Nyírvidék, 1900 (21. évfolyam, 26-52. szám)

1900-07-01 / 26. szám

NYÍRVIDÉK elérkezett az idő, hogy az egyház, a templom folytassa és fejezze be a munkát és tegye rá befejezésül a koronát? Az én meggyőződésem szerint a magyarrá tett iskolák ebben a nemzeti munkában fel­adatukat teljesen bevégezték, —de nagy csalódás lenne azt hinni, hogy maguk az iskolák elég­ségesek lennének arra, hogy a munkát teljes befejezéshez juttassák. Az iskola után az egyházuak, a teplomnak kell következni a magyar nyelv kultuszának apostolságában. Az iskola, amit az tehet, már mindent elért: a belőle kikerülő gyermekek évek hosszú sora óta mind megtanultak magyarul. Kérdem azonban Geduly Henrik t. barátomat: mi az oka annak, hogy a már teljesen magyarrá tett iskolából, a magyar nyelv tudásával ki­került apáknak és anyáknak gyermekei, mikor most az iskolákba kerülnek, nem tudnak magyarul? És hogy mi az oka annak, hogy — külöuösen a nők, akik már egészen jól tudtak magyarul, mikor 15—20 évvel ezelőtt a népiskolából kikerültek, visszajutva a családba, mire anyákká lesznek, törik, elfelejtik az édes haza nyelvét? Az én véleményem szerint ennek az az oka, hogy az iskolában tanult magyar nyelv olyan a mi népünknek, mint ha az én fiam megtanul németül vagy francziául: haszuát veszi! De a templomi magyar szó, az már más! A mi népünk nyelvét csakis az formálhatja át magyarrá, hogy az legyen az anyanyelve, mint ahogy a rakamazi svábok — hogy egészen közel eső példára hivatkozzunk — németségüket már rég idő óta el is felejtették. Az iskolától többet várni, további eredmé­nyeket remélni nem lehet. Az megtette a maga kötelességét Generációkat — akik ma élnek — nevelt föl a magyar nyelv tudásában és talán a szeretetében is. Most már — ez az én meggyőződésem — elkövetkezett az ideje, hogy Isten tiszteletének a nyelve is magyarrá tétessék, mert a Haza nyelvén Nyíregyháza város minden ág. ev. hitű polgára tud már imádkozni s megérti Isten igéinek hirdetését. És szereti is ezt a nyelvet! Ezért — én nem félek semmifél reakciótól, mint, ahogy nem látom azt a helybeli r. kath. és g. kath. egyházak hiveinél sem, a kik évek hosszú sora óta már csakis magyar egyházi szentbeszédeket hallgatnak templomaikban. Azt pedig nem gondolnám, hogy a tót nyelvnek valamiféle rituális vagy épen hitbeli jelentősége lenne a magyarországi ág. ev. egyház szervezetében. A nyiregyházi ág ev. egyház élén most két fiatal, tetterős, kiváló tehetségű lelkész áll, eltelve mind a kettő attól a vágytól, hogy egy magyar ág. ev. egyháznak papjai lehessenek. nyűgével bajlódni . . . Mily boldog nő, aki vagyonos vagy jó állású férfihez mehet nőül . . . Gondold meg azt leányom és nyújtsd kezed a legközelebbi olyan férfinak, aki kényelmedről gondoskodni képes leend Anyám, nem megyek férjhez soha, mert akit sze­retni tudnék, az szegény, kis állásban van. Akit nem szeretek, annak szerelmet hazudni nem fogok . . . Béányom, vétkezel önmagad és ellenem, raidőu megfosztani akarod magad az életnek minden örömétő 1. Ma bálványoznak, imádnak, tiz óv múlva vén leánynak > neveznek, rágalmaznak. A vénség és egyedül léten kivtll ynomor vár reád, de ha férjhez mégy, férjed szol­gád lesz, aki minden vágyadat teljesiti, aki akkor lesz boldog, ha téged örülni, mosolyogni lát. Gyermekem, a családos élet valódi éden, melynek királynéja te leszesz . . . Ne áldozd fel ifjúságodat, szépségedet, menj gaz­dag emberhez férjhez és férjed, annak vagyona, boldoggá tesz. Anyám, boldog családos életet én szeretet nélkül nem képzelek. A vagyon jó, de szeretet nélkül nem boldogít. A házasfelek egyetértése, kölcsönös vonzalma mellett a száraz kenyér is Ízletes falat .... Lsányom, mondd el, kihez óhajtanál férjhez menni? .... Acsády Palihoz . . . Acsády, Acsády ... hát Acsádynak neveltem én a szép Bertát, aki nekem reményem, büszkeségem . .. Nem, az nem lehet, hogy te egy szegény irnok neje légy, aki mellett varrnod, mosnod kelljen, hogy családodnak kenyeret légy képes keresni . . . Anyám, ha u^y akarod, képes leszek szivem érzel­meit megtagadni, képes leszek szivemet összetörni, képes leszek elhervadni, mint a szélvésztől megtiprott mezei virág; de óhajodat át nem fogom hágni. Ferjhez nem megyek sem Acsádyhoz, sem máshoz, mert a gyermeki kötelesség erósebb bennem még lángoló szerelmem- j nél is . . . . Inkább senkihez, mini Acsádyhoz suttogá az anya és magára hagyta a fájdalomtól vonagló leányát. A szép leáuy bájos arcza eltorzult, szemei félemletesen villog­tik, dm hajzata összevisszaságban omlott vállaira, egész valója remegett. így roskadt egy karos székbe s önkívü­leti állapotba esett. Soha kedvezőbb körülmények ennek meg­valósulására nem voltak idáig, a gondosan, nagy tapintattal és hosszú időn át előkészített talajou. Ez az oka, hogy mi most sürgetjük ezt a megvalósulást, amely nap után annyian s olyan rég idő óta epedünk. Nem türelmetlenség ez — higyje el nekem Geduly Henrik t barátom. Mert én láttam már és látom, hogy egy másik nagy ág. ev, egy­házban, épen ott. ahonnan a nyíregyházi nép túluyomó zöme idekerült, éppen olyan nyugodt, biztos vizeken haladt előre a magyarosodás lobogója, mint itt nálunk, és akkor egyetlen egy pap, akinek igazi ábrázatját odáig nem ismerték, bejutva az egyház egyik parochiájába, oda vitte a magyarság ügyét ebben az egyházban, hogy ugy félszázad legalább kell hozzá, hogy i munkát újra előrül kezdhessék. íme ez az ón feleletem Geduly Henrik t. barátom válaszára. Ismétlem és újra ismétlem, hogy az én meggyőződésem szerint — amiben Geduly Henrik t. barátom csak megerősített eugem, — a nyíregyházi ág. ev. egyházban teljesen el van készítve —hosszú és dicsőséges munka ulán — a talaj arra, hogy a magyar nyelv ez egyház templomába minden megrázkódtatás, a reakció tnindeu félelme nélkül a maga teljes jogaival bevonulhasson. Néhány szó a leányinternátusokról Most, midőu városunkban az ev. ref. egyház tervbe vette, hogy iskolánkkal kapcsolatosan leányinternátust létesít, s midőn ez a terv már a megvalósulás uiján vau, talá'i nem lesz érdektelen, ha föltesszük azt a kérdést: vau-e szükség leányinternátusok szervezésért h ha igen, milyenuek kellene egy jól szervezett s a követelményeknek minden tekintetben megfelelő leány­internátusnak lennie. Tapasztalhatjuk lépten nyomon, hogy az internatusok intézménye nem nagyon népszerű. Sokan vannak, kik ez intézmény elvi ellenségei. Sót a II. országos tanügyi kongresszus alkalmával még tanfőrfiak is akadtak, kik aziuternatusi intézmény beszüntetése mellett uyilatkoztak vagy legalább is „szükséges rossznak" nevezték azt el. Mi lehet e jelenség oka? Tal n megtaláljuk e kérdésre a választ, ha figyelembe veszszük a leányneve­lés czélját s azután áttekintjük főbb vonásaiban nőnevelé­sünk fejlődését. A leány-gyermek nevelésének ösazhangbau kell lenni a nő hivatásánal. Nemcsak művelt tszü nőkéi kellene képeznünnk, kik, ha sorsuk ujy hozza magával, képesek legyenek az élettel megküzdeni és saját fen­tartásukról gondoskodni, hanem müveit kedélyű nőket is, kiknek főjellemvonásuk legyen a családi tűzhelyhez való rendületlen ragaszkodás s kik majdan családjukért fáradhatlanul munkálkodó, önfeláldozó édes anyákká váljanak s kiknek vallásos lelkük a megpróbáltatás nehéz napjaiban is erőt meríthessen az Istenben való bizalomból. A nőnevelésnek ez utóbbi czélját. ezt a magasztos ideált a régi magyar asszonyok a családban igyekeztek megvalósítani. A XVI. és XVII. század leányainak nevelése egészen az édes anya goudja volt. A leáuyt, a család féltett kincsét, de hogy is adta volna ki a kezei közül. S az ösztön, melylyel a magyar anyák a nevelés A szívtelen anya ily borzalmas állapotban találta leányát. Az anya megrémült leányáuak dult vonásaitól. Ilalottuak hitte őt. Szemeibe könyek nem tolultak, lelki­ismerete nem támadt ellene, sőt fogai között mor­mogta: iukább halj meg, mint egy koldus fajzat neje légy! A szép Berta súlyos beteg lett. Napokou keresztül ágyban feküdt már s az előhívott orvos reménytelennek jelezte a helyzetet. Berta arra kérte anyját, hivassa el hozzá Acsádyt, csak egyszer lássa ót még, akkor lemond róla örökre és meggyógyul . . . Az anya könyörtelen maradt és nem hallgatott szenvedő leánya esdeklésére. Acsády, mihelyt értesült a Bjrta betegségéről, sietett őt felkeresni, de az anya útját állta, nem bocsá­totta a beteghez, sőt kijelentette, hogy Berta őt auy­nyira gyűlöli, miszerint látni sem akarja. Acsády el­rohant, gyógyirt keresett vérző szivének sebére. Szive, a hű sziv meggyógyult, meggógyitotta a pisztoly golyója. Berta ismételten kérte anyját, hogy hivassa Acsádyt. A sok kérés ismétlődésekor a szívtelen anya elmondta, hogy Acsády már megszűnt élni. A leáuy egy megrázó sikolyt hallatott. Sjká ön­kívületi állapotban inaradt s midőu beszólni kezdett, szavai összefüggéstelenek voltak. Az orvos konstatálta, hogy itt már nemcsak a test, hanem a lélek is beteg. A leány megőrült! Ez a szép bolond élettörténete. A halál nem könyörült a szerencsétlenen. A test erőhöz kapott, de a lélek mindig jobban elborult. Itt jár köztüuk az a leány, akit az anyai szivtelenség nagyzási hóbort, önző számí­tás őrületbe kergetett. Itt jir köztünk, hogy sok anyát arra intsen, hogy eugedje gyermekét szivének sugalatát. követni. Itt jár köztünk, szégyenére a humanismus korának, mely engedi az ilyen betegeket szabadon bolyongani. Nagybátyáin elhallgatott és én szomorúan sóhaj­tottam ismét. Sipos Lajos. családias jellegét megőrizni törekedtek, annyira erőn hogy még akkor se igen bizzák leányaikat .idegenre"' mikor 1848. után divatba kezdtek jönni a német és' franczia tanítónők és nevelőnők által szervezett magán­nevelő-intézetek. Inkább a kisebb rosszat választják s nevelőuőt vesznek a házhoz, természetesen képzett magyar nevelónók hiáuyábau idegent. Ekkor özönlik el hazáukal a német, franczia és augol házinevelőnők. És valljuk meg, hogy az idegenkedés ezektől a magán-intézeiektól nem volt egészen alaptalan. Ez intézetek mindenek előtt nem nyújtottak leányainknak magyar nemzeti nevelést. De hogy is nyújthattak volna! Htszeu erre csak az képjs, ki a magyar nemze­tet, annak sajátságait, továbbá a magyar haza földjét, természeti szépségéit ismeri és m .'Itatja. Hogy tudnának e föltételekuek megfelelni azok az idegen tanítónők és nevelónók, kiket ez édes magyar hazához semmi köte­lék Bem fűz, s kik semmit sem tudnak arról, hogy e véráztatott földnek minden fűszála, minden porszeme egy ezredéves mult küzdelmeiről, dicsőségéről, keservei­ről és örömeiről beszél. De nem feleltek meg ez intézetek a követelmények­nek azért sem, mert a nevelésben leginkább csak a külsőségekre fordítottak Londot. Az értelmi tanítást csaknem teljesen mellőzték; csupán az volt a czél, hogy a uövendékek a külső jó modort elsajátítsák, egy-két idegen nyelven: németül, francziául .parlirozni* se mellett „klavirozm* tudjanak; még legföljebb, ha a női kézimunkában sajátítottak el némi ügyességet. De a nó­ueveles igazi czéija: az ész és sziv képzése másodrendű kérdés volt. E mellett nagyon gyakran még egy hibája volt ezeknek a magánintézeteknek. Az t. i., hogy a nyerész­kedési vágy mellett is háttérbe szorult a nőnevelés igazi czéija. Báró Eötvös József vette később gondjaiba a magyar nemzeii nőnevelést. Az 1868-ik törvény mar uyilváuos leáuyiskolákat szervez és elrendeli az iskola kötelezettséget. Aliim, községek és felekezetek iskolákat nyitnak. Az így keletkezett elemi-, lelső-nép- és polgári iskolák, továbbá a tanitónő-képzók gondoskodtak a nők számára az oktatás alsó fokairól 8 az ezen oktatáshoz szükséges tauiióuók képzéséről. Majd késóbb keletkez­nek a felsőbb leányiskolák azon középosztályu családok leáuygyermekei számára, kiknek vagyoni és társadalmi helyzetüknél fogva magasabb műveltségre, mélyebb képzettségre van szükségük, mint a mit a külöubözó fokú népiskolákban elsajátíthatnak. Ez intézetek mellett, mint kiegészítő intézmény, keletkeztek azu'án internátu­suk azon vidéki leányok számára, kiknek családjuk nem képes, vagy nem akar kQlöu uevelőnót tartani a ház­nál, de a kik nem érhetik be azzal a műveltséggel, melyet az elemi népiskola nyújt. Ezek az internatusok, tagadhatatlan, lelkiismerete­sen szolgálják a uőuevelea czélját. Igyekeznek megőrizni a család jeliegét, melyet pótolni kívánnak. Ezeküél teljesen elesik az a kifogás, hogy a nyerészkedési vágy lépne előtérbe, vagy hogy nem nevelnék leányaikat hazafi is szellemben. Azzal sem vádolhatjuk őket, hogy a nevelésbeu csak a külsőségekre fektetnének bulyt, hiszeu mellettük vannak a fejlettség magas fokán álló felsőbb-leányi.-külák, melyek gondoskodnak a leányok értelmi képzéséről 8 nem hagyják figyelmen kivül a kedélyt sem. Es mégis sokan vannak, a kik még ezeknek a mai igényeknek megfelelő internatusoknak szervezését sem helyeslik, a kik azt hangsúlyozzák, hogy az a neveié?, melyet leányaiuk itt elsajátítanak, mint általában a inoderu nevelés, egyoldalú. Műveli a szellemet, de parla­gon higyji a kedélyt, a szivet. És valljuk meg, hogy a kik így gondolkozunk, azoknak sok tekintetben iga­zuk van. Figyeljünk csak meg egy ilyen előkelő intézetből hazakerült s modern nevelésbeu részesült fiatal leányt. Családi körében nem találja magát otthon. Hozzászoktat­ták, hogy mindig csak azt (egye, a mi neki kellemes. Arról, h >gy mások iránt is voluának kötelessége, alig vau sejtelme. A háztartás körüli te&udőkkel, azokkal az apró-cseprő, ü;yes-bajos dolgokkal, melyeknek teljesítése már hivatásuknál fogva is a nók feladata, nem szívesen foglalkoznak. S ha az édes anya gyönge s akár elfogult szeretetből, akár hiúságból elnézi, hogy a nagy leány, a esaláJ büszkesége, egész nap csak regényt olvasson, vagy a zongorát kiuozza, vagy magát cz czomázza, azután az utczát járja, akkor bizony abba az üres lélekbe soha sem kerül majd tartalom, az a leány soha'sem fogja megtanulni, hogy egyszerűség, háziasság, szelídség, türelem és önfeláldozó muukásság legfőbb kincsei a nőnek, melyek gazdaggá teszik nemcsak őt magát, hanem mindazokat, kiket a sors köréje rendelt. Es ha ezt nem tudja megtanulni, milyen nagy veszedelem lesz min­dig egész környezetére nézve. Mert az ilyen modern nevelésű leány természetesnek találja, hogy selyembe, bársonyba öltözni kellemesebb, mint egyszerű ruhába; élvezetek után fu kosni nagyobb öröm, mint egyik nap­ról a másikra egyformán ismétlődő, tehát unalmas házi­teendőket végezni; színházban páholyban lenni előkelőbb, mint földszinteu, már csak azért is, mert oda szebben és feltűnőbben lehet kiöltözködni; fogaton járni sokkal jobb, miut gyalog, stb. s ha ezeket az igényeket otthon, szülei körében taláu ki nem elégítheti, oly férjet keres magáuak, a kinek majd módjábau lesz azokat kielégí­teni. Természetesen vagy talál, vagy nem talál, de mind­két esetben szerencsétlen lesz maga is s környezete is, mert a műveltség külső máza, melyet az előkelő intézet­ben nyert modern nevelés utján elsajátított, nagyra uövelte benne az igényeket s ennek folytán elvetette lelkében az elégedetlenség csiráját. És a mi a legHbb baj, nemcsak az előkelőbb, jobb módú csalídok leányai között találunk ilyen modern mvelésü hölgyeket. Azok, a kik az intematusi nevelés­ben hibát keresnek és találnak, azt is hangoztatják, hogy az ilyen intézetekben a példa hatása külö­nösen érvényesül; még p tdig a sok rossz sok­kal inkább, mint a jó, mert a rósz pílda ragadós. Össze­kerül iit a jómódú földbirtokos, orvos, ü;y véd, magasabb

Next

/
Oldalképek
Tartalom