Nyírvidék, 1896 (17. évfolyam, 27-52. szám)

1896-07-05 / 27. szám

XVII, évfolyam. 27, szam. Nyíregyháza, 1896. julius 5, VEGYES TARTALMÚ HETI LAP. SZABOLCSVÁRMEÖYE HIVATAL.OS LAPJA. A SZABOLCS VÁR MEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. JXIeKjelenilt hetenkint egyszer, vasárnapon. Előfizetési feltételek: poétán vagy helyben házhoz hordva : Rgésss évre 4 forint. Fél évre 2 Negyed évre 1 A köiségi jegyző és tanító uraknak egésü i^vre esi k két forint. Az előfizetési pénzek, megrendelések a A lap szellemi részét képező küldemények, lap szétküldése tárgyában leendő felszó- a szerko8ztö Cíime alat t kéretnek bekiildetni. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. lamlásolc Jóba Elek kiadó-tulaj.touos könyvnyomdájához i.skola-utcza 8. szám (Jáuószky ház) iutézendök. A kéziratok csak világos kívánatra s az illető költségére Küldetnek vissza. ' Hirdetési dijak : Minden négyszer hasá'ozott petit aor egyszer közlése 5 kr.; többszöri közlés esetében 4 kr. Kinostárl bélyegdij fejében, minden egyes hir­detés után 30 kr. fizettetik. A nyllt-téri közlemények dija soronkint 30 kr Hirdetések elfogadtatnak lapuuk részete a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: tfoldberger A. Y. által Budapesten, Haasensteln és Vogler irodájában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban is Dorn & Comp. által Hamburgban. 11C47. K. 1S96. Hivatalos rísz, Szabolcsvármegye alispánjától. Pályázat hirdetése. A nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter urnák 1896. évi junius hó 25-én 57661/VI.-b. sz. a. kelt ma­gas rendeletje következtében a nagykálloi m. kir. orsz. tébolydánál eszközlendő I. átalakító és épitő 64051 frt 7(i krral előirányzott munkálatok, továbbá II. gőzfűtési, vízvezetéki és csatornázási 20027 frt 76 krral előirányzott munkálatok elkészítésére az alábbi pontokban felsorolt, valamint a vállalati általános külön­leges és kiegészítő feltételek mellett nyilvános áiiejtő ajánlati pályázatot hirdetek. 1. A pályázatban részt vehet minden magyar hon­polgár, ki legalább épitő mesteri képesítéssel bír. Előny­ben részesülnek hasonló árak ajánlatja mellett oly ke­pesitett építőmesterek, kik valamely nagyobb építkezés­nek általuk történt végezését igazolják. 2. Az összes építési és átalakító munkálatok csak egy vállalkozónak vagy czégnek adatnak ki; Kivételt a II. pont alatti munkák képeznek, melyekre külön aján­lat adandó. Egyes munkálatokat alvállalatba adni nem szabad. 3. Csak azon ajánlatok vételnek figyelembe, me­lyek az eredeti űrlapokon, az összes feltételeknek meg­felelően nyújtatnak be. Az e czélra szükséges űrlapok határozott árért a vállalkozók rendelkezésére bocsáttat­nak kik a költségvetési összeggel szemben leendő enged­ményüket betűkkel és számokban kiirt százalékokban kötelesek beirni. A költségvetési űrlapok szövegén vál­toztatni tilos. Az építési tervek egy-egy másolati példá­nya a műépítészektől egyességi áron kívánatra kiadatik, inig a közszemlére kitett átalakítási, építési, gőzfűtési, vízvezetési és csatornázási terveket vállalkozók a maguk részére részben vagy egészben lemásolhatják. 4. A sajátkezüleg aláirt ajánlatban világosan és olvashatólag kiteendő: az ajánlattevőnek teljes neve, polgári állása és lakóhelye; ha czég ajánlkozik, az eset­ben a czégnek neve és annak hitelesített czégjegyzék ki­vonata is csatolandó. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá: az ajánlattevő abbeli nyilatkozatát, hogy az építési tervekel, az általános, különleges és kiegészítő vállalati feltételeket, az építés helyét s a helyi viszonyo­kat ismeri, elfogadja, illetve magára nézve kötelezőknek elismeri. 5. Ajánlattevő tartozik ajánlata beadása előtt a vállalati általános, különleges és kiegészítő feltételek egy­egy példányát aláírni. 6. Az építkezésre vonatkozó összes műszaki műve­letek és feltételek Nagy-Kállóban a m. kir. orsz. tébolyda igazgató főorvosánál a hivatalos órák alatt megtekint­hetők; ugyancsak tőle fognak a költségvetési űrlapok is a jelentkező vállalkozóknak kiadatni, valamint nála íran­dók alá a vállalati összes feltételek is. 7. Ajánlatlevő tartozik ajánlati összegének 5%>-át készpénzben vagy a kormányhatóság által kijelölt óva­dékképes értékpapírokban a nagykálloi orsz. tébolyda igazgató főorvosához bánatpénz gyanánt előzetesen lefi­zetni és az erről szóló nyugtát az ajánlathoz csatolni. 8. Az ötven krajezáros bélyeggel ellátott, lepecsé­telt s „ajánlat a nagykálloi m. kir. orsz. tébolyda összes átalakító és épitő munkáira" „vagy ajánlat a nagykálloi orsz. tébolyda gőzfűtési, vízvezetéki és csatornázási mun­kálataira' cziinzéssel megjelölt ajánlatok jelen hirdetés keltétől számítandó négy hét alatt azaz a folyó 1890. évi julius hó 27-ének d. e. 10 órájáig a nevezett inté­zet igazgató főorvosánál nyújtandók be. A beérkezett ajánlatok az intézet irodájában ugyan az nap d u. 3 órakor fognak felbontatni. 9. A feltételeknek megnem felelő, távirati; vagy a kitűzött határidőn tul érkezett ajánlatok nem fogadlat­nak el. 10. A nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter ur a benyújtott ajánlatok között való választó jogát vagy uj­pályázat kiirhatását magának fennlartja. 11. A beadott ajánlat az ajánlattevőkre a beadás­kor a nagykáliói m. kir. orsz. tébolydára nézve pedig a nagyméltóságú m kir. belügyminiszter urnák az ajánla­tok felett hozandó, jogerőre emelkedett határozata alap­jan lesz kötelező. Ezen időig azonban az összes aján­ld Mai lattevők ajánlataikkal és bánatpénzükkel lekötve ma­radnak. 12. A pályanyerles vállalkozó köteles 5%-nyi bá­natpénzét az értesítésben kitűzött határidő alatt 10%-ra kiegészíteni és a vállalati szerződéit aláírni. Kelt Nagy-Kállóban, 189G. évi junius hó 29-én. Dr. Borosnyói L. Béla, igazgató-főorvos. Szabolcsvármegye alispánjától. 11435. K. 1896. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének. A nagyméltóságú magy. kir. belügyminiszter ur a 43835/96. számú leiratában arról értesít, hogy Krassó­Szörényvármegyébe ^ok esetben oly egyének mennek Magyarország határszélére, kik illetőségi hatóságaik által kiállított olyan bizonyítványokkal akarnak Rutnániába átjutni, melyekben az igazoltatik, hogy az illetők már benyújtották folyamodványaikat külföldi útlevél elnye­rése végett, de ügyeik sürgőssége folytán nem várhatják be az útlevél megérkezését. Tekintve, hogy ily egyének szabályszerű uti igazol­vány hiányában a határszéli közegek által at nem bo­csáthatok s igy hiába teszik odáig meg az utat s okoz­nak magoknak költséget, felhívom a járási föszolgabirá­kat s nyíregyháza város polgármesterét miszerint hasonló hátrányok elkerülése végett ily bizonyítványokat a felek részére i^váltalán ki n • (áljitsan^k. , Nyíregyháza, 1896. július 1. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 5.) Az esetre, ha teljes minősítéssel bíró pályázók nem jelentkeznének, az alapítványi tőke kamatai oly pá­lyázók közt fognak segély czímén kiosztatni, kik az 1.) és 2.) pontban felsorolt teltételeknek legalább részben megfelelnek, s egyébként segélyezésre érdemeseknek talál­tatnak. 6.) Az ösztöndijat, valamint az esetleges segélyeket a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter adományozza, miért is a kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi szeptember 30-ig a vallás és közoktatásügyi magyar kir. minisztériumban nyújtandók be. Budapesten, 1896. évi junius hó 26-án. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. Szabolcsvármegye alispánjától. ad 11544.K. 1896. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A mellékelt pályázati hirdetményt a „Nyirvidék"­ben közzétenni elrendelem. Nyíregyházán, 1896. július 2. Mikecz János, alispán. 23448./1896. Számhoz. Pályázati hirdetmény. A néhai Bukovinszky József által egy Bukovinszky nevet viselő szegény ifjú nevelésére tett alapítványnál rendszeresített egy ösztöndíjas helyre pályázat hirdettetik. 1.) Ezen ösztöndíj elnyerésére jogosultak az egyéb, általános kellékek igazolása mellett: a.) oly tanulók, kik a Bukovinszky nevet viselik és igazolni tudják, hogy az alapító Bukovinszky József csa­ládjából származnak, vagy családjával törvényes vérro­konságban vannak. A rokonok között előnyben része­sülnek azok, kik Liptó, vagy Szabolcsvármegyében bírnak illetőséggel; b.) oly tanulók, kik bár a vérrokonságot alapító családjával igazolni nem tudják, de a Bukovinszky nevet viselik és Liptómegyei vagy Szabolcsmegyei illetőségűek; c.) végül ha az a.) és b.) pontban felsorolt minő­sítéssel bíró pályázók nem jelentkeznének, Szabolcs vagy Liptómegyei illetőségű, jeles tehetségű, szorgalmas és szegény sorsú tanulók. 2.) Az 1.) pontban körülirt kellékek valamelyikén kívül a pályázó által igazolandó ; a.) hogy folyamodó valamely hazai elemi-, polgári-, közép-, felsőbb, vagy felső tanintézetnek, ipari-, műszaki vagy gazdasági iskolának tanulója vagy rendes hallga­tója, tanulmányait minden tekintetben jeles eredménnyel folytatja, s erkölcsi viseletét illetőleg semminemű kifogás alá nem esik ; b.) igazolandó folyamodó szegénysége szabályszerű szegénységi bizonyitványnyal; c.) végül csatolandó folyamodó pályázati kérvényé­hez a családtagok számát, és azok korát igazoló családi kimutatás. 3.) Az esetben, ha az ösztöndíj az 1. a.) pontban körülirt, minősítéssel biró tanulónak adományoztatik, ez az ösztöndíj élvezésében tanulmányai teljes befejeztéig, illetőleg mindaddig megmarad, míg arra magát szorgal­mával és magaviseletével érdemesnek mutatja, egyéb esetekben pedig az ösztöndíj állomásra a netán jelent­kező vérrokonok javára évenként uj pályázat hirdettetik. 4.) Az ösztöndíjas részére az alapítványi tőkének a költségek levonása után fenmaradó összes körülbelül 300 irtot tevő kamatai fognak felévi utólagos részletek­ben az illető tanintézet igazgatója vagy dékánja által láttamozott szabályszerű nyugtára kifizettetne számunkhoz egy iv melléklet van csatolva. 10 906 . K. 1896. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Encsencs község vadászterületének bérbeadására vonatkozó árverési hirdetményt közhírré tétel végett közlöm. Nyíregyháza, 1896. junius 22. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 379/96. Árverési hirdetmény. Alólirott községi elöljárók által közhírré tétetik, miszerint az En­csencs községi közbirtokosság tulajdonit tevő, mintegy 2070. kat. hold részben szántó, kaszáló, erdő és legelő földeken a vadászati jog gyakorlása, az 1883. évi XX. t.-cz. 3. §-a értelmében, 6, azaz hat egymásután követ­kező évekre, vagyis az 1896. évi augusztus hó 1-ső nap­jától az 1902. évi augusztus hó 1-ső napjáig Encsencs községházánál, a folyó 1896. évi julius hó 12. napján d. u. 2 órakor, nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni, kikiáltási ár, az előző években volt 6 frt, haszon­bérlők felhivatnak tehát mindazok, kik ezen jogot kibé­relni óhajtják, hogy az árverésen a fentebb irt napon Encsencs község házánál megjelenni szíveskedjenek. Kelt Encsencsen, 1896. jnnius hó 15-én. Nagy Imre, főbiró. Mikolay Bertalan, jegyző. (P. H.) 11325. K. .896. Szabolcsvármegye alispánjától. Körözvény. K. Leányvári Dániel döghei lakos f. év junius hó 15-én a kisvárdai országos vásár alkalmával egy db 7 éves fehér szőrű fenálló szarvú balfarán „N" bélyegü tehenére Döghében 1896. évi márczius hó 15-én 434. köz­ségi és 32681. vármegyei szám alatt Nozdroviczky Káz­mér döghei lakos nevére kiállított és ugyanazon napon 102/96. átírási jegyzőkönyvi szám alatt nevére átirt jár­lat levele elveszett. Nyíregyháza, 1896. junius 30. Mikecz János, alispán. 6317. K. 1896. Szabolcsvármegye alispánjától. Körözvény, a községek elöljáróinak és a kisvárdai és nagykállói kórházi gondnokságnak. Molnár Jánosné szül. Anderkó Borbála méhészi illetőségű vagyontalan egyén az illetőségű községét mind­untalan elhagyva össze s vissza barangol, s mint idős asszony a gyaloglás folytán rendesen megbetegszik kór­házba jut s az ápolás és haza szállítás által Méhész községnek tetemes költséget okoz. Felhívom azért a községek elöljáróit, hogy ha Molnár Jánosné községükbe érkeznék őt azonnal tolon­czoltassák illetőségi helyére. A kisvárdai és nagykállói kórházak gondnokságát pedig figyelmeztetem, hogy nevezettet csakis azon eset­ben vegyék fel a vezetésük alatt levő kórházba, hogy ha az múlhatatlanul szükséges, ellenkező esetben pedig adják át a község elöljáróságának. Nyíregyházán, 1896. junius 30. Mikecz János, alispán. 5372/1896. K. Körözvény. Grósz Lajos sz.-gy.-ábrányi lakos 890/96. községi, 51059/896. törv. hatósági sz. alatt 1 darab 4Vj éves tehenéről kiállított járlat levelét elvesztette. N.-Kálló, 1896. junius 27. Zoltán, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom