Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 27-52. szám)

1895-07-07 / 27. szám

XVI. évfolyam. 27, szám. Nyíregyháza, 1895. julius 7. VEGYES TARTALMÚ HÉTI LAP. SZABOLCSVARMEGYE HIVATALOS LAPJA. A SZABOLCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. Megjelenik: hetenkint egyszer, vasárnapon. Előfizetési feltételek: postán vagy helyben házhoz hordva : Egész évre 4 forint. Fél évre 2 „ Negyed évre ........ 1 „ A községi jegyzi éa tanító araknak egész évre csak két forint. Hirdetési dijak : Az előfizetési pénzek, megrendelések s a A lap szellemi részét képező küldemények, lap szétküldése tárgyában leendő felszó- a " erk e" t5 al a" Jetnek beküldetni. Minde n ^^ hjg4 jMt| pfW |( r ^ u( r lamlások Jóba Elek kiadó-tulajdonos f Bérme n' etle n legelek csak ismert kezektől ka»lé«e S kr. •. tíDbszörl közlés es.-t. 4 kr. könyvnyomdájához iskola-utcza 8 szám . Kinostirl b«ly«gdij fejében, minden egyes hir­(H A i J r , A kéziratok csak vlUgos klráualra . az detés után 30 kr. fizettetik. (Jánószky ház) intézendok. i Uetó költségére ,öldetnek vissza. A nyílt téri közlemények dija soronkiut 30 kr Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: ttoldberger A. V. által Budapesten, Haasenstciu -s Vogler i'Q'lAjábni Bécsben, Prágában és Budapesten, valam'nt Németország és Sveicz fővárosaiban is Dorn & Couip. által Hamburgban. Hivatalos k5zloméay$k, Szabolcsvármegye alispánjától. 90 J 3. K. 1895. A járási főszolgabíróknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A földrnivelésügyi m. kir. miniszter 35688/III-b/95. számú körrendeletének másolatát tudomásul vétel, alkal­mazkodás és a legszélesebb körben leendő azonnali közhirrététel végett kiadom. Nyíregyházán, 1895. junius 15. Alispán helyett: Mikecz János, főjegyző. (Másolat.) Földrnivelésügyi magyar kir. miniszter 3568S/IIl-b./95. sz. Körrendelet a sertés herélés (miská­rolás) gyakorlásának miként való szabályozása tárgyában. A sertésvész (serléskolera) föllépése esetén teendő ható­sági intézkedésekre vonatkozólag f. évi junius hó 1-én 36,500/III. sz. a. kibocsátott körrendeletem 20 §-ának utolsó bekezdésében a herélésnek (miskárolásnak) gya­korlását a sertésvész által fertőzött vármegyékben meg­tiltottam. Ezen ragadós betegség, valamint a másféle sertésbetegségeknek a herélők (miskárolók) által könnyen közvetithelő szerte hurczolását megakadályozandó — a mondott műtét iparszerű gyakorlásának állategészségügy rendőri szempontból való szabályozása czéljából folyta­tólag még a következőket rendelem el. 1. Oly községek­ben és tanyákon, a melyekben a sertésorbáncz vagy a sertéshimlő'" fellépett, herélőknek az udvarokba, ólakba, akiokba bemenni tilos. 2. Mielőtt a herélő valamely község területén működését megkezdené, tartozik az ille­tékes községi elöljáróságnál (rendőrkapitányságnál) jelent­kezni a végből, hogy tőle Írásbeli engedélyt nyerjen a inüködhetésre, mely engedély csak is akkor szolgáltat­ható ki, ha a községben a sertések között járvány nincs és tömeges elhullás nem fordult elő. 3. Azon eljárást, mely szerint a kanászok az őrizetökre bizolt sertések elhullását az elhullott sertés füleinek bemutatása által szokták gazdáik előtt igazolni, ezennel megtiltom, mert a jelzett eljárás, kivált most, a sertés vész széthurczolását elősegítheti, és külömben is az előlhivatkozott számú rendeletemnek 10 §-ába ütközik. 4. A ki a jelen rende­letem ellen vét a mennyiben ellene a fegyelmi eljárás alkalmazható, fegyelmi uton büntetendő, külömben a A „NYIRVIDÉK* TÁRCZÁJA. Fürdőzzünk. Életkép egy felvonásban. (Személyek: Papucs Pista, kisvárosi hivatalnok. — Papucsné Lármási Ilona a felesége — Mariska, kis leányuk. — Színhely : Kis-GórJa, Idó: Junius.) Papucs: Te hallód é, Iluskám 1 Ilona. Hallom, hallom, már hogy ne hallanám, hisz egyéb szerep sem jut a szegény nők számára, mint hallaui és hallgatni; nos mi az, mit akar? l'apucs: Épp3n most lettem készen kiadási jegyző­könyvünk átvizsgálásával. Ezen a télen temérdek pénzt adtunk ki. Az estólyek, zsúr fixek, a nőegyleti bál, a te báli ru . . . Ilona: (Hirtelen.) Bizony igaz, az élelmi szerek mindig drágábbak lesznek. Papucs: Nem marad egyéb hátra, mint egy kicsit mérsékelni a kiadásokat és igényeket. Sőt azt hiszem, abba is bele kell nyugodnunk, hogy . . . Ilona: Mibe? Papucs: Hogy a nyáron semmi áron sem megyünk nyaralni. Ilona: Ah! Papucs: Ugy látszik, az eszme igen kellemet­lenül éi int! Ilona: Óh legkevésbbé, édes Pityukám. Sokkal okosabb vagyok, mintsem goudolnád. Éa a lemondás gyermeke voltam és vagyok. Éa tehát semmi áron sem fogok menni a fürdőbe. De abba megint nem egyezhe­tem bele, hogy maga el ne menjen az orvos határozott rendelete ellenére, ki erős és hegyes levegőt ajánlott. Óh már ennyire köunyelműnek ne nézzen, hogy ilyesmit én meg tudnék engedni. Papucs: Kedvem épen nem ment el attól, hogy vala hova ne menjek üdülni, de azt hiszem, lehetetlen lesz, hogy mindnyájan elmehessünk, nálatok nélkül pedig én nem mehetek sehová. jelen rendeletbe ütköző cselekvését vagy mulasztását az 1879. évi XL. t. cz. 1. §-a alapján kihágásnak minősítem mely kihágás 100 frtig terjedhető és az 1888. évi VII. t. cz. 156 §-ában megjelölt czélra fordítandó pénzbüntetes­sel sújtandó. Fölhívom a közönséget, hogy a jelen ren­deletemet a legkiterjedtebb módon azonnal tegye köz­hírré. Budkpest, 1895. évi junius hó 8-án. A miniszter helyett: Miklós Ödön, államtitkár. "T^TiT"- Szabolcs vármegye alispánjától. Nyíregyháza város polgármesterének, a községek elöljáróinak. A Nagy és Kis-Báka községekben üresedésben lévő körszülésznői állás betöltése czéljából kibocsátott pályá­zati hirdetményt közhírré tétel végett kiadom. Nyíregyháza, 1895. junius 20. Mikecz János, főjegyző, mint alispán helyettes. 370/1895. K. Pályázati hirdetmény. Szabolcsmegye Kis és Nagy-Báka községekben üre­sedésben levő körszülésznői állomásnak választás utján leendő betöltése czéljából ezennel pályázat hirdettetik, s f-elhivalnak mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajtják hogy kellőleg felszerelt pályázati kérvényüket a tiszai járás főszolgabírói hivatalánál Mándokon a f. év junius hó 20. napjáig adják be. A választás határidejéül 1895. év julius hó 25-ik napjának délelőtt Kis-Báka község­házához tűzetik ki. Javadalmazása a következő: a) a község pénztárából utólagos negyedévi rész­letekben fizetendő 60 frt (120 korona) készpénz. b) Minden egyszülési esettől egy véka gabona vagy annak folyó ára. Községi szegényeknél díjtalanul tartozik segédkezni. Kis-Bákán, 1895. évi junius hó 11-én. Pelsöczy Mihály, k. jegyző Jónás Imre, főbiró 4803 95. K. sz. Körözvény. Vámos-Pércs község határához tartozó s buda-ábrá­nyi lakosok által bérelt „Villongó* nevü legelőről a f. év és hó 21-én éjjel állítólag kóbor czigányok által a követ­kező leírású 7 db ló lopatott el. Ilona: Mily családapa, mily férj lett az én Pityu­kámból. Ennyi önmegtagadás, szinte megszégyenlem magam erkölcsi erényeid előtt. De ha nálad maradhatok, mit kívánhatnék én egyebet a boldogságból ? Papucs: Oh, hisz te angyal vagy! (Oda megy meg­csókolja.) II. (Nyolcz nappal később.) Ilona: Édes egyetlen Pistám, hallódé? Papucs: Nos mi az? Ilona: Nem veszesz észre pár nap óta semmit a kis Mariskánkon? Papucs: (Csodálkozva.) Mit vehettem volna rajta észre? Ilona: Azt gondolom, hogy jól megnézted-e a kis leányt. Papucs: Jól? Nem tudom, a szokottnál miért néz­tem meg volna jobban? Kérlek, beszélj világosabban, mit gondolsz tulajdonképen ? Ilona: Csak ugy gondoltam . . • De minek ejtselek téged, a beteget, kétségbe, ha te különben sem vettél észre rajta semmit? Papucs: Nem akarsz aggodalomba ejteni? Már megtetted! Mit gondolsz! Mit akarsz? Szólj, beszélj, mert igazán megijesztettél! >. Ilona: Nos, hát én ugy látom, hogy a kis Mariska néhány nap óta igen rossz szinben van! Papucs: Igazán? szegény gyermekem! Oh, mily rossz atya vagyok én, hogy észre sem vettem. Tehát azt hiszed, hogy Mariskánk csakugyan beteg? Ilona: Azt épen állítani nem akarom, én csak azt mondtam, hogy a gyermek rossz szinben van Lehet, hogy az a rossz szin semmi. Papucs: Oh persze, a ki egészséges, az nincs rossz szinben. A kis leány valószínűleg rosszul érzi magát ós ez látszik meg rajta! m. (Négy nappal később.) Ilona: (Az ablaknál.) Mariska; látod ott jön a papa haza a hivatalbál, látod! 1. Egy db. 8 éves középnagyságú, fakó kancza, hátsó bal lábára kesely. 2. Egv db. 7 éves szürke herélt. 3. Egy db. 9 éves pej. kancza, hátán n yereg törés. 4. Egy db 7 éves szürke, kancza szeme körül fehér­ség, kopott farkú. 5. Egy db. 6 éves, világos pej kancza. 6. Egy db. 9 éves, világos pej kancza hátulsó bal lába kesely, homloka szürkés. 7. Egy db. 3 '/a éves setét pej, kancza hátul balról K. bélyeg. Nagy-Kálló, 1895. évi junius 28-án. Zoltán, főszolgabíró. 9796. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. A sényő községben üresedésben levő szülésznői állásra vonatkozó szám alatt kelt pályázati hirdetményt szabályszerű közhirététel és esetleges intézkedés végett másolatban közlöm. Nyíregyházán, 1895. junius 29. Mikecz János, főjegyző, mint alispán helyettes. Pályázati hirdetmény. A sényő községben jelenleg üresedésben levő köz«­ségi szülésznői állásra, mely a folyó év julius 23-ik nap­ján délután 2 órakor Sényő községházánál választás ut­ján fog betöltetni: pályázat hirdettetik. Ugyanazért felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint minősítésüket, erkölcsi maga­viseletüket és előző szolgálataikat igazoló okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényüket a bogdányi járás főszolga­birájához f. év julius 16-ik napjának d. e. 10 órájáig benyújtani annál inkább elne mulaszszák, mert az ezen határidőn tul beérkező pályázati kérvények figyelembe vétetni nem fognak. A községi szülésznő fizetése a község pénztárából évnegyedes utólagos részletekben kiszolgáltatandó 50 frt s minden születési eset után 50 kr. és 1 véka gabona. Kelt Sényőn, 1895. junius 25. Adorján, k. jegyző. Levelek!, főbiró. Mariska: Látom édesz mama! Ilona: Mig a papa idehaza lesz, nem szabad ját­szanod a babáddal, a mit Janka körösztmamád küldött! érted e? Mariska: Iden, éltem. Papucs: (Belép.) Jó napot, édeském! hol van a kis Mariska ? Ilona: itt a díványon egy kicsit ledőlt, kifáradt a játékba, pihen . . . Papucs: Ugy! hm, hm . . . A kis leány valóban sápadt. (Fenn.) Hát te kis Mariskám miért nem játszol katonáiddal ? Mariska: Azélt, tedvesz papam, melt . Ilona: (Nagy szemeket mereszt reá.) Csodálatos, édes Pistám, ez a kis leány nem nyul játékszereihez, akár mint nógatam is őt. Papucs: (Fejét csóválja; E* már nem egész jó dolog, kezd kissé komolylyá válni! Ilona: Magam is azt hiszem. (Fölkél székéről és Mariska felé megy.) Játszál, édes kis leányom, lásd mily szép a kis babád! (Mariska felugrik és ujjongva fut a babi felé, de anyja észrevétlen gyöngéd old.ldöféssel észretériti.) Mariska: (Sirva.) Brü hü hü! Ilona: Látod édes Pityum, így megy ez neháuy nap óta, mikor felakarom ót fölviditani! Igazad van, a gyermek állapota nem rendes. Papucs: Orvossal kell beszélni. Ilona: Gondolod? Papucs: Mindenesetre, reménylem, nem lesz ter­hedre, hogy őt orvoshoz vezesd! Ilona: Oh nem! De előre is megmondhatom . . . Papucs: (Ijedten kezét tördelve.) Mit? Ilona: Mit fog az orvos rendelni. Egy gyermek ki utálja játékait, ok nélkül sir, rosszul alszik . . . Papucs: rosszul alszik? Ilona: Keveset eszik, vagy éppeu semmit. Papucs: Hogyan, keveset vagy éppeo semmit? Székely Lajos könyv*, 2$asmü*, papír* és taaswr-kereskedése Sensatiós uj donság: tfyiwgykfcái, iskola-utcza 3*ik szám, Gyurkovits fiuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom