Nyírvidék, 1903 (24. évfolyam, 27-52. szám)

1903-07-05 / 27. szám

\X1V. évfolyam. 27. szám, Nyíregyháza, 1903. julius 5, A SZA3ÜLCSYÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK és A SZABOLCSMEGYEI TANÍTÓ-EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. W Megjelenik: hetenlsint egyszer, vasárnapon. "^tg Előfizetési feltételek: poet&n vagy helyben házhoz hordva : Egész évre 8 korona. Fél évre 4 „ Megyed évre ......... 2 „ .4. községi jegyző és tanitrt araknak egész, évre csak négy korona. Egy szám ára 20 fillér. Az élő fizetési pénzek, megrendelések s a lap szétküldése tárgyában leendő felszó­lamlások Jóba Elek kiadó-tulajdonos könyvnyomdájához iskola-utcza 8. szám (Jánószky ház) intézendők. A lap szellemi részét képez i küldemények, Hirdetési diiak • a szerkesztő czime alatt kéretu.) beküldeni. , . , ,, ,,.,„„,. „ • , , , , „, Minden négyszer hasábzott petit sor egyszeri f»„!t, ( f ,6Tele k ° aa k ' rt kezektá I közlése 10 fillér; többszöri közlés esetében S 611. iogaatatnat el. A nyílt-téri köz eraények dija soronkint 60 fillér A kéziratok csak világos kívánatra s az Apró hirdetések 10 szóig4 > fii., minden további szó j illető költségére küldetnek visszj. 4 fi.. Vastag belüvel szedett kétszeresen számit. Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: Goldberger A. V., Eckstein Bernát és Általános Tudósító által Buda­pesten, Haasenstein és Vogler irodajában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban es Dorn & Comp. álUI Hamburgban. KSssigi középületeinkről, Ajánlva a vármegyei Alispán úr, a Icir. építészeti hivatal és a kir. anyakönyvi felügyelő úr figyelmébe. Pár évtized előtt X. vármegyéből kerültem Szabolcsba birtokosnak, hol évek óta egyik kv zség birája vagyok. Egyébbként is, de külö­nösen eme tulajdonkép tiszteletbeli állásomnál fogva meg-megfordulok egyik-másik környék­beli községházánál s valóban megbotránykozom azokon az épitkezési rendszertelenségeken, me­lyeket itt látnom kell. Még az hagyján, a hol régi-ócska épületek állnak a jegyző lakása és a hivatalok el­helyezésére, mert ott legalább meg van a re­mény, hogy épitkezés előtt állanak s majdan a fejlődő kor és közigazgatás igényeinek meg­felelő helyiségeket fognak épiteni, de egészen másként áll a dolog, a hol az ujabb időben épitették fel eme középületeket. Szomorú állapotokat mutatnak ezek az alig pár év előtt épült középületek. A falusi képviselőtestületek szűkkeblüsége folytán elég­telennek bizonyúl a jegyző családja befogadá­sára, a hivatalok elhelyezésére, — czélszerűtlen a legtöbb esetben beosztásuk s nem egy erkölcsi tístülethez méltó és nem is czélszerű az anya­guk. A legtöbb helyen vályogból, sőt Léhol mereglyére építkeznek s azért történik aztán, hogy pár év múlva itt is, ott is kidőléssel fenyeget, — alá kell szilárdabb anyagot rakatni, az épületet bóviteni kellene stb., de sok eset­ben, a mit az alap építkezésnél csekély költség­többlettel elérhettek volna, ma már lehetetlen s csak közködnek a benne lakók. M a A Selyemzsinór. Abban az időben történt az én itt leirt történetem, mikor Csiaffer basa, a ,boldog" volt kormányzója Budának. A .boldog" és a .gazdag" Csiaffer basa, ki a magyarok iránti jóindulata, igazságossága révén, az ország akkori kormányzásába befolyó magyar főurak jóindulatát is megtudta szerezni magának. Bethlen Gábor egyenesen .testvér"-ének nevezte. Az ő kormányzásának idejében élt Budavárban egy fiatal magyar vitéz, Zarándi Miklós. Künn lakott valahol a Karavánszerálj mellett egy igénytelen, félig rombadőlt, félig romladozó házban, de e ház ablakai előtt nyilottak nagy Budavárban a legszebb, legillatosabb virágok, s néha olyan fájó, mélabús ének hangzott a ház belsejéből, hogy az ablak alatt — megbűvölten a csodás énektői — meglepetve állottak meg a járókelők Történt, hogy egy vágyat keltő juliusi alkonyon, mikor az ember szive önkénytelenül telik meg han­gulattal, dallal és szerelemmel — Csiaffer, a .boldog" meglátogatta Agberik effendit. Utja a Zarándi Miklós haza előtt vezetett el, honnan épp egy siciliai barcarol hangjai csapódtak ki, telve lemondással : „Addió Therese, addio A1 mio ritorno ti sposero . A szokatlan hangok s az ismeretlen nyelv hallatára Csiaffer basa meglepetten állott meg, mig végre a dal elhangzása ulán gondolatokba merülve haladt tovább Agberik effendi küszöbéig. És itt kezdődik az én tulaj ­donképeni történetem, mert irva volt, hogy ez az est az események estje legyen. * este Az egyházaknál egészen más az áldozat­készség — vezetőiben és tagjaiban általában más az érzék, — s habár az egyházi középüle­tek is hagynak még hátra itt-ott kívánni valót, hasonlithatlanul előnyben vannak-e téren is, mint a hogy másként gondolkoztak akkor is, a midőn hajdan a tagosítások alkalmával mind­megannyi felekezet számára nagyon helyesen tekintélyes ingatlan javakat tudtak kieszkö­zölni, mig a községek vezetői akkor is, most is, az őket megillető jogos és méltányos kívá­nalmakkal is félrehúzódnak, mert a mi szintén tény, a birtokosság és képviselőtestületek támo­gatására ritka esetben számithatnak. Én sokkal szegényebb vidékről kerültem ide és pir évtized előtt, ebbe a sokkalta gaz­dagabb Szabolcsba, a magyarság szívébe s hogy összehasonlítást tehessek 8 az olvasó közönség is tehessen, elmondom, hogy X. vármegyében már a hetvenes években a községi törvény életbe lépte után kezdték a községi középüle­teket rendezni, épiteni és pedig oly előre szá­mító bölcs belátással, hogy azok a kívánalmak­nak ma is megfelelnek. Ezen építkezéseknél a törvényhatóság adta meg az irány- és alapelveket, mdgállapitotta a községek anyagi és közigazgatási szükségle­teihez mérten a minimális épitkezési mérete­ket, az épitkezés aDyagát stb., e tekintetben a községeket két osztályba sorozta s eme, az egész megyére megállapított épitkezési tervek­től eltérőleg csupán a küi alak és belső beosztás tekintetében és. az irányban engedélyeztetett az épitkezés, ha azok a minimumnál nagyobb méretekben szándékoltattak építtetni, vagyis bezörgetett Omár, Zarándihoz az emiitett a csausz. — Fáradj át Agberik effendihez, ott vár rád Csiaffer basa a bölcsesség nagy csillaga, a jóság nap­sugara, a kegyelem fénye, kire fordítsa Allah gyönyörű­séggel az ő tekintetét. Zarándi Miklós ott feküdt a kereveten. Initaliés pergamenjet — melyből olvasott — le sem ve^te szemei elől, mikor hidegen válaszolt: — Mondd ir.eg Csiaffernek, hogy bizonynyal egy­forma a távolság az én házamtól az effendi házáig és viszont. Es bizonynyal nem én vagyok kettőnk közül az, ki a másiknak valamit mondani akar, hisz' láthatod csausz — én olvasok. Béke veled. A válasz vételekor, mit 0 már remegve tolmácsolt a nagyúr előtt, Agberik a dühtől elsápadva ugrott fel a szőnyegről. — A hitetlen gyaur! A minden koldusok legnyomo­rultabbji merte dühre gerjeszteni az én legkedvesebb vendégemet az én házamban? Oh, hogy homályosodjon el napja és ne kövesse testét az árnyék. Mit szándéko­zol tenni vele jó uram ? Csiaffer is felemelkedett. Da arczának jóságos ki­fejezése egy árnyalattal sem lett komolyabb. — Átmegyek hozzá. ^Téged pedig Agberik arra kérlek: imádkozd szorgalmasan az esti szurát, mert bi­zony, bizony, oktalanok voltak a te átkaid. Agberik e szavakra álmélkodott volna, de mivel a Mórán az Allah földi helytartóinak teltei felett való meg­ütközést tiltja — visszafojtotta az ajkára toluló szava­kat s porig hajolva mondta: — Vonjon be utaidban palástjának szegélyével Allah. Szivedet, kerülje el messze ar Elbis. Gondolj a te szolgádra s ne boruljon el arezod, ha arczára tekint. * * * Estre válott. A juliusi esti fuvallat keresztül szá­guldott a fák levelein s a falevelek — mintha megannyi levél a Iára függesztett kis izüstharang volna — cso­dálatosan szép és sejtelmesen titokzatos zenébe verőd­tek össze. A szobában ültek Csiaffer és Zarándi. — Nővéred olasz? — Nem Csiaffer basa, de sokáig időzött Siciliában, — Add őt nekem Zarándi. Legyen ő rózsakertem legszebbik viraga, legyen a napfényem, boldogságom. Mirám óta, kit a próféta kapott ajándékul, nem hiszem, az épitkezés tekintetében II. osztásba sorozott községnek szabad volt a nagyobb reudü 1. osz­tályú építkezést eszközölni, de megfordítva nem. Elvül mondatott ki az is, hogy a községházá­nak már a tulajdonosánál — nevénél fogva is olyan méretűnek kell lennie, mely eltekintve egyes nagyobb rendű urasági kastélyoktól — domináljon a községi lakosok ház«i felett, hogy az idegen önkéntelenül — kérdezősködés nélkül is oda talá'jon, ha ott kerül dolga. Vályog építkezésről, poloska fészeknek való gereudás szobákról szó sem lehetett, mert hi­szen ha egy magán egyén épít vályogra, az hagyján, úgy gondolkozva, hogy eltart, mig ó , s az örököseinek talán nem is lesz rá szük­sége, de hogy egy község építsen, így leány­ágra, a mely tönkre nem megy ós nem hal meg soha, az már nem járja. Láttam Szabolcs­ban olyan építkezést is, melyet ezelőtt 18 évvel építettek, s oly anyagból, hogy lehet, sőt már kell is sürgősen másat épiteni, mert részint kicsiny, részint összeomlással fenyeget. Tehát 20 év alatt kétszer kell épiteni, holott a régi nemesi birtokosság — a korcsmáját, istállót ós állást is tiszta téglából építtette, úgy, hogy a régi betyár világból fent maradt, vagy a vas­utak folytán sok helyt feleslegessé vált csárdák fedél nélküli romjai — évtizedek óta az idő viszontagságaival s a kőmiveaek csákányaival daczolva — alig-alig szedhetők szét egyes ré­szeire. Szabolcsban e téren — sajnos — semmi­féle rendszer, semmiféle irányelv a törvény­hatóság, vagy kir. építészeti hivatalnál nem létezik. Épit minden község derüre-borúra akár hogy szebb nő lenne nála. Elég egyszer hallani hangját, hogy megszeressük őt. — De hisz nem is láttad őt basa. — Hát látja-e valaha igazhivő azt, kit nejévé tesz, mig nem neje? Én nem láttam nővéred, de éneke szebb, mint a hurik zenéje s ha kaczag, kéjtől remegnek a levegőben száguldozó dzsinek. Mit kell ismernünk, hogy a lelket ismerjük meg? Valamit, ami lélekből fakad. S mi az ének, ha nem kifejezője annak, amit a lélek ma­gába zár? Olyan varázslatosan szép az a dal, amilyen nemes a lélek. És lehet-e nemes lélek hüvelye csúnya ? Add őt nekem Zarándi s én csókolni fogom lábainak nyomát, s te legnagyobb ur leszel a renegátok között. Bíborból készíttetek neked palástot s a nap megszégye­nül, ha meglátja turbánod kövét. Szerelmet sóvár^ok, földfeletti szerelmet. Boldog vagyok, de váljon lehet-e boldog, kitől meg van tagadva a paradicsom ? — Nem értem okoskodásod, de nem is akarom a fejemet törni rajta. Lehetetlen, amit kivánsz. — Nem erőszakoskodom veled, csak figyelmeztetni akarlak, hogy van hatalmam elérni más uton azt, amit kivánok. — Csiaffer! hatalmad kétségbe h italmad is megtörik egy talizmánon, ban van, — Talán a szultán a ragyogó st bbje adott neked fermánt és gyűrűt ? vágni a basa. — Nem. A szultánt én nem ösmerem. De Bákóczy György, ki téged atyjának nevez, levelet adott nekem mely biztosítja sérthetetlenségemet. E levél, melyben erről van szó : itt van; csak most adom át, most is azért, hogy óvj meg minket továbbra ajánlataidtól, s ránk nézve bocsáss meg! nem megtisztelő felteveseidtől. Csiaffer tisztelettel törte fel a fejedelem levelének pecsétjét s figyelmesen olvasta a levél sorait : Nagyságos barátom! Mig Bada kormányzója vagy : figyelmedbe ajánlom hivemet, e levél átadóját. Zárán­dit. Buda kormányzója vagy pediglen julius 20-ig. Biz­tosan tudom, hogy a porta rávetette szemét gazdasa­godra és Husszan belgrádi basa fog követni. Jutalmad, tudod: mi lesz. Van elég időd: menekülj. Béke veze­reljen. Rákóczy. nem vonom. De mely birtokom­napok legfénye­. . . sietett közbe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom