Nyírvidék, 1900 (21. évfolyam, 1-25. szám)

1900-01-07 / 1. szám

,1* V R V I ü E II' frissebb volna a vérkeringés, a szellemi éberség, a figyelő erő. Hát bizony ezek a nézetek nagyon szomorú szinben tűntetik fel a nyíregyházi közs. polg. leányiskolát! Jó szerencse, hogy a valódi tény­állás egészen más, sokkal derültebb képet rajzol szemeiuk elé. Igaz, hogy torna-csarnokunk ínég nincs; de hát a mi halad, el nem marad. Hogy pedig egy kis játszó-terünk se volna!? Ugyan kérem a lelkész urat, ha még eddig nem látta volna, vegye magának azt a fáradságot, jöjjön cl, s nézze meg az iskola tágas, szép udvarát. J/jjön el óra közökben, hogy gyönyörködhessék velünk együtt abban az elevenségben, életben, mely ilyenkor az iskola udvarán nyilvánul, abban a bájos képben, melyet, kivált nyáron át, az a sok mosolygó, üde leányarcz elénk tár. Szerettem volna, ha csak a karácsony előtti héten is, tanúja lehetett volua annak az üröm­nek. mely leáuykáiuk szivét elfogta, mikor az első hó leesett. Milyen egészséges hódobálást vittek véghez. Többet ér ez a világ minden tornázásánál Aztán azok az iskola-termek sem mind olyan szűkek! Két oly gyönyörű, tágas, vilá­gos osztály-termünk van, hogy a rozsnyói pom­pás uj épületben elhelyezett, internátussal egybekapcsolt prot. leáuynevelő-iutézet érdemes igazgatónője is megirigyelte tólüuk, mikor a múlt nyáron itt járt. Az igaz, hogy a másik­két osztály növendékei sokkal kisebb teremmel kénytelenek beérni De hát a közel jövőben már ezen is segitve lesz. Azért, ha a lelkész ur az igazgatónővel együtt akar érezni, akkor többé ne sirjon, hanem örüljön lélekben, mert ime a kir. taufelügyelő úr közbenjárására Nyíregyháza város képviselőtestülete már el­határozta, hogy a nőegyleti ipariskolát másutt helyezi el s az így szabaddá lett két nagy vilá­gos tantermet is a polg. leányiskola czéljaira engedi át. Tehát igen hálátlanok lennénk Nyíregyháza városa irá'it, ha a lelkész úrral még most is azon a nézeten volnánk, hogy: kilátás sincs e nyomorúságom helyzetből való kiszabadulásra. Épen ilyen szomorú nézetei vannak a köz­lemények írójának leányaink értelmi képzéséről is. Nem akarok erre sem részletesen kiterjesz­kedni, csak azt érintem, a mi minket köze­lebbről érdekel. Nos tehát ini nyíregyházi ta­nítónők nem tekintjük a polg. leányiskolához ingatag alapúak az eleini népiskolát. Nem .-.ért­jük meg ily nézetekkel ott működő kollegáink becsületes munkáját. Nem is utasítjuk, mint a lelkész ur véli, fölvételi vizsgálatra azokat a növendékeket, kik az elemi iskolából a polg. iskola 1 osztályába lépnek át. Fölvételi vizs­gálatot csak azok a növendékek tesznek, Kik az I. osztályt mellőzve, egyeuesen a II vag\ épen Hl. osztályba óhajtják magukat fölvétetni De van a lelkész urnák ennél sokkal téve­sebbb nézete is, mely már egyenesen vádolja a nyíregyházi közs. polg. leányiskola tanító­testületét. A vád így haugzik : Ha áttekintjük azon tudomány anyagot, melyet a polg. leányiskolák számára a törvény és miniszteri tauterv előír s aztán összehasonlítjuk azon tananyaggal, mely a nyíregyházi értesítőben mint elvégzett tan­anyag van feltüutetv\e, azonnal szembetűnő a különbség. Azaz más szóval Andrássy 1 lkész ur azzal vádol bennüuket, hogy a miniszteri tantervet s a leányok képességeit szem előtt, nem tartjuk, hanem, hogy az ő szavait idézzem : szertelen­ségre törekszünk. Súlyos vád, de könnyűvé teszi elviselését az a tudat, hogy igazságtalan, mert minden alapot nélkülöz. Előttem fekszik a polgári leányiskolák számára készült miniszteri tanterv. Nagyon jól emlékezetemben van ugyan annak ugyszólváu minden betűje, mégis újból- és újból átnézem, mert kéuyteleu vagyok azt hinni, hogy az én emlékezetem csal, s a tanterv valami egészen mást ir elő, mint a mit mi tanítunk Különben ho"yan dobhatná Audrásy lelkész ur felénk olyan határozottsággal azt a súlyos vádat ! És ime csodálkozva látom, hogy az, ami a mult évi értesítőnkben mint elvégzett tananyag van fel­tüntetve, majdnem szórói-szóra, tehát uem­csak lényegében, de sokszor még kifejezéseiben is megegyezik azzal a tauanyaggal, a melyet a polg leányiskolák szám ira a miniszteri tan­terv elöir. Ugy, hogy ebből az esetből tauul­ságot merítve, minden további félreértés ki­kerülése végett sokkal helyesebb lesz. ha a jövőben, mint azt már más értesítőkben is láttam, az elvégzett tananyag helyére egy­szerűen azt irjuk: A mit a miniszteri tan­terv elöir. Valaki még szólhatua az ellen a 90 darab olvasmány ellen, amelyei a lelkész ur felemiit. Hát én nem vettem magamnak annyi fáradt­ságot, hogy összeolvassam azokat a c/imeket. melyeket a magyar nyelv tanára (elsorol Habár az elmondottak után okom volna is kételkedni a lelkész ur nézeteinek helyességében, kész­séggel elismerem, hogy Csakugyan 90 drb. De aunyit látok, hogy e drb. olvasmányból I (', drb. rövidke uépdal. 12 drb. még rövidkébb epigramma s a többi is nagyrészt oly rövidebb­hosszabb költemény, melyet már a polg. isk I., II, III.. osztályában olvastak, sót részben könyv nélkül is tanultak a gyermekek, a melyek tehát most, mikor a költői műfajok elmélete, a kiválóbb magyar ir k ismertetésével kerül sorra, csak mint ismétlés fordul elő Kp igy van azzal a 25 drb. könyv nélkül tanult vagy jobban inoudva ismételt költeménynyel is. Ha A japánok ós a természet. Alig vau a világon nép, melynél a természet kultu­sza, rangra, születésre és műveltségre való tekintet nél­kül, oly erősen kifejlett volna, mint a japánoknál, kik­ről feltétlenül elmondható, hogy a természet kultusza jellemüknek, lelki életüknek egyik alap vonása: férfi és nő, katona ép ugy, mint a szántóvető, kalmár és szerze­tes egyaránt a természet szemleletében leli legfőbb gyönyörűségét. Minden virágnak, minden fának, minden madárnak külön helye van a „Kelőnap Országa" gyermekeinek szivében; minden virág, miurlen fa, minden lelkes állat eszméket testesít meg; 8 ahol mi a szavak árjában uszunk, ott egy szótalanul átnyújtott vírá^, egy rövidke czélzás a természet életére mindent megmond a japán embernek. Festészetük, mielőtt az európai ízlés bódítani kez­dett, a természet egyszerű másolása volt: egy levelét hullató fa, a halványkék levegőégben szálló vándor­darvak V. betűje, a sás közt elmélázó gém, a nádszálra kapaszkodó béka, virágokkal enyelgő pillangó, mind megannyi ezerszer ós ezer változatban reprodukált tárgyai ezen egyszerű művészetnek, melynek egyetlen múzsája, egyetlen ideálja a természet. Ugyanilyen a költészetük is, évezredek óta mind i, mai napié: a rövid ötsoros tankáka még rövidebb háromsoros haikaík szintén csak viruló vagy levelüket hullató fákról, í yiló vagy hervadó virágokról, patak vagy tó vizében tükröződő holdsugárról, fészke mellett daloló madárról, csalitközt csergedező patakról szólanak, mint a következők': Dalos madárkának, vagy Erilós völgy patakja Stava nem hallható, Csendesen csörgedez, Magas hegytetőre, Folyását nem látni, Elhervadt levélre A hulló sárgalomh Csillogva hull a hó. Hej, mindent elfedez ! Személyes érzéseit a japán költő úgyszólván soha­sem fejezte ki directe, mint a nyugati népek lantosai, legtöbb esetben a természetre bizza örömének, báuatá­nak tolmácsolását, mint a következőkben : Számkivetett lettem, Gazdátlan a telkem ; Eresz alatt nyiló Terebélyei meggyfa, Gondolj új tavaszra 1 (Értsd : a bujdosó bizik visszatérésében.) vagy: Elhagyott a rúnára, fin az erdőt j írván, /öld erdő harmatja, Szemem künnypattkja Áztatja köntösöm. Azonban nincs mit csudálkozuunk a természetnek ezen mindenek fölött való imádasán és szeretetén. Az utazók egyhangúlag elismerik, hogy oly szíp és oly áldott ország, mint Japln, alig vau még egy a világon. Alig hogy elolvadt a hó, virágözönbe meiül az egész ország s a vadcseresznyefa a teuger habjaiban áztatja nyiló bimbóktól terhelt á<ait. Ilyenkor a falusi és városi lakóknak apraja-nagyja elözönli a madárdaltól hangzó erdőket, átadva magát a legtisztább élvezetnek, a természet örök szépségeiben való gyönyörködésnek, csoportokba verőduek s azon versengenek, ki tudná a legszebb versecskét rögtönözni erre vagy arra a virágra. A japánoknak nincsenek valami világirodalmi jelentőségű költőik, de költői szellem lengi át az egész nemzetet s a paraszt gúnyája alatt is a természetért lelkesülő költői sziv dobog. Tavaszi és őnzi virágnyiláskor a jó ismerősök egy­más kertjeit látogatják, gyöuyörködve azoknak virág pompájában; a nők virágos, pillangós selyem köntöseik­ben lebegnek egyik bokortól a másikhoz, az éltető nap melegét együtt élvezve édes testvéreikkel, a virágokkal. Azonban .lapinbau nemcsak a nők testvérei a virágoknak, a férfiak a maguk részéről ép oly joggal tartják: ezt a nemes atyafiságot. Egy igen kedvelt dalocska, melyet Kinza Hirai, japán buddhista pap, is büszkén citál „imádott hazájáról" szóló könyvében, magyarul körülbelül igy hangzik: 11a kérdezed, milyen •lamato (Japiin) magzatja : Vad cseresznyevirág, Mely édes illatát Kelő napnak adja. Ha a hősiesség, lovagiasság és forró hazaszeretet a férfi lélek legszebb virága, ugy a japánférfiik, kik har­madfél évezrednél tovább szabad, soha meg nem alázott, virágzó hazát tudtak firól-fira hagyni, méltán megérdem­lik ,a férfiak virága" czimet is, amiért az emiitett tehát van valahol hiba, a miniszteri tantervben van az, melyről pedig a közlemények írója saját szavaival a legnagyobb ellentétbe jutva a következőket mondja: A miniszteri tanterv kitűzi a czélt, megszabja a keretet, lehetőleg figyelembe véve a leányok képességét és hivatását. Nos hát én tovább megyek és azt mondom, hogy a miniszteri tanterv nem veszi mindig figyelembe a 10 —14 éves leánygyermek fejlett­ségét. Sokszor vagyunk mi tanítók azon a ­ponton, hogy nem véve figyelembe a tantervet, megrövidítsük összevonjuk a tananyagot. De megköti kezünket a vizsgálati szabályzatnak következő pontja: Az évzáró vizsgálatok alkalmával a vizsgá­latot vezető elnöknek joga van a tautervnek megfelelő oly kérdéseket is intézni a tanulóhoz, a melyek a tanitó által irásba foglalt tételek­ben elő nem fordulnak Tehát nekünk szem előtt kell tartanunk a miniszteri tauterv követel­ményeit sokszor jobb meggyőződésűnk ellenére is. Nem akarok most erről részletesen írni. A polgári iskolák reformja, igaz, hogy egyelőre csak a fiúiskoláké, küszöbön van; reméljük, hogy nem sokára rákerül a sor a leány­iskolákra is. Sokat lehetne végűi arról is beszélni, hogyan gondolja Andrásy leskész ur, hogy a létesítendő internátus leánynevelésüuk valódi és képzelt hibáin segíthet. Nekem azonban nincs egyébb ezé lom, miuthogy a vezetésemre bizott községi polg. leányiskola érdekeit védelmezve, téves nézetek helyett az igazság érvényesűlésétsegitsem elő. Nein térek tehát át a létesítendő leány­internátusról és aunak működéséről nyilvánított nézetek helyességének kutatására, hanem végzem szavaimat azon igénytelen nézetem kifejezésével, hogy ha egy létesiteudó intézményt népszerűvé akarunk tenui. ahhoz találhatuuk más eszközöket is. mint egy már létező intézmény igazságtalan megtámadását. Hdlcsházy VIIina. Egy nap a Nyírségben. A Nagy-Károly—csapi vasút érdekében. Iru: Cs. Lázár Elemér. 1. Kotleméixy*) A Nyírség és a jelenlegi Szabolcsvármegye Köz­pontja Nyíregyháza: egy erós fejlődésnek indult empo­rium; de az ót körülvevő világ átalakult, már alig hasonló a múlt tájképhez. A hajdani „nyírség* fogalom, — mint olyan aok más II. István örökén, — a valóságban nincsen többé. Kimorzsolta az idő, mindazzal a mi egykor a történelmi keret béltartalmát képezte. A földes ur — kiskirályok, csendbiztos, betyár, dttalau csalitok és ezek között betyárt üiő félelmes táblabírák: az egykori közélet alakjai és a betyár­') Megjegyicseinket a czikksorozat megjelenéie után temak meg. A tzerk. buddhista pap, mint szószerint mondja, feltétlenül vállal „garautiát." Ezzel a természet és virágkultuszszil szorosan összefügg az ifjúságnak, különösen a nőknek nevelése, kik közel egy évezred óta tanulnak külön tanitók veze­tése mellett írás-olvasáson, számoláson és zenén kívül poétika- (értsd: ügyességet alkalmi versecskék írására) ós virágokkal való bánást, ügyes és müvésai csokor­fűzést. Japánban százával vannak tanitók, kik az utóbbi művészetet .nagy mesterektől" eltanulva, annak taní­tásából élnek, s tanítványaik száma, különösen a nói körökben ezrekre meg ezrekre rug. Mint a „Kokumin-Simbuu* czimű tókiói újság egy czikke tanúsítja, jelenleg, — az európai műveltség korában is — több ezer virágkereskedő van Tókióban, kik naponkéut virágokkal terhelt kocsik mellett járják be a mikadó székvárosának nyolezszáznyolez utczáját, ós se gazdag, se szegény meg uem állhatja, hogy napon­ként friss virággal ne ékesítse otthonát. Vájjon mind ez uem ékes tanusága-e a gyengéd ós romlatlan léleknek, mely a tiszta erkölcsök őre, a leg­uemesebb felbuzdulások szülője s a nemzet jövőjének biztositéka. Mikor volt, ós volt-e egyáltalában valaha ilyen ideális korszaka a „művelt" nyugatnak, ahol egyéb bar­bárságokat nem is említve, milliószámra pusztultak a gyönyörű éneklő madarak, ártatlan életüket hozva áldozatul a uői hiúságnak. Mily rikitó ellentéte ennek az a kis történet, melyet Csijó*), japán költőnóról beszélnek. A szép lelhü' nő egy derült reggelen a kútra ment vizet merí­teni, s akkor látta, hogy a hajualika felkünott vedrére. Nem vitte rá a lélek, hogy a kedves virágot meg­bolygassa, inkább a szomszédba állított be a következő versecskével: Magyarul: Aszagao ni Hajnalik* elvette ezurube lorarete A vedremet , morai-mizu. Adjanak, óh könyörgő®, Egy kii Tiiet. Dr. Pröhle Vllmoa. *) A japán szavakat magyar helyesírással irtani

Next

/
Oldalképek
Tartalom