Nyírvidék, 1909 (30. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-10 / 2. szám

£ * áfjfc y V Kjiregjiáfa, 1S09. XXI éYfolyam, 2. szára. lasárnap, január iö. A Szabolcsvármegyei Községi Jegyzők és a Szabolcsmegyei Tanítóegyesület Hivatalos Közlönye. Megjelenik hetenként egyszer vasárnapon. Et&tzetési feltételek: Egész évre 8 kor., Fél évre 4 kor.. Negyed évre 2 kor., Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztőség és Kiadóhivatal: YÁROSHÁZ-TÉR 6. SZÁM. Telefon szám: 139. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetések árszabás szerint számittatnak. " A nyilt-téri közlemények dija soronkint 60 fillér Apro hirdetések 10 szóig 40 fiit., minden további szó 4 ^tag_betüvel szedett kétszeresen számit. Nemzeti restauráció. Az utolsó néhány év alatt több olyan jelszó támadt, mi több, vált szállóigévé a magyar társadalomban, mely Bem szolgál egyetemleges nemzeti célokat. Nem volt egybefoglaló, hanem részleges; nemzet­rétegek avagy társadalmi körületek egy­részt politikai, másrészt erkölcsi avagy egyszerűen anyagi érdekeit irta lobogójára. Ezek közül a nemzetközi szocializmus szóra sem érdemes. Hiszen a legsajátsá­gosabb, a legtermészetesebb emberi érzé­seket tagadja; ő, aki állítása szerint az általános emberiért, az emberi szabadsá­gért küzd . . . Jogot, politikai befolyást, sőt vezérkedést követel — és nem tiszteli a fennálló állami és társadalmi rendet, a mások meglévő, lörvényesen szerzett jogait lábbal tiporja s a közügyek intézésében feltétlenj1 szükséges szellem színtáj és a politikai iskolázottság megszerzése helyett, melyhez csak hosszú tevékenység, törekvés, tanulás fáradságos munkája által lehet jutni: a szakszervezeteiben kiosztja a szc­l-eptl-éí7"azután — — az utcán féktelen­kedik. Egész eddigi munkája nem egyéb, mint kerékkötés. Sajtójának stílusa elret­tentő, megalázó. Sőt a politikai evangé­liuma, a nagy garral hirdetett „Jogot a népnek" igéjük sem egyéb, mint puszta szólam. Hiszen ezt a kétségen kívül szükséges, sőt már 1848. óta tényleg létező (hol voltak akkor a „nemzetköziek*!) népjo­gokat, ha meg nem volnának, nem a nemzetköziek módszere által és útján al­kothatni meg. Az úgynevezett népjogok teljességének útja módja, feltétele: a jogok teljességére való érdemesség. Ehhez pedig nem az izgága fejetlenség, nem a felfor­gató, hatalmaskodó és erőszakoskodó hánya­vetiség, nem a szellemi műveletlenség és a politika mesterségének analfabétasága, még csak nem is a nemzet legkomolyabb ellenségeivel való szövetkezés juttat, hanem a nemzeti trikolor imádata, a kultura, a megbízhatóság, az erdemesség. Több más, egyébként tiszteletreméltó társadalmi és erkölcsi körületek zászló­bontását sem díszíti az egyetemlegesség, az általánosság. A teljes nemzeti egészet illető törekvések helyett elsősorban csakis a maguk, ismétlem: egyébként tiszteletre méltó eszméik, céljaik kultusza érvényesül. Még akkor is, amikor és amelyek egyéb­ként a tiszta hazafiság és izzó magyar nemzeti érzés dolgában előljárnak. Ezek közül — már kiki a maga elé tűzött cél­hoz képest — midőn a tudományt, mű­vészetet, poézist, a felebaráti szeretetet, egy-egy politikai pártfelfogást stb. stb. szolgál tudásával, buzgóságával, lelkese­désével: bár fontos nemzeti munkát foga­natosít, de mégis első sorban a maga sajátos törekvéseinek nézőpontja karakteri­zálja, sőt tölti meg tartalommal működé­sét. Tehát nem lehet egyetemlegesen egybefoglaló. ; Sőt még akkor is. amikor a legneme­sebb altruizmust hirdeti és foganatosítja a maga módján, a maga céljaihoz képcsi. Sokszor, sőt, ha az egyetemleges tekinte­tek, a hazai, a nemzeti közérzés nem mér­sékelné, nem szabályozná tervét, tempe­ramentumát, szenvedélyét: legtöbbszörépen a nemes altruizmus, mint társadalmilag szintén nevezetes egybefoglaló érzelem ellen cselekednék. Azért a nemzeti nagyság érdekéből r melynek nélkülözhetetetlen alapja a nem­zeti együttérzés és a nemzeti társadalmi egybeforradás, minden néven nevezendő köztevékenység első és főcélja legyen a magyar nemzeti restauráció; nyelvben, érzületben, szokásokban, törekvésekben, tudományban és művészetben. Első sorban tehát mindenki nyelvi, felekezeti, politikai, felfogásbeli és társa­dalmi helyzetbeii különbségre való tekintet nélkül lelke teljes erejével a nemzeti célok szolgálatába álljon, minden törekvésére fényt, melegei a nemzeti szellem hintsen és sugározzon, mindenben első sorban és csakis magyar legyen. Így azután lehet buzgó, lelkes, tevékeny tagja különböző társadalmi vagy erkölcsi egyesületeknek, társulatoknak. Minden téren azt kell keresnünk és erősítenünk, ami egybefűzhet bennünket, még társadalmi és erkölcsi sajátos vonat­kozásaink ellenére is; és mindent el kell kerülnünk, ami szétválaszthat bennünket, a széthúzó törekvéseknek ezen a szeren­csétlen földjén. .< HU. 1 Ó-év végén egy más világban. Paraguayból. Valahol a Föld túlsó felén nem is olyan régen, így éltein en le valamelyik esztendő utolsó napját. Közel Asunción fővároshoz, egyik apró fa­lucskában Szilveszter napi búcsúra gyül a so­kaság. Langyos a levegő, mert ép most hagyta abba a zápor, mégis jól beburkolózva merész­kednek csak ki. A férfiak nyakaban ott a póncsó (poncho), ez a többnyire kávésrinü, középen félméteresen behasított négyszögletes takaró, melyen ha átbujtatják fejüket, festői ránezok­tan hull le a vállról. Az asszonyok meg fe­jükbe szadik íekett kázsmir nagykendőjüket, a revószót (revozo) s a hogy egyik veget balvál­lukra kerítik, vigyáznak, hogy véletlenül hom­lokukra csúszszon egy fürt a hajókból. Vala­mennyien tisztelik az idegent, mégis könyökölve tolakodunk férjemmel, mig helyet kapunk a vasúton. Ez a kávédaráló kis masina virágfüzérrel, zászlóval ékes»n szállítja a nag-közöDséget. A kocsi széliét egészen elfoglaló sűrű padsor jól megtömve; még a lépcsődeszkára is jut ki­ránduló. Mind benszülött paraguayi félvér. Az ide­gen, kit soi a ide vet, ritkán globetrotter, több­nyire pénzsóvár és üzletén kuül külön él a benszülöttől. Engem, mert elütök tőlük, eleggé megbámultak ezek a többnyire igen szép, dt egyformán szép barna nők, a kiknek minden váevok a szökésé?. M»g aligr haladunk, ejfyik a ináaik után keresgéli elő kábeléből, balliszt otthonkája alól az öngyártotta szivart meg az elmaradbatlan viaszgyujtót. Esy férfi mellett ót asszony pöfékel s némelyik alig tudja kis szá­jába erőltetni a vastag szivarrudat. Kábító, illatos dohányfü-t gomolyog A hogy előttem sivalkodni kezd egy három éves paraguayi caballero, anyja szivart nyom szájába, attól hallgat el. Bőven termi a dohányt a pa­raguayi televény, nincs rá monopolium, gyárt­ják is nyakra főre. Minden kunyhó asszonya meztelen térdén kosárszámra készíti s ha kell, jó szóért is elvesztegeti. Jó, hogy szélen ülök. kárpótol az ózonilla 1, s vele együtt szirom be a sok új impressziót. A kibékült nap nyurga árnyakat vei vonatunk elé ; pálmaerdő mellett haladunk, aztán liget­nek sűrűsödött banánbokrokat hagyunk el. Csodaszépen formált narancsfákról messziről lekaczag az érett gyümölcs, s sxinte kerítésnek nőtt a sínek mellé egy sor terptszkedő citrom­bokor, sárgán rikit alja a lehullott gyümölcstől. Egy darabig folyó mentén haladunk, nagy kék­ségéről lekiabál a haragos zöld növényzet. Majd egy kilomcteres területen tanyészik a vizi virá­gok csodája, a Viktória regia. Itt nem kell rívlegitő üvegház főiébe, buján tenyészik ezer­számra. Olyan az a rész, mintha vüitündérak kikötője volna. Embert megbiró kagylószerü levelei természetes ciónakot kínálnak, belelcép zelem a pihenő nimfákat Mjjd megint erdők, mezők, közben egy-egy árvj. rincbo, szerény estancia (tanya), aztán domborodik a vidék és egy pvönyörüsépes >ira után m or"rkezü' 1.k. A primitív megállóhoz közel a temnlom. Köröskörül hatalmas térség, úgy sorakoznak túl rajta körbe a falu házai. A templom előtt óbégató koldusok lesik az alamiasnát. Roncscsá lett ujatlan emberek nyújtogatják felém ujjailan kezöket, némelyik arczán csak helye van az orrnak s éktelen húsdarabbá nyomorodott fülök. Feltámad előttem a bibliai nyomorult Lázár. Ezeken a halál előre megkezdte oszlató mun­káját. Leprások ezek, a bélpo'ilo.ok, kiknek a baczillus-irtó tudomány még enyhülést sem adhat. Menekülök a templomba ; majdnem üres. Imádkoznék egy mellékoltárnál, de egyszerre valami elcsépelt valezerbe kezd egy kisasszony s amúgy is csökken az áhítat, a hogy a czifra bársony báliruhás szöszke viaszfigurára nézek, a kiben a Boldogasszonyt tisztelik a benszütöt­tek. Alig van bent asszony. A fiatalok kint hanczúroznak a napsugárban, a?, öregebbjét otthon hagytak mert úgy rejtegetiik a megvé­nüllet, mint a hogy ezek a buja növésű bok­rok takargatják levelük hullását. Egy részén % gyepes térségnek lovasok sorakoznak. Benszü­lött gavallérok; az európai ruha mind izleste­ien rajtuk. Jobban áll nekik a könnyű zubbony, gyűrött panama kalap, meg a panuelónak ne­vezett nyakukba kötött szines selyemkendő. Hosszú testű csinos paripájok csoda, hogy úgy nyargal ez ezüsttel pazarul kivert nehéz szarszám alatt. Piazep banda zeneszava mellett folyik a versengés; ki tudja apró lándzsával átdöfni a virágoi kapuivekről lógó papirszala> t got. Ha végre sikerül, követelőn harrj .biz. i)iz- — hogy voli. újra! A tulfOj Mai uánuk ÍO oldal. ha­P~

Next

/
Oldalképek
Tartalom