Nyírvidék, 1904 (25. évfolyam, 1-26. szám)

1904-05-08 / 19. szám

4 N Y I R V I D E K sában a milleniumi emlékoszlop előtt fogja megtartani a következő tárgysorozattal: 1. Ének. Előadja a nyíregy­házi ág. h. ev. főgimnázium dalosköre. 2. Alkalmi be­széd. Tartja Porubszky Pál főgimn. tanár. 3. Szavalat. Előadja Dubay István VIII. o tanuló. 4. A milleniumi emlékoszlop megkoszorúzása Kiss Pál VIII. e. tanuló által. 5. Ének. Előadja a nyíregyházi ág. h. ev főgimn. dalosköre. 0. A milleniumi emlékoszlop megkoszorúzása a nagykállói gimnázium nevében Bodin Mihály tanár által. 7. Ének. Előadja a nyíregyházi ág. h. ev. főgimn. dalosköre. Mint halljuk, a nagykállói testvérgimnázium és a városi hatóság szives fogadtatásban fogja részesí­teni főgimnáziumunk tanártestületét és tanuló itjuságát. — Letört virág. A debreczeni színtársulat egyik kiváló művésznője, CSIGE ILONA a napokban Kolozs­várott elhunyt. A debreczeni színtársulat a következő gyászjelentést adta ki: Fájdalommal lelt szívvel jelentjük, hogy szeretett pályatársnőnk CSIGE ILONKA rövid ideig tartott szenve­dés után, ma Kolozsvárt! elhunyt. Az élet tavaszán, művé­szetének virágzásakor érintette az enyészet fagyos szele, hogy bánatot fakasszon mindnyájunk szivébe. Megdöbbe­néssel gondolunk arra, hogy az előbb még vígan csicsergő társnőnk ma örökre elnémult ajakkal fekszik a ravatalon. Emléke sokáig élni fog közöttünk! Debreczen, 1901. május 3-án. A debreczeni színtársulat. — Sok a cserebogár. Alig van itt a május és máris özönével borítja a fákat a cserebogár, ez a vesze­delmes rovar, amely csaknem minden évben megfelezi a gyümölcs termést M igyarországon. A magyar ember talán azért is nem szeret gyümölcstermeléssel foglalkozni, mert tudja, hogy úgy is megeszi a hernyó, meg a cserebogár. Pedig ennek a körülménynek éppen arra kellene ösztönözni a gazdálkodókat, hogy a lehelő leg­nagyobb mértékben irtsák ezt a gyümölcsfa pusztítót. Ám a magyar ember nem igen erőlteti meg magát a cserebogár irtásban ; egyrészt azét, mert tavasszal sok a mezei munka, nem ér rá ily kicsinységre; másrészt azért, mert hiába irlja ő, ha a többi nem irija, meg 1000 elpusztított helyett 10000 jön a szomszédból. Azért hát csöndes lemondással megadja madát a sorsának és még népdalt is költ a cserebogárról. — Siketnémák felvétele. A siketnémákat gyámolító debreczeni egyesület, az általa fenntartott iskola első osztályába a jövő 1904—1905. iskolai évre 15 siketnéma növendéket vesz fel. Felvétel végeit a 7—10 éves, bármily vallású és nemzetiségű, magyar honos siketnéraa fiukért és leányokért lehet folyamodni. Indokolt esetben azonban az egyesület 10 évesnél idősebb növendéket is felvesz. A kérvény fentnevezeti egyesület igazgató-tanácsához czimzendő s f. évijunius ^Oig a siketnémák debreczeni áll. • segélyezett iskolájának igazgatóságánál adandó be. Személyes jelentkezés nem feltétlenül szükséges, azonban ha valamelyik növendék­ről csak felvétele után l.údódnék ki, hogy siketném .sagán kivül valamely más, az oktatást akadályozó fogyatkozás­ban is szenved, az iskolából eltávolittatik. Ezért kívána­tos, hogy a szülők gvermekeiket előzetesen az iskola igazgatóságánál bemutassák. A kérvényhez — mely összes mellékleteivel együtt belyegmentes — a következő okmányok csatolandók: 1. születési anyakönyvi kivonat, vagy keresztlevél; 2. a gjermek sikelnémaságát igazoló tiszti orvosi bizonyítvány; 3. himlőoltási bizonyítvány ; 4. hatósági kimutatás ? családi és birlokállapotról; 5. egész segély kérése esetén szegénységi bizonyítvány ; 6. ha önköltségesnek vagy részben fizelőnek jelentkezik a növendék, kötelezvény arról, hogy szülei évenkint — nyolez éven keresztül — legalább 200 K ellátási és 10 K taneszköz díjat, illetőleg a vagyoni tehetségükhöz képest megajánlott tartásdíj-hozzájárulást ponlosan meg­fizetik és gyermeküket a szükséges ruházatfal ellátják. E kötelezvény az illető községi elöljáróság azon hiteles záradékával látandó el, hogy a magát kötelező kötele­zettségének eleget tud tenni. A 2. és 4. számú mellék­letek számára csakis az iskola igazgatósága által díjtala­nul megküldött nyomtatvány űrlapok használhatók. A felvételnél előnyben részesülnek a Debreczen városi és hajduvármegyei siketnémák, továbbá akiknek szülei az ellátási és taneszköz díjat részben vagy egészben meg­fizetni képesek. A felvett siketnémák nyolez évi képzési idő alatt megtanulnak hangos szóval érthetően beszélni, írni, elvasni, számolni, vagyis mindazon ismereteket el­sajátít iák, melyek az éleiben való boldogulhalásra el engednetetlenül szükségesek. E mellett a leányok kenyerü­ket megkeresni tudó varrónőkké képeztetnek ki, a fiuk pedig az ipari pályára előkészíttetnek. Debreczenben, 1904. május 1-én. A Siketnémákat gyámolító debreczeni egyesű et igazgató-tanácsa. — Eljegyzés. Somossy Ferencz eljegyezte H un fSi d y Ilonka kisasszonyt, Hunyady Kálmán és neje Hunyady Ottillia kedves leányát Vilkán, Szamár­megyében. Dr. Lukács Emil, debreczeni ügyvéd eljegyezte S z e n d e Mariska kisasszonyt, Dr. Szende Adolf és neje kedves leányát Nyírbátorban. — Az első sztrájk-itélet. A sátoraljaújhelyi tör­vényszék az ország összes bíróságait megelőzve e hó 2-án elsőnek hozott Ítéletet egy, a vasúti sztrájk foly­tán megindult bűnügyben. Kovács Ferencz tiszaluezi váltóőr állott a bünlelő bíróság előtt, vádolva azzal, hogy a sztrájk napján megtagadta a hivatali kötelesség teljesítését; amit a büntetőtörvény 4SI. g-a három évig terjedhető börtönnel büntet. A bíróság Kovács Feren­czet bűnősnek mondotta ki a btk. 4S1. § ába ülkö/.ő bűntett elkövetésében és ezért hat havi börtön­büntetésre ítélte. Az újhelyi tőrvényszék lehat már eldöntötte a vitát és kimondotta, hogy a vasutas köz­hivatalnok. — Építőmunkások tánczmulatsága. Ürömmel tudatjuk, hogy az ipartestület dísztermében 1904. év április hó 30 án tartott építőmunkások szakegyleti könyvtar- alap javára rendezett tánczmulatsága ugy anyagi, mint erkölcsi tekintetben haszonnal zárult, az a példás jó kedv csak örömünkre szolgálhat, amelynek mar c.-ak emlékei fűződnek hozzánk, mert ez bebizonyította azt, hogy mi építőmunkások a mulatságunkba is lépést tu­dunk tartani a mai korral. Tiszteletbeli jegyöket meg­váltották : Kirtyán testvérek 20 kor., Szuhi József 10 kor., Kéri József 7 kor., Gorzsás József 5 kor., Gyeskó Sámuel 5 kor., Adorján János 4 kor., Szilágyi Miklós 3 kor. Felülfizetők : Bálint András 2 kor., Krizán Mihály 2 kor., Répánszky András 1 kor., Turi Sándor 1 kor., Soltész Janosné ) kor., Hel Gyula 1 kor., Sárkány Sándor 1 kor., Koczka József 1 kor., Komornyik Já­nosné 80 fill., Özv. Kuszi Andrásné 80 fill., Hogyau János 80 fii., Özv. Márföldi Andrásné 80 fill., M;;rosi János 80 fill.. Bogár Istvánne 80 fill., Sikos Györgyn; 80 fillér, Kiss Balint 80 fillér, Frigy Sándor 80­fillér, Hegedűs Pál 80 fillér, N. N. 80 fillér, Igaba József 80 fillér, Hoch Imre 00 fillér N. N. 30 f.ller. Ez uton is köszönet :t mondva mindazon t. c. v^nd 'geínk­nek kik mulatságunk sikeréhez ugy anyagilag, mint erkölcsileg bennünket megtisztelni szívesek voltak s magunkat továbbra is becses pártfogásukba ajanlva maradunk: Tisztelettel, az építőmunkások szakegyleti vigalmi bizottsága. — A japánok csatadalai. A japáni zene — mint azt európai utazók állítják — dallam nélkül szűkölködik és olyan lármás, hogy európai fülek számára csaknem élvezhetetlen. Ennek dacára is, kevés nemzet életeben van olyan fontossága és jelentősége a dalnak, mint ép­pen a japániaknál. Mert a japáni mindent dalba önt. Az utca eseményeit, gyászát, örömét, lelkesedését, szó­val mindent, ami körülötte történik. Természetes tehát, hogy most, a haboru kitöré­kor, szintén gombamódra termetlek a dalok, ann;d is inkább, mert a sajtót a kormány a háborús idők kitö­résekor erős vizsgalat alá vette s igy a népdal ilyen­formán a közvélemény szószólója lett. Különösen erdekesek a csatadalok, amelyeknek dallama naiv ugyan, szinte gzermekesen k. zdetl ges, de szövegük néha poétikusan m.'ly es erőteljes. A legked­veltebbek egyike igy szól: Ölj! Ölj! Ölj! Ölj! Ölj! amíg a karodal bírod. Ölj ! Ö.j ! Ölj ! Öij! Amíg neved A hősöké közé írod! Egy másik harci dal a csatatérről szól és igy végződik : A fű, a virág elhervad a rélen, A domb is beroskad a harcz mezején, De a hír megmarad, a fény az őrök És örökké él majd a hősök n ivén Nagyon sok dal énekli meg a lobogót is és száz­féle alakban van dicsőítve a fölkelő nap jelvénye. A halálról a japáni katona közömbösen guiido.kodik és ez kifejezésre jut a dalokban is. Egyik csatadal például igy szól a h dalról: Ne törődj véle : Élet vagy halál, A császár neveben előre ! Miiidcnült öl a fegyver, ha talál, S a harc mezejen, ah, szép a halál. A császár ntveben előre. A kegyet mkérést, a megadást a japáni katon.i nem ismeri, inkább meghal az ellenség fegyvere alatt. Ezt is megénekú egy harci dal, amelynek refrainje igy szól: Inkább elhullni a harc mezején, Mint élni az ellen kegyelemkenyerén. És ez nemcsak üres frázis, pathetikus mondás, hanem való, igaz, mert a legnagyobb szégyen, a leg­nagyobb gyalázat, a mi japáni katonát érhet, ha nem ! halhat meg fegyverrel a kezében. Oroszországra is van egy pár keserű dal gyártva. Igen érdekes ezek közül például a következő : Te harcos Oroszország ! Mindig Nyugatnak békéjére törsz ? Az eg s az emberiség nevében kell, Hogy letörjön végre Japán, Te gyáva Oroszország! Te gyáva Oroszország ! A béke nevében loptad el a földet, Melyet japáni vérrel vettünk mi meg, Azt loptad el tőlünk Te gyáva Oroszország! Te dicsekvő Oroszország! Te világ tolvaja ! Dicsekszel sasod röptével ? Ha kiröpül majd a japáni szablya, Levágja sasod szárnyait, Te dicsekvő Oroszország! — A törvényhatósági inunkásközretitő köz­hírré teszi, hogy Ecséden (Heves m.) 40 pír munkás aratási munkát keres. — A viz káros hatása. Evés közben ne igyunk sok vizet s csak apró kortyokban. Ha nagyon szomji­sok vagyun'<, inkább akkor igyunk, mielőtt asztalhoz ülünk, nehogy az ételeket túlságosan elvegyítsük vizzel. Az egészseges gyomor nem sok vizet kíván evés közben. — A .Meteor" szegedi időjósló intézet május 8 —10 napjára fagyot jósolt. Helyesen teszik gazdáink, ha ezt figyelembe véve, intézkedéseket tesznek az esetleges károk elkerülésére. — Lábizzadás ellen. .Lábizzadas ellen fődolog a lab kellő szellőztetése, könnyű cipő (kivágott cipő, szövetes cipő) viselése, minden nagyobb járás után harisnyaváltás, otthon papucsban járás s naponta egy­szer timsós labviz, éjjelre a lábat finom keményítő por­ral (rizsporral,) lehet behinteni. A német hadügyminisz­térium körrendeletileg értesítette a főtörzsorvosokat, hogy a lábizzadás tökéletes elmulasztására igen jó, biz­tos és olcsó szer a chromsav. A talpnak és a lábujjak közli bőrnek egyszeri beecsetelése is rögtöni hatással van. A kalmazandó 10 százalékos chrómsavoldat és pe­dig nagyobb fokú lábizzadásoknal 2—3 heti időközök­ben, kisebb fokúaknái 6—8 hetiben. Sebes lábaknál czélszerü a bőr begyógyulásiig előbb néhány napon át csak 5 százalékos oldattal beecsetelni, Ezen szer hasz­nálata után, különösen nyáron, néha fokozott izzad­mány-kiválás lep föl az egész testen, de az 1 —2 nap múlva minden hátiány nélkül ismét elmúlik. A lábiz­zadás ellen a svájci hadseregben 2 rtsz timsót és 10 rész z^rkövet (Federweiss használnak hintőp >r alakjá­ban. Jobbnak tartjak, mint a chromsavas kenegetést. — Május elsejére virradó éjszakán él.nk yolt az élet ; ze.ie mindenfelé. Az ablakok alatt szerelmes nóták szóilaltak meg a húrokon s a szerenádoknak olyan köl­tőies keretet nyújtott a ragyogó teli hold; kissé prózai volt úgyan, hogy szuronyos csendőr őrjáratok cirkáltak a városban; de semmi zavar nem történt. — Királyfi éi Társa bankháza Andrássy-ut 6') pontos, diszkrét és előzékeny ügykezelés folytán kitűnő hírnévnek örvend. Ügyfeleinek száma már a 140,000-et meghaladta, de ellenük még egy felszólamlás sem tör­tént. T. olvasóink szives figyelmébe ajánljuk e közked­velt szerencsés bankházat, hol a most kezdődő osztály­sorsjjlékra sorsjegyek még kapnatók. Egész sorsjegy 12 kor. l/'» sorjegy 6 kor. lU sorsjegy 3 kor. 7s sors­jegy 1-50 kor. — Nemes családok története. Orosz Ernő he­vesvát megyei levéltárnok mir hosszú idő óla dolgozik a Heves- és a volt külső Szolnok egyesült vármegvék összes nemes családjai törtenetének megírásán. A heves • vármegyei levéltárnak ezen tárgvra vonatkozó isen gaz­dag anyagát kellően csoportosítva már össze is gjűj­tötte s most az egyes családokhoz fordul é, saját ér­dekükben arra kéri, hogy a kegyeletes és egyúttal tu­dományos czélra való tekintettel küldjék be hozzá rö­vid időre régi családi okleveleiket, ho^y ezek ad ita.it kiadandó mánkájában fe'használliassa. Felhívjuk erre mindazok figyelmét, kik a szomszédos Hevesvármegye valamelyik nemes családjából származnak. — A magyar királyi államvasutak igazgató­ságától vett értesítés szerint az alagi lóversenyek alkal­mából érvényes kombinált vasúti és lóversenytéri belépő­jegyek a vasúton a felsőbb kocsiosztályban még ráfizeiés mellett sem érvényesek. Budapest, 1904 évi május bó 4-én. Az igazgatóság. — A legjobb haj festőket éá szeréket, melyek az arezbőr, a haj és a fogak szépítésére szolgálnak, kétség­telenül C z e r n y 1. Antal czég, Bécs, Karl-Ludwighstr. 6. késziti. E már többször arany- és ezüst éremmel ki­tüntetett czégnek gazdag árjegyzéke, melyét kívánatra bárkinek ingyen küld, elég érdekes arra, hogy átné­zessék. — Bur tanitó Magyarországon. Érdekes utas érkezett e hó 10-én Veszprém városába. Egy bur ta­nitó, aki végigharcolta hazájának szerencsétlen végű szabadságharcát, majd foglyul Angliába vitetett s meg­szabadulván, most utazik vi-sza hazájába. Még 4 hónapig nem .szabad bur földre lép ie s azt az időt arra hasz­nalja, hogy beutazza Etir ipát. B.-sz'él vagy hat európai nyelven. A nagyatyja Sólyom Jó sef, magyar származású volt. Amerikán, at jutott Tránszválba. Az utas Sólyom Sándor, de n ve hollanius módon ejtve Színdore Szö­liöuienek hang ik. Családjából a toron'álín-gyei C ősz­teleken talált egy n'igynénjére, a ki nn egy plébános öreg gazdasszony.!. Ti/.' nk' t testvére közül'egymása van életben. Az ő feics'gét az angolok lőtték le. Apját és a saját gyermekeit foglyul hurczoltak s éh n haltak. Részt vett a spionkopi cs.itabju. Jo innesburg s Lady­sinith ostrománál. Többször megs besült. — A Magyar Könyvtár legújabb sorozata ismét három értekes míinkával gyarapílja ezt á kitűnő válla­latot. A m.igyar irodalom köréből D ;ú Ferencz kor­szakalkoto második felirati beszédét közli, melyet be­vezetéskép az a ' remek szónoklat CIJZ meg,' m -llyel Beöthy Zsolt áldozott a haza bölcse emlékének, Deák születése ázazados m fordulojana c egyetemi ünnepén. A külföldi irodalom kőaljul Mieterlinck szerepel, a nagy bel„-a író, kinek „Monna Vanná*-ja világszerte oly óriási sikert aratott s aki fbbeu az új darabjában — cime „Joy'zelle" — egyikét adja legmélyebb, UgköltŐibb al­kotásainak. A drámát Ábrányi Emil fordította, a nála megszokott tökéllyel. Végül egy-két számra terjedő an­gol elbeszélést ád a sorozat, még pedig a Sherlok Holmes történstek révén nálunk is rendkívüli népszerű­ségre jutott Conan Doyle-tól. Cime: „Az agra kincse", és szintén Sherlok Holmes egy zseniálisán kigondolt detektiv-törlenetét tartalmazza, melynek szövevényei Britt-Indiából nyúlnak át Angliába. A gondos fordítás Mikes Lajos tollából való. A .Magyar Könyvtár* egy­egy számának ára 30 fillér ; az eddig megjelent számok teljes jegyzékét szívesen megküldi a kiadóhivatal (a Lampel R.— Wodianer F. és Fiai, Budapest, Andrássy­út 21.), vagy bármely más könyvkereskedes. — Egészséges gyomorhoz mindenekelőtt rendes, erőteljes emésztés szükséges. Sajnos, épen ez irányban azonban sokszor vétkezünk es igy támad: a gyomor­rontás, étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mulassza el tehát senki a jó és hathatós óvószert használni, mely ugy a gyomrot, mint az egész emberi szervezetet erősiti, gyógyítja és jó egészségben tartja. Ilyen szer egyedül csak a valódi BRÁDY-féle MÁRIACELLl GYOMORCSEPPEK, év­tizedek óta kipróbált zamatos ízű, biztos hatású házi gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 fillér a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óvakodjunk. 646-8-8. Vasúti ügyek. A magy. kir. államvasutak igazgatóságától. 68747—904. sz. Hirdetmény. Osztrák-magyar-roman vasúti kötelék (a 41. sz. (fa) ki­vételes díjszabás helyesbítése.) A fenti forgalomban 1904. évi márczius hó 1-től érvényes díjszabás II. rész 546—548. oldalain a követ­kező helyesbítések vezetendők keresztül: * Az 546. oldalon Badenbach, Eger, Oderberg, Triest, Teschen és Wien állomásokkal való forgalomban érvényes részdíj tételek csupán Romíniából származó küldeményekre alkalmazhatok. Az 546. és 547. oldalakon megnevezett Gács állo­mások részére (Bednaroftóí kezdődőleg Zuckáig) kitűn­tetett részdijtételek csupán Romániába szállítandó kül­deményekre érvényesek. Az 547. oldalon Alvíncz—N.-Szeben, Pozsony— Újváros és Fiume állcmások részére kitüntetett részdij­tételek Romániából Brassó, Bükszád, Bálványos,. Csík­Szt.-Imre, Gvimes,.Középlok, Sepsí-Szt.-György és Szt.­Simón állomások részére kitüntetett rcszdíjtételek pedig csak Romániába szállítandó küldeményekre érvényesek. Az 548. old don Braila doc, Braila port és Calati doc állomások részére kitüntetett ré-zdijtételek csupán Romániába, mig a többi Román állom is részére kitün­tetett részdijtételek csupán Romániábol szállítandó kül­deményekre érvényesek. Budapest, 1904. április hó 29-én. A m. kir. államvasutak igazgatósága a résnes vasutak' nevében,

Next

/
Oldalképek
Tartalom