifj. Szoboszlay István kisbirtokos Nyirpazony, Komoróczy József föld­birtokos őr, Borosy Gyula Nagykálió, Gencsi Ferencz földbirtokos Balkány, Bornemissza János gazdatiszt Tiszabüd, Árokszállási Ferenc föld­műves Nagyhalász, Gsató Dániel földbirtokos Dombrád, dr. Murányi László ügyvéd Nyíregy­háza, Anersvald János gazdatiszt Tis^adob, Brandstetter Bertalan gőzmaloratulajdonos Raka­maz.Eisdörfer Sámuel földmives Gégény, Ruzicska András gazdasági intéző Kemecse, Kerülő Miklós földbirtokos Balsa, Szathmári Gáspár földmives Rohod. Pótesküdtek: Schwartz Izidor ügyvéd, Gutyán János ruhafestő, Babicz József kereskedő, Hook Gusztáv kerékgyártó, Fuhrmann János kisbirtokos, Ambrusz András kisbirtokos, Hrabóczki Sámuel szatócs, Dobránszki József kisbirtokos, Führer Mihály vállalkozó és Prok Lajos magánzó, nyíregyházi lakosok. — Adóhivatali tisztviselők szervezke­dése. A m. kir. adóhivatali tisztviselők országos egyesületének szabdlcsvármegyei szervezete e hó 13-dikán megalakult. Az alakuló gyűlésen, Papp Béla nagykállói adótárnok elnöklete alatt az összes vármegyénkben adóhivatalok küldöttei résztvettek ? kimondották a szabolcsvármegyei szervezet megalakulását. Elnökké megválaszta­tott Bukna József nyíregyházi főpénztárnok, tit­kárrá pedig Kronberger Samu főtiszt, aki egy­szersmind a 13-diki értekezlet előadója is volt. — Szövőiskola. Nyiregyháza városban egy olyan iskola kezdi meg a napokban működését, amelynek jelentősége a messze jövőre hat ki. Az állam, a kereskedelmi- és iparkamara, valamint Nyiregyháza város támogatása mellett megnyílik, egy szak­tanárnő vezetése alatt a szövőiskola. Nehéz feladat előtt áll a vezetőnő, mert Nyiregy­háza város közönsége előtt uj dolog a szövőipar s éppen ezért a kezdet nehéz­ségeit ugy kivánja eloszlatni, hogy a szabászat tanítását is felvette működési körébe. Az erre vonatkozó hirdetést ajánljuk olvasóink figyelmébe. — Tanítói pályázatok. Nagyhalászban másod­tanitóságra pályázat hirdettetik. Fhetése 1000 korona havonként előre fizetve. Szép lakás, kert, melléképületek. Kötelessége: a presbitérium által kijelölt osztályoknak a tiszántúli egyházkerület tanterve szerinti tanítása s mint helyettes kán­tornak, a kántor és lelkész akadályoztatása esetén azoknak templomi s temetési szolgála­toknál való díjtalan helyettesítése. Most az első osztályt tanítja. Gazdasági ismétlősök tanításáért a községtől száz korona. Csak okleveles refor­mátus vallásúak pályázhatnak. Kérvények okmá­nyokkal felszerelve augusztus 26-ig a református lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. A nyírlövői református egyház az újonnan szervezett kántor-tanltói állásra pályázatot hirdet. Fizetése természetbeni lakáson és kerten kívül tanítói javadalom címén az egyháztól 100 korona és 900 korona államsegély. Kántori javadalom cimén ez idő szerint csak temetési stóla, de az egyház később erről a javadalomról is gondos­kodni fog. Kötelessége IV. osztályú vegyes iskola tanterv szerinti tanítása; ismétlősök oktatása s minden kántori teendők végzése. Kanonikus órákon és akadályoztatás esetén lelkész helyet­tesítése Felszerelt pályázati kérvények szeptem­ber 2-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állás építkezés miatt csak szeptember 15-én foglalandó el. A tiszaeszlári ref. egyház pályázatot hirdet III-ik (uj) tanítói állásra. Javadalom: l. 100 korona az egyház pénztárából előleges évne­gyedes részletekben ; 2. 900 korona államsegély; 3. lakás természetben ; 4. kertilletmény termé­szetben. Kötelessége: Az egyháztanacs által rábízott osztály vagy osztályok egyházkerületi tanterv szerinti vezetése. Akadályoztatás esetén lelkész és kántor helyettesítése. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Állás választás után azon­nal elfoglalandó. Pályázatok Kovács Lajos elnök­höz 1911. évi szeptember hó 1 ig adandók be. — A fiakker állomások, nevezetesen a Vay Ádám (pazonyi) utcai s a Bessenyei-téri fiakker állomások bűze miatt nagyon sok a panasz. Mikor ezeket az aszfaltos állomásokat csinálták, nekünk mindjárt az volt a vélemé­nyünk, hogy — ha már nincs vízvezetékünk — hát csináltasson a város e fiakker állomások mellé egy-egy kutat, hogy azok vizével az aszfaltot naponkint egyszer-kétszer le lehessen mosni. Ezt újólag is ajánljuk az illetékes körök figyelmébe, mert — különösen a Vay Ádám­utcai üzlettulajdonosok és lakók igazán sokat szenvednek ez aszfaltos fiakker állomások pe­netráns bűzétől. — Halál a síneken. Debreczenből Nyíregy­házára indított vonat elé a Csapókertnél egy munkás vetette magát. Zsebében a nyíregyházi boltokból vásárolt árukat találtak. — Kemecse közelében pedig egy suhanc, kiesett kalapja után kiugrott a vonatból. Sérülése annyira súlyos, hogy eddig kihallgatni sem lehetett. — Mulatság Nyírkárászban. A nyirkarászi ref. egyház a folyó évben épített lelkész lakása s építés alatt álló iskolája költségeinek részben való fedezése céljóból Jóna László, id. Okoli­csányi Lajos, Okolicsányi Dezső, Péchy Béla, Sipos Emil, Szalánczy Bertalan uiak védnöksége alatt augusztus hó 27-én, a lelkészlak összes helyiségeiben s az udvaron e célra épített sátor­ban zártkörű táncvigalmat rendez. Beléptidij: Személyjeg 3 korona. Családjegy 6 korona. Felülfizetéseket a jótékonycél érdekében köszö­nettel vesznek és hirlapilag nyugtáznak. Kezdete este 8 órakor. Ételekről, italokról és fogatok elhelyezéséről gondoskodva van. Hölgyek kéret­nek egyszerű öltözetben megjelenni. — Zongoratanitás. Kovách Árpád szeptem­ber 1-től kezdődőleg az idén is ad zongora órákat. Található szeptember 1-től a polgári fiu iskolában. Jelentkezések korlátolt számban lapunk kiadóhivatalában is elfogadtatnak. — Kut fúrás és iskola építés. Nyirábrány község elöljárósága augusztus 30-án d, e. 8 órakor versenytárgyalást tart a kővetkező mun­kálatok biztosítására: 1) két furott kut létesí­tésére ; 2) egy községi iskola építésére. Ajánlatok külön teendők. Bánatpénz 5—5°/ 0» mely a köz­ségi pénztárnál teendő le. A nyugta pedig az ajánlathoz csatolandó: A tervek, szerződési minta és feltételek a jegyzői hivatalban meg­tekinthetők. Nyirmártonfalva község elöljárósága pedig szeptember 3-án d. e. 10 órakor tart verseny­tárgyalást egy furott kut létesítésére. Ajánlatok fenti nap d. e. 9 órájáig nyújtandók be 5% bánatpénzel együtt. Közelebbi feltételek a község­házán tudhatók meg. — TUz. A mult hétfőn virradóra kigyuladt Epbinder Károly asztalos faraktára és a lakóházzal együtt leégett. — Kisiklott a kisvonat. Szombaton délben a balsai motor a Haissinger gyógytár előtt lévő váltón kisiklott, mint szemtanuk állítják gyors hajtás következtében. A kisiklott motort hamarosan sínekre emelték ugy, hogy félóra múlva zavartalanul mehetett tovább, ki a vég­állomásra. — Megtámadott korcsmáros. Lapunk zártakor értesülünk, hogy a kótaji-utcai korcs­márost 2 felsőbaduri ember kalapáccsal leütötte s amikor kiáltozásaira segítség érkezett a tette­sek az előre odahajtott szekérre kapva, elmene­kültek. A csendőrség és rendőrség munkába lépett, de ezidőszerint még az sincs tisztázva, hogy rablási szándékból, vagy összeszólalkozás­ból kifolyólag sebesitették-e meg a korcsmárost, — A magyar liturgia. Közismert az a moz­galom, amelyet a gör. szert, kath magyarok a magyar nyetnnek az egyházban való érvénye­sülése érdekében illetékes helyen indítottak és a melynek élén a nagytudományu Vályi János dr. eperjesi és Firczák Gyula ungvári püspök állottak. Innen-onnan tiz esztendeje mult el a gör. szert, katholikus magyarok római nagy zarándoklata óta. Ez idő alatt nagyon megerő­södött és tért hódított a vágy a más nyelvüekkel való egynnrangusitásért, mert az iskolák állan­dóan nevelik és növesztik azt a tábort, amely­nek ereje előbb utóbb ki fogja vívni a teljes sikert. Hogy a tanuló ifjúság a görög szertartás rendjét megkedvelje és szeretettel megőrizze, az említett két -püspök tanférfiai megfelelő tan­könyveket szerkesztettek magyar nyelven. Ilyen tankönyv fekszik most előttünk „A görög kat­holikus szertartástan elemei" címen, amelyet Szémán István eperjesi egyházmegyei m. tan­felügyelő irt népiskolák használatára. Ez a kis könyvecske 'nagy célt akar szolgálni: erősíteni az uj nemzedéket hitében és magyarságában. Szerző e tankönyvét püspökének, Vályi János dr.-nak ajánlja, mint a népnevelésügy nagylelkű pártfogójának, aki egyházmegyéje iskolaügyét fölvirágoztatta. A kis tankönyv illusztrációkkal is el van látva, bolti ára 60 fillér és a közok­tatásügyi miniszter legújabb rendelete értelmében hazai papírra van nyomva, hazai öntőmühelyből kikerült betűkkel. Az érdekelt iskoláknak és tanítóknak mutatványpéldányt szívesen küld Lévay Mór könyvkiadóhivatala. Ungvárt, akinek kiadásában a könyv megjelent. — Gyomor- és bélhurutnál a rég bevált Ferencz József keserűvíz páratlan gyógyító ereje az egész világon elismert. A szervezet ezen tiszta ásványvizet kitűnően birja, mert oldó és elvezető hatása minden fájdalomtól ment és még súlyosabb esetekben sem okoz kellemetlen melléktüneteket. A párisi orvosi akadémia, valamint Nyugat­európa legkiválóbb belgyógyászai a hazai .Fe­rencz József" keserűvíz természetes vegyi össze­tételéről és gyógyhatásáról a leghizelgőbb mó­don nyilatkoznak. Az igazi Ferencz József keserűvíz a gyógy­kíncsek egyik legértékesebb része és évenkint sok millió palackban az egész világba szétkül­detik. Kérjünk a füszerkereskedésekben határo­zottan valódi Ferencz József keserüvizet, nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk. — Ablakos levélboritékok használata. A posta­igazgatóság következő rendeletet adta ki: Átlátszó részszel ellátott levélboritékoknak, melyek alatt ugy az átlátszó papirbetéttel ellátott, valamint az oly borítékok értendők, amelyek címoldalának egy része parafin vagy hasonló anyaggal át­látszóvá van téve, használatát postán továbbított levelezésnél az 1906. évi október hó 10-én kelt 62,071. számú min. rendelet el nem tiltja ugyan, de csak a feladó saját veszélyére és csak addig engedi meg, amig a külföldi postaigazgatások e borítékok használatát el nem tiltják. A közönség érdekében fentemiitett rendeletet következőképen egészítjük ki: Átlátszó papirbetéttel vagy vegyileg átlátszóvá tett részszel ellátott borítékban fel­adott küldeményt ajánlott levélként sem bel­földre, sem a külföldre többé felvenni nem szabad. Ha ily borítékba helyezett közönséges levélpostai küldemény cime bármily okból nehezen olvasható, ugy, hogy a címzés kibetűzése a többi levelek kezelését hátráltatná, ily levelek feldolgozását a többi levelek kezelésének be­fejezése utáni időre lehet halasztani. Az olyan borítékok, melyek címoldalukon csakis kivágással vannak ellátva és amelyeknél az átlátszó papír­betét egészen hiányzik, semminemű, sem a bel­földre, sem a külföldre szóló küldemény fel­adására nem használhatók. A legfinomabb íraawia és amerikai FriedmannS.Sándornál cipő újdonságok kaphatók Nyiregyháaáa 3U.17.24

Next

/
Oldalképek
Tartalom