Nyírvidék, 1906 (27. évfolyam, 1-26. szám)

1906-01-07 / 1. szám

8518 XXVII. évfolyam. 1. szám. NyiregryhA/a, 1006. január 7. JSÍJÍRVIDÉK \ A SZABOLCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK és a SZABOLCSMEGYEI TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik hetenként egyszer vasárnapon. ­Előfizetési feltételek: Az döfizeUsi émek megr&ndeUseh s a poétán vagy helyben házhoz hordva : n ap átküldése tárgyában leendő felszó­Egész évre 8 koron a- : lamlások Jóba Elek kiadó-tulajdonos " | könyvnyomdájához iskola-utcza 8. száui (Jánószky ház) intézendők. A lap szellemi részét képező küldemények, szerkesztő czime alatt kéretne* beküldeni. Fél évre . . i . . . • • • • • * Negyed évre . . . . . . • - • • 2 Sgyes saám ára 30 fillér I Hirdetési dijak: Minden négyszer hasábzott petit sor egyszer Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől j közlése 10 fillér; többszöri közlés esetében 8 fill fogadtatnak el. . A. nyílt-téri közlemények dija aoronkint 60 fillér A kéziratok csak világos kívánatra s az | Apró hirdetések 10 szóig40 fii.,minden további sző illető költségére küldetnek vissza. I 4 fii. Vastag betűvel szedett kétszeresen számit Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: Goldberger A. V., Eckstein Bernát, Általános Tudósító és GrUnman­del Henrik és Társa által Budapesten, Haasenstein és Vogler irodajaban Bécsben, és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban. A póttartalékosokért, Kaszárnyák rideg mélyéből három eszten­dei raboskodás után patyolat jó kedvvel, csengő nótaszó mellett tér haza egy csomó öreg katona. Kaszárnya szobák hidege, kemény vas­ágya, fellebbvalók durva bánásmódba, szidalmai után az otthon melegsége, az édes anya s az eljegyzett kedves ölelése, könnye és csókja várja őket. Hej. de a kétfejű sasos épületek nem kegyelemből adják vissza a jókedvű legényeket az otthonnak, a nemzetnek. Az egyik kéz csak azért nyul felénk adakozólag, hogy a másik vasmarokkal sújtson reánk. Nádfedeles házak kihűlő kemencéje mellett, utoljára bújt össze karácsony estéjén sok család reggelre kelve istápolóját vesztve nézett a hosszú tél ezer nyomorúsága elé! Iparos műhelyekből az üllő, a gyalupad mellől ezer ós ezer ember, megannyi kenyérkereső indul meg a legfelsőbb hadúr parancsára, hogy el­nyelje őket a kaszárnyák éhező mélye. Szívük­ben a kétségbeeséssel hagyják ott szeretteiket, hogy vállukra vegyék a szenvedés és nélkülö­zés egyrészét, mely most az egész nemzetnek osztályául jutott. Ez a szomorú menet, mely lecsüggesztett fejjel, sápadt arccal a kaszárnyák felé tart, az a sok könnyes szem, amely / az elhagyott otthon ablakából utánuk tekint, az a sok nélkülöző nyomorba taszított existencia, a kiket maguk után hagynak a legmelegebb szánalomra kell, hogy indítsa a nemzeti tár­sadalom érező szivét. Ez a szánalom, ha lelkünkből jön, az irántuk való kötelességre fog emlékeztetni bennünket, s ezt a köte­A u Az én részem. Hogy — bár egy percre csak — boldog legyek, Hiába vágyik rá mohón a lelkem! Pajkos remény ha játszik is velem, Azért játszik csak, hogy kétségbe-ejtsen ! . . . Az én részemre nem terem öröm! Az én részem : a küzdés és a bánat. S hogy elsirassak — mert nem lesz való — Minden szép álmot, minden büszke vágyat! ! . . , l ukács Tihamér. Erdélyben ... Az Aranyos bércfogta partinál Leszáll az est, megül az alkonyat, Vándor szellő suttog a fák között, Hallat síró, fájdalmas hangokat. Oly súgva búg, oly nyögve sír panaszt: — Hallgasd szavát — átkos könnyet fakaszt ! „Nyugot felől szállott egy orv-madár, Kettős fejű, élesele karmai, Fenn vert tanyát az érchegyek között, Szárnycsattogását este hallani. Szörnyű karmában tűzcsóvát hozott -— Gyujtni, pusztitni jött az átkozott!" Némulj panasz! Nem értik hangodat — Pedig ott már látni a lángokat! TÜZET FOGOTT ..." Tüzet fogott már a csóva Ne<n küldték hiába, Élesztgeti „Dászkál pópa" Trans Silvániába ! lességet, ha még annyi önfeláldozást köve­tel is tőlünk a mostani nehéz napokban, el nem háríthatjuk magunktól. Ha a nemzet gon­doskodni tudott nemesen és nagylelkűen a vár­megyei tisztviselőkről, a kik e küzdelem első áldozatai voltak, gondoskodnia kell azokról is. a kik e küzdelem egy másik nagy megpróbál­tatását viselik el 1— a póttartalékosokról. Nincs kétségünk az iráut, hogy a társadalom megmozdul, nagyobb biztatás nélkül is, és se­gítségére siet azoknak, a kiket a uemzet har­czában eddig a legpagyobb veszteség ért, a kenyérkereső férfi karnak elvesztése. Szabolcsvármegye alkotmány védő bizott­sága legutolsó üiésében foglalkozott a segély­nyújtás módozataival. Nyíregyháza város leg­közelebbi közgyűlése elé pedig dr. Meskó László országgyűlési képviselő ez irányban a követ­kező indítványt nyujtottá be a közgyűlésen való előterjesztés végett: Tekintetes Polgármester Ur! Első rendű és elodázhatatlan kötele=sége a magyar társadalomba^: segédkezet nyújtani, azoknak, a kikre az alkotmány megvédelmezése érdekében most folyó harcban a mult évi szep­tember hó 23-án Bécsben megjósolt nyomor és szenvedés már tényleg lesújtott. Első sorban állanak e harc áldozatai kö­zött azon póttartalékosok hozzátartozói, kiket a kormány törvénytelen intézkedése szigorú tél idején egyetlen támaszuk és kenyérkereső­jüktől fosztott meg. Nem kétlem, hogy városunk hazafias ér­zelmű közönsége minden lehetőt meg fog tenni arra, hogy a bevonult póttartalékosok segélyre szoruló családjai Ínséget ne szenvedjenek, — kérem ezért és indítványozom: Méltóztassék a városi tanács és képviselő­testület tagjaiból értekezletet összehívni s a megállapítandó javaslatokat a képviselőtestület legközelebbi közgyűlése elé terjeszteni. A jelzett célra részemről 200 koronát ajánlok fel. Tisztelettel: Dr. Meskó László, képviseleti tag, országgyűlési képviselő. város képviselőtestülete csatlakozni a felvetett Huszük, hogy a egész lélekkel fog Karász. Táncol a móc a havason, Meg van maszlagolva, Pártfogással most szabadon Gyilkolhat rabolva ! Lassan oláh ! Megbánhatod, Ne örülj még —- jókor ; Hamar jöhet a bánatod H— S sírsz te, meg a „sógor!" Jíasry Sándor. A hittérítő. , - Irta: Pataky István. Híres, nevezetes Kanizsa várának ulolsó basája, a nagyszakállú Musztafa; édes anyanyelvünket legalább is beszélte úgy, mint néhány sváb község lakói beszélik ma. Sőt nem is volt kegyetlen a magyarokhoz, nem avatkozott olyan dolgukba, amelyből adófizetés nem háramlóit, sőt vallási dolgaiban sem háborgatta, meg­mondván : járjon mindenki abba a templomba, amelyik­ben vallása szerint áldozhat. De sőt egy magyar ember volt a kedvence is, a kit sok aga és bégnek eleibe lett. Vala pedig ezen ma­gyar ember Fehér Viasz János, becsületes; mester­ségére nézve pedig kovács és állatorvos. A basának hatalmas istállója volt s bármelyik fehér avagy fekete ménnek baja támadt, senki más_nem tudóit azon segí­teni, mint a becsületes magyar, kovács. Pedig csúnya szája volt Fehér Viasz uramnak, mert egy-egy ilyen orvosi műtét alkalmával hatalmasan leszidta a lóra nem vigyázó kontyos hitetlent, amit a basa erő­teljes kacagás közt hallgatott és busásan julalmalza a kontyosokat szidó vad magyart. De meg is becsülték ám a törökök Fehér Viasz János uramat, még: pedig addig is, amig lánya, Katica, csak olyan kis béka volt. Amig csak kis béka volt a Katiea, nem is volt semmi baja a kovácsnak, de mikor indítványhoz s a maga részéről minden lehetőt meg fog tenni, hogy a nyíregyházi póttartí lékosok családjainak nehéz helyzetén enyhíts*"' Az a bizonyos hajszál. Hetek óta folyik már a .Nyírvidék" hasi más egyházi lapokban a máriapócsi kegykép kö botránya s még csak az volt hátra, ami ime V kezett, hogy egy csodálatos plebiscitura fóru "Vítéfsé£4 á fából csinált vaskarika'aű ocuUr demonstrálva. Az egyházi főhatóság bizonyítást rendel 1 kihallgatásokkal, jegyzőkönyvekkel, hogy /' bizonyos hajszálat, mely a . fanep-wgt" elválasztja!! Lehetett-e valaha ?! y. vallásalakzatokban levő hit-pre fóruma elé vinni s ott igazolni?'. Mi szükség van erre? A hivt ezzel? Avagy a hitetlenek gunyps m Éppen a mai időkben, mikor ig foglalják le a legkomolyabb elméket, a v „jgK kontyosokat ha nem is aztán megnövekedett, annál tőbb leve. Mert', nélkül nevelte fel egyetlen leányát. Szerette 1 is, de azért kordában fa:, 1!ta. Az adta török ifi ^tzoubai : ;nd magyar fe tartottak, akik Kaaiiá.irü?' 4 kíúz i ••.-.-! is k mondvacsinált férjeiket ; a kovács gyönőrü Katicája, í r.anízsa íuágszála -.is a-: 0 számukra nyílott ki. Kereken tagadta azonban >.••! Fehér uram s nefn egy törőknek jelentette ki, hogy ha .nég egyszer az udvarban fogja keresni a kovács-müfHyt, ami pedig szeme elölt az utcán van, hál letöri a derekát. Utóvégre is megunta a kovács a sok veszekedést s megjelent Musztafa e'őtt. — Uram, ha el nem tiltod ezeket a az én udvaromtól, hát elbujdosom innen, eresztesz. — Mi a baj, kovács ? — Az' a baj, hogy nekem ezek a kontyosok, a mióta felnőt 1 a lányom, annyi dolgot adnak, hogy nem győzöm, s mig én a műhelyben dolgozom, a fele az, embereknek mindenféle ürügy gyei az udvaromon járkál. — Talán szép a lányod ? — Nékem szép; de má-nak felesleges, hogy szép legyen. Nem akarom én a török rabszolgájává tenni. —' De annak a rabszolgának jobb dolga van, mint a ti szabad feleségeiteknek. — Az már a mi dolgunk — dörmögte a kovács — nem a tied,' basa. . — Mit akarsz tehát ? — Hirdesd ki, hogy aki az én udvaromra meri a lábát, azt karóba húzatod. — De ha kihirdetem, meg.is kell ám tartanom. , —j Hát tartsd meg, basa. Annál jobb. Én csak az egy lányomért élek, ha az meghal vagy elhagy, én is utána halok. S köny ragyogott szemében, amikor ezt' mondta. Látnivaló,, hogy Musztafa, jó ember volt. Egészen megindult a kovácscsa beszédjére. tenni azért Nagy Elek ccJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom