Nyírvidék, 1890 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1890-05-25 / 21. szám

,, rN Y i i{ U K li.. • /lutín 10 éti működésére a igy 20 évre vissza fiuni s a uaztelt képviaeleu tagok becses ü<yeliuét arra felkérni. A ketíirn közi lévő közköltségi előirányzatok azt tanusitják, bogy ezelőtt 80 évvel éppou azok a tételek lettek inegálUp.tv ., a uiik ma, sót a Közel mult években már azok köziül egyes tételek lejjebb szállíttattak akkor, * midőn éppen most az én 10 évi jegyzö«ködésem alatt gomba módra sz»porodó ujabb és ujabb törvéuyek nagyobb éi nagyobb költséget igényelnek a községtől, belátva ezt a megyei közigazgatási bizottság is, már 1890-re a község igényeinek megfelelő ujabb tételeket ia vett fel. Visszatérek a nálunk in»g^zokott közköltség elő­iráuyzat megállapítására, bár nagyon jól <u j\k a t. képviseleti tagok, bogy azok miként szoktak nálunk tör­téuui, de mégis elmondom. Elő kéretik a mult évi előirányzat s ha a felolvasott uj előirányzat attól bár mely csekély részben is felfelé eltér, az meg nem állapítlatik, ha azt az elöljáróság a legfényesebben s kézzel fogható adatokkal érveli is. Méltóztassanak tehát elfogadni szerény iuditvá­nyomat a mi abból áll, h >gy a mint r udetlen pénzügye­inkből a fent irt módon megszabadultunk, a már u°yan csak ez év őszén elő terjesztendő közköltség előirányza­tunkban ne csak a meg szokott régi tételeket, de a kor és törvéuy kívánalmainak megfelelő ujabb tételek is ki­fogás nélkül elfogadni sziveskedjeuek, mert méltóztassanak meg hinni, hogy az elölj íróság csak is azokat sorolja olt fel, melyek tapasztalata folytán a községbe elkerülhetet­lenül szükségessé váltak s törvényben gyökereztek s ekkor kózségüukben is be áll »z a régen óhájtott állapot, ho^y az elöljáróig az előirányzaton tul nem ment s az év végén nem deficitekkel, de egy kis maradvány vagyonnal fog beszámolni. Végre tisztelettel jelentőm, hogy a folyó évi elő­irányzat 1738 forint 84 krban állapíttatott meg, föld­adóra esik 17, a többi adó nemekre 27V»%, Kelt Kótajbau, 1890. márczius hó. Kozák Mihály jegyző. ÚJDONSÁGOK. Rablógyikosság Bűdön. Napok óta tele vannak a fővárosi lapok ama ret­tenetes rablógyilkosság hajmeresztő részleteinek leírásával, melynek a bűdi Dogály-féle kastély e hó 17-dikén este 9—10 óra között tanúja volt. A rablógyilkosság elkövetése felöl részletes adatok­kal számol Dobos Imre főszolgabírónak ez ügyre vonat­kozólag HZ alispánhoz küldött következő jelentése: Tekintetes Alispán úr! Hivatkozva folyő év május 18-án 1045. közig, számu távirati jelentésemre, a vett távirati rendelet folytán Dogálv Gusztáv meggyilkoltatására vonatkozólag most már tisztelettel a következőket jelenthetem. Folyó évi május 17-én este mintegy féltíz órakor Tisza-Büdöu a Dogály Gusztáv féle lakás éjszaki végén lévő ebédlóbeu a lak tulajdonos Kornis Fereucz nejével már épen megvacsorálván, lámpa világítás mellett együtt időztek, a szolgálat-tevő két inas és cselédség a vacsora utáui teritéket is elszedvén, az udvaron átellenben lévó kouyh i épületbeu vacsorálni távozott. A cselédség el­távozása utáu teljes csendesség lévén, a lakásba Koruis Fereucz házi Úr kevés idővel, alig uéháuy pillanat eltel­tével szokatlan léptek zajá' hallotta, s arra azért is figyelmes lett, mert a cselédeknek — a rendes szokás szerint — már csak később, a lefekvés előtti csengetésre kellett volua feljönuiök. A szokatlan zajt megfigyelendő, asztal melletti ülő helyéből az ebédlő ajtóhoz közeledett s midőn azt fel­nyitotta, egyszerre két ösmeretlen kinézésű rendszeresen felfegyverkezett rabló tört reá, kik rögtön revolvereiket felé szögezve „pénzt-pénzt, de sokat" követeltek. A jele­netre, a nevezett házi úrnő is megrémülve, az ajtóhoz ment s ott férje és a rablók közzé állva, férjét, ki a rablókat megmarkolta s az ajtón kilökdösui akarta, arra kérte, hogy az ellenszegüléssel hagyjon fél s a háznál lévó pénzöket adja át a rablóknak, erre Koruis Ferencz neje figyelmeztető kérése és a vakmerő fellépésre tekin­tettel, pénzkészletéuek átadását felajánlva, a két rabló fedezete alatt a szomszéd szobába ment és ott író asztalát s abban lévő tárczaját kinyitva, abból mintegy négy ötszáz frtuyi pénzt adott át öukéul a rablóknak, miután őt és nejét filyton megöléssel fenyegették. Azou pénz átadása után a rablók, kik az épületben hárman voltak fegyverrel, mert az ebédlő előtti kis folyosó előtt is egy fegyverrel őrt állott, Koruis Ferenczet az ebédlőbe visszakísérték s az ajtót is reá csukva, nejé­től elkülönítették. Mikor ez megtörtént, akkor az egyik rabló Koruis Ferencznétől, a revolvert mellének szegezve követelte, hogy őt kisérje azonual Dogály Gusztávhoz, ki a lakás másik végén betegen feküdt. A rabló lámpával kezében 4 szobán keresztül vitte Koruis Ferencznét kezé­nél fogva nagybátyjához, hol a rabló ismét pénzt követelt é.s a vasláda kulcsot. A betegen, alig eszmélve fekvő Dogály Gusztáv a pénzt és a láda kulcsot előadni nem tudván, a rabló őtet az ágyból félkézzel kirántotta és a legnagyobb embertelenséggel a földhöz vágta és az éjjeli szekrényen lévő saját revolverével válba verte, azzal fenyegetve, hogy ha pénzt ós kulcsokat elő nem adják, Kornis Ferenczuével is ugy fognák elbánni. Majd a vas­ládához ment és annak lakatjait kezdte rángatni, a mely alkalommal Kornis' Ferenczné kezét elbocsájtva, ő a külön kijárásu szobából a folyosó ajtaján keresztül az udvarra szökött és annak egy mellék szegletéből a kerítésen keresztül az utczára, majd az átellenbeni község-jegyzői lakásra menekült. Később, csakhamar, körülbelől 10 és '/« órakor, a rablók eltávozása után a lakás átvizsgálásakor kitűnt, hogy a fegyveres rablók összesen 6 (hatan) is lehettek és Kornis Fereucztől az átadott fentemlitett összegeu kivül, az említett író asztal kikutatásával, abból még 1000 frtot (4 darab százast és 12 ötvenest), vagyis ös-ze-en 1500 frtnyi összeget raboltak el, Dogály Gusz­távot pedig lakásában az ágya előtt a földre terítve megölve hagyták hátra. A távirati jelentésben a megöltuek meglövetése a cseudőrségi jelentés alapján tétetett. A rablók az eddigi nyomozat eredménye szeriut távolabb vidéki, borzasztó szakmájukban jól kiképzett nagyobb szabású oly gonosztevők lehettek, kik az ily eléggé meg uem torolható borzasztó eljárásban már uem először járhattak el és minden roszra képzettek ós gyakorlottaknak bizonyultak. Kelt Tisza Lökön, 1890. május hó 19. Dobos Iinre, főszolgabíró. * * Hajdúböszörményből jelentik, hogy az a három haramia, a kik Koruis Ferencz volt törvényszéki elnök büdszentmihályi kastélyában rablógyilkosságot követtek el, csütörtökön éjjel kózrekerültek. Missurai debreczeni főhadnagy fogta el őket éjfélkor Hajduböszörméuybeu. A harámiák egyike Sóvágó János, vagy ötvenszer volt vizsgálati fogságban, hadaró beszédű, szikár egy legény, vakmerősége, furfangja páratlan. Csűr ki Molnár Pista a másik tettes, tizeukót évet töltött Munkácson s csak az imént szabadult ki a liosszu rabságból. Harmadik társukat Taskó Bandit Büköuybeu tartóztatták le. A gonosztevők már áprilisban tervezték a rablást, de akkor Molnár nem csatlakozhatott hozzájuk. Sóvágót Debreczen­ból táviratilag értesítették a rablás elhalasztásáról. A csendőrség azt is megállapította, hogy Taskó és Sóvágó Böszörményből indultak a rablásra Sóvágó lovain s Mol­uár Debreczenből jövet csatlakozott hozzájuk. Réggel uyolcz órakor már újra Böszörményben voltak Az elfogatásokról Vekerdy Máté tiszalöki kir. járás­bíró távirati jelentést küldött a helybeli kir. ügyész­séghez, a honnan a vizsgálatban való részvétellel Hra­bovszky Aurél kir. alügyész bízatott meg, ki azonnal Büdszeutmihályra utazott. — A pünkösdi ünnepek alkalmából t. olvasóinknak, munkatársainknak s lapunk minden rendű barátainak boldog ünnepeket kívánunk. — A nyirviz társulati árterek haszonarány szerint való osztályozása, a kormánybiztos által ez ügy fogana­tosítására rendelt küldöttség által e hó 28 dikán veszi kezdetét Hadházon. Iunen a küldöttség Téglásra s majd Bökönybe megy. Az osztályozó küldöttség egyébként megállapította már munkaprogramjának sorrendjét, mely lapunk mai számáuak nyiltéri rovatábau publikáltatik. — Kitüntetett Ifjalnk. Andráscsik Endre, András­csik Józael helybeli derék ípiros és ip irtestületi eluök fia, mint a budapesti egyetem jogász-hallgatója, egy pálya­muukájával a kitűzött 75 foriutnyi jutalomdijat elnyerte. Hasonló sikert ért el Gara Géza orvosnövendék, dr Gara Leó orvos fii is, ki az orvosi fakultáeou kitűzött pálya­dijat — 70 forintot — pályamunkájával elnyerte. Őszinte szívvel kiváujuk a további sikereket derék ifjaiukusk! — A király adománya. Ő felsége a király a uyír­madai g. kath. lelkészi lak és iskola helyreállítására 150 forintnyi segelyt adományozott. — A helybeli ág. ev. főgimnáziumnál az idei érett­ségi vizsgalaton mint biztos Békésy Gyula tankerületi főigazgató fog résztvenni a közoktatásügyi mioiszter megbízásából. — A debreczen-füzesabony-ohát-polgári vasút tár­saság első közgyűlését f. ó. junius hó 8-án d. e. 10 órakor fogja Djbreczenben a városháza nagytermében meg­tartani. — A m. kir. belügyministarium f. évi ápril 22-én kelt 25,405. számu rendeletével Kótaj községében, tekiu­tettel a községi jegyző által bemutatott hiteles adatokra, az alkalmazott segéd jegyző évi fizetését már a vármegye közig, bizottsága által megállapított 100 frtban helyben­hagyta. Az ügy a képviselőtestületnek közbe vetett feleb­bezése fohtán került a minisztériumhoz. — Értesítés. A magyar kir. közoktatásügyi minisz­tériumnak az iparos tanoucz iskolára vonatkozó szerve­zetében foglalt »Rendtartáai szabályok* 18-ik § a értelmé­ben, valamint a városi ipariskolai felügyelő bizottságnak f. év május 14-én hozott határozata szerint, államilag segélyezett alaófoku ipariskolánk tanévet záró vizsgái junius hó 14 és 15-ik napján lógnak megtartatni. Nevezetesen: junius 14 én este 6 órától 8-ig az előkészítő oaztály két csoportjáuak, junius 15-én délelőtt 9—12-ig az első osztály, délután 3-tól 5-ig a második és harmadik osztály tanonozainak. A zárvizsgák az osztályok tanhelyiségében tartatnak, mely alkalommal a tantermekben a szorgalmai iparos tanulóknak írás-, rajibtli él iáját iparágukból kézi ügyeaiégöket kitüntető munkáik is közszemlére lesz­nek kiállítva. Ezen zárvizsgákra az ipariskolák felügyele­tével megbízott t. felügyelő elnökség, városi és ipartestületi bizottiág, valamint a hazai ipar fejlődését és szellemi haladását ügyszeretettel előmozdító iparosok és tanügy barátok tisztelettel meghivatnak. Kelt Nyíregyházán, 1890. év május hó 21 én. Pazár István, ipariskolai igazgató. — Figyelmeztetés mindazon t. gazdasági egyesü­leti tag urakhoz, kik a II csoport Pasteur-féle védő­oltásra jelentkeztek. A nagyméltóságú fölmivelési m. kir. minisztérium folyó évi májún hó 20-án kelt — egyesü­letünkhöz e hó 23 án érkezett — 24,964/VII. 8. izám leiratával az egyesület érteaistetett arról, hogy az egyes tagok sertés-állományaiban tervezett orbinoz-ellenes védő­oltások foganatosítására állatorvosi tauintéieti közeget kivételesen már kát ízben engedélyezett, ez úttal azonbau az egylet e részbeni kívánságának annyival kevésbbé tehet eleget, mert a nevezett tanintézet egyes tanerőinek a szakoktatástóli elvónása által, az állatorvosi tanügy tete­mesen szenved, az emiitett tanerőkön kivtl pedig a védő­oltások eszközlésére alkalmas szakegyén nem áll rendel­kezésére. Ennélfogva a Il-ik csoport Pasteur-féle védő­oltás a folyó évben nem fog foganatosíttatni, a mit a legnagyobb sajnálattal tudatva, kérjük a jelentkezett t. egyesületi tag urakat, hogy tudomásul venni s más uton uton intézkedni szíveskedjenek sertéseik beoltásáról. Mi, mint e téren járatost, Madarasi kisvárdai állatorvost ajánl hatjuk. Nyíregyházán, 1890. május 23 án. Szentkirályi János, egyesületi titkár. — A jogász-kör 14-dlki nyári mulatsága iránt széles körbou érdeklődik a közönség. Helyből és vidékről igeu sokan készülnek erre a kitűnőnek Ígérkező mulatság^ mely ugy látszik a vármegyei közönséget ia össze fogja gyűjteni a Sóstón. A meghívók a mulatságra szétküldat­tek már, s ha megtörtént volua, elkerülhetlen tévédé bői, hogy valaki, aki igényt tart rá, nem kapott voln forduljon az illető egyesület elnökéhez vagy titkárjáho — Brutalitás. Egy emberi bőrbe bujt szörnyet! fölött hozott Ítéletet a héten a helybeli kir. törvényszé Ornsteiu Bertának kivják ezt a minden emberi < rzésb kivetkőzött asszonyi állatot, aki — mint mondani szokták házasságon kivül teherbe esvén, mult évi április 13-dikáu egy leány gyermeket szült. Sikerülvén pec ueki eltitkolnia állapotát, mikor az megszületett, elha rozta elpusztítását. És ezt azon kezdte, hogy kiszakító, a gyermek köldök zsinórját, s mikor ez nem használ' fujtogi'ni kezdte. A gyermek azonban sírni kezde | mire brutális anyja kitépte a nyelvét s ganéjjal betöm a száját. Ettől aztán a gyermek meg is halt. Ornstei' 1 Berta bizonyára nagyou rászolgált arra a három é^ börtönre, amelyre e bűnéért a héten a helybeli kn törvényszék elitélte. — A május 20 ára kitűzött tisztújító szék ered ménytelenül oszlott szét, mert az adótiszti állásra pályá zott 4 egyén közül a városi szabályrendelet értelmébe ~ egyik sein volt képesítve. A közigazgatási gyakornok pályázat meddő maradt, nem pályázván arra senki sem A képviselet uj pályázat kihirdetése iránt, a tek. vár megyei alispán urnák felkérését határozta el, azon óhajánal hangsúlyozásával, hogy a választás csak egy próba évn ejtessék meg, mely idő alatt köteleztessék a megválasz tandó egyén a képesítés megszerzésére. A gyakornok állomás betöltetlen marad, de a képviselet felhatalmazti a tanácsot, hogy szükség esetére kisegítésül szakmunka erőt alkalmazhasson. — Aradi Geró színtársulata o hó 24-dikén kezdt< meg előadásait a sziukörben, Csikj Gergely színmüvévé az „Örök törvény"- nyel. A színtársulat tagjai a következők Somióné Vadnai Vilma, Angyal Ilus, Nádor Eszti, Havai Aranka, Hüvesiné, Folliuuszué, Bácsné Maár Júlia, Gon dáué, Takács Jolán, Sárosi Aranka, Aradi Gerő (igazgató) Szakács Andor, Somló Sándor, Nyilasi Mátyás, Köves; Albert, Szilágyi DJZSŐ, Sólyom Lijos, Diyka Balázs Szilágyi Vilmos, Gonda László (igazgató megbízott), Palotai Andor, Bács Károly, Rózsa Dezső, Körmendi János, Barna I/.só karnagy, Károlyi Lajos (titkár), Kövesi Albert' (súgó). Takácsué, D;rcsényi Etel, Kovács Júlia, Farkáé Lina, Zöldi Hermiu, Szakácsné, Orosz Ir.na, Nagy Júlia Szabóné, Ozakó Vilmos, Takács József, Szabó Károly,. Temesváry Zoltán, Szabó József, Erdélyi Jenő, kar- és 1 segédszemélyzet. Orosz István fő ruhatároe. Padi fődisz­mester. Utasi József szertárnok 2 sagéddel és a társulati zenekar.^ — Hála és köszönet nyilvánítás. B. e. Leveleki Síje, a nagykállói ev. reform, egyháznak iskolai ozélra 100, azaz egyszáz frtot hagyományozott, melyért a hagyo­mányozó örököseinek éa a jelzett összeget közvetítő t. Halasi János úr ügyvédnek hálás köszönetét tolmácsolja a uagykállói ev. reform, egyháztanács s annak nevében ós megbízásából: Görömbei Péter ev. reform, lelkész, Berethőy Jáuoi egyházi főgondnok. Nagy-Kállón, 1890 május 20. — A kisvárdai kisdedóvoda pénztára javára junius hó 7-én, Kisvárdán a várkert táneztermében zártkörű tánczestílyt rendeznek. A rendező bizottság tagjai a következők: Angy»lossy Pál, Balkányi Gyula, dr. Bal­kányi Mór, Borbély Endre, Fogarassy Károly, Grósz Benő, ifj. Gyuricskó Ferencz, Hrabomky Gusztáv, Hrabovezky Tihamér, Ibránvi Miklós, Kastal Farenez, Kise Pál, dr. Lichtman Vilmos, Margulit Sándor, Oláh Ignácz, Richter Ferencz, Rácz István. Rámér Albert, Sohajda Kálmán, Somlyódy János, dr. Somogyi Zsigmond, Sümeghy Béla, Szemák Gyula, dr. Zsiday Dániel, dr. VadáBZ Lipót. Belépti díj: személyenként 1 frt 50 kr, családjegy 3 frt. Felülfizetések a jótékony czél érdekében köszönettel fogad­tatnak s hirlnpilag nyugtáitatnak. Kezdete este 7 órakor. — Gondatlan anyák. Veres Mihályné a mult óv telén itt Nyíregyházán vizet forralván a tűzhelyen, a fölforrott vizett letette a konyhában s maga más dolgai utáu látott. Három éves kis fia beleesett a forró vízbe s a szenvedett égési sebek következtében meghalt. — Egy másik ehez hasonló szerencsétlenség Nyiracsádon történt, ahol Orosi Györgynőnél, Katona Mihálynénak gondjaira bízott két éves kis leánya egy vizzel telt árokba esett és ott fullt. Mind a két gondatlan anya a törvényszék elé került, de ellenökben a „vétkes gondatlanság" be­bizonyítható nem lévén, fölmenttettek. — A helybeli összes népiskolák majálese igen szép sikerrel ment végbe a héten kedden a Sóstón. A kis fiuk és leányok, régi jó szokás szeriut, katonás rendben vonultak ki a reggeli órákban a Sóstóra, ahol aztán alkouyodásig kedélyes mulatozással töltötték el az időt. — Színházi hirek. A helybeli színkörben ma, azaz pUnkösd első napján a „Czigánybáró" operette, hétfőn pedig a 100 arany pályadíjat nyert „Náni" eredeti uj népszínmű kerül szinre, a társulat legjobb erőinek föl­lépésével. Aradi Gerő színtársulata igazán megérdemli, hogy közönségiluk azon néhány héten át, mig a társulat itt közöttünk időzik, a megérdemelt pártolásban része­sítse. Legjobb erői a vidéki színészetnek vannak egjütt a társulat kötelékében a e mellett a gondos vezetés a az áldozatkész igazgató: mind érdemes téuyezői a sikernek s méltó tárgyai a közönség érdeklőkésének. A jövő heti játékrend: Vasárnap az operette személyzet bemutatója „A czigdny báró" nagy operette, Jókay szövege Strauss zenéjével. Hétfőn a legérdekesebb újdonságok egyike, „Náni" pályanyertes uj népszínmű uj dalokkal. Kedden ismét újdonság, a frauezia vígjátékok egyik jeles ujabb terméke „Az ideges nők" a mult évben oly nagy hatás­sal adat ott „Válás után" szerzőjétől. Szerdán „A király­fogás" operette. Csütörtökön „Romeo és Júlia" klaszikua dráma Shakespearétől. Ujabb bérlet nyittatik 12 elő­adására, a most folyó bérlet 5 ik számától következő árakkal: Páholy 36 frt, I támlás 9 frt, II. támlás 7 frt 20 kr. Zártszék 5 frt 40 kr. Az igazgatóság mindent elkövet, bogy a eziuészetpártolást előmozdítsa a közön­ségünk tett kedvezményekkel, újdonságok és változatos játékrenddel. — Meglopott utazó. Braun S. ungvári rőfös keres­kedőtől e hó 18-dikáu este, Csapról Nyiregyhára utaz­tában, 850 írttal terhelt tárczájat ellopták. A meglopott kereskedő itt Nyíregyházán vette már csak észre, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom