Nyírvidék, 1902 (23. évfolyam, 27-52. szám)

1902-07-06 / 27. szám

XXIII. évfolyam. 27. szám. yiregyháza, 1902. julius 6, VIDÉK SZABOLCSVÁRME67E HIVATALOS LAPJA. A SZA.B0LCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK és A SZA.B0LC3MEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓ-EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik hetenkint egyszer, vasárnapon. Elölizetési feltételek: ... . . . . . Az előfizetési pénzek, megrendelések s a A lap 8*elleml részét képeid klldemények, Hirdetési dijak: coatán vagy helyben házhoz hordva : , n 3 , ,. . a uerkeutó ciime alatt kéretnek beküldeni. ... . * Lé»z évre . . 8 korona P szétküldésé Uirgy<íban leendő elszo- , Minden aéjyutr kisáboiott petit tor egytzr r Ml évre . . . . . . .... 4 „ lamlások Jóba Elek kiadó-tulajdonos f o„dtÍ«nA ^ ,eT e' e k " " mert keiekt 6' köl l*' e 10 811< t. Ub k"* rl k a«'*' 8 fi l­Negyedévre 2 „ könyvnyomdájához iskola-utcza 8. szára . tT. Vw w ... * . •»m-t*rlI kö.lemények dija .oronkint 60 fillér; A községi jegy»6 és tanító araknak egész évre ' fjánószkv házi intézendők in JJ'íf l'* t0 kw Mí k ^i** 0* k' Tá,,al r» ' " *-pr>) h.rdeté.ek 10 «6i« 40 hl. m,nden tovkbbl ..ó csak négy korona. Egy ai.ám Ara 20 Bllér . (JanOsZky tiazj intezendOk . ,l)euj kóltoégere küldetnek tim 4 fll. Va.lag betűvel uedeti k,i,.ere.en ..An.lt. Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: Goldberger A V., Ecksten Bernát ás Altalános JTudósitó által Budapesten, Haasenstein és Vogler irodájában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban és Dorn & Comp. által Hamburgban Hivatalos rész. 8.3 — 1902. szám Szabolcsvármegye lőispánja. Pályázati hirdetmény. A kormányzatomra bizott Szabolcsvármege .Er­zsébet" közkórháznál évi 800 korona törzsfizetés, szabad lakás, fülés, xilágitás és teljes ellátással, bent lakás kölclezetUége melleit rendszeresilett alorvosi állásra ezen­nel pályázatot njilok. A pályázni kívánókat felhívom, hogy az I87fi. évi XIV. t. cz. 03. tj. 3-ik bekezdésében előirt minősitésüket valamint eddigi alkalmaztatásukat és életkorukat igazoló okmányaikkal felszerelt kém'nyüket hozzám folyó évi július hó 14-ig mint záros határidőig nyújtsák be. Nyíregyháza, 1902. junius hó '2G-án. 2 -2 Háló Feilitzsch ltcrthold, főispán. 222 1902. 101). Szaholcsvármegye erd. albizotlsága. A debreczeni kir. eulőfelügyelő a földmivelésügyi m kir. miniszter úr állal az erdőőri szakiskolákba való felvélel tárgyában 47091/902. szám alalt kiadott rende­lelre vonatkozó 1022/902. számú javaslalát megküldi. Határozat. A m. kir. földmivelésügyi miniszt r úrnak fenti ügyb n k'adott pályázati hirdetése a vármegye hivatalos lapja ulján kö/.hirré tétetni rendeltetik. Mii (SÍ a kir. erdőfelügyelő, a járási főszolgabirák, Nyingyháza város rendőrkapitányi hivatala s a községek elöljárói a „Nyírvidék" hivatalos lapja ulján értesíttetnek. Nyíregyháza, 1902. junius 27. Kiadta: Mezössy László, eid. alb. jegyző. 70—1902. Eb. Szabolcsvármegye erd. albizoltsága. A debreczeni kir. erdőfe'ügyelő a földmivelésügyi in. kir. miniszter úrnak a közgazdasági érdekből beerdő­silendő kopár futóhomok és vízmosásos területeken tel­jesített erdősítésekért kiutalt államsegélyezés tárgyaban 98973/902. szám alitt kiadott rendeletére vonalkozó 3G4/902. számú javaslata bemutattatik. A „NYIRVIDÉK* 4 TÁKCZÁ1A. Nemzetemhez ! Mint éhes ölyv az űzött madarat Megfogott a bús honfi aggalom. Keblembe vágta cles karmait. Vérezi szivem sajgó fájdalom. Te erted fáj lelkem szegény honom, Akit folyton utczasárral dobnak. Népláziló bércncz sepredéki Az emlődön hizó népfajoknak. Kbredj honom, népem, bód álmodból A tétlenség után öntudatra! Nem szégyenled, hogy az Isten tart meg ! Szeretetét, kegyelmet mutatva. S azért tartolt vo'na meg kegyelme Hosszú ezer év fergetegében, Balsorsunknak kénye össze zúzzon, Vagy eldobjon haragos kedvében. Mutassuk meg az egész világnak, Mutassuk meg játékszer nem leszünk ' Miként hősök a végső csatában Vérezve küzdve eggyig elveszünk. K'ácz és Oláh, Török oroszlántól Űzött nyájként remegve féltiben. Hozzád fordult hazám ! ... te hajlékot Adtál neki hol meg nyugszik, pihen. Befogadtad, . . . testvér szeretettel, Védő karodat terjeszted felé. Bátor mellel, kivont karddal álltál, Gyilkos csatákon a Török elé. Majd Sváb és Szász vándor csapatokkal Osztottál meg mindent, földet, jogot, Ne várjad hogy jót, jóval fizetnek, Hálátlanság embertől meg szokott. Határozat. A kopár területek beerdősitése iránti érdeklődés fejlesztése szempontjából a 98973/902. számú földmive­lésügyi miniszteri rendelettel a gyulaji és bökönyi erdő­sítések állami segélyezéséről megküldött alábbi kimutatás a vármegye hivatalos közlönyében azon felhívással téte­tik közhirré, hogy mindazon birtokosok, akik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 1653-a, illetőleg az I&91. évi XII t.-cz. 13. s 14. $S§-aiban jelzett kopár területekkel bírnak, azokat úgy saj it, valamint e közérd'kböl, nemkülönben hivatott rendelkezések betartása czéljából önként beerdő­siteni, az ahoz szükséglendő állami csemeték adományo­zásáért kellő időben folyamodni s hozzánk mielőbb be­jelenteni annyival is inkább igyekezzenek, mert a tényleg segélyre utalt birtokosok az 1879. évi XXXI. t.-cz. 177. §-ában foglaltak alapján állaim kedvezményekben és segélyekben is részesülhetnek. — Miről a debreczeni kir. erdőfelügyelő s a „Nyírvidék" hivatalos lap kiadóhivatala egy drb kimutatás kapcsán ertesittetnek. Kelt Szabolcs­vármegye közig. erd. alb. folyó évi junius 5-én tartolt üléséből. Kiadta: Hczössy László, erd. alb. jegyző. Szaholcsvármegye: Bököny v. urb. gazdák, a be­erdősitett kopár terület kiterjedése 4 kat. hold, pénz­segély holdanként 10 korona, kifizetendő pénzsegély összesen 40 korona. Gyulaj v. urb. gazdák, a beerdősi­tett kopár terület kiterjedi'e 15 kat. hold, pénzsegély holdanként 10 korona, kifizetendő pénzsegély összesen 150 korona. Összesen: 19 kat. hold, pénzsegély holdan­ként 20 kor., kifizetendő pénzsegély összesen 190 kor. Bor és szöllö kiállitás Nyíregyházán. Ma talán már nem akad einber Szabolcs­vármegyében, —ha gazda és goudolkozni tud — aki a szöllóta gabona, a dohány, meg azután a búza, árpa, tengeri, stobi mellett lenézné, A „nyiri vinkó* kora lejárt és helyébe a szabolcsi homokon termett bor lépett, a leg­kellemesebb asztali borok egyike a világon. Ők konditák meg a vész harangot, A világnak kürtölik, — hazudják, Elnyomva itt a lelkiismeret, Rabbilincsen a népjog, szabadság ! Tétlen multak életünk óráján Az öröklét perczei, századok. Megérdemled nagy lelküségedért, Türj rágalmat és tűrj gyalázatot. Ébredj népem ! . . . mert üt a végóra. Mulasztásod, hogy helyre hozhatod. Korbácsot a harapó kutyára, Vásott gyermekre kezedben a bot. Mutassuk meg az egész világnak A hármas bérez, a négy folyó miénk ! . . . Nem tűrünk meg többé e hazában, Ki ellenség bérencze, idegent. Erős törvényt a honárulóra, Akkor a bősz, a támadó agyar Letörik, ha azt érezni fogja Nincsen nemzet más itt, csak a magyar! Lüvey Sándor. Az utolsó találka. Komor borongós őszi nap volt, midőn Pethes László leverten, halálra vált arczal tért haza lakásába. Elvégeztetett — sultogla magában s lázas szemei­ben a mártírok tüze lobogott. Lassan vetkőzött, mint a ki tudja, hogy utoljára cselekszi mindezt s tudja, hogy számára nincs már ébredés. Érezte, hogy a tavasz langy napsugára többé őt nem csalogatja mír, a pacsirta éneke nem gyönyörködteti, víg cziinbűrák kaczaja, édes női hang bugása, a hegedű fülbemászó dallama már nem bolondítja. Fáradtan dőlt a már megvetett ágy puha párnái közé. B>r a szobában izzó vörös volt a kályha s a nagy melegtől az ablakok áthatatlan sürü kőd párával boritvák, Pethes mégis fázott, hogy csak ugy vaczogott a foga belé. Nehéz borokat termelő szomszéd várme­gyéink: Zemplén — a világhírű .tokaji" ha­zája, Borsod, Ung—ma már biztos piaozai bora­inknak. Legkiváltképen Ujhelyben nyiri bort mérnek a korcsmárosok. A vármegyei gazdasági egyesület szeptem­ber hó végén bor és szólló kiállítást rendez Nyíregyházán. Ez a kiállítás — biztosan reméljük a rendezés ügyességétói — piaezot fog terem­teni a ,nyiri bor'-nak. Miért kell liudapestuek az olasz bor, amit ott isznak az emberek! Kz a három öles lugas szöllön termett bor, aminek se ize, se ereje, holott a mi speciális homokunk, kifejlett szólló-kulturájával, az .asztali" bornak talán fölülmulhatatlanul Ízletes italával bővelkedik. Sem a kecskeméti — államsegélyes, — sem a szomsédos bajdumegyei homokon, a nyiri dombokon termett borhoz hasonló nem terem. A szeptemberi kiállitás majd megmutatja, hogy micsoda borok azok, amik Szabolcsvár­megye homokdombjain teremnek ! Talán a közeli Hegyalja levegője az, ami ennek a mi borainknak a sajátos izét adja. A gazdasági egyesület által rendezett ki­állításnak mi még egy másik eredményét is reményijük. Azt, hogy meg fognak alakulni a nagyobb, egysége, szóllóterületeken a .pincze-egyesülo­tek", t i. az a szervezkedés, melynek eredménye szerint nagyobb mennyiségű, egyforma bort fognak tudni a termelók kínálni és eladni. A gazdasági egyesületnek e kiállitás elő­készítésénél nagy figyelmet kell fordítani arra, Magára kapta a dunyhát, hogy a didergést kiűzze tagjaiból, mit sem használt. Az átellenes kávéházból víg zeneszó, dulnj kurjon­gatás zaja hatolt fel a szobába. A láz s a kimerültség elnyomta Pethest s álomba merült. Most boldog mosoly vonaglott ajkain keresztül. A láz működni kezdett. Ismit visszavarázsolta őt a nap­sugaras forró nyárba, életének attól a boldogságtól, verő­fénytől vidám korszakába, a midőn még minden életet, minden szerelmet lehelt magából . . . ... A lapda repül s a tennispályán dévajkodó lányok s fiatal emberek zaja hallatszik. . . . Most mutatják be Jolánnak, a kaczagó szőke Jolánnak. Szive hevesebben ver, megérezte, hogy élte fordulópontjára ért, megérkezett az egyedüli uralkodó sziv királynő . . . A lázálom tovább festi a tarka, színes képeket. Most a mulatságot idézi fel varázslatával, a mulat­ságot, melyet a nyaralótelep ifjúsága rendezett. Jolán is részt vesz a jótékony bazáron, melleje ő van beosztja, ő a minden'd által irigyelt, a boldog . .. Kimondhatlan jó érzés vesz erőt a lázbetegen, míg ajkai öntudatlan kaczajban törnek ki. . . . S most, most — varázsolja eléje bűvös halal­mával a láz élte legboldogabb, örökkön visszasóvárgolt napját azt a győryörű azt a felejthetetlen augusztusi estet. ... A nap vörös korongja lassan száll alá az át­ellenes hegyek mögé s a felhőtlen égboltozaton egymás után gyúlnak ki a fényes csillagok. Minden csendes. A kis nyaraló telep nyugalmát mi sem zavarja, csak a nagy vendéglő udvaráról hoz a szellő egyes rejtélyes bugó hanghullámokat, a nagy bőgő messzehangzó hangját ... Avagy tán a szemközti kávéház zenekara téveszti meg a lázbeteget? . . . Egymás mellett ülnek egy fapadon, Jolán meg ő, kéz a kézben, ajk az ajkon. Lábaik előtt a folyam hullámai csacsognak tova, minthi csak azt susognák, lágy behízelgő hangon:

Next

/
Oldalképek
Tartalom