Nyírvidék, 1909 (30. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-04 / 27. szám

Nyíregyháza, 1909. XII évfolyam, 27. szám, vasárnap, julius 4. A Szabolcsvármegyei Községi Jegyzők ás a Szafcoicsmegyei Tanítóegyesület Hivatalos Közlönye Hirdetesek árszabás szerint számíttatnak. A nyill-téri közlemények dija soronként 60 fillér Apró hirdetések 10 szóig 40 flll., minden további szó 4 fillér. Vastag betűvel szedett kétszeresen számit. Szerkesztőség és Kiadóhivatal: lOSHAZ-TÉR 6. SSAH, Telefon szám: 139. Kéziratokat nem adunk vissza. Megjelenik hetenként egyszer vasárnapon. Előfizetési feltételek : Egész évre 8 kor., Fél évre 4 kor. Negyed évre 2 kor., Egyes szám ára 20 fillér. Debreczen—Nyíregyháza. Egymás közelében fekszik ez a két város. Alig ötven kilométernyire egymás­tól. Az egyik ősi, nagy, népes, gazdag, tősgyökeres magyar. A másik aránylag ifjú, kiterjedése, népessége felényi, határa negyedrésznyi, sokkal szegényebb s lakos­sága nyelvének megmagyarosodása sem fejeződött be egészen. A logika törvényei szerint nem az volna-e a természetes, ha ez a két, egy­máshoz közel fekvő város a lehető leg­közvetlenebb, legbensőségteljesebb össze­köttetésben állana egymással? Erre utal­nak a hivatali, kereskedelmi, ipari, sőt részben a gazdasági viszonyok is. A kir. Ítélőtábla, a kir. főügyészség, a kereske­delmi és iparkamara, a M. Á. V. üzlet­vezetősége stb. Debreczenben székel. Deb­reczenben van jogakadémia, theologia, tanítóképző intézet, felső kereskedelmi is­kola, gazdasági akadémia és még jó egy néhány olyan kulturális intézmény, ame­lyek arra is hivatva volnának, hogy nem­csak Nyíregyháza, hanem az egész Sza­bolcsvármegye, mint kulturális központ felé, Debreczen felé gravitáljanak. És mit tapasztalunk? Azt, hogy a nyíregyháziak és szabolcsvármegyebeliek a közel levő Debreczen helyett más váro­sokkal ha külön-külön talan nem is, de együtt véve sokkalta nagyobb összekötte­téseket tart fen Nyíregyháza és Szabolcs­vármegye, mint Debreczennel. Az élőhalott Különös előszeretettel viseltetem a téli, hosszú esték iránt. Az a rejtelmes félhomály, mely oly kellemessé teszi a szobát, a kandalló­ban a vigan pattogó tűz és a nagymama érde­kes meséi jobban szórakoztatnak és hatnak a kedélyemre, mint minden más léha beszéd és mulatság. És mily érdekes meséket tud az a nagymama ! Most is itt ül nagy karosszékében. Fején fekete csipkedísz van, mely oly jól illik ezüstös hajához. — Kezei ölében nyugosznak összefonva, mig két hüvelykujját nyilsebességgel forgatja egymás körül. Szép, sötét nagy szemei a múltban elmerengve nézik a fel-felnyuló láng­nyelveket, mintha onnan olvasná le mosolygó ajka lágy, szelid hangjával azokat a régen, oh oly nagyon is régen elmúlt dolgokat. * * * Iskolába jártam még, midőn egy napon kezeimhez került egy könyv, mely alig volt na­gyobb egy közönséges imakönyvnél, de amint feinyiíom, örömmel olvastam: .Regény egy s?ép leányról.' Tehát egy regény! A könyv a mienk volt és édes apám — az Isten nyug­tassa — hagyhatta az asztalon véletlenségből, midőn a könyvszekrényben rendezkedett. Vége volt a mai tanulásnak. A regényt egyik iskola­könyvembe teltem és titokban olvastam, de a legkisebb neszre is összerezzentem; úgy féltem, hogy rajtakapnak. Egy fiatal, csinos leány története volt az, kit a sors arra szánt, hogy az élettenger hul lamai messze sodorják el a parttól, küzdve az öt fenvs'ető v-'«7--'lvpkkpl. mi? vé<?re célt ér Közlekedési viszonyaink, vasúti össze­köttetéseink pedig igen kedvezőek. Napon' ként hat vonat közlekedik Debrecen és Nyíregyháza között. És mégis azt látjuk, hogy a szorosabb értelemben vett hivata­los vagy kereskedelmi célú utazásoktól eltekintve a nyíregyháziak több utat tesz­nek távolabbi más városokba, mint Deb­recenbe. Debrecenieket meg épen csak el­vétve lehet Nyíregyházán találni. A felsőbb iskolákba járó tanulóifjúság sokkal nagyobb számmal keresi fel a kassai, eperjesi, sárospataki, kolozsvári, budapesti felsőbb tanintézeteket, mint a debrecenieket. Hogy mi lehet ennek az oka és ma­gyarázata, ki ebben a hibás, azt most nekeressük. Inkább keressük azokat a mó­dozatokat, amelyekkel ezen a természet­ellenes állapoton segíteni lehet. Ezek között a legelső az: ismerkedjünk meg egymással! Aki a viszonyokat közelebbről meg­figyeli, mulhatlanul reá kell jönnie arra, hogy a debreceniek és nyíregyháziak — egyes szórványos esetekiől eltekintve — tulajdobképen nem is ismerik egymást. A debreceniek általánosságban Nyír­egyházát csak mint földrajzi fogalmat ismerik. A valamivel beavatottabbak előtt egy tót város, egy tirpák fészek képe lebeg legfeljebb. Arról azonban, hogy eleven, pezsgő, előre törekvő gazdasági és kulturális élet folyik, amely a legszebb reményekre jo­Egy magara hagyatott lény, ki az egyensúlyt sohasem vesztette el, ha meg oly magasra kor­bácsolta is a dühöngő ár kicsiny sajkáját. E könyv minden egyes pontja mélyen vésődött t'ogékoiiy szivembe. Szegény leány! Zaklatva, bántalmazva mindenkitől: egyedüli jó barátja volt csak egy vén diófa. Amint csak menekül­hetett, hozzá futott és ekkor egy-kettő és fent volt a nagy diófán. Innen a szédelgő magas­ságból aztán nézte a lenyugvó nap utolsó su­garait, az ide-oda röpködő madarakat és gon­dolatainak szabad folyást engedett. „Egy-kettő és fent volt a nagy diófán.* Ez zúgott folyton a füleimben és még az este elhatároztam, hogy közelgő születésnapomra majd megkérem édesanyámat, hogy engedjen el a nyári hónapban Gyuri bátyámékhoz. Ungmegye egy kies fekvésű falujában lak­tak Gyuri bátyámék és én vigan ugrottam ki a kocsiból, amint vágyaimnak netovábbja végre teljesedésbe ment. Nagy kert közepén állott egy csinos ház, körülfuttatva vadszőlővel, a ker­tet pedig óriási fák díszítették. — Istenem, de boldog is voltam én akkor! Alig ráztuk le ma­gunkról a port és egy kis frissitőt vettünk magunkhoz: már is a kertbe siettem. Ott a ház mögött, egy egészen csendes magányos helyen állt egy gyönyörű nagy diófa. Tanácstalanul allottam meg azonban előtte, hiszen hogyan jutok én majd arra föl evvel az irtózatos szé­les krinolinnal? Hogyan? Hát fölveszem előbb uszóruhámat, aztán reá húzom ezt és nem fogja senki sem észrevenni, hogy én miben töröm a fejem. É^ másnap, alkonyatkor, csakugyan ott filt^m m r n ma<rac f> ^tpj^bfn gosit a város jövője tekinletében, csak igen keveseknek van tudomásuk. Viszont Nyíregyházán Debrecent a leg­többen csak egy önmagának éiő szinte mozdulatlan, sorsával megelégedett s má­sokkal mit sem törődő gazdag nagy tö­megnek tartják, amely hivatását betöltött­nek véli azzal, ha napjait minden emóció nélkül leéli egymásután. Hogy ez a felfogás is mennyire téves, azt sem kell fejtegetni azok előtt, akik Debrecen céltudatos munkásságát a hala­dás terén közelebbről ismerik. Első sorban tehát arra volna szükség, hogy ezek a kölcsönös téves felfogások eloszlattassanak. Hogy a két város, a két városnak lakossága, irányadó körei egy­mást kölcsönösen megismerjék. Ehhez viszont a megismerkedés lehetőségére van szükség. Ilyen megismerkedésre ad alkalmat a debreceni hires régi dalegylet átrándulása Nyíregyházára. Ezt a látogatást hir szerint viszonozni fogja a nyíregyházi dalegylet Debrecenben az ősz folyamán. Üdvözöljük ezeket a látogatásokat. És azért üdvözöljük, mert ugy tűnik fel előt­tünk, hogy ez annak a jég megtörésének a kezdetét is jelenti, amely a két várost egymástól eddig elkülönítette és a két város kölcsönös érintkezését egymással megakadályozta. Ha ebben a feltevésünkben nem csa_ lódurtk, ha a két város között az érint kezes ezután gyakoribb lesz, feltétlenüj — És mit néztél a fa tetejéről édes nagy­mama ? — kérdem kíváncsian. — Semmit kis leányom. Én nekem a ma­dár ép úgy repült, a felhő ép úgy kóválygott a magas fa tetejéről nézve is, mint a földről ; sőt a déli szél is csak ép oly boglyasra fújta a féktelen, göndör hajamat, mint akár az északi, avagy nyugati szél, de a közelben álló meggyfa, az már jobban érdekelt. — Lementem tehát a diófáról és siettem a meggyfara, mert oly csábi­tólag kandikált rám a píross^emü meggy, mint Petőfire a szomszéd bácsi körtéje. A meggyfán aztán már jobban éreztem magam, mivel a pirosszemü bogyókat csak úgy ajkaimmal csip­penthettem le. És amint igy eszegettem a nagyszerű gyü­mölcsöt, azt veszem ászre, hogy bátyám ked­venc kutyája, a hosszú szőrű, fehér „Hektor" velem jött és iszonyúan vonítani kezd az én krinolinomra, melyet a faágra akasztottam. A szél fel-felfujta és Hektor utána kapkodott, mert sehogyan sem tudott megbarátkozni evvel az ide-oda himbálódzó csodával. Evvel a ku­tyával jártam aztán sétálgatni. Kedvenc helyen volt az erdő, mely a kicsi falut, mint egy Ko­szorú, körülfogta. Egy keskeny kis út huzódotr. végig az erdő szélen és kertek alján, de nem is volt nap, hogy én igy a falut körűi ne jártam volna. Különösen egy ház, a falu túlsó felében, tünt föl nekem. Kastélyszerüen volt építve és minden rajta és körülötte oly igen-igen tisztá­nak látszott. Sokszor jártam már erre, de u cs< ledségen kivül senkit sem vettem észre, s irne egy napon a kastély verandájáról két gyö­nyörű szép nö jött le a 'éocsőkön. Lábam Mai szamunk 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom