Nyírvidék, 1902 (23. évfolyam, 1-26. szám)

1902-01-05 / 1. szám

L s/^m, . óz/A iNyiregyimza r»1902, január 5, e HIVATALOS LAPJA A SZ4B0L0S7AR BEGYEI KlZS^GI JEGYZŐK 2, ,/ ósJfSZABOLCSMEGYEI ÁLTAL 4.N03 TANITO- GYESÜL I É TEK HIVATALOS UlÚ IY. Mcgjeieiaik hoOmlÜTU vasárnapon. Előfizetési feltételek: ,, . , , , postán vagy helyben házhoz hordva : j P e™ e k> endeleseJc g a Efíésa évre 8 korona. l aP szétküldésé targyaban leendő felszó­Fél évre 4 » lamlások Jóba Elek, kiadó-tulajdonos Negyedévre • • • • • • • • • 2 „ könyvnyomdájához ískola-utcza 6. szám A községi jegyző és tamto uraknak^gés* évre, (Jánószky ház) intézendők­ceak négy korona. Egy szám Ara 20 flllér. A lap szellemi részét képező küldemények, a szerkesztő Ciime ilart kéretnek beküldeni. Bérmentetlen levelek C3ak isai rt kezektől fogadtatunk « . A kéziratok csak világos kiváaatra s az illttő költségére íríluletnek vhszí Hirdetési dijak: Minden négyszer hasadozott p tit sor egys>er közlése 10 fillér; többszöri aözies esetétien 8 fii. A nyilt-téri Közlemények dija loronkint 60 flllér. Apró Hirdetések 10 szóig 40 fii., minden további 8*6 1 fll. Vastag betűvel szedett kjtszereaeu számit; Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület ískola-utcza 3-ik szám); továbbá: Goldberger A. V., Ecksten Bernát ós ÁÍÜlános Tudóaitó által Budapesten, Haasenstein és Voglsr irodájában Bécsben, Prágában és Budapo3tan, valamint flámetország és S/eicz fővárosaiban és Dorn & Comp. által Ha,Ti:>urgban Hivatalos xhz, 1622 —1901. K. Szabolcsvármegye főispánjától. Pályázati hirdetmény. A kormányzatomra bizott Szabolcsvármegye törvény­h.ilóságánál évi 1500 korona törzsfizetés, 200 korona lakpénzzel rendszeresített irattárnoki (levéltári segéd) ál­lásra ezennel pályázatot nyitok. A pályázni kívánókat felhívom, hogy törvényes minősitvényüket, valamint eddigi alkalmaztatásukat és életkorukat igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényüket hozzám 1902. évi január hó 9-ig, mint záros határidőig nynjtsák be. Nyíregyházán, 1902. január hó 2-án. Báró Fcilitzsch Berthold, főispán. 27 .7G—1901. K. Szabolcsvármegye alispánjától A járási főszolgabíróknak, Nyíregyháza aváros polgármesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy Komoró községben Éliás Dávid kárára 1 drb ló rühkór miatt kiirtatott s ez okból a fertőzött udvar ezen betegség iránt fogékony állatál­lománya 30 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1901. deczember 23-án. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27331—1901. K. ~ Szabolcsvármegye alispánja. Hivatkozva a folyó évi november hó 29-én 25676 K. és a f. évi deczember hó 8-án 26453 K. számú érte­sítésemre, tudomására hozom, hogy a Nagy-Halász köz­séghez tartozó, Érhát és Zugó nevű tanyákra lépfene miatt elrendelt zár f. évi deczember hó 18-án feloldatott. Nyíregyháza, 1901. deczember 23-án. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27689- 1901. sz. Szabolcsvármegye alispánja. Értesítem, hogy a Kenézlő községhez tartozó Kis­lányán Kohn Hermann kárára 1 drb. szarvasmarha lép ­fenében elhullott s ez okból a fertőzött tanyán lévő és ezen betegseg iránt fogékony állatállomány 14 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyházán, l'JOl. deczember 27. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27 392—1901. K. Szabolcsvármegye alispánja Hivatkozva a folyó évi junius hó 22-én 18219. K. számú értesítésemre, tudomására hozom, hogy a Döghe községben Balogh Gábor udvarára rüh kór miatt elren­delt zár f. évi deczember hó 21-én feloldatott. Nyíregyháza, 1901. deczember 29. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27775—1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. Hivatkozva a folyó évi november hó 14 én és 22-én 24602 és 25343 K. számú értesítésemre, tudo­mására hozom, hogy a Vasmegyer község sertés állomá­nyára sertésvész miatt elrendelt zár f. évi deczember hó 23-án feloldatott. Nyíregyháza, 1901. deczember 29. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27781 —1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. Értesítem, hogy Rohod községben Bánkó József kárára 1 drb. szarva-marha lépfenében elhnllott s ez okból a fertőzött udvar ezen betegség iránt fogékony állatállománya 14 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyházán, 1901. deczember 29-én. Alispán helyeit: Mikecz Dezső, főjegyző. 27784—1901 sz. Szabolcsvármegye alispánja. Értesítem, hogy T.-Kenéz községben Edelstein és Veinberger társ bérlők kárára 1 drb. ló és 1 drb, szar­vasmarha lépfenében elhullott s ez okból a fertőzött udvar ezen betegség iránt fogékony állatállománya 14 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1901. deczember 29. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27787—1901. K. Szabolcsvármegye alispánjától. Értesítem, hogy T.-Büd községben Oláh József kárára egy drb. szarvasmarha lépfenében elhullott s ez okból a fertőzött udvar ezen betegség iránt fogékony­állatállománya 14 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1901. deczember 29. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27204—1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. A járási főszolgabirákuak, Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. Hivatkozva a folyj évi november hó 29-én 2561'.. K. számú értesítésemre, tudomására hozom, hogy a Mándok községben Komár József udvarára lépfene miatt elrendelt zár folyó évi deczember hó 14-én feloldatott. Nyíregyházán, 1901. deczember 22-én, Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27217—1901. Szabolcsvármegye alispánja. Hivatkozással a f. évi deczember hó 5-én 26092. K. számú értesítésemre, tudomására hozom, hogy a Szent-Mihály községhez tartozó Szorgalmas tanyára lép­fene miatt elrendelt zár f. évi deczember hó 12-én fel­oldatot. Nyíregyháza, 1901. decze; ibér 22. Alispán helyett: M : ÍCCZ Dezső, főjegyző. 27290—1901. K. Szabói; svármegye alispánjától. Értesítem, hogy Hujya> községhez tartozó Zsin­delyes tanyán 1 drb. szarvasmarha lépfenében elhullott s ez okból a fertőzött tanyán lévő és ezen betegség iránt fogékony állatállomány 14 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1901. deczember 22. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27363—190!. K. Szabolcsvármegye alispánja. Értesítem, hogy Napkor községben Hartstein Antal kárára 1 drb. szarvasmarha lépfenében elhullott s ez okból a fertőzőit udvar ezen betegség iránt fogékony állatállománya 14 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1901. deczember 23. Alispán helyett: Mikecz Desző, főjegyző. 27214—1901. sz. Szabolcsármegye alispánjától Értesítem, hogy Tisza-Polgár községhez tartozó Tikos tanyán egy drb. szarvasmarha lépfenében elhullott s ez okból a fertőzött tanyán lévő és ezen betegség iránt fogékony állatátöinány 14 napi zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1901. deczember 22. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27360 — 1901. K. Szabolcsvát megye alispánji. Hivatkozva a folyó évi szeptember hó 19-án 20650. K számú értesítésemre, tudomására hozom, hogy a Halász községhez tartozó Zugó nevü legelőn volt 39 drb. sertésre veszettség gyanúja miatt elrendelt zár folyo evi deczember hó 18-án feloldatott. Nyíregyháza, 1901. deczember 23-án. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 27369 — 1901 K. Szabolcsvármegye alispánja. Hivatkozaa a folyó évi junius hó 22-én 12708. K. a julius hó 3-án 14413. K és a julius nó 13-án 15443. K szám alatt kelt értesítésemre, tudomására hozom, hogy a T.-Polgár községben járványos jelleggel uralgott sertésvészt megszűntnek nyilvánítottam és a zarlatot f. évi deczember hó 23-án feloldottam. Nyíregyháza, 1901. deczember 23. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. 26144—1901. K. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási főszolgabíróknak, Nyíregyháza ráros pol­gármesterének és a községi elöljáróságoknak. A Szinyér váraljai járásból távol levő hadkötele­sek névjegyzékét puhatolás végeit közlöm s felhívom, hogy feltalálás esetén közvetlenül Szutmárvarmegye alis­pánját értesítse. Nyíregyházán, 1901. deczember 10-en. Alispán helyett: Mikecz Dezső, főjegyző. Másolat. Szinér váralyai járás 16 év óta távollevő hadköteleseknek nevjegyzeke. 1865. évi születesuek: Papp Illés, Balog János, Tittel Ferencz, Darabos Péter, Rázsa Vazul, Sípos Sándor, Ratyis László, Tárcza János, Oláh Ludvik, Marosán János, Sztankó Károly, Balsa Vaszil, Pentye János, Praczáp Péter, Filep János, Kana­las Simon, Lakatos Jüan, Balog Vaszil, Pap Peter, San­kutyán Flórián. 1866. évi születésűek : Papp György, Budar András Juar, Tanuczán József, Ramanovszki Bérmáld, Kercsun László, Alecsinkár György, Herskovits Jakab, Nyiszter Gyula, Grünfeld Benedek Benedek, Fázsi György, Szabó János Jüan, Ursutz János, Ternye Ilaztán Ilára, Ramocsa János, Gsara László Vaszil, Ga­bányi Kristóf, Brecf József. 1867. évi születésűek: Kovács Gyula Adolf, Balag Ferencz, Kodnyak János, Nyikara András, Mangu Mihály, Harkály György, Elek György, M án János, Ferenczi János. Kancz János, Kre­csun Gergely, Balas Pál, Miklós Flóra, Pintye László, Nyisztar István, Szabó János, 1H68. évi születésűek Balog András, Piszkész Péter, Horváth Sándor, Mózes Henrich Ghaim, Maxin György, Fernye György, Kovács János, Krisán György, Finta Lásnió Vaszil Amazó, Nagy József, Imre György. Ib69. évi születésűek: Lakatos János, Fernye Mihály, Gsákiny Sándor, Ursücz Gyula, Jakab József, Grósz Náthán, Rura Mihály, Barbus György. 1870. évi születésűek: Papile György, Lingurár János, Gergely Sándor, Demeter György, Lakatos Béla, Kiss István, Jakü Mihály, Megyesi István, Rózenberg Izsák, Keucsán Vaszil, Mátyás Mózes, Máre János, Marosán Miklós, Szlán Vürtülümán, Cziple Mihály, Brezán Stefán, 1871. évi születésűek: Szabó Flórián, Alb György, ltaz­tás János, Kovács János Jüan, Godzta János, Markocsán Imre, Anavecz György, Nyiczás Mihály, Csókán János Jüan, Tánya László, Jeremiás Dávid, Hircz Miklós, Hricz András, Novelli József, Lingurár József, Talpas László, Ábrahám Jakab, Varga Bálint. 1872. evi születésűek: Kurcz Lajos, Stecz Gergely Grigar, Mais László Illés Lazue, 1873. évi születésűek: Gsiczó Mihály a Jüan Stefán Droppe, Szalai Sándor, Izsák Jákob, Zima Berta­lan, Rózsás Péter, Farkas Sámuel, Sax Károly, lik István Stefán, Ferge Lajos, Farkas Ferencz, Horváth József, Rusz László, Czampa Albert, Kiss Gyula. 1874. évi születésűek: Panyán Mihály László, Herkó Teifel, Ráth Sándor, Maumbaum Ferencz, Rusz György, Finta László, Grosz Sámuel Beer, Grázsa Péter, Salamon Jakab, Rau­zenberg Ábrahám, Rabét János, Pocskájszki György, Burgaván Miklós, Papp János, Gzokán Peter Vaszil, Horváth Ferencz, Varga György, Papp Gábor, Mán György, Veres Jakab, Papp Mihály, Veres János, Sikolya József, Dávid László Vaszil. 1875. évi születésűek: Bar­sovszky István, Ozirke Károly, Bergó László, Nevelii Mihály, Kádár György, Kádár Mihály, Máit György, Kencsán Demeter, Maisz János Jüan, Dregus Jalfab, Rupa Gyula, Leitner László Vaszil, Gzampa Lajos, Rámán Demeter, Szalay Gusztáv, Gsokán János Jüan, Sirgulár József, Tárcza László, Fejer György, Marosán László, Skata Elek, Bura Tivadar, Friedman József, Katara Antal, Papán János, Ráka János, Veuglacsik József, István, Ferencz Lajos. 1876. évi születésűek: Gsicsó László Varga György, Darabán János, Gilisi János Baka János, Morár Gergely, Fánya László, Zele János, Ráth Mihály, Pájer Mihály, 1877. évi születésűek: Papp Gábor, Cseszkás György, Kristóf István, Hekl Júdás, Stacz Lász'ó Vaszil, Bokár Demeter Mais János, Izsák János Jüan. Martancsák Márton, Kővári György, Fehér János Jüan, Katz Márton, Affimiás Péter, Bura János, Rostás János. 1878. évi születésűek: Barbus György, Papp János, Teg'a László Vaszil, Kerekes Demeter, Gricsár Gergely Grigat, Bilog György, Sándor Leopold, Lupán Aurél, Báler László Vaszil, Zeger Juda, Okrizsán Sándor, Szilágyi János Jüan, Zála László Vaszil, Szúrd György, Riska György, Czampa Ferencz, Herskovits Móritz, Bartas Mihály, Róbel Ferencz, Bura János, Burilla Flórián, Bálán György, Berénde Tivadar, Benczik Károly, Bernáth Máyer, Erdei Bilint, Fehér Weis Pál, 1879. évi szüietésüek: Angi József, Moldován János, Kohn Márton, Kepes Zsigmond, Bokta Mihály, Malanka János Jüan, Kovács József, Grünvaid Jakab, Szeitz Károly Antal, Herskovits Zsigmond, Sárközi Ferencz, Bereczky György Szabó Ferencz, Dráj;os György, Gzampa Zsigmond, Mihályi János Jüan, OKandas János. 12114—1901. K. A k svárdai j. főszolgabírójától. Körözés. Zs. Vasas István ajaki lakos f. évi május hó 4—ő-én Nagy-B>zernán vett 1 drb. fehérszőrű, fenálio szarvú, jegyes fülű 8—9 éves teh nről kiállított és saját nevére ott a yásáron átírt járialot elvesztette. Érvénytelennek kimonaatik. Kis-Várda, 1901. deczember hó 24-én. Angyaiossy, főszolgabíró. O -l <3 r L k öai ö Ce^

Next

/
Oldalképek
Tartalom