Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1895-01-13 / 2. szám

XVI. évfolyam. ~" szft11 1' íNyirerv'Uaza, 1885; január 13. J> c? t+<• VEGYES TAETALMU HETI LAP. SZABOLCS VARMEGYE HIVATALOS LAPJA A SZABOLCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. Előfizetési feltételek: postán vagy helyben házhoz hordva: Egész évre 4 forint. Fél évre 2 „ Negyed évre ........ 1 „ A községi jegyzi és tanitő araknak egész évre csak bét forint. gy ^Megjelenik hetenkint egyszer, vasárnapon. Az előfizetési pénzek, megrendelések s lap szétküldése tárgyában leendő felszó­lamlások Jóba Eléli kiadó - tulajdonos j Bémentetlea levelek csak ismert kezektől a A lap szellemi részét képező küldemények, a szerkesztő czime alatt kéretnek beküldetni. szám Hirdetési dijak: Minden négyszer hasi uzott pitit ser egyuer közlése 5 kr.; többszöri közlés eseti bem 4 kr. Kincstári bélyegdíj fejében, minden «gju hir­detés után 30 kr. fizettetik. A nyllt-téri k»«lemé nyek dya soronkint 80 kr Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: Goldberger A. V. által Budapesten, Haasensteln toT^űt irodájában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban is Dorn & Comp. által Hamburgban. könyvnyomdájához iskola-utcza '8. (Jánószky ház) intézendők. A kéziratok csak világos kívánatra s illető költségére küldetnek vissza. Hivatalos közlemények, 280 K —Szabolcsvármegye alispánjától. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. Magán uton értesültem arról, hogy a 4 és 20 krajezáros váltópénznek forgalmon kivül való helyezésére vonatkozó min szteri intézvényt a varmegye némely községében egyes lelketlen üzérek a köznép tájékozatlanságának kizsákmí­nyolásával azok anyagi károsítására s önmaguknak hasz­nára törvényellenes módon aknázzák ki oly módon, hogy a 4 és 20 krajezáro^okat csekélyebb értékű pénzjegyekre váltják be, sőt egyes helyeken az is megtörténik, hogy a most még forgalomban levő 1 frtos papír pénzt 70—80 krajezárért veszik át. Bár az e tárgyra vonatkozó miniszteri körrendeletek annak idején a vá' megye hivatalos közlönyében közhírré ' tétettek,'^mindamellett isméHten utasítom Nyíregyháza város polgármesterét és a községek elöljáróit, miszerint a legkiterjedtebb módon több izben tegyék közhírré és hozzák tudomására a közönségnek, hogy ámbár 4 és 20 kros váltó pénzek az 1894. év végével a magán forga­lomból kivonattak is, s igy azokat ma már fizetés gya­nánt elfogadni senki sem tartozik, mindamellett egész az 1895. év deczember '.l-ig az állami pénztárak, tehát adóhivatalok teljes ériékben elfog.idni kötelesek, az 1 frtos papírpénz, pedig az 18'.).'). év végiig a in igán forgalom­ban és törvényes fizetési eszköz gyanánt fogadandó el. Utasttom továbbá a polgármester urat és az elöl­járókat, hogy a már említett intézkedést figyelemmel ki ­séiyék, s a mennyibén e tekintelben visszaélésnek avagy csalásnak jönnének nyomára, azon esetet az illetékes bíró­sághoz azonnal jelentsék be, egyidejűleg ugy hivatalban, mint hivatalon kivül' kötelességüknek ösinerjék az e tekin­tetben hozzájuk tari'.icsért forduló közönséget megfelelő módon útba igazitalii. Nyíregyháza, IftUö. január 5. Alispán helyett: Mikccz János, főjegyző. Szabolcsvármegye erd. albizottsága. A községek elöljáróinak. Miután a nagyméltóságú földmivelésügyi inagy. kir. minisztérium f. évi S5155. intézvényével elrendelteted hogy az összes erdő állományban 1885. 1894. évvégéig előfordult és 25 k. holdnál nagyobb területü erdőmive­lésiág változásból esetleg fanem cseréből eredő szaporodás v. apadás, az erdők nyilvt. törzskönyvével öszhangban a „Magyar állam erdőségeinek leírása" czimű Bedő Albert orsz. főerdőmester művéhez tarlozó térképén is sürgősen kitüntettessék és az igy helyesbített térkép felterjesztessék, ugyanazért felhívom az elöljáróságot miszerint a község területén felesketett- és alkalmazásban lévő összes erdő­tiszteket, valamint az összes erdőbirtokosokat illetve azok­nak erdőkezelő tisztjeit azonnal szólítsák fel, hogy az ide vonatkozó adataikat terület kimutatás és térkép kivonat csatolásával közvetlen az erdőfelügyelőséghez 1895. évi ja­nuár hó 31 -ikéig rrmlhatlanul terjesszék be, sőt nagyobb erdőbirtokosok erdőkezelői ezen adatokat szóbeli felvilá­gosítás -végettszeniélyesen hozzák be. Nyíregyháza, 1894. deczeiiiber 31. Hrabovszky Guidó, erd. alb. elnök. Szabolcsvármegye közönsége részéről Nyíregyházán az 1894. évi deczember hó 29-én tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 644/894. Bgy. 17512/89-1. K. Tárgyalás alá vétetett a közveszély eseten előállható forgalmi akadályok elhárítása ügyeben alkotandó szabály­rendelet lervezetének összeállításával megbízóit küldöitség jelentése. Határozat. Szabolcs vármegye közönsége a törvényhatósági közutakon hófúvás, árvíz, vagy más közveszély alkalmá­val előforduló közlekedési veszélyeknek megszüntetése és forgalmi akadályoknak elhárítása tárgyábani szabályren­deletet a küldötlségi munkálatban foglalt tervezet s az állandó választmány javaslatának elfogadásával következő szövegezéssel állapítja meg. Szabályrendelet. A törvényhatósági közutakon, hófúvás, árvíz, vagy más közveszély alkalmával előforduló közlekedési veszélyek­nek megszüntetése és forgalmi akadályoknak elhárítása tárgyában. Hai I s' ) •• I. FEJEZET. Az érdekeltség megalakítása. 1. §. Az államépitészeti hivatal a törvényhatóság első tisztviselőjének javaslatot terjeszt elő az iránt, hogy szükség esetén mely községek milyen mérvben és mely törvényhatósági útszakaszokra rendelendők ki. Ezen javaslatban : a) pontosan meglegyenek nevezve ugy azon községek, melyeknek hatáián a törvényhatósági közút átvonul, va­lamint azon községek is, melyek hótuvás, hegyomlás és árviz alkalmával a törvényhatósági kőuton előforduló közlekedési veszélyeknek és akadályoknak elhárításánál, illetőleg megszületésénél közvetlenül érdekelve vannak. b) A kötelezett egyes községekre nézve határozot­tan meglegyen jelölve a törvényhatósági közútvonal hosz­sza, melyre azoknak közereje kirendelendő. c) Azon esetrt, ha oly rendkívüli elemi események állanak be, vagy oly rendkívüli viszonyok forognak fenn, a melyek elhárítására az a) pont szerint számba vett községek közereje nem elégséges: nevezze meg az állam épRészeti hivatal azon községeket is, melyek ily rendkívüli esetekben az érdekeltségi körbe szintén bevonandok és ennek alapján azoknak közereje a törvényhatósági köz­úton való közlekedés biztosítása végett kirendelendő. 2. §. A állam épittsjeti hivatal az elkészített terve­zelet az énlekellség megállapítása végett a törvényhatóság első tisztviselőjének minden év október havában a jövő évre nézve bemutalja. 3. A vármegye alispánja az érdekeltséget éven­kint az állam építeszeii hivatalnak és az illető községek elöljáróinak meghallgatásával állapítja meg. 4. §. Az 1. §. a) és b) pontja szerint érdekelt községek elöljárói kötele-eka közerőt a vármegyei alispán, kir. építészeti hivatal és járási főszolgabíró rendeletére vagy az utibiztos írásbeli megkeresésére kirendelni, a c) poni szerint érdekelt közsdgek közerejét azonban az ál­lamépitészeii hivatalnak e részbeni megkeresésére csakis az alispán rendelheti ki. 5. §. A törvényhatósági közút szakasz hosszának az egyes községekre nézve való megállapításánál és ki­jelölésénél figyelembe veendő az illető községnek közereje, a törvényhatósági közúttól való távolsága, s egyébb helyi viszonyok és körülmények ;>l. rendszeresen vagy gyak­rabban előfordulni szokott hófúvások és árvizek. 0. §. A törvényhatóság első tisztviselőjének hatá­rozata a vármegyékben az érdekelt községek elöljáróival közlendő. — Azon fél, ki a határozatot magára nézve sérelmesnek találja, az ellen a kézbesítéstől számítandó 8 nap ulatL a közigazgatási bizottság határozata ellen pedig eltérő határozatok e-elén 15 na]> alatt a kereske­delemügyi ministerhez felebbezhet. 7. §. A végérvényesen megállapított tervezet és vonatkozó határozat a törvényhatóság első tisztviselője által az állam építészeti hivatallal ezen felül vármegyék­ben az illető főszolgabirákks.1 és községek elöljáróival kö­zöltetik. II. FE.EZET. Munka végrehajtás. 8. §. Annak szükségét, hogy a törvényhatósági köz­útról mikor kell az említett elemi események állal okozott közlekedési veszó.yeket, akadályokat és mily mérvben elhárítani, illetőleg" megszüntetni, a törvényhatóság első ti-ztviselője határozza meg. 9. §. A végből, 'íogy az elemi események követ­kezlében beállható károk a törvényhatósági közutakon lehetőleg megakadályoztassanak, vagy a már előfordult károk gyorsan meg legyejnek szüntetve a vármegyei uti­biztosok kötelesek mindef.t elkövelni, s az 1893. évi 35. Bgy. szám alatt részükre kiadott szabályrendelet értel­mében eljárni. 10. §. A vármegyei utkaparó a törvényhatósági közúton előfordult elemi eseményről a vármegyei uti­biztost szükség esetén a szomszédos utkaparók utján sürgősen értesíteni tartozik. 11. §. A vármegyei utibiztos az utkaparóktól eset­leg másuton vett értesítés után a helyszínére azonnal kimegy, s a helyszínen szerz.itt tapasztalatai alapján a közlekedés biztosítása végett a községek elöljáróit a mun­kások számának a törvényhatósági közulra leendő érke­zésük idejének az eszközök i'ninőségének és mennyiségé­nek ponlos és határozott kit unletése mellett írásban kéz­besítési ív kíséretében sürgő sen megkeresi. 8JUÍ» unklmz egj' Ív mellélet v.m oatui 12. §. A vármegyei utibiztos szerzett tapasztalatai­ról, továbbá a közlekedés biztonsága érdekében szüksé­gednek mutatkozi és tett intézkedé.ekről, vala nint arról, hogy a közerő kirendelése végett mely községeket é n közerőnek mily mennyiségben kiszolgáltatása iránt kereste meg, az állam építészeti hivatalnak haladék nélkül jelenj tést tesz, szükség esetében a további teendők'.' nézve egyúttal utasítást kér. 13. §. A/, illető községek elöljárói kötelesek a hiva­talos megkeresés vételének napját és óráját a kézbesítési íven elismerni a megkeresésnek pontosan eleget tenni és a kért közerőt a meghatározott időre kirendelni. 14. §. Ha valamely község közereje az elemek, avagy más rendkívüli események által előidézett s e szabályrendelet folytán kötelező közmunka teljesítésére az év folyama alatt már nem első ízben vétetnék igényb az alispán feljogosittatik, hogy a főszolgabíró indokolt előterjesztésére a munkára kirenlelt szegényebb sorsú munkásokat a törvényhatósági közúti alapból a napi .élelmezés mennyiségének megfelelő segély összegben ré­szesítse. 15. §. A munkákat árvízveszélynél az államépitészeti egyik műszaki közege, hófúvásoknál a vármegyei utibiz­tos vezeti. Ez utóbbi munkánál a felügyeletet a várme­gyei utkaparó teljesiti. 1G. §. A hó eltakarítása a törvény e részbeni rei,­delkezésénelc megteieioen egy jarmu elhaladna' . séges legalább 3 méter nyom szélességben és legala 1 I meter széles kitérőkkel eszközlendő. 17. Ha a forgalom és közlekedés érdekei a törvény­hal ósági közút pályának a törvényben megszabott na­gyobb szélességben való kitisztítását tennék szükség issé, az esetben az e reszben megkívántató munkák vngreh»j­tása az államépitész.eli hivatalnak a vármegye alitaáűja elé terjesztendő kellően és tüzetesen indokolandó ivas­lata alapján vármegyei költségen fog elrendeltetni. 18. §. Ilyen esetekben a munkások bére lélí időben dívó napszám szerint állapítandó meg, mely ooban a törvényhatósági közúton alkalmazott segéd napszámosok bérénél nagyobb nem lehet. A napszám csak egész napi munka után és csak egy teljesen munkaképes munkásnak jár, csekélyebb szol­gáltatásért megfelelő összeg fizetendő. 19. §. A munkásoknak saját, vagy a kötelezett la­kosok szerszámával kell ellátva lenniök. 20. §. A munkanap legfeljebb 8 órával számítandó. A munka időbe az oda és visszamenésre megkívántató idő beszámítandó. 21. §. A munkások kötelesek a vármegyei közeg utasításainak pon'osan eleget tenni a biztosítási munká kat akként végrehajtani, hogy a közlekedés a tőrvény­hatósági közúton veszélyeztetve, illetőleg .^kadalyozva ne legyen. 22. §. A munka felügyeletet teljesítő vármegyei közeg a községi elöljáróságnak naponkint oly jegyzéket köleles átadni, melyben a munkások száma s a teljesí­tett munka pontosan ki van tüntetve. 23. §. Az ügymenet gyorsítása végett ugy a hiva­talos megkeresésre mint a kézbesítési ívre a • . és i /. alatt ide mellékelt minta szerinti nyomtatványok lesznek megfelelő kitöltéssel használandó*. 24. §. Az állam építészeti hivatal főnöki köteles ai alárendelt személvzetet a követendő eljárás tekintetében megfelelően és alaposan kioktatni, továbbá a szükséges adatokkal és nyomtatványokkal ellátni. 25. §. A kötelezettek részéről minden sérelem ? törvényhatósági közúti személyzet ellen, valamint az utóbbiak részéről minden panasz a kötelezette* eil< a főszolgabíró illetve városi kapitány elé terjesztendő, kik az ily ügyeki en haladéktalanul intézkedni kötelesei. '21; § Az 1894. évi I. t. cz. 123. §-,inak végpontja szerint önként lévén ér endő, hogy az a ki községi köz­munka alól az idézett tórvényszermt fel var. mentve, nem rendelendő ki, az ezen utasítás szorinti szolgalány teljes tésére, ezen mentségek tekinteted n a?, idézett 4 vény 49. S-a mérvadó, miért is az oU felsorolt kiveu­lekre a jelen utasítás határozmáuyai egyaitalan ki sem terjednek. III. FEJEZET. Büntető határozatok. 27. §. A ki az 1890. évi. I. t. cz. 12*. §. endele^ értelmében jelen szabályrendelet határozathoz kiadott meghagyásoknak nem engedelmeskedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom