Nyírvidék, 1891 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1891-01-04 / 1. szám

XII. évfolyam. 1. szán), Nyíregyháza. 1891, január 4. RYIDEK. VEGYES TARTALMÚ HETI LAP / Z, SZABOLCSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA A SZABOLCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETENEK KÖZLÜNK. Megjelenik hettenkint egyszer, vasárnapon, -j-^-j Előfizetési feltételek s , MfiM M megrm<Méiek s n . p.sun helyben habhoz hordva: . ^ J Ml (l dJ tárgyában kendő felszó- ' a " erkeMtő Czlme alatt kéretűe k ^küldetni. A lap szellemi részét kispoiü küldemények, Sgé«z évre 4 forint. lamlások Jóba Életi Kiadó-tulajdonos Fél érr« 2 Negyed érre l „ j könyvnyomdájához iskola•(n.-debreezeni)­A ÍOMégi jegyző és tanító uraknak egész érre 1 utc7a 3 szá m i n tézendŐk. csak két forint. Itérmeutctleu lerele'< csak ismert kezektől fogadtatnak el. A kéziratok csak Tllágos kivonatra s az illető költségére küldetnek vissza. Birdetési dijak: Minden négyszer h isábozoU petit sor e ívszer sözlése 5 kr.; többszöri közlés esetében 4 kr. Kincstári bólyegdij fejében, minden egres hir­detés után 30 kr. fizettetik. A nyílt-téri közlemények dija soronkint 15 kr Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (uagy-debieczeni-iitcza 1551. szám); továbbá: Uoldberger A. V. által Budapesten. Haaseiistein és Vosrler irodájában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveiez fővárosaiban is Doni & Conip. által Hamburgban. Hivatalos közlemények. ' 1890 ^ Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabi ráknak és Nyíregyháza város polgár­mesterének. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter által kibocsátott „Ösztöndíj pályázat" hirdetményt szabályszerű közhirrététel végett másolatban közlöm. Nyíregyházán, 1890. deczember hó 31-én. Miklós László, alispán. 54,68°. sz. Ösztöndíj pályázat. Á győri árva alapítványoknál az 1890/91. tanév kezdetétől kővetkező ösztöndíj állomások töltendők be: 1. A győri kir. árva alapítványnál hat 100 frtos és három 80 frtos állomás. 2. A győri Dlabács-féle árva alapítványnál két 100 frlos és egy 80 frtos állomás. 3. A győri gróf Eszterházy-féle árva alapítványnál egy 100 frtos és két 80 frtos állomás. Ezen árva alapitványbeli össztöndijakra csak szegény­sorsu, kath. vallású, jó előmeneteli! és iskolába járó, avagy inaskodó árva fiuk és leányok tarthatnak igényt. A Dlabács-féle ösztöndijaknál az illető rokonok, a gróf Eszterházy-féléknél pedig az uradalmi könyv vivők és számtisztek, ezek után a gazdászati tisztviselők és szolgák árva gyermekei, különösen convertita árva fiuk vagy leá­nyok elsőbbséggel birnak. A folyamodványok a győri árva kir. alapbeli állo­másokat illetőleg Nogál János győri püspöki helynökhöz, mint az alap igazgatójához, a Dlabics-félékre nézve Zsolna városa tanácsához Trencsénmegye utján, a gróf Eszter­házy-félékre nézve pedig gróf Eszterházy tatai uradalmá­hoz Tatára, Komárommegye utján, mint pártfogókhoz czimzendők és a tanulók részéről az illető tanintézeti elöl­járóságnál, az inasok részéről pedig a megyei, illetve városi közönségeknél legkésőbb 1891. évi január hó 20-ig benyújtandók. A folyamodványok következőkkel szerelendők fel: 1. A keresztlevéllel és a folyamodó atyjának vagy mindkét szülőnek halálát igazoló bizonyitványnyal. 2. A tanuló mult tanévi iskolai bizonyítványával s a folyó tanévi I. harmada végén nyert időszaki értesítő­jével, illetve indixével, a tanonczoknál pedig az inaskodási előmenetelről szóló mesteri bizonyitványnyal. 3. A tanuló családi és vagyoni állapotát feltüntető hatósági igazolványnyal. 4. Dlabács- és' gróf Eszterházy-féléknél ezenkívül a leszármazási viszonyokat igazoló okmányokkal. A folyamodványban megjelölendő ama pénztár is, melyben az ösztöndíj adományozás esetében kiutalványo­zandó volna. Az eképen felszerelt folyamodványok az illető tan­intézeti elöljáróságok és a megyei vagy városi hatóságok által és pedig az előbbiek részéről vagy közvetlen, vagy a tank. kir. főigazgatóságok utján, az utóbbiak részéről pedig közvetlenül 1891. évi február hó 10-ig a fennevezett pártfogókhoz a minősitvényi táblázatok kíséretében eljut­tatandók. Végül megjegyeztetik, hogy az ösztöndijasok, ha fiuk, a nyert ösztöndijat tanidejük, vagy inaskodásuk tartamára, ha leányok, férjhezmenetelük ideig, vagy anyagi állapotuk más kedvező megváltozásáig, legfeljebb azonban 24 életévük befejezéséig fogják élvezhetni. A fent kitűzött határnap eltelte után, avagy az illető tanintéze.ti elöljáróságok és pártfogóságok mellőzésével közvetlen a vallás és közoktatási m. kir. miniszteriümhoz benyújtott kérvények figyelembe nem fognak részesülni. Budapest, 1890. deczember hó 2-án. A ralids- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 3920. K. 1890. A nagykállói járás főszolgabirájától. Pályázati hirdetmény. A folyó évi 826—90. k. b. számú jogerős határo­zat folytán, Szabolcsvármegye nagykállói járásba kebele­zett Nyir-Acsád nagyközségben a községjegyzői állomás üresedésbe jővén, ezen állomás betöltése czéljából pályá­zatot nyitok. Javadalma: évi 400 írt készpénz és 50 frt irodai átalány, szabad lakás, 21 és 1065/1600 kat. hold terü­letű szántóföld haszonélvezete, — a földbirtok adóját a jegyző fizetni tartozik — magán munkálatokért szabály­rendeletileg megállapított dijak szedése. Felhívom a pályázni óhajtókat, miszerint az 1883. évi I. t. cz. 1 és 6. §-ai értelmében teljes koruáágukat és eddigi alkalmazottságuk folytonosságát is igazolhatóan fel­szerelt kérvényeiket alólirt főszolgabíróhoz legkésőbb 1891. évi január hó 27-ig bezárólag annyival is inkább adják be, mivel a későbben beérkező, vagy nem kellően felsze­relt kérvények az 1891. évi január hó 29-én délelőtt 10 órakor Nyir-Acsád községházánál megejtendő választáson figyelmen kívül lesznek hagyva. Nagy-Kálló, 1890. évi deczember hó 27-én. Zoltán István, főszolgabíró. 7041 — 11,262. K. 1890. Szabolcsvármegye alispánjától. A Taktakenéz községben igényelt és az 1888. évi XIX. t. cz. alapján bejelentett halászati jogosultság iránti helyszíni tárgyalás jegyzőkönyve beterjesztetett. Határozat. A gróf Andrásy Manó és gróf Andrásy Aladár által bejelentett halászati jogosultság helyszíni tárgyalása iránt az 1890. évi julius hó 1-én 5->5ö,ö90. R. sz. alatt ki­bocsátott, a medertuIavV>')^s és földesúri megbízottnak ''ézbesitett, az isi- >v»t!i ^keltek értesítése végett a „Ny ír vidék" i>iv £ ita, ált02Ík át vag y. k, .íséglu>.zán,ü köz­szemle.^ kitett •« uooszc .„íján Srózuirre teti aiispáni hir­detmény alapján 1890. évi julius hó 16-án foganatosított helyszíni tárgyalás eredményéhez képest Taktakenéz köz­ségben az élő- és holt-tisza mederre vonatkozólag gróf Andrássy Manó és gróf Andrássy Aladár által bejelentett halászati jog gróf Andrássy Manó és gróf Andrássy Ala ­dár részére oly módon állapittatik meg, hogy gróf And­rássy Manó a taktakenézi határhoz tartozó élő-tisza me­derben, gróf Andrássy Aladár pedig a T.-Kenéz község határában lévő és tulajdonát képező egész holt-tisza me­derben a halászati jogot kizárólagosan gyakorolhatja. A szóban forgó halászati jognak az 1888. évi XlX-ik t. cz. alapján, ezen határozattal megállapítás után, a halá­szati könyvbe bevezetésére a vármegyei főlevéltárnok az iratok csatolásával, a helyszíni tárgyalás megállapított 10 frt 80 kr költségének gróf Andrássy Manó és gróf And­rássy Aladártól behajtására és beterjesztésére pedig a dadai alsó járás főszolgabirája utasittatik. Ezen határozat ellen közigazgatási uton felebbezésnek helye nincs, azonban az ebben meg nem nyugvó fél, a kézbesítéstől számított hat hónap alatt jogai érvényesí­tése végett a bíróságnál pert indíthat. Megállapítandó volt a halászati jogosultság, mert: a bejelentőkön kívül más igénylő nem jelentkezett, továbbá a halászati jog gyakorlása hatóságilag igazoltatott. Miről a vármegyei főlevéltárnok az iratokkal, a dadai alsó járás főszolgabirája és ennek utján a t.-kenézi földes­úri megbízott, T.-kenéz község elöljárói.gróf Andrássy Ala­dár és gróf Andrássy Manó bejelentők és ezek képvisele­tében dr. Meskó László, dr. Edelstein Aladár ügyvéd nyí­regyházai lakosok és a „Nyírvidék" szerkesztősége ezen határozaton értesíttetnek. Nyíregyháza, l->90. decz 22. Miklós László, alispán. .Szabolcsvármegye alispánjától. 1890. A T.-Dada községben igényelt és az 1888. évi XlX-ik t. cz. alapján bejelentett halászati jogosultság iránti hely­színi tárgyalás jegyzőkönyve beterjesztetett. Határozat. A t.-dadai közbirtokosság gróf Andrássy Aladár és gróf Andrássy Manó által bejelentett halászati jogosultság helyszíni tárgyalása iránt, az 1890. évi julius hó 1-én 5853/890. K. sz. a. kibocsátott, a medertulajdonos és földesúri megbízottnak kézbesített, az ismeretlen érdekel­tek ertesitése végett a „Nyírvidék" hivatalos lapban kö­zölt, a községházánál közszemlére kitett és dobszó utján közhírré tett alispáni hirdetmény alapján 1890. évi julius hó 16-án foganatosított helyszíni tárgyalás eredményéhez képest T.-Dada községben az élő- és holt-Tiszafolyó me­derre nézve bejelentett halászati jog a t.-dadai közbir­tokosság. továbbá gróf Andrássy Aladár részére oly módon állapittatik meg. hogy a t.-dadai határban elvonuló élő­Tisza mederben T.-Dada község közbirtokossága, a t.-dadai határban levő holt-Tisza mederben pedig gróf Andrássy Aladár a halászati jogot kizárólagosan gyakorolhatja. A szóban forgó halászati jognak, az isss. évi XlX-ik t. cz. alapján, ezen határozattal megállapítás, a halászati könyvbe bevezetésére a vármegyei főlevéltárnok az iratok csatolásával, a helyszíni tárgyalás megállapított 10 I rt 80 ki költségének a t.-dadai közbirtokosság és gróf Andrássy Ala­dártól behajtására és beterjesztésére pedig a dadai alsó járás főszolgabirája utasittatik. Ezen határozat ellen közigazgatási uton felebbezésnek helye nincs, ftzonban az ebben meg nem nyugvó fél jo­gai érvényesítése végett a bíróságnál pert indíthat. Megállapítandó volt a halászati jogosultság, mert: gróf Andrássy Manó és a bejelentőkön kivül a halászati jogot más nem igényelte; gróf Andrássy Manó pedig jogo­sultságát a tárgyalás során semmivel sem igazolta, mint a t.-dadai közbirtokosság és gróf Andrásy Aladár jogo­sultságukat részint elöljárói bizonyítvány, részint más ok­mányok felmutatása és tanú kihallgatás folytán igazolták. Miről vármegyei főlevéltárnok az iratokkal, a dadai alsó járás főszolgabirája és ennek utján Jakabfal v\ László földesúri megbízott. T.-Dada község elöljárói, gróf And­rássy Aladár, gróf Andrássy Manó és ezek képviseletében dr. Meskó László, dr. Edelstein Aladár ügyvéd nyíregy­házai lakosok bejelenők és a „Nyírvidék" szerkesztősége ezen határozaton értesítettnek. Nyíregyháza, 1890. deczember 22. Miklós László, alispán. 1890. Szabolcs van negye uiisyátijaíi A járási főszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A m. kir. technológiai Iparmúzeunmak, a ni kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által jóváhagyóit szabályrendeletét tudomásvétel és a közönség tájékozta­tása végett egész terjedelmében közlöm. Nyíregyháza, 1890. évi deczember hó 15-én. Alispán helyett: Mikecz János, főjegyző. Szabályzat szakvélemények is szaktanácsok culásárn és műszakin isgá­latokra. Jóváhagyatott a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek 1N90. évi 26874. és 50B7U. szánni rendeletével. A m. kir. technológiai iparmúzeum magánosoknak, intézeteknek és hatóságoknak az intézet működési körébe vágó műszaki kérdésekben véleményt ád, szaktamicscsal szolgál és e czélból az ipari gyakorlat körébe vágó kísér­leteket is végez, továbbá szabadalmi ügyekben felvilágo­sítást nyújt. A múzeum ezen működésére saját szakközegein és fölszerelésén kivül, a budapesti állami közép-ipariskola szaktanárainak közreműködését, ezen intézet laboralóHn­mainak és műhelyeinek fölszereléseit és szükség esetén e két intézeten kivül álló szakférfiaknak közreinűkődését is igénybe veszi. Szóbeli, valamint rövid írásbeli értesítéseket, a me­lyekhez külön kutatások, vizsgálatok, kísérletek vagy egyéb munkálatok nem szükségesek, a mú/euiu ingyen ad. Kísérletekkel, vizsgálatokkal, kutatásokkal vagy egyéb műszaki munkálatokkal járó szakvéleményért vagy szak­tanácsért az illető fél fizeti a felmerülő készpénzkiadásokat, szállítási és anyag-költségeket, valamint a szakértőt illet :; tiszteletdijat. Azon esetben, ha helyszíni szemle kívántatik, vagy a vizsgálat az intézeten kivül végzendő, az erre kiküldött szakközegeknek és az esetleg szükséges segéd­személyzetnek úti költségeit, személyi illetékeit és kocsi­dijait. valamint a szükséges készülékek és eszközök oda- és visszaszállításának költségeit szintén a fél fizeti. Az ezen költségek fedezésére való összeg, a mennyi­ben előzetesen megállapítható, az intézet pénztárába előre befizetendő, ellenkező esetben pedig biztosítékul a valószínű költségeknek megfelelő összeget kell befizet ni. Hatóságok és intézetek a megállapítandó dijakat és költségeket utó­lagosan is fizethetik. Ez esetben a felrherülő költségeket a múzeum házipénztára előlegezi. Az intézetben magában végezhető, gyakrabban elő­forduló egyszerűbb munkálatokra néne, a mennyiben lehetséges, az igazgatóság külön díjszabást állapit meg.') különben pedig a fizetendő költségek előzetes megállapodás szerint, vagy pedig az illető munkára fordított idő alapján állapit tatnak meg. ') A dijszibás jegyzéke az intézet irodájába q me gtekintheti. Mai számunkhoz fél ív melléklet v»n csatolv». 8513 , Cei

Next

/
Oldalképek
Tartalom