Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 1-26. szám)

1911-02-26 / 9. szám

7-ik szám. N Y I R V I D É K 1911. február 12. 3 culturát a svájci neufchateli tó vidékéről szétterjedettnek állítják. Ez is csak füst. Pár év előtt Dr. Pic-nek, a prágai muzeum igazgatójának muzeumunk tulaj­donát képező néhány nyíri La Téne izlésü tárgynak fényképét mutattam be. Erre megmondotta, hogy ő specialiter a La Téne culturában búvárkodik és meg­mutatta nekem Európának ezen culturára vonatkozó archeológiai térképét, amelyen Magyarország, különösen a Nyír csak egy fehér folt, egy legsötétebb Afrika. Csak a fejét csóválta mikor az igazságnak meg­felelően azt állítottam, hogy a Nyírben több La Téne lelhelyet ösmerek, mint a hány lelhelyet az ő térképe felmutat, tehát ez a kultura is keletről hatolt nyugotra. Az elmondottak után nyilvánvaló, hogy a „Szabolcsmegyei muzeum" nem ritkaságok gyűjteménye, hanem őskorunk­nak igen fontos okmánytára; tehát pár­tolásra és gyarapításra érdemes. A Krisztus előtti pár századból szár­mazó eddig még ki nem puhatolt nép által vert u. n. barbár érmeket a franciák maguknak tulajdonították, mig Dr. Gohl Ödön nemzeti muzeumi őr és gróf Des­sewffy Miklós pár hónap előtt saját tulaj­donát képező 429 drb barbár éremről irt számos táblával ékitett több ezer forintba került nagyszerű munkájában, melyet szakköröknek ingyen küldöz meg, ki nem mutatták, hogy ezen érmek leginkább hazánkból és közvetlen határos részekről származnak. Magas koromnál fogva én nem sokára kifogok dűlni a munkások sorából. Óhaj­tandó, hogy muzeumunk ügyét olyan lelkes tudománykedvelő, pártoló és nagy befolyású egyén karolná fel, mint gróf Dessewffy Miklós barátom. fogom látni, — most, hogy rám jött az őszinte­ségnek egy rohama . . . tudja, magamnak is olyan jól esik, mintha kotlettek és pástétomok után újra megkóstolnám gyermekkori szerelme­met : a sárgarépát . . . — Az én vetélytársamat . . . — Szóval, azt akarom, hogy, ha az egé.-z világot áltatom is, maga ne ismerjen félre. Ne tartson annak a léha piperkőcnek, akinek az álarcát hordom, lássa meg és (udja meg, hogy az életem csupa komédia, hogy ámítom a vilá­got és ámitom magamat. — De hisz ez borzasztó . . . — Igen, borzasztó, de mindennél borzasz­tóbbak azok a percek, amikor haza kerülök, a pezsgős vacsorák és a végighajszolt kartya­partiek után. Mikor a két öklöm közé szorítom ködös fejemet és kérdem magamtól: Hát ma ugy, mint tegnap és holnap ugy, mint ma? Hát miért vagyok én a világon ? Hát van annak valami célja, valami jelentősége, hogy a milliónyi ember közt engem is hátán hordoz a föld, — csak azért, hogy robotoljam a nappalt és dő­zsöljem az éjszakát ?! Ez a végtelen üresség, amely körülöttem terjeng, bánt és fojtogat és előbb, vagy később, de végkép elveszi kedve­met az élet apró örömeitől is. Mig beszélt, szeme szinte elvesztette a fé­nyét, mintha hályog borult volna reá, olyan fakó lett, ahogy látás nélkül nézett a falakra. Aztán indulatosan megragadta a nő kezét és az ajkához szorította. — Nekem már minden mindegy — de azért egy kis megnyugvást szerezhet nekem, ha akar. ígérje meg, hogy, ha kis gyermekeivel együtt üli a karácsonyestét, egy gyertyát a ka­rácsonyfán az én tiszteletemre gyújt meg, akkor rám fog gondolni. — Jo, megígérem. Virágffy vette a kalapját. Az asszony bú­csút intett a fejével, egy könnycseppet törült ki a szeméből és — számlálla tovább a koro­nákat. Patak Károly. Mig a muzeum lamulust nem kap, tehát megszabott időben a közönségnek hozzáférhetővé nem tétetik, i uzeumunk gyarapodni alig fog. Érdeklődőket eseten­kint szívesen kalauzolok, de szolgai sze­repre nem vállalkozom. Nyíregyháza, 1911. február 16. Dr. Jósa András. A népszámlálás a vármegyében. Az 19 '0. évi népszámlálás eredményét az alábbi táblázatos kimutatásban közöljük. Nyirbogdányi járás, A község neve -s S M Ö VI r< __ g g Távol 0 ,3 o Szaporodas •S 3 ~ volt 804 46 60 8-06« , 977 79 204 26 39 „ 2868 127 535 22*91 „ 1515 42 274 22 08 „ 1482 31 192 14 88 „ 3442 154 524 17 95 „ Berkesz 744 Beszterecz 773 Demecser 2335 Gégény 1241 Kék 1290 Kemecse 2918 Kótaj 3714 4069 360 355 9'55 „ Nagyhalász 4485 5569 115 1084 24 16,, Nyirbogdány 1878 2098 84 220 11-71,, Nyiribrony 1054 1139 81 85 8-06,, Nyirkércs. 508 547 12 39 7 67,, Nyirpazony 1470 1877 77 407 27 68,, Nyirtét 798 813 41 15 1*87 „ Nyírtura 1138 1192 61 54 4'74 „ Oros 4065 4737 286 672 16 53,, Ramocsaháza 1153 1 192 76 39 3 38 „ Sényő 602 729 6 127 21.09,, Székely 1040 1024 106 fOgyáS 16 154,, Tiszarád 603 672 30 69 11 44 „ Vasmegyer 1276 1350 56 74 5'79 „ Összesen volt a nyirbogdányi járásban 1900-ban 33085 lakos, 1910-ben 38096, távol volt 1870. Szaporodás 5011 15 94"/, Dadai felső járás. Balsa 1539 1640 69 101 6 56"/„ Buj 3051 3140 128 89 2 91,, Gáva 2847 2776 232 fogyás 71 2 49,, Ibrány 3892 4623 198 731 18 78,, Kenézlő 1442 1480 116 38 2 63,, Paszab 1158 1230 85 72 6 22 „' Rakamaz 4083 4189 271 106 2 29 „ Szabolcs 620 521 28 fogyás 149 22-24 „ Timár 1463 1549 88 86 5"89 „ Tiszaberczel 2080 2297 132 217 10-43,, Tiszanagyfalu 1703 1783 43 80 4"69 „ Vencsellő 2997 3045 141 48 1.60,, VÍSS 1072 1050 76 fogyás 22 2 05 „ Zalkod 496 583 5 87 17-54,, Összesen volt a dadai alsó járásban 1900-ban 28493 lakos, 1910-ben 29904, távolt volt 1611. Szaporodás 1411 4-94% Dadai alsó járás. Báj 829 909 26 80 965% Büdszentmihály 7439 7880 287 441 5"92 „ Csobaj 1036 1120 70 84 8-10,, Prügy 1560 1750 72 190 12 17,, Polgár 10608 11366 876 785 7-40,, Tiszabüd 2207 2471 95 263 11-96,, Tiszadada 2689 2690 179 1 0-03 ,, Tiszadob 3439 3503 198 64 1-86,, Tiszaeszlár 3260 3383 145 123 3 77 „ Tiszaladány 1353 1469 61 116 8 57,, Tiszalök 4477 4987 259 517 11'54„ Tiszatardos 531 571 47 40 7 53,, Taktakenéz 999 973 43 fogyás 26 2 60 „ Összesen volt a dadai alsó járásban 1900-ban 40427 lakos, 1910-ben 43072, távol volt 2352. Szaporodás 2645 6 54% Kis vár dai járás. Ajak 1876 2234 100 558 19-18,, Anarcs 1407 1538 59 131 9 31 „ Dombrád 4546 5026 307 480 10"55 „ Döghe 1770 1718 169 fogyás 52 2-93 „ lakos­ne .2 tí a 0 sag m 0 E szama M •3 1900­Cl ban < Távol volt Szaporodás Gyulaház* Jéke Kékese Kisvárda Komoró Fényeslitke 2247 2236 161 fogyás 11 0-48% 1432 1442 78 10 0 69,, 642 562 41 fogyás 80 14 02 „ 969 1240 67 271 27'96 „ 8257 9941 374 684 8 28 „ 893 882 96 fogyás 11 1-23,, Laskod 836 846 12 10 1-19 „ Nyirmada 2281 2787 104 506 22 18,, Nyírkárász 2228 2217 130 fogyás 11 0-49,, Nyirtas 2592 2553 238 fogjás 39 1-50,, Pap 1025 1051 160 26 2 53,, Pátroha 2307 2622 126 315 13 65,, Petneháza 1208 1314 107 106 8 77,, Pusztadobos 1051 1119 98 68 6 47,, Rétközberencs 954* 1067 31 113 11 84 „ Szab-veresmart 1407 1379 139 fogyás 28 1-99 „ Tiszakanyár 1139 1211 114 72 6 32,, Összesen volt a kisvárdai járásban 1900-ban 41067 lakos, 1910-ben 44985, távol volt 2702. Szaporodás 3918 9-54% Tiszai járás. Eperjeske 940 1031 43 91 9 68% Eszeny 1779 Gemzse 739 806 60 67 9 06 „ Gyüre 908 897 34 fogyás 11 121,, Kisbáka 642 623 • 25 fogyás 19 295,, Kisvarsány 986 1035- 64 49 4 90,, Kopócsapáti 909 841 49 fogyás 68 7 49 „ Lövőpetri 538 580 23 42 7*80 „ . Mándok 2923 3096 212 137 5 91 „ Mezőladány 1078 987 88 fogyás 91 8-44,, Nagybáka 601 652 32 51 8 48,, ttagyvarsány 1049 1082 48 32 3 05 „ Nyírlövő 628 712 16 84 13 37,, Révaranyos 933 897 44 fogyás 36 3*85 „ Szalóka 830 Újkenéz 628 705 47 38 5 89 „ Tiszaágtelek 674 Tiszabezdéd 1315 1283 129. 32 2 43,, Tiszamogyorós 760 790 44 30 3 94,, T-szentmárton 891 1005 38 114 12-79,, Tornyospálcza 2091 2144 156 153 7 31,, Tuzsér 1306 1540 154 234 17 91,, Zsurk 9259 1024 98 65 6'77 „ Összesen volt a tiszai járásban 1900-ban 24620 lakos, 1910-ben , távol volt Szaporodás °/o Nyírbátori járás. Besenyőd 785 798 /47 13 V«5 •/'„. Encsencs 1396 1560 24 164 Í174, r Kisléta 1655 1638 149 fogyá?< 7 0 42 , r Levelek 1432 1577 83 145 1 01 „ Lórántháza 483 492 6? 9 i*86 " r Magy 388 626 50 238 61-34," Máriapócs 1848 2006 178 158 9 55 Nyirbakta 1205 1398 62 193 16 01 '„ Nyírbátor 5946 7724 247 1778 29"$0 „ Nyírbogát 3243 3196 139 fogyás 47 1-44,, Nyirgyulaj 2108 2146 146 38 1*80 „ Nyirjákó 779 904 56 125 15 91 Nyírpilis 1201 1768 120 267 22 23 „ Ófehértó 1840 2025 142 185 10-05," Őr 1023 1181 118 158 15 44','f Piricse 1410 1587 107 177 12-55,, Pócspetri 1669 1741 152 72 4*31 [[ Rohod 961 1089 36 128 13-42 Vaja 2159 2167 121 8 0 37 ," Összesen volt a nyírbátori járásban 1900-ban 31531 lakos, 1910-ben 35633, távol volt 2014. Szaporodás 4102 13% Nagykállói járás. Apagy 1491 1810 39 319 21-30*/, Balkány 5351 5753 153 402 7 51 Biri 986 1099 51 113 11-46 "

Next

/
Oldalképek
Tartalom