Nyírvidék, 1904 (25. évfolyam, 1-26. szám)

1904-05-08 / 19. szám

y Y I R V I D É K 76115-901. F.-IV. tzitv. Hirdetmény. Ezennel kőzhirré le- zük, hogy a vonalainkon fém­forgott forgalmi zava ok miatt, a vasúti üzl> tszahályzat (i3. §• 3. pont hí'kí'zd' ;S(\ valamint a nemzetközi egye/mény 14. czikkélez t-rtozó v ;grehaj'á i hilároz­mányok 6. §. 3. pont 2. bt/kezdése értelmében, ken-s­k"delemü,!vi m. kir. nvniszler ur ö nagyméltósrLánafc folyó évi április hó 2 i-én 29229 — 11. szám alatt kelt magas r^n«í« lett v •! ;d<>lt pnt'pdé've ^hpj'.n, az ér> nv­ben álló üzletszabályalszerű szállítási és póthatáridőkőn kívül még további 7 napi idölegipóthatáridőt számilunk fel min lázon áruk ulán. mely.'k folyó évi április hó 20. és 26. köz'i időszakban saját és a keze­lésünk!.' n lévő vonalainkon feladattak, vagy azokat érintellt k. Budapesl, lítOi. évi ápj­!í hó 29. Az igazgatóság 70865. C. II. ?z. Hirdetmény. (Kelelném-t-magvar va^uli kötelek, kö/.vellei dij tétel k főzeléknem Jk szálii'ásn. O-Kérről Berlinbe.) A kele'n niel-rnagvar vasúti kötelékben fennálló 13, 58 és 70. í/ámú kivételes díjszabásokban Újvidék és Berlin kőzött fennálló köz\ llm dijlételek f. é. május hó 15-ét I további inle/kel - g az O-Kér-ről— Berinbe szállítandó vonatkozó czik-ekre rovatolás n'jín fognak alkalmazást nyerni, Budapest, 1904 áp ili- hóban. Az iga 'yalóság. 70.30 C. II. szám. Hirdetmény. Osztrák-r agyar-orosz határforgalom. (\I•/.őga/.d is.ígi gépek slb dijUlel nek helyesbítése) A fenti díjszabáshoz t irtózó 1901. évi j nuár hó' 1. óla érvényes idíszakos fü.gelék 24. oldalán, az I. tétel a'alt loglalt Budapesl Jizsefváros-podwoloczyska álmene i ,184" filléres díjtétel azonnali érvényességgel ,175" fii., ne helyesbíti ndő. Budapest 1904. évi április hó 29. Magyar királyi államvasutak a részes vasutak nevében is. 77146—901. C. II. Hirdetmény. Os trák-r.magyr.r oro z hn'á'forgiloin Árirzitk díjszabás crv. 1901-. évi május hí 1-től (A 32 számú áruc/ikk díjszabás ,(lerp nlinolaj) korlá'l.m alkalmazása A fent mignevezell díjszabás 78 oldalán foglalt 32 sz. áruezikk díjszabás (leipintinolüjj Brody (pá­Ivaudviir) á'menet és Poliv uloczytka (pályaudvar) átmenetről Triest (d. v.) és Fiume (d. v. m á. v.) állomásokra fennálló díjtételei, azonnili i rvé; yesseggel t e t s z é s s z e r i n t i orosz állomásokról száimazó küldeményekre idkalmazhaLk. Budape-I, 19 4. május havában ,/t magyar királyiql/miimsultt a restes vasulak ncvél\en is felelős szerkesztő: INCZÉOY LAJOS. Kiadó tulajdonos: JÓBA ELEK. MIT IGYUNK? hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a ternces etes szénsavas ásvány­víz erre a legbiztosabb óvószer. Első­sorban a m- hai forrás mint természetes szénsavdús ásvánvviz. föltétlenül tiszta, kellemes es olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmanál fogva nem-sak biztos-óvszer fertőző elemek ellen hanem a benne foglalt gyorsoknál fogva kitüa. -zere a legkülönfélébb S) mur, légcső, es húgyszervi betegségeknek. Azért lehat Használjuk a mohai Ágnes forrást, ha gyomor-, bél és légcsőhuruttól szabadulni aka runk. Dr. liétly. Használjuk a moh^i Ágnes­forrást, ha a vesebajt gvógyi tani akarjuk. I)r. liovér. Használjuk a mohai Ágnes­forrást ha é t v á g v b i á nv és emésztési zavarok allanik" be. Dr. Gebhardt. Használjuk a mohai Ágnes­forrást. ha májhajoktól es sár­gaságoktól szabadulni aka­runk. Dr. fílas«. Háztartások számára másfélliterernél valamivel nagyobb üve­gekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sót a szódavíznél is olcsibban adja, hogy az Ágnes­forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse. Arlapot s prospektust kívánatra bérmentve küld a mohai Agi.es forrás kezelösége Moliáu, Fejérmegye. Kedvelt borvíz. Kedvelt borviz. Főraktár Nyíregyháza város s közvetlen körnvékére SZENTPETERY LAJOS úrnál. (280-6—1) A kótaji-uteza 48-ik számú újonnan épült házam szabadkézből AZON­NALELADÓ, esetleg egy nagyobb uri lakás % x bérbe adó. x x Etadá továbbá egy szép nagy házielek is Értekezhetni ugyanott a tulajdonos ,73-3-4 lornay Istvánnál. 192-1904. v. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött vegreh jtó az 1881. évi LX. -cz. 02. § .i értelmében ezennel közhírré teszi, hogy nyíregyházi sir. törv nyszek 1905. évi 7820 P számú vegz s j folytán Széli Albert kisvardai lakos végrehajtató javara Knston Gábor es nej • keéki lakosok ellen 1840 lóké, ennek 1903. évi augusztus hő 15 napitól t.-cz. a kor Nyílt-tér.*) S kJ L v v a 3 k asvanyvz. F.lsörendü szakférfiak vegyelemzése alapjáu 1 i t h i o n tartal­mánil fogva kiváló hatású kiis„véuy-, vose , li ly B-bajok­nál, úgyszintén gyomor-, torok-, tüdő- és gcgeb ínlHlinak­nal. Eredeti tulajdonságát éveken át megtartja a palaczkok­ban. Vasimntcs I Könnyen emés/thet I Csirámé les! Borral igen üdítő ital. Kapható mindenütt. 310 24-1 Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve. Dr. Hoffmann Móricz ügyvédi irodáját Városház-utcza 4. szám alá helyezte. 321 —1-? Ka 1 ap 11j donságok férfi Angol 3 korona, NÖI ÉS FÉRFI Panama 5 korona. Kaphatók: Eisler Eárolv női, férfi-, divat, rövidáru és c?ip<">-üzletében 141 — 3—52 NYÍREGYHÁZÁN. Felhívás a n. é. helybeli és vidéki közönséghez ! Orás üzletemet mely eddig Schiller Gyulánk ékszer­üzletével volt egy helyiségben 11)04 nii jiis l-löl, 1 kola-ntoza 6. s/. alatti özv. P liiz Jái osnó ú nö hizába, Ruzsonyi 1' i lír divat üzletével szemben helyeztem át. O ajavité) műhelyemben minden e szak­mába vágó munkát pontosan eszközlök s jutá­nyos árért vállalok el, Raktáramat minden nemű órákkal gyara­pítottam, úgy hogy & n. é. közönség kívánal­mainak teljesen eltget tegyek, a mai kor igényeihez kép>»t. Tu latoin ezt a n. é. közönséggel a félre­vezetések elkerülése végett. Kérve a n é. közönség eddigi szíves pártfogását továbbra is. Maradtam kiváló tisztelettel, Kazár József, számtmdó 6° , kamatai és e hird. és hirl. kötles val együtt eduig össtesen J09 kor. 61 til. perköltu, követeles erejéig elendelt biztosítási végrehajtás alkal­mával bírói ag le es fe ülfoglalt és 23 ' 2 koronára becs&lt szoba-Lúiorok. kocsi, serlés, széna, borjú és ífenftri s'b.-ből a.lo ingóságok az alap é? telülfogl lUatók köve­le.-ei . r. j ig i S nyilvauos árvere, utján eladainak. Mely ap- résnek a nyíregyházi kit ja'rasbirósignak 1903. V. 1427-10, szamu kiküldést rendelj végzése folytan a helyszi én, vagyis Keéken alpesiek lakasan le­endő < rzközlésére 1904. évi mfcjus hó 16 Ik napjának délelőtt 11 órája hataridőú! kitüzfetik es áhHoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az arveresen az 1881. évi LX t.-cz. 107. §-a erielmében a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsaron alul is el fognak aoatni. Az elárvt re-'endő ingosagok vételára ai 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban mngállapitott fellételek szerint |e« kifi/elendő, a telt fizetés betudandó. KI Nyíregyházán, 1904. évi április hó 22 napján. 315-1-1 SZÁNTÓ ÁRMIN, kir. bir. végighajtó. 266—1904. v. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kii. járási irosag 1903. V. 1614. számú végzése altal Fazekas János nyíregyházi lakos végrehaj­tató javára Szűcs Jenő nyíregyházi lakos ellen, ffGÖ to­rona tőke ennek 1903. év augusztus hó 28. napjától számítandó 6" o kaiualai és eddig összesen 155 korona 72 fillér perköltség követelés erejéig elrcnt^elt l(iclé^ifé«i végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt é» 930 koronára beCíült bulorok es nyereg lels erelésekből álló ihgdíirfok nyilvános árverés utján eLdatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járásbíróságnak 1903. V. 1614/3 sz. kiküldési reftdélő végzésé folytan a helyszínén, vagyis Nyíregyházán a cs. és- kir 1. huszár lak­ianyában leendő eszközlésére 1904. évi májas 17. nap­jának d. u. 4 órája határidőül kitűzefik és ahhoz a venni s/ándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az árverésen, az 1881. evi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet igérönck becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. 3-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kel. Nyíregyházán, 1904. évi május hó 3. napjuu. 3 4-1-1 Oláh Gyula, kir. bir. vé 319—3—1 oras. 2508—1904. tk. Kérjünk mindig csak gjLiO BÜg tisztitószert (a skatulyá a így néz ki) LINÓLEUM padló maz. TOKÖR P FF.NYÜ. KEMENY és SIMA mint Árverési hirdetményi tiyQZijat. A nyíregyházai kir. tőrvényszék mint telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy a nyíregyházai takarék­pénztár egyesület végrehajlatónak Jakabfalvy Endre é» neje Homboch Ilona végrehajtást szenvedették ellen 300 korona tök ', ennek 1902. évi október hó 1 nap* jálól folyo 8°/o kamatai 4; korona 96 fillér eddlgri él 16 korona cO fillérben ezennel megallapitott jelenlegi a a még felmerülendő költségek behajlása iránt folpó vegreh jlási ügyben az ezen kir. tórvéflyrzék terülelén fck\ő njiregyhazi 977í. sz- tjkvben ríTib/l; hr«z. aiatl foglalt haz éi udvarból álló ingatlanság 4000 koeona becsertekben az 1904 évi májn* 17-én déielöU 10 órakor tzen kir. törvényszék árverelő helyiségében megtartandó nyilvános árverésen becsáron alól »ir élfog adatni. Az árverési fellételek következőleg állapíttat­nak meg. 1. Kikiáltási ár a fentebb kiteli becsár. 2. Báualpénzül a becsár 10°/e a. Nyiregyházán a kir. törvényszék mini telekkönyvi hatóságnál 1904. évi február '21-én. 317—i — i. Borbély, ki r . birá. Apró hirdetések a PORCZELLAN, egy kilós dobo- . * _ i.i -c i . , i i nnrp uicza AI.ÓLIRQ1TNÁL EGY MÁ50­• •• , il»lk KVI larUiban levő mk. honvéd i SZOBA előszobával Kül»ay\ 1 A v-jn niplvpt v.l.kin.k kim^tari ló van, melvet valakinek 1U -El . I --u . Iinro 9 szamu háznál azonnal ^ A |6 c M4 1 5. llf l czélokr* íren í?ÍÜ»? .'^^ r t., k aP h„ a ,? ..? 0F F kiadó. Garzon, üsz.i lakinak ^ ..RbSTu álUI .donT Bal-4n l'WI aprlf 30. HORVÁTH ü Y ÜL A körjegyző MANN ADOLF lüszer-üzletében. 6 kaltnas 51-3 i | Ügyvédi ircdjrr.at Kanoi-uiaa 9-ik sz. aiá hsiyeziet? at. Dr. PROPPER DEZSŐ, 320—1—1 ügyvéd. *) £ rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk . inert sok értéktelen UTÁNZATOK ajánl la nak. Fritz Schuiz jun, AktienseselNehaft, Leipzig u. Eger. 135-2—4 ' %t i l. I U<>rlátInn Itnlmérértl Nyíregyházán vendeglö és korcsma tovább gyakorli&ára = megbízott kerestetili= Az üzlelhelyi ég I-tAllai-xi'cza 4 szám alatt van áll e(fy ntezai kimérő és két udvari nafjy helyi^éRböl egy oldal szobából konyhával, há'orn pinczóvel ét» jó vizes Unttal, óvadékul l^OO koronaMÜksígea, csakis f zakórtő e»yének pályázhatnak. Értekezhetni: Balczár hentes tulajdonos­318-3—1 nül Nyíregyházán, —r

Next

/
Oldalképek
Tartalom