Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 27-52. szám)

1895-10-20 / 42. szám

N Y í R V I D É K." Kaján f. v. Jármy Imre 4 é. sz. k. Csalfa f. v. Dessewffy Béla id. p. k. Komtesse f. v. Harsányi M. 7 éves p. k. Hibám f. v. Forcey Sándor kap id. p. k. Kedves f. v. Szaiánczy Bertalan 5. é. p k. Veronka f. v. O.ptay Béla 5. ó, p. h. Nagy-kár. Ugyanaz 5. é. p. k. Te Hamis f. v. Wai->enknabe a Tesis. Klobusitzky 5. é. hln. p. k. Hites f. v. Pnissy Gáza id. sz. b. Lalkem. Br. Pletzger Rud. fhd. 4 sp. h. Mac Kinley f. v. apja Insularie, anyja Lavy Mac Duff, Br. Pietige Rudolf fhdn. id. s. k. Prím­rose. II. t. v. -ipi* Predswit, auyji Primroie. Br. Ssunvei Géza 5 é- f. m. Piris f. v. Vas Sándor id. p. h. Mir­liod f. v. Ugyanaz id. s. h. Kiksa. Hoffnann Lipót 4 é. p. h. Békés. — Uj szivarok. A jövő év elejével ismét egy uj szivarnem kerül forgalomba. Az uj szivarnem operas és kapható minden kis és nagy trafikban hét krajczárért. Az uj szivarokat egyedül a szegedi dohánygyár készili s már most több millió ilyen szivar van készletben. — Az ezredéves kiállítás kereskedelem-, pénz és hitelügyi c-ioporijauak íuiezo bizottsága a ciopurt egyik részletem szakkönyvtár re.idézését vette tervbe. E könyvtár ki fog terjedni a közgazdasági és pénzügyi ismeretek összes ágaira s föl leszuek abba véve mind­azok az idevágó irodalmi munkák, a melyek 1 hazai szerzőktől erednek, 2. ha kuiföidi szerzőktol valók is, magyarra le vannak fordítva és 3. habár külföldi szer­zői! termékei és lefordítva nincsenek, de hazai viszo­nyainkra vonatkozásokat tartalmaznak. Hogy e könyv­tárt megfelelőleg rendezhessük és a csoport kiállításá­ban felállíthassuk, az első sorban érdekeltek közremű­ködésére van tzükség. Fölkéri ennélfogva a csoport el­nöksége mindazokat a szerzőket és kiadókat, kik ide vonatkozó muukákat írtak, illetve közre adtak: szíves­kedjenek ezekből egy példányt az emiitett czélra áten gedui. Szintúgy fölkéri a kiállítás és különösen a ke­reskedelem-, pénz- és hitelügyi csoport minden barátját, hogy e könyvtár felállításához járuljanak és pidig fő­képpen régibb szakmunkákkal, a melyeknek szerzőihez vagy kiadóihoz e gyűjtemény érdekében immár uein fordulhat. A könyvek f. é. október hó végéig 1896. Ezredéves országos kiállítás igazgatóságának" czimére küldendő, Bu lapest (városliget), „az V. csoport szármára." — A dohány-fogyasztás. Valamennyi ország kö­zött Finnországban fogyasztanak a legkevesebb dohányt; itt ugyanis minden lakosra évenkint csak száz gram dohány esik; Romániában 200, Spanyolországban 540, Augliában 000 gram dohányt fogyaszt átlag minden ember; Francziaoruzágban, Ausztriában, Magyarország­bin, OroszJSUaudináviáb.iu ós Németországban meglehe­tősen egyforma a dohinymeunyiséget fogyasztó emberek száma; ezeu országokban ugyauis egy egy emberre esik 8—900 gram doháuy. Legerősebb a dohány fogyasztás Észak Amerikában ós Svájczbau; ebben a két országban ugyanis az évi doháuy-fo^ya^ztás fejenkiut 2700 gramra rug; a németalföldiek 2600, a belgák 2500 gram do hlnyt fü-ttölnek el. — Éhez a szükséglethez az észak amerikai Egyesült Államok 225 millió, Brit-India 180 — 190 millió, Ausztria és Magyarország 70 millió, Orosz­ország 40—50 millió, Németország 42 millió nyers anya­got szolgáltat. Egy szivar körülbelőL4 gramot nyom s igy Magyarországon nem esik naponként m uden egyes emberre egy egész szivar — A szezon előtt. A Mikszáth Kálmán és a szerkesztő Herczeg F. regéuyeiuek befejezésével három új regényt kö*öl az ,Uj Ilók" még e szoion lefolyása alatt Jókaitól, Bródy Sáudortól, lUkosi Viktortól. Mik­náth Kálmán humoros, aktuális ciikkelyeket Ír az Uj Idők csaknem miudeu számába. Olvasóink kérdéseit legkiválóbb szakemberek intézik el, ki-ki azt, a mi rá tartoiik, siakuiájába vág. Magára a lapra vonatkoió és a társadalmi kérdéseket illető leveleket azonban ez­utánra is a szerkesztő, Herczeg Ferenci intézi el. A karácsonyi ós üjévi siám műmellékleteire már előre ti felhívjuk az olvasó figyelmét. Esek egyike egy nagy színnyomat lesz, mely Liuek Lijos A Gyurkovics-leányok cilmu |eure-jtí után készül Párisban. A szinnyomatot természetesen mindeu olvasóuk incren kapja meg, bár bolti ára aunyi lesz, mint az Uj idők egész évi előfize­tési dija. Az előfizetési árak maradtak a régiek. Év­negyedre 2 frt, félévre 4 frt, egész évre 8 frt. Az uj szám képei igen szépek. A* előfizetést legczélsserübb postautalványon beküldeni, mutatványszámot ingyen küld az Uj Idők kiadóhivatala Buiapast Andrássy ut 10. — Millenniumi történet. Az Athenaeum kiadó társulat a tízkötetes „Magyar Nemzet Története" cztaiü műből a harmadik kötetet még ez évbeu készül kibo­csátani, mig a második kötet megjelenése csak az 1896. óv elején várható. A sorrend ezen megváltoztatása azon okból volt. szükséges, mert a milleuuium alkalmából, főleg az Árpid-kor történetére vonatkozólag annyi sok fontos kutatás történt, hogy dr. Marczali egyetemi ta­nár, ezen korszak (2 ik kötet) ír éj a, ki minden a mai napig felszínre került legkisebb adura is kiterjeszti figyelmét, a könyv megírásában lassau kénytelen előre­haladni. A mű negyedik, hatodik és kilenczedik kötete már kéziratban közel van a befejezéshez és igy miudeu valószínűség szerint a milleunium évében a mű felerésze a közönség kezébe kerül. — Midőn a nagyközönség szives figyelmét Unghváry László hírneves 121 holdas czeglédi gyümölcsfaiskolájának mai számunkban is megjelent hirdetésére felhívjuk: egy­úttal jelezzük azt is, hogy biztos tudomásunk szerint Unghváry László-lé\c gyümölcsfaiskola telep egyike a leg­megbízhatóbb gyümölcsfa-csemete beszerzési helynek, honnét hiteles fajú, szép növésű, rendkívül gazdag gyö­kérzetü életerős csemetét és vadonezot, kitűnően csoma­golva, igen nagy mennyiségben s a legolcsóbb aron kaphatni. Igen nagy előnye a faiskolának az is, hogy homokos talajon létesült, már pedig általánosan tudva van, hogy a homok talajból kikerülő csemete mindig jobban fogamzik, mint a nehéz, iszapos vagy agyagföld­ben nevelt. Nagy előnye ezen iskolának továbbá még az is, hogy fájainak legnagyobb részét a leghitelesebb for­rásból: Bereczki Mátétól szerezte be Unghváry László kimerítő nagy árjegyzékét kívánalomra bárkinek is kész­séggel megküldi. — A Kludsky-féle állatsereglet, mely ittléte óta nagy látogatottságnak örvend, még csak pár napig lesz látható. Ugy az állatok, mint á velők tartott mu­tatványok igazáa érdemesek a megtekintésre. — Alapszabály-jóváhagyás. A büd-szent-mihályi negyedik temetkezési egylet alapszabályait a belügy­miniszter a bemutatási záradékkal ellátta. — Jövedelmező házassági közvetítés. Alig van még egy házasságkőzvetitő, akinek oly jövedelmező lett volna a fáradozása, mint azé a londoni hazasságközve­titöé, aki lehetővé tette a fiatal, eladosodott Marlüorough herczeg házasságát Vanderbiitnek a leányával. Londonbol érkezeit jelentések szerint a közvetitesért ket uiilliot ka­pott. Szép összeg s ezert mar erdeines fáradozni. Ha ugyan fáradságába kerül létrehozni egy hazassagot, — amelyet mind a két fel óhajt. — „Egy képviseleti tag" alairassal kaptuk a heteu a aovctaezo leVeiei: Tekintetes Szerkesztő ur! A .^azdatlati jóizag* erieaeoeu kerem a tek. szerkesztő urat, sziveskedje* a „Nyírvidék" legközelebb megjelenő számában a városi polgármesternek és főkapitánynak a képviselet által a gazdátlan jószág kezelésére vonatkozó határozatát figyelműkbe való ajinlása mellett jóakaratát felhi vui. A ,gizdátiau jószág* ugyauis most a városháza ulvarán, az esóuek es hidegnek, szabad ég alatt az elhullás veszélyének kitéve tartatik, holott az említett képviseleti hatarozat szerint a gazdátlan jószág a város üHj.jijibau istáilózva, a gazda felügyelete alá helyezve, a városi ott levó kocsisok által gondozandó, mig gazdája kerül, avagy ennek hiányában árverésen eladatik, s napi gondozás és élelmezésért a város pénztárába dara­bonként 50 krt keli megtéríteni a jószág gazdája által kiváltáskor, vagy pedig ez a tartásdíj az árverési összeg­ből levouatik. Ebből a városnak nem lehet semmi kára. Kérem ezt becses lapjában a polgármester és főka­pitány urak szives jóakaratába ajánlani. — Féltékeny szakácsok. A belga király legutóbbi párisi időzése alatt annyira megkedvelte a franczia kony­hát, hogy elhatározta, elküldi Párisba az udvari főszaká­esot, hogy tanulja ki a franczia konyha titkait. A belga király e szándéka mélyen sértette a belgiumi szakácsok önérzetét, ugy hogy hírlapi nyilatkozatban tiltakoztak az ellen, mintha a legelső belga szakács valamit tanulhatna még Párisban és egyáltalában mintha a franczia konyha fölötte állana a belgiuminak. A konyhakés belga vitézei közt most nagy az izgalom, hogy a király megmásitja-e elhatározását, vagy pedig megbélyegzi-e a belga szakács­művészetet ? — Az Én Újságom. Baköszöntenek nemsokára a zimankós téli napok, mikor a gyermekvilág a családi <zoba szűk körében szorul össze. A mama szívesen vállalkozik a mulattató szerepére és előszedi emlékeze­tének kincses házából a régi mejéket. Csillogó tekintet­tel hallgatják a kicsiuyek es mikor egy mese végére ér, felhangzik az esdekló szózat: .Mesélj még valamit anyuska!" Anyuska szívesen tenne eleget a kérésnek, hej, da kifogyott már a készléte. Da ekkor, mint ki­segítő, a nagy z ivarban megjön a posta ós elhozza Pósa bácsi „Az Eu Újságom" czimü gyermeklapját. — Van ebben látnivaló ós sok-sok szép mese. Mohón neki­esnek a gyermekek, nézegetik a pompás képeket, meg­bámulják a bájijs verseket és áhítatos figyelemmel hall­gatják meg az elbeszéléseket, melyek fiatal sziveikbe a jóuak és uemesnek szeretetét, de mindenek felett a hazafias érzést pláutáljtk. Aí édes inimi áldást mond Pósa bácsira és a kiadókra, akik aunyira megkönnyí­tették az ő szülői feladatát és-súlyos gondtól szabadí­tották meg. Mig is érdemli ezt az elismerést a kiváló ügyességgel ós gonddal szerkesztett lap, mert igazán uagy missiót teljesít. Minden családanya csak a saját jól felfogot érdekét tartja szemelótt, ha járatja „Az Én Ujságom'-at, amely jósága mellett még olcsóságával is lölö:te áll minden hisoniráayu vállalatnak. — Mert hisz előfizetési ára negyed évre csak 1 frt. — Magyar Lányok. Nngy a siker, melyet ez a fiatal lányoknak szóló szépirodalmi képas hetilap fenn­állásának első kilencz hóuapji alatt elért. Nagy de ki­érdemelt. Mert egy lap, a mely czélul tűzte ki magá­uak, hogy a fiatal lányok lelkébe beojtja a szépnek és a uemesnek szeretetét, hogy ízlésüket finomítja, mindeu jóra oktatja őket és e czélját el is érte, minden esetre megérdemeli, hogy megszeressék olvasói: a fiatal lá­nyok és elismeréssel adózzanak neki a szülők, akiknek kiváló segítője lett a nevelés nehéz munkájában, llogy a kitűzött czélt elérte, első sorban a szerkesztőség ta­pintatának és a kiadók áldozatkészségének érdeme. A iipat Tutsek Anna, a kiváló írónő vezeti, főmunkatársa Pósa Lijos a jeles költő és e kettő körül sorakozik a magyar irodalom sziue java. A községek elöljáróságait tisztelettel fel­kérjük, hogy a „Nyírvidéki-ért járó előfizetési dijakat e hét folyamán beküldeni szíveskedjenek, mert egyébként kénytelenek lennénk a járási fő­szolgabíró urakhoz fordulni kérelmünkkel. A „Nyírvidék" kiadó-hivatala. A nyíregyházai kir. törvényszék büntető osztályánál végtárgyalásra kitűzött ügydarabok jegyzéke Október 21-én. Király János tűzvész okozás vét­sége, Udvari Ferencz hatóság elleni erőszak, ifj. Szar­vas Mihály gondatlanságból okozott s. t. sérL, Gábor János, Zelenka Mihály súlyos testi sértés büntette és jogtalaa elsajátítás véts. Október 22-én. Balogh Pál, Balogh Pál né, Balogh Imre magánlak megsértés büntette, Ancsán Miliály, Özv. Ancsán Mihályn lopás, orgazdaság, Vaszily Mihály, Hi­dasi János, Klein Albert emberölés vétsége. Október 23-án. Jusika János, Tamás József, Ta­más János, Vaszicsku Márton, Vatzicsku Mihály súlyos testi sértés büntette, id. Csonka Ferencz, ifj. Csonka Fe­rencz, Pangó AiKÍrós súlyos testi sértés büntette, Csonka Sándor, Tator József, Erős András, Sonka György lopás büntette, Nagy Sándor, Melik Mihály, Kerezsi Gábor, Kerezsi György, Zsiga János, Bodnáé Lajos lopás és orgazdaság, Kaukál Mátyásné hatóság elleni erőszak büntette, Taskó Gergelync kettős gydkosság. A sertésvész terjedése. Mikecz János alispán a vármegyei közigazgatási bi­zottság e hó 19-en tartott ülésén részletes jelentést tett a dadai alsó járás egy részében kiütött es vehemens mó­don térj ed a sertéwészről, mely vármegyénk egy neve­zetes gazdasági ágát nagy csapással fenyegeti. A kimerítő jelentést a következőkben közöljük: Az állategészségügy állasa vármegyénkben ismét kedvezőtlen fordulatot vett: ugyanis a sertésvész ámult és jelen ho folyam.m a dadai alsó járás harora községében lepett lel, T.-Dad.m a Szomja^ László és Mandel Ármin T.-Polgar községben a Suhajda József gazdaságában, T.-Bud községben pétiig a község belterületén levó ser­tések között. A fertőzött gazdaságok, illetve községek, valamint a szomszédos községek is azonnal zar alá vétettek, a sertés járlatok beszedésével ezen községekben a sertés vásárok megtartása betiltatott, s a tnennviben alapos a gvanu arra nezve, hogy a ragály T.-Uada község hatá­rából, hol először fellépett, az ott csoportokban meg­jelent. s JZ elásott sertés hullakal íelszedó kóbor czigá­nyok által hurczoltatott el, azonnal megtettem a szükséges intézkedést az iránt, hogy a fertőzött helyeken az óvin­tézkedesek pontos es szigorú betartása állandó csendőr őrjárattal ellenőriztessék, s ezen kívül a technikai czélokra felhasználandó sertés hulláknak kisülése, nemkülönben a fertőtlenitési és elkülönítési eljárás, a vármegyei ebadó alap terhére kirendelt két állatorvos ellenőrizésc alatt áll. Általában foganatba vétettek mindazon intézkedé­sek, melyek alkalmasnak mutatkoznak arra, hogy ezen betegség lehetőleg localizálva lehessen. Tudomására kivánoiu továbbá hozni a tekintetes bizottságnak, hogy amidőn a T.-Dada községhez tartozó fent megnevezett két tanyán a sertésvész fellépett, azon meggyőződésben lévén, hogy a vész tovább terjedése leggyökeresebben kizárható azon esetben lehelne, ha az ezen tanyákon levő serlésállomány kártalanítási eljárás mellett kiirtatnék, — távirati uton felkértem a föld­mivelésügyi miniszter urat arra, miszerint annak meg­állapítása végett, minő eljárás volna foganatba veendő, a központból egy szakértőt rendeljen ki, — jelentvén táviratomban azt is, hogy nézetem szerint a kártalaní­táshoz ebadó-alapunk is hozzájárulhatna. A miniszteri kiküldött a fertőzött tanyákon a nél­kül, hogy velem érintkezésbe lépett volna, meg is jelent, ott vizsgálatot is tartott, azonban az eljárásáról felvett jegyzőkönyvet magával vivén, véleményéről mit sem tu­dok, s erre vonatkozó távirati sürgetésemre a miniszté­riumtól hozzám mai napig seaiminemü értesítés nem érkezett, s igy a kártalanítási eljárásba, ahoz a nevezeti miniszter úr beleegyezését nem adván s a kincstár hozzá­járulását nem biztosítván, bele nem mehettem ; s ma már a kártalanításhoz ebadó alapnak, a midőn a vész már 4 helyen uralkodik, elegendő nem is volna. Ez írásbeli jelentéssel kapcsolatosan tudatta még az alispán, hogy a földmivelésügyi minisztertől épen most kapott távirati érlesilést, amely szerint a miniszter tu­datja, hogy a tett intézkedésekkel a vész terjedésének megakadályozására szolgáló lépések már teljes mérték­ben megtétetvén, ujabb intézkedésekre nincs szükség. ' És tényleg úgy van a dolog, hogy az alispán a vész terjedésének meggátlása érdekében elrendeli intéz­kedéseivel még többet is tett annál, mint amit a tőrvény és rendeletek előírnak. Jelenté még továbbá az alispán, hogy Sipos Béla aljegyzőt és Dankó István állami állalorvost a helyszí­nére kirendelte, hogy szerzett tapasztalataik alapján je­lentést tegyenek. Jelzé egyúttal az alispán, hogy szükség esetén az inficiált területeknek elzárására katonai erő alkalmazását fogja igénybe venni. A közigazgatási bizottság az alispán jelentését meg­nyugvással tudomásul vette. Pongrácz Jenő gróf értesí­tésére, hogy az inficiált területen a sertésvásárokat meg­tartották, az alispán bejelentette, hogy az elrendelt tila­lom megszegése miatt a legszigorúbb vizsgálalol foga­natositandja. A közönség körébóL*) Hadüzenet a jegyzőknek. Hogy is dalolja Serpolette a .kornevillei haran­gokban?" ... Ez az e6et meg is exeU . . . At Urnák 1595-ik esztendeje folyamán hires Szabolcsvármegyébpn az .ondit" szerint akadt egy róm. kath. pap, aki meg­esküdött, hogy a református jegyzőket szűkebb hazájuk­ból elQldömi fogja. S a pap esküje szentségét szem előtt tartva, — a felebaráti szeretet magasztos tanától s»tu­ráltan hasábos petitumokat gyárt, aláírásokat könyörög ki, népzendQléseket provocil, izgat a fószolgibirák, ii­gat a jegyzők református része ellen különösen, mert hiszen az ő hivatása, az ó kötelessége hirdetni mindazt, ami a békének, a herczegprimás által hangoztatott .pix­nak* megrontására szolgál. És az izgató, a háiug sza­vakkal, hamis leliiirmerettel rendet, törvényeket meg­oontani akaró, vagy fanaticus, vagy malitiosus ísrizeus­nak a jogrend, a béke templomából való kiűzésére nincs -zeliditó " korbács, a felsőbbség fékező hatalmi, Esetleg a bolondok házába való rzállittatással megszerzendő remedium képében . . . Pedig ennek be kellene következnie, mert tűrhe­tetlenné válik immár ama felfogás jogosságának vélelme, mely az adós áltil csinált, ki nem fizetett, executió alá iont tartozások behajtásáért a kiküldött végrehajtót, a jelen analóg esetben pedig az egyházpolitikai reformok életbelép'.etéseért azt a szegény községi jegyzőt teszi felelőssé. Családos apákat, szorgalmas, kötelességtudó tiszt­viselőket — kik egyébként is csak a kormány által *) E rovat alatt közérdekű felszólalásokat díjtalanul közlünk a bekűldó felelőssége melleit. 8««rk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom