Nyírvidék, 1898 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-02 / 1. szám

XIX. évfolyam. Nyíregyháza, 1898. január 2. VEGYES TA.RTALMU H ETIL IP. GYE HIVATALOS LAPJA. A SÍA.BOLCSYÍRVÍEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. Előfizetési feltételek: oatán vagy helyben házhoz hordva: Egér/, évre . . 4 forint Fél évre.......................................................2 „ Negyed évre.....................................1 „ A kiJzüégi jegyző és tanít * uraknak egén/, évre csak két forint,. W M>rr. jelenik hetenkint egyszer, vasárnapon. Az előfizetési pénzek, megrendelések s a lap szétküldése tárgyában leendő felszó- lomláaok Jóba Elek kiadó-tulajdonos könyvnyomdájához iskola-utcza «. szám (Jánószky ház) intezendők. A lap szellemi részel képező küldemények, a azerkesztő czime alatt kéivtnok I»-küldeni Uérmentetlcn levelek c*ak iámért kéz ktől f'gad latnak el. V kéziratok esik világos kiv maira 3 az T~x tő költségére küldetnek vissza Hirdetési dijak: Minden négyszer hisábotou petit sor egytz r közléie A kr.; tdbbszarl köziéi oietében 4 kr. Kincstári bélyeg ij lejé en, minden egjrei hir­detés után 10 kr. fizette ik. A nyilt-térl közlemények dija loronkint JO kr Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza ^-ik szám); továbbá: Goldberger A. V. által Budipesten. Hiaseisteii és Vigler irodájában Becsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveict fővárosaiban és Dorn & Comp, által Hamburgban Hivatalos rész, 22800—23197. K. c . , , , ......-—- • - - Szabolcsvármegye alispánjától. A Járási fö szó Ica hi rákunk. Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy Miria-Pócs községben Lőrincz Lipót 2 drb lova takonykor gyanúja miatt zár alá he­lyeztetett. Nyíregyháza, 1897. deczember hó 30-án. Mikecz János, alispán. Szabolcsvárinegye alispánjától. 22902. K. 1897. A járási főszolgabíróknak,Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A Ilunyadvárincgye alispáni hivatalától 13345/97 szám alatt küldött alábbi körózvényt közhírre tétel vé­gett közlöm. Nyíregyháza, 1897. deczember 27. Mikecz János, alispán. 13345/1897. alisp. sz. Valamennyi törvény hatósági joggal felruházott város lekinlctes polgármesterének. Kelkérem, hogy Áron (iyörgy Simont, kinek személy- leírása következő: születési eve 1808, vallása: izraelita, termete: közepes, arcza: kerekded, szeme: kék, szem­öldöke: szőke, orra. rendes, siója. szuoaiyoS, liáiosugd területén nyomoztatni s feltalás esetén jelenlegi tartóz­kodási helyét velem közölni szíveskedjék. Déván, 1897. évi november hó 12-én. Aláírás olvasliallan: t. b. főjegyző. Szabolcsvármegye alispánjától. 23207. K. 1897. A Járást főszolgabíróknak,Nyíregyházit város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Tudomására hozom, hogy Oros község területén uralkodott sertésvész járvány folytán elrendelt zárt ezen­nel feloldom ez okból onnan sertések a „Nyirvidék* hivatalos lap IS'Jü. évi deczember 20-iki számában közzétett, illetve vele külön közlőit 22783/890. K szama intézkedésemben megjelölt módon cszközlcndö irányítás­sal engedély nélkül kivihetők. Nyíregyháza, 1897. duezemher 29-én. Mikecz János, alispán. IS97~" Szabjlcsvórriiegye alispánjától. A járási főszolgabíróknak, Nyíregyháza város polgár mesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy az UjlVhértó községben levő összes kutyák egy veszett eb kóborlása következtében 40 napi zár alá helyeztettek. Nyíregyházán, 1897. deczember 28 án. Mikecz János, alispán. 23023. K. I 897. Szabolcsvármegye alispánjától. Értesítem, hogy Ajak i.özségDen Frisch Herman gazdaságában a sertésvész fel,epeit és hivatalosan meg- állapitlatott s ez okból ezen községből s s lesek ki vitele további intézkedésemig tilos. Nyíregyháza, 1897. deczember hó 26-án. Mikecz János, alispán. Ajárási loszolgahi ráknak, \ yi rogy háza \ áros polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. 22146. K. , . , Szabolcsvármegye alispánjától. A dobozi István közséi i jegyzőnek hozzám inté­zett s 22146/97. K. Szám ..at! beiktatott alábbi előfize­tési felhívását közhírré télé _ vegeit másolatban közlöm Nyíregyháza, t -<• ' de? x.: Mikecz János, alispán. (Másolat. 22146/897. IC. számhoz.) Nagyságos alispán ur! A közigazgatási hírlap és a községi közigaz­gatási irodalom érdekében kijelentett 20. évi Írói mun­kásságom ismeretes Nagyságos alispán ur előtt. Ezen oknál lógva vagyok bátor Nagyságos alispán urnák az általam irt .Községi közigazgatás kézikönyv“-e czimú munkám ötödik kiadásáról szóló „Előfizetési felhivás*-l a tartalom jegyzékkel együtt megküldeni, — melynek elolvasása után meggyőződést szerezd 9 Nagyságos alispán ur, hogy: ha munkám megjelenik, a — községi jegyzők úgy is mint állami anyakönyvvezetőknek, sőt a közigazgatás minden tisztviselőinek is mcgbucsülhetlen kézikönyvül fog szolgálni. Ez oknál fogva óhajtandó volna, hogy minden községi es körjegyzői irodába meg legyen. A Nagy méltóságú Belügyminiszter ur, már előző munkáimat a törvényhatóságoknak pártolókig ajánlotta é* igen valószínű, hogy jelen munkám is hasonló aján­lásban részesül. Mindazon által magam is tisztel ettelje-i sen fordulok Nagyságos alispán úrhoz, és kérem, kegyes­kedjék a hatósága alá tartozó községek és körjegyző­ségeknek szakmunkámat ajánlani oly hozzá adással, hogy ha azt a községi (kör) jegyzői iroda részére a községi pénztár terhére beszerzik a községi számadások felülvizsgálása alkalmával a megyei számvevőségek által nem fog nehézmenyeltetni. Magainat jó indulatába ajánl-* va. kérésem megújítása mellett vagyok Nagyságos alis­pán urnák Maglódan. 1897. deczember 9-en alázatos szolgája Dobozi István s. k. jegyző, a „községi közigaz­gatás kézikönyv*-e írója és kiadója. ■228(19. IC. Í89Ü Szabolcsvármegye alispánjától. Ajárási főszolgabíróknak,’Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy a sertésvész F.-Litke községben fellépett s ez okból ezen községből sertések kivitele a további intézkedésemig tilos. Nyíregyháza, 1897. deczember 2 t. Mikecz János, alispán. " ^ ' Szabolcsvármegye alispánjától. Hivatkozva a folyó évi november hó 13-án kelt 19740. K. számú értesítésemre, tudomására hozom, hogy az Oros községben előfordult veszettség! eset folytan a kézségben levő összes kutyákra elrendelt zár a folyó hó 19-én feloldatott; ellenben özv. Soós Istvánná é* Ágoston Mátyás ottani lakosoknak a veszett eb által megmart 4 drb sertése továbbra is megligyelés alatt hagyatott. Nyíregyháza, 1897. deczember 22-én. Mikecz János, alispán. . _ Szabolcsvármegye alispánjától. Hivnlkozva a folyó évi november hó 4-én kelt 19053. K. számú értesítésemre, tudomásura hozom, hogy a Nagy-Kálló községben előfordult veszettségi eset foly­tán a községben levő kutyákra elrendelt zár a folyó hó ló-én leioldatott. Nyíregyháza, 1897. deczember 22. Mikecz János, alispán. A „MHmi/EK* TÁKCZAJA. Barátok. Az öreg Pongor bácsi nem hiába adta ki az ukázt> hogy feketéjét az erkélyen akarja egyedül, cendes pipa szó mellett szörpölgetui. Onnan, a küsrórózsaval fuuaiott erkélyről pompás kilátás nyílik egesz a kis keru lugas legrejtetUbb zugáig, ha az alkalmatlan leveleket fél- kézzel elhárítja az ember. Ezt ő maga ledezte fel s dél utánonkiut rendesen elfoglalta e stratégiaiig fontos helyet, honnan az ellenség miuden mu/du'atat olyau szépen ki lehetett ókumlászni. Pocgor bácsi ugyau nagyon bekeszeretó ember, a ki nem áll ki a kocsissal pörölni, ba az véletlenül a „Piskóti sőg’ram“ jászlába méri a zabot, hanem beuyül a „sublőt kasztén* aljára s beírj i a cselédkűnyvbe, bog): „Szolgált 10 hónap Inján egy évet.* Dí hát a békeszereté embernek is akad ellensége, aminthogy Pongoréknak i« ellensége, a kaszuárék jogász fit a Lsssányi Tivadar, mert az öreg erősen kapiskálj*. hogy a c-alád ler fél­tőbb kincsét akarná elrabolni. Úgy ám a Todi! Todi nem valami barbár ellenség, hisz csak mo-t pelyhedzik az álla s az örege, k spuriu-za van, hogy »* ellenség egy kicsinyke vár felad vsával kész fegy verszt! netet kötni. Az a várac<ka az Irénke szive. A leendő „doctor iuris* folyton ott legye»kedik s Pongor bácsi uak mindig eszébe ju- Wesselényi és S/éc i Mária szép istóriája. No hogy Irénke se» / invi 1 ona a vár védei- mezésében! A Todi most is ruganyos léptekkel halad végig a porondos kerti utón, lovagié pálczAja végevei elcsíp- Kodva az útjába eső nagyobb kövec-eket. Szürke por czellán hloiDea kill i pirosbogyós ribiszkeszegély, c-ipkés levelei közül. Föl se pillan’an.i egy meuyor-zágert. Igaz. annyira megszokta már azt az ü'at, hogy talán bekötött szemmel is eltalálna ahhoz a Kis filegóriához, a hol u szép Irénke azokat n búzavirágon ászt sífutókat szokta hímezni, a miken bizony az öreg tiszteletesné is rajta felejti a szemét. Ma mégis mintha megzavarta volna valami, két­szer, háromszor rátér egy u'ra s csak akkor veszi észre, hogy még nem jutott tovább a „Nagyságosasszony* féltett véli bodzafájánál, a mire az egesz falu élé lanu, hogy azl még „Nagyanyó“ ültette oda herbateánnk okáért. A fordulónál meg kell állania. . . . Különös, hogy ma valami sejtelem, h mi talán a virágok báditó illatá­val együtt lebeg az Atfült légben, úgy húzza ől vissza s mintha azok a tenyeres csudafileveiek ott a csobogó szökőkút körül megbomlottak volna, azok is mind csak azt su-ogják: „Vissza, vissz»*! Izzadt a Homloka, Inába törli azzal a kis bittiszt kendővel, egyre sűrűbben törnek elő azok a kis verej­ték gyöngyök. Az igaz, hogy rekkeuó meleg is van . .. . . . . S míg eltöpreng azon, mi lesz a vége e iniudennapo- találkozásnak, az alatt agyon is piskol egy virulu nefelejts lövet, minih» bizony azok a p irányi kék szirmok lennének okai annak a belső küzdelemnek mely homlokán c-alj» az egymásba olvado veríték c-epp 'két. — Fiú, fiú, a tűzzel játszol! liáf «zabad, szabad az. nipoukéot felkeresni egy ártatlan ItáujkAl, kinek szive most teszi az első, sejtelmes dobbanásokat, az első titkos kérdést s a kinek te semmit, de semmit s.m adhatsz ahből, a mit névnek hívnak? Egy leányt, ki boldogságot érdemel, mert adni is tudna azt, ki roo •olygé arczával. ártatlan leikével, pijkoa kaczajtval egy eletet van hivatva bearanyozni, edeasé tenni . . . Hát mindegy már neked futó homokon, vagy feslé vi­rágokon járni?-------Eh badarság! Irenke okos leány, lu dja, hogy csak szórakozási keresek nála! r Nini számunk 8 oldalra terjed. És vontatott léptekkel halad tova, nesz nélkül ér a lugasig. Olyan cseudes kis hely, mint egy hegyi kápolna, hová az emberek vásáros zajának töredéke sem jut. Egészen szerelmeseknek való. Ide csak a szít imájával leuue szabad kézeliteui és ó jön, ide jön — szórakozni! Vájjon nem lenne e jobb visszafordulni? Még nem késé De a szórakozás, szórakozás! Hisz a kis falu oly unalmas. És ő olyan szorgalmas fiú, távol „Tőle“ annyit tanul „Ó" érte. Szórakozni is kell, min­dennap csak egy Órácskát, csak egy felett abbin a kit lugasban. Még habozik, mikor pillantása a lugas belsejébe téved. Irenke most is ott ül ölbehauyatloit kezekkel a biuiz.ő-iáina előtt Az ujjas haederalevelek imbolygó Árnyat vetnek szép arczára » ó ábrándozva nézi azokat az aranykarikákal, miket a levelek közt áttörő n«p- sugár rajzol a homokra, a szellő elkerget s a pijkos napsugár újra odafesl. Látszik, bogy a lelke uiocs ott ki tudja hol szárnyal ? — Hát ez az a csintalan Iróoke. a ki ügy szereti lelkét a vig kedély verófényes sugaraiban fürdetni? Az u olsó bang, mit »/. átcsapó szellő még fülébe füg azt nioudjs' „Fordulj vissza!* Már késé. Egy fekete árnyék bezuhant a lugavba, egyszerre fedte el » kis fónykarikákal. A leányka meg- rezzent s mire szőkeíOrtös fejét felemelle, valami rózsái pír rajzolódott arctára. A hirleleu álfu ó zavart mosoly utolsó gödrócskéje még ott játszott sjkai körül, mikor bársonyos tekintete roegsimttottá a barna férfisrezot. A fiú még azon gondolkozott, meit hogy az árny előtte járt, miért kellett azt a csepp fényt is elfednie a kis ábrándozó elöl s alig bírta etrrbugii. — Jó napot, Irénke! Nagyon lagyau akarta mondani, de valami lázas forróság kiszárította torkát; a sió érdesen hangzott — még neki is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom