Nyírvidék, 1910 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-01 / 1. szám

Nyíregyháza, 1910, XXXI. évfolyam, 1. szám. szombat, január 1. A S2abolcsvármeayei Községi Jegyzők és a Szabolcsmegyei Tanítóegyesület Hivatalos Közlönye. Megjelenik hetenként egyszer vasárnapon. Előfizetési feltételek: Egész évre 8 kor., Fél évre 4 kor., Negyed évre 2 kor., Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztőség és Kiadóhivatal: YÁROSHÁZ-TÉR 6. SZAM. Telefon szám: 139. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetések árszabás szerint számittatnak. A nyilt-téri közlemények dija soronként 60 fillér. Apró hirdetések 10 szóig 40 fül., minden további szó 4 fillér. Vastag betűvel szedett kétszeresen számit. Felhívás előfizetésre. E számával életének XXXI-ik évlolyamába lép a „Nyírvidék". Hosszú hai minc esztendeje múlott el tehát annak, hogy a haladó kor életie szólította a „Nyírvidék"-et s harminc esztendeje annak, hogy e lap önzetlenül szolgálja Szabolcsvár­megye s benne Nyíregyháza város közügyeit, egy pillanatra sem térve le arról az útról, melyen a tisztes­séges sajtónak haladnia kell. S bizonyára ennek köszönheti a „Nyírvidék", a vidéki lapok életében oly ritkán megnyilvánuló társadalmi támogatást, a közönség részéről évről-évrelokozódó erkölcsi és anyagi erősítést, amely lehetővé tette, hogy a „Nyírvidék" az ország egyik leg­terjedelmesebb vidéki lapjává erő­södött, a legelsők között foglalva helyet a színvonal tekintetében is. Hogy ez igy lehessen továbbra is, kérjük az uj év küszöbén, hogy akik velünk voltak idáig is nehéz küzdel­meinkben, ne vonják meg tőlünk nagyrabecsült támogatásukat ezután sem. A magunk részéről ígérjük — s ez igéretünk megtartására három évtizedes következetes, soha jobbra­balra nem hajló, a tisztesség útjáiól soha egy vonalnyira le nem térő harminc éves idáig való munkássá­gunk bizonyára elég garancia — hogy amire a múltban töreked­tünk, a jövőben is azon leszünk, hogy a „Nyírvidék" nemcsak hü tükre kgyen közéletünknek, nemcsak igazi organuma a közvéleménynek, melyben minden tisztességes, szemé­lyeskedéstől ment vélemény helyt találjon, ha egyébként a közérdeket van hivatva szolgálni, hanem — teljes biztositékát adva ennek a „Nyíividék" haiminc esztendős szep­lőtlen múltjában — ígérjük azt is, hogy sem hatalom, sem anyagi elő­nyök káprázata a „Nyírvidék"-et a becsületes sajtó idáig járt útjáról el­téríteni nem lógják. Kérjük Szabolcsvái'inegye és Nyír­egyháza város közönségének támo­gatását. A „NYÍRVIDÉK" szerkesztősége és kiadóhivatala. Újév. Idók végtelen-^géuek a forgatagá­ban, itt ezen a földön, ezen a parányi részecskéjén a nagy mindenségnek, a melyen mi is: emberek élünk — kacagva, sirva, boldogan, boldogtalanul, előre törve a alázuhanva, ahol megrontjuk egymást és gyilkoljuk kinc ékért, rang­ért. fényért, hatalomért ; ahol nemzetek tőrnek egymásra s közös sírba temet­keznek : ahogy megfutja pályáját ez a csillag, a föld — a számadásnak a napja ez a pillanatnyi megállás, ó-eszteudőüek uj esztendőre átfordulása ! Szűkségünk van rá: embereknek, nemzeteknek és intézményeknek egyaránt hogy a lét végtelei ségében megismétlődő időpontunk legyen — figyelmeztető erre a számadásra. A hámokban rideg számok össze­állításával és egybevetésével csinálják meg ezt a számadást. így tesz a keres­kedő is A „tartozik* és „követel", a „bevétel" és „kiadás* rovat végeredmé­nyének a különbözeteiből kerül ki az eredmény. Egyszerű, közönséges munka ez ! De hol van az a főkönyv, amelynek főijegyzései bői emberek és nemzetek megtehessék ezt az e'számolást. Lehet-e vájjon az 1909-dik eszten­dőről Magyarországon olyan zárszámadást csinálni, amelyben benne legyen, kimu­tatva, nemzeti fennállásunk erősségének ama nagy vesztesége, amelyet ebben az elmúlt esztendőben nemzeti jövendőnk­ben való hitünkben szenvedtünk. Leg­nagyobb és legbiztosabb — hiszen ezer éves fun'hicióju tőkén-.ben való ezt a rettenetes csorbulást, amely eddig — évs ázadokon keresztül megőrizte és fenn­tartotta ezt a nemzetet a „megvirrad még valaha" reménységében! Hiszen még az siuc*, senki, aki szá­mon kérné ezt a rettenttes gazdálkodást, mintha csak vásárra kerültünk volna. Mert valóban odáig jutottunk, hogy — ezer éves alkotmányunk ipy. piacr Ma még egyszer a világra jönnék. Irta: Szlaboczky Imre. Nincsen madár, hogy ne volna párja, Mely az ágon édet dallal várja ; Hogy ne rakna közös meleg fészket Felnevelni az uj nemzedéket. Nincsen virág, bár elrejtve állna Hogy rá méh, vagy pillangó ne szállna ; Vagy hogy érett epedő kelyhére Hi mporcsókkal szellő be ne térne. Nincsen csillag a kék magas égen Hogy egy más ne íürösetené fényben ; Vagy ne óvná éltető herével, Ne ölelné vonzó erejével. Ha még egyszer a világra jönnék, Madár, virág avagy csillag lennék ; Párom akkor tudom felkeresne, Méh, szellő vagy napsugár szeretne. Idegen vizeken. Irta: Báró Babarczynó Jósa Jolán. Alogy iiáítoz ű ők, lugy íölujitsak néhány e'élíimrkai emlelet rátéved nezésem a falra. Szelííen, c se t Jer ül ttrpeszledik ott egy világos vőiösbirra állati bőr. All'gátor bőre. Ez az élettelen volt \alrmi előhívja lelkemből elmúlt napok emlékét. Egyet most végig élek újra. Még itt a subtropikus Déli merikát an is lúlragyegés ez a Dyáreleji reggel. Az Olympuscn lehetlek ilyenek a virradárok. Itt én . a halendó is, büntetlenül elveztm, mert tudom, nem jön utána hosszú hónapok téli reggele; lámpagyuj­tásos rideg s'-ürkülés penitenciaja. Csénakot bérelünk és neki vágunk a Para­guay folyónak. Van hol kalandozni, itt Assuncion városnál is négy kilométer széles. Eleinte sok vizet járunk. Aztán bekerülünk apró zöld szige­tek kőzé. Néhol benne nrgy rikító lila folt, feuján tenyésző vizi világok. Nem számlált per­cek, talán félórák után elébüDk úszik valami nagy nővfnytelep. Mint óriás zöld, fölhajlitott szélű tálak sorakoznak egjmás mellé a Victoria regia levelei. Embersúly alatt sem billennenek meg. Elvétve köztük elpiiult nagy fehér virágok. Égboltozat a védője, nem megház és Isten a kertésze. Gyerekésszel tündérek kikötőjének néz­nénk. Nagyfokára túlsó partját érjük a folyónak. Mintha húznának magukhoz a százkaru liánák. Fölfutnak a fákra, ornan szaladnak le újra belekiváncsiskodni a viz tükrébe. Kiszállunk a sárga fövenyes parton. Én is elbarargolok. Még alig haladtam, közelemben megmozdul valami. Közel hozzám lomba sárga test birkózik a ho­mokkal, igyekeznék a viz felé. Jézus, Máriám! Hiszen ez igazi alligátor, élőn, elevenen. Testet ölt a bakfiskori természetrajsmagolások világa. Majd hogy rem recitálem: „arconuk csonka orralaku." Erre emlékeztem, meg hogy két alsó foguk befogadására a felső állkapocsban mélye­des van. Ezt már nem akartam teimészetben megtapasztalni, egy kicsit hátráltam, de ő is „tülem" igyekezett. Hát ez atyafia a hires nilusi kiokodilusnak ! És mégis, hogy menekül előlem, a szárazföldi úrtól birodalmába, he a vizbp. Batrabban megyek tovább. Kezdek önérzet­hez kapni és most már nem zavar, a hogy egyre-másra meglocscsan a viz a menekülőktől. A hogy mondják, még a város közvetlen köze­lében is tanyáznak. (Később magam is láttam.) És a ki nem sajnálja az itt méregdrága fegyver­tölteléket, célba lövöldözheti szegény állatokat. Nehezei) ölhető az alligátor, csak az. agyat érő golyó a haláltadó. A hivatásos vadász (a ki Paraguayban többnyire tudós, kétségbeesett exisztencia vagy indián) inkább élve keriti pány­vára. Még föl sem eszmél a lusta állat, már ott csavarog nyaka körül a lasso, a rabtartó nyakra­való. Hanem néha bikaerős az alligátor, ahogy egyik természetkutató elbeszéli. így akart egy délamerikai megkeríteni egy rendkívül nagy pél­dányt. Rá is penderült a pányva, de a végén ott ragadt a pányvavető is. Aki, hogy biztosabb legyen a munkája, jól magára görcsölte a kötél végét. A vizben aztán mélységekben, köveken át vonszolta magával az állat, ő pedig hiába igyekezett az életlen machete-vel ('vadászkés) átvágni a nedves kőtelet. Végre a legválságosabb pillanatban (már a hogy ilyenkor szokás) jutott eszébe egy kis bicska, a melyik ott húzódott meg az övében. Délameríka kilencfajta alligátora közül háromféle él a Paraguay folyóban és mellékvizeiben. A fekete alligátor, a caiman nigra (Alligátor niger), a szemüveges kaimán (Alligátor sclerops) és a jacare (Alligátor lati­rostris.) Ez a két utóbbi vörösesbarna. Külön­ben a délamerikai benszülött általában „dsakaré"­nak mondja az alligátort és megkülönböztetésül szőke (rubia) és sötét (gnazú) dsakarét mond. Mai számunk 1U oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom