Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 27-53. szám)

1911-11-26 / 48. szám

47-ik szám. N Y I R V I D É K 1911. november 19. 297 rigále. Hegedűn játsza : Harstéin Gyuláné, zon­gorán kiséri Páll Gyula. 5. A Karperec, Egyfel­vonásos vígjáték. Szereplők: Dr. Strausz Mi hályné, Dudinszky Gabi, Nánássy Andor, Lab­davszky János és Eőrdögh Béla. 6. Élőkép. Rendező:^ Labdavszky János. — Ötvenmilliós pénzintézet Debrecen­ben. A Debreceni Közgazdasági Bank, amely eddig is szorosabb összeköttetésben volt a Pesti Hazai Takarékpénztárral, fényes átalakulás előtt áll. A Pesti Hazai Takarékpénztár ugyanis most a Debreceni Első Takarékpénztárral folytat érdemleges tárgyalásokat és ha ezen három pénzintézet között a megállapodás létrejön, akkor Debrecenben egy ötven millió alappal dolgozó nagy intézet keletkezett. — Az országos vásárok Nyiregyházán 1912. évben az alább megjelölt napokon fog­nak megtartatni, úgymint: 1. Tamásnapi vásár március 4. és 5 én. 2. Pünkösdi vásár május 20. és 21-én. 3. Kisasssonynapi vásár szeptem­ber 9. és 10-én. 4. Lucanapi vásár december 9. és 10-én. Ezen országos vásárokon kivül még junius hó 3 án díjazással egybekötött or­szágos lóvásár; s minden szerdán és szombaton és pedig az utóbbi napon szarvasmarhára, lóra, sertésre és juhra is hetivásár tartatik. — Országos amatőr és népművészeti kiállítás Miskolczon. A miskolczi műkedvelő és háziipari kiállítás szervezési munkái már megkezdődlek. A gróf Haller Józsefné elnöklete alatti amalőr-osztályban fényképek, festmények, iparművészeti tárgyak, női kézimunkák s az amatőrgyüjtőket erdeklő antiü műtárgyak, bú­torok, képek, ruhák, dr. Tamay Gyuláné elnöknő háziipari osztályában a nép által készített ru­hák, kézimunkák, diszUirgyak lesznek kiállítva, Seemaye)• Villibald és Gálffy Ignác muzeumi igazgatók elhnográfiai osztálya pedig festői csoportok, diorámák keretében mulatja be kü­lönféle népfajok s elsősorban a felvidéki paló­cok, matyók stb. viseletét, életét és népszoká­sait. Az amatőrség s a háziipar terjesztese s a népipari termékek értékesítésének elősegítése céljából báji Patay Gyuláné elnöklő széleskörű mozgalmat indit s az ország és elsősorban a felvidék városaiban helyi bizottságokat szervez avégből, hogy azok vidékük amatőr és háziipari tárgyait egybegyűjtve előzőleg, március hóban kisebb tárlatokat rendezzenek s a legértékesebb dararabokat később kollektív csoportban a mis­kolczi kiállításon is bemutassák. Eként országos lesz a verseny, mely a szakemberekből álló zsűrik által odaítélendő megfelelő számú arany-, ezüs f- és bronzéremért s a disz- és elismerő oklevelekért, valamint a nagyobb összegű pénz­jutalmakért folyik. A vezetőség dr. Bodor Antal igazgató szerkesztésében kéthetenkint illustrált ertesitőt is ad ki, melyet minden kiállító és közreműködő díjtalanul kap állandóan. A kiál­lítási iroda (Miskolczon Széchenyi-utca 35. sz. alatt) készséggel ad bővebb felvilágosítást. — M. kir. jótékonycélu államsorsjáték. Pár hét múlva, december hó 14-én a m. kir. jóté­konycélu államsorsjáték szerencsekerekéből kö­zel 15.C00 nyeremény fog kihúzatni, csaknem egy fél millió korona ertékben. E nagyszámú és nagyösszegü készpénz nyereményekre bárki játszhatik, ha a jótékonyság oltárára egy sors­jegyért 4 koronát feláldoz. — A főnyeremeny 200,000 korona, vagyis a betetnek 50 ezersze­rese s alig van sorsjáték, mely a betétnek ily magas többszörösét tűzné ki főnyereményül. Érthető ti hát, hogy a sorsjegyek roppant ke­lendőségnek örvendenek s remélhető, hogy az ezen sorsjáték jövedelmében részesülő külön­böző kőz- és gyermekkórházak, nevelő- és táp­intézetek, árva- és szeretetházak, siketnémák s vakok intézetei, népkonyhák, Fehér kereszt- és jótékony nőegyletek, szanatóriumok, poliklinikai és más hasonló jótékony egyletek ismét jelen­tékeny mértékben ki fogják terjeszthetni áldá­sos működésüket a szenvedő emberiség nyomo­rának enyhítésére. — Hasznos tudnivalók. Az orvostudo­mány tanítja, hogy az egészséges emberi szer­vezetnek naponkint egy liter \izre van italul szüksége. Ez a viz szolgál ugyanis a bevett etelek higitószeréül. E nélkül ugyanis a szerve­zet a megemésztett táplálékokat hasznosan fel­dolgozni nem tudja. Minthogy azonban a táp­lálékokkal a gyomorba minden esetben igen sok és különböző betegségek csirája is bejut, fontos, hogy ita'ul olyan viz használtassák, mely bak­tériummentes legyen, tehát azon csirákat ne szaporítsa, másrészt a táplálékokkal bevett bak­tériumokat a gyomornak megölni segítse, s végül, hogy a viz a gyomrot ne rontsa. Be van iga­zolva, hogy ilyen célokra a Löbl-féle Polenai­viz végtelenül alkalmas, mert teljesen baktérium­mentes. Másodszor, minthogy szénsavat tartal­maz, a baktériumot, mérgező hatását lerontja. És végül, minthogy a gyomrot alkalmasan iz­gatja, egyrészt étvágyat csinál, másrészt bőséges elválasztását okozza azon gyomornedveknek, melyek azon kártékony baktériumokat megölik. A Löbl-féle viz fogyasztását különben is ősszel és tavasszal kiváltképen lehet ajánlani. Ekkorra ugyanis a téli nehéz táplálkozás után a gyomor nagyon is megkívánja a gyomorjavitót. — Nyirpazony község; által a Sóstó vi­déki szőlő-telepen újonnan épített községi is­kolánál szervezett tanitói állásra a pályázatok 1911. november 30-ikáig Horváth János isko­laszéki elnök cimére küldendők. A választás december havában lesz, az állások 1912. ja­nuár 1-én foglalandók el. — Tanítók figyelmébe! Minthogy az ifjúsági könyvtárak könyvei — annyi kézen megfordulván — kellő óvatosság nélkül hordo­zói és terjesztői lehetnek egyes kóroknak és járványos betegségeknek, a ragáiyozás {erjedé­sének megakadályozása végett a vk. min. úr elrendelte, hogy ott, ahol valamely ragályos betegség kitört az ifjúsági könyvtár használata a járvány tartamára felfüggesztessék. Amely családban pedig a járványos betegség konsta­táltatott, az ifj. könyvtárból kivett kölcsőnköny­vek visszahozataluk előtt, a tiszti orvos közben­jöttével, megfelelő módon fertőllenitendők. Ezen rendelkezés közegészségügyi fontosságára figyel­meztetem e tankerület tanítóit és tanítónőit. Nyíregyháza, 1911. nov. 7-én. Dr Wilt György, kir. tanfelügyelő. — Ócska anyagok eladása. A városháza átalakításánál kikerült ócska vas és lépcső kövek szerdán, e hó 29-én d. e. 10 órakor fognak a városháza udvarán nyilvános szóbeli árverésen eladatni. — Gyomor- és bélhurutnál a rég bevált Ferencz József keserűvíz páratlan gyógyító ereje az egész világon elismert. A szervezet ezen tiszta ásványvizet kitűnően bírja, mert oldó és elvezető hatása minden fájdalomtól ment és még súlyosabb esetekben sem okoz kellemetlen melléktüneteket. A párisi orvosi akadémia, valamint Nyugat­európa legkiválóbb belgyógyászai a hazai „Fe­rencz József" keserűvíz természetes vegyi össze­tételéről és gyógyhatásáról a leghizslgőbb mó • don nyilatkoznak. Az igazi Ferencz József keserűvíz a gyógy­kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok millió palackban az egész világba szétkül detik. Kérjünk a füszerkereskedésekben határo­zottan valódi Ferencz József keserüvizet, nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk. — Figyelmeztetés. Mindazok a kik bort vá­sároltak, vagy szándékoznak vásárolni, esetleg saját termésükből fognak saját szükségletükre bizonyos mennyiséget megtartani — el ne mu­laszszák saját érdekükben — még a hét folya­mán a kedvezményes borfogyasztási adót kivál­tani a városi házipénztár hivatalos helyiségei­ben. A kedvezmény 160, 500, 1000 és 1500 literig váltható ki 4 korona 80 fillér, 12 korona 24 korona és 36 koronáért. — Az Apolló szinbáz kitűnő repertoir­ját a héten egy gyönyörű újdonsággal toldja meg. Megtört szivek a cime ennek a rendkívül érdekes társadalmi erkölcsrajznak s előadása tel­jes műsort betölt. A darabot Úrban Gad köz­kedvelt dán iró irta. Szereplői a hírneves kop penhágai színművészek. A főszerepet Asta Niel­sen kreálja, a ki utolérhetetlen mimikái művé­szetével az egész világot meghódította s a mozgószinház becézett kedvence lett. A meg­tört szivek tulajdonképen folytatását képezi a nemrég oly szenzációs sikerű ,L?ányvásár" c. drámának. Szereplői ugyanazon alakok : a leány­kereskedők, Ediih, Fait mérnök, a Lord stb. Izgalmas j lenetei lebilincselően hatnak s a kö­zönség feszült figyelmít mindvégig lekötik. A darab mindenütt óriási sikert aratott, ami bi­zonynyal itt sem fog elmaradni. Rendes hely­árak mellett. Szombat, vasárnap és hétfőn, min • den este 2 előadásban kerül szinre az Apolló­ban. Vasárnap délután sp.ciáÜ sgyermekelőadá­sok tariatnak. — „A Hónap" decemberi száma a követ­kező gazdag tartalommal jelenik meg: özve­gyek (Babarczy báróné Jósa Jolán), Szonett (Vajda György), A legnémetebb festő: Paul Thomas (Dr. H. Nagy Jenő), A kulcs (Kelen László), Nyíregyháza jövője (Bosnyák Béla), Egy öreg feszület előtt (Simonyi Benő), A mo­dern zene (Eckerdt Elek), Sárika, Takarodó mellett (Ballay Gyula), Spencer Herbert (Vertse K. Andor, A sirályok (August Strindberg—Dr. Leffler Béla). A Hónap előfizetési ára félévre 6 korona, megrendelhető a szerkesztőségben: Bocskay-utca 34. szám. — A leánvegylet teadélntáiijának mű­sora a következő: 1. Monológ: Gönczy Mártha. 2. Magyar dalok cimbalmon: Sipos Ferenc. 3. Dialóg: Lawotha Emma és Bakay Gyula. 4. Nápolyi dal: Ecsedy Manci, Szőke Ilonka, Petách Irén, Hvaszta Irén, Szmolár Eta, Stein Anna. 5. Tarantella: Schönberg Anna. A délután 5 órakor kezdődik és a szokásos 1 korona a be­lépő dij. Tekintve a nemes célt, hiszszük, hogy a leányok második délutánja jobban fog sike­rülni, mint az első. — Egy nélkülözhetetlen szőlészeti tanácsadó. E napokban hagyta el a sajtót a .Borászati Zsebnaptár" az 1911. évre. Ezen, immár 13. évfolyamában megjelenő szőlészeti szakkönyv általánosan ismert előnyeinél fogva intelligens szőlősgazdáinknak, bortermelőinknek és ven­déglőseinknek nélkülözhetetlen tanácsadójává lett s igy ujabb megjelenését bizonyára öröm­mel iigvözlik. A könyvecske első részében is­merteti az összes a szőlészet és borászat körébe vágó törvényeket, rendeleteket felsőbb bírósá­gok és hatóságoknak idevonatkozó elvi jelentő­ségű határozatait, a töldadótól kezdve a korcs­máltatási jogig. A második részben össze van­nak gyűjtve az összes a szőlészettel kapcsolatos intézmények, szervezetek, hivatalok, iskolák és időleges tanfolyamok s igy a gazda megtudja, hogy mely ügyben hová forduljon és hol gya­rapithatná saját, vagy munkásaínak ismereteit, aminthogy itt vannak felsorolva az igénybe vehető állami s egyéb kedvezmények is. A har­madik legterjedelmesebb rész a szőlőmivelés gyakorlatának van szentelve. Itt a telepítéstől kezdve a fajták megválasztásáig, a metszéstől a szüretig és különféle szőlőellenségekkel szem­ben való védekezésig minden munka röviden, de alaposan van ismertetve. A borkezeléssel, a melléktermények feldolgozásával, a pálinka-, ecet-, pezsgőgyártással a negyedik rész foglal­kozik, mely amellett a borbetegségek leküzdé­sére, szűrésére, derítésére stb. is ad kimerítő felvilágosítást. A könyvecske végén Jegyzék­napló van a kiadások és bevételek, napszám, szüret, borkezelés, csemegeszőlő-eladás stb. adatainak feljegyzésére. A díszesen kiállított, tartós vászonkötésbe foglalt, táskával, notesszel, irónnal ellátott naptár ára 3 kor. 20 fill. Kap­ható a .Borászati Lapok" kiadóhivatalában (Bpest, IX., Üllői-ut 25.) és minden könyv­kereskedésben. — Érdekes statisztika. Néha szám cso­portok unalmassága is produkál érdekességet. Ilyen az alábbi statisztikai kimutatás is : A magyarországi közép iskolákban : 100.000 róm. kath.-ra jut 337 tanuló , gör. kath.-ra ,153 „ „ gör. kel.-re „ 149 „ ág. ev.-re „ 448 ref.-ra , 378 , „ izr.-ra , 1785 „ Az egyeiemeken igy alakulnak a visszonyok : 100.000 róm. ktah.-ra jut 57 egyet. h. , gör. kath.-ra „ 20 „ „ gör. kei.-re „ 16 , „ ág. ev.-ra , 75 , , ref.-ra , G8 , . 420 tzr.-ra Herpay Ernő uri divatáruháza Nyíregyháza, Zrinyi Ilona u. 5. va­lO co o Ajánl dús választékban hires Kobrák cipőket, Pichler dász kalapokat, elsőrangú fehérneműt, keztyüt, sétabotot ernyőt, nyakkendőt, pénztárcát, még nem lótott 04CSŐ árban

Next

/
Oldalképek
Tartalom