Nyírvidék, 1890 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1890-01-05 / 1. szám

XI évfolyam. 1. s/ám. Nyíregyháza, 1890. január 5. VEGYES TARTALMÚ HETI LAP. SZABOLCSVARMEGYE HIVATALOS LAPJA A SZABOLCSVARMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. Megjele nik Iietenliint egyszer, vasárnapon. Előfizetési leptelek : „„ ,,«i„t„.n!h»«w • A z elöjiztlési pénzek, megrendelések s a\ A lap szeUemi részét képező küldemények, 6 y 4 forint ! '"V szétküldése tárgydíj leendő felszó. í 1 . ' "'T* v'érrí .' : : 2 „ j lamlások Jóba Elek Idadó - tulajdonos levcle c ° 9ak 18mert ke2eM 1 Xegyed írre • • l „ könyvnyomdájához (nagy-debreczeui-utcza 1 A köiiégi jegyző és tanitj uraknak ege,, érre ; , 5 5, 8zám) i|ltézendö k csak Hirdetések elfogadt iroc A kéziratok csak világos kívánatra illető költségére küldetnek vissza. Hirdetési dijak: Minden négyszer hisábbzott petit sor ejyszer közlése 5 kr.; tiibbszjri közlés esetében 4 kr. Kincstári bélyegdij fejében, minden egyes hir­az ! detés után 30 kr. fizettetik. A nyilt-téri közlemények dija soronkint 15 kr • lapuuk részére a kiadó-hivatalban (nagy-debreczeni-utcza 1551. szám); továbbá: Goldberger A. V. által Budapesten. Haaseustein és Vogler an Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban is. Dorn & Coin[>. által Hamburgban. Hivatalos közlemények, 15,756. K _ , . . 1889 Szaootcs varmegye alispanjátol. A járási fös/olgabir ,Uak. Nyíregyháza város polgár­mesterének ói a községek elölj íróinak. A nyíregyházai kir. töltény szék 5,248/1889. P. u. hirdetményét tudomás íjnel végett másolatban közlöm. Nyiiegvházáu, 188t>. évi deczember 23. Miklós László, alispán. (Másolat.) 5,248. sa P. Hirdetmény. A nyíregyházai kir. törvényszék részérőlközhirré tétetik, miszerint Stern összes állatállománnyal megengedtetett. Miről czimet tudo más vétel, illetve e/eu körülménynek közhírré tétele véget értesítem. Kelt Nagy-Kállóbau, 1889. deczember hó 21. Ifj. Zoltán István, főszolgabíró. Szabolcs vármegye alispánjától­15,941. Iv. 1809 Sz.ibolcsváimeg^ • Sámuel bezdédi illetőségi! által az 1877 övi XX. deczember 13-án. Rnssu tjegvző. (P. H.) 15,803. K. lakos az 5,248/1889. P. sz. Ítélet cz. 28. §. aj pontja értelmében gondnokság alá helyeztetett. Kelt Nyíregyháza, 1889. 1889. s. k. h. elnök. Zsindely, s. k. Szabolcsvármegye alispánjától. A fószolgabiráknak, Nyi egyháza város polgármesteré nek és a kfeségi elöljáróknak. A nyíregyházai kii törvényszék 6,925/1889. P. s». hirdetményét tudomás ifitel végett másolatban közlöm. nyíregyházán, 1889 deczetubei 23. Miklós László, alispán. (Másolat.) 6,925/1861 P. sz. Hirdetmény. A nyíregy­házai kir. törvényszék réstéról közhírré tétetik, miszerint gyulaházai illetőségű Kleii Jozefa a 6,925/1889. P. számú ítélet által az 1877. évi KX t. cz. 28. §. a) pontja értel­mében gouduokság alá hjlyeetetett. Nyíregyházán, 1889. deczember 23 án. Russu,h. elnök. Zoltán, tjegyző. (P. H.) 15,992. K. |7 ~ ~ . . . Szabolcsvár megye alispánjától. 1889. Szabo'csvármogye főispánja 600/89, sz. alatt vár­megyei főorvossá Dr. J<sa Andrást, főszámvevővé Kál­lay Ferenezet, Il-od köujjrezetőTé Jármy Vinczét, helyet­tes alszáinvevóvé MikeczjGyulát, pénztári segéddé Vityi Józsefet, állatorvossá Siabó Károlyt, járás orvosokká Dr. Kiss Jenőt, Dr. Szabi Istvánt, Dr. KUzmös Györgyöt, Dr. Sziklásy Lajost, Dr. Boldizsár Imrét, közigazgatási gyakornokká Kornis Gézit, és Péchy Gábort, árvaszéki helyettes jegyzővé Dr. Lővey Kleket, továbbá a uagy­kállói és bogdányi járls helyettes járás orvosává Dr. Grün Zsigmond és Konács Lipótot, végre tisztbeli fő­orvossá Dr. Trajtler Somát, tisztbeli főszolgabíróvá Sza­lánczy Bertalant kinevezte. Határozat. A kinevezett tiszviselők, a hivatalos eskü letétele végett a vármegyei alispáni hivatalhoz 1890 óv Január hó 1-ére berendeltetuek. A kinevezettek részére szabályrendeletileg megál­lapított tiszti fizetések, lakbér és uti- általányok 1890 évi január hó 1-től kezdődóleg a vármegyei há^-pénztárból folyóvá tétetnek s a nyugdíj járulékok szabályszerű ki­számítása é3 levonása elrendeltetik. Miről főpénztárunk, főszámvevő, a járási főszolga­birák, Nyíregyháza város polgármestere, a kinevezett tisztviselők, végtll a ,ifytrvidék" szerkesztősége ezen határozaton értesíttetnek. Nyíregyházán,/fc89. Deczember 27-én. Miklós László, alispán. • ,- , 14 j'U A járási l'ószolgablráku:ik, Nyíregyháza vá poig.u mesterének és a községek elöljárói k. Értesítem, miszerint Mező Csáth város területe a száj-körömfájás miatt elrendelt zár alul feloldatott. Nyíregyháza, 1889. deczember hó~28án. Miklós László, alispán. ad. 2728 K. 1889. Levelek község elöljárósága jelenti, hogy Levelek községhez tartozó, Leveleki Márton tulajdonát képező tanyán a száj körömfájás fellépett. Határozat. Madarassy János megyei állatorvos mint szakértő közbejöttével a „Póka-hegj" 1 uevü tanyán a száj-köröm­fájás betegség fellepte '^llaoitva lévén: nevezett ta­nyára nézve a zárlat kimondatik, a tanyán levő összes I szarvasmarhák, juhok és sertések további intézkedésig az 1888 évi VII. t. cz. rendeleteihez képest zár alá helyeztetnek, a szarvasmarhák, juhok és sertésekre, a járlatok kiadása betiltatik. A mennyiben a tanya a köztégtől mintegy 7 kiló­méternyi távolságra külön álló terület és egyedül Leve­leki Márton tulajdonát képezi: köteles Leveleki Márton a tanyája előtt elvezető „ibráuyi" útra állandó járvány őrt kiállítani Ezen kivül Levelek község is köteleztetik, a „Póka hegy* tanyáról bevezető útra, a község végére szinte egy járvány őrt alkalmazni, az őrök kiállását éber figyelemmel kisérni. Jelen határozat a tekiutetes alispáni hivatalhoz megküldetni, továbbá Levelek község elöljáróival, Leve­leki Mártouual, Dankó István állami, Madrassy János, Szabó Károly megyei állatorvosokkal ós végül a .Nyír­vidék" megyei hivatalos lap tekintetes szerkesztőségével közöltetni rendeltetik. Nyír-Bátor, 1889. Deczember 21. Vaj- István, főszolgabíró. 15,774 K. 1889. Szabolcs vármegye alispánját il. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. A g\ ulaházai jegyző választás határideje január hó 10-ik napjára határoztatott. Miről 14423/1889. számú hirdetményre való hivat­1 kozással Nyíregyháza város polgármestere és a községi elöljárók a jegyző-választás uj határ idejének közzé tétele végett értesítettnek. Nyíregyháza, 1890. január 3. Miklós László, alispán. 15,9 41. K. 1889. Szabolcsvármegye alispánjától. kozó A „Nyírvídék" tekintetes szerkesztőségének. A Biri községben megszűnt száj-körömfájásra vonat főszolzí lirói hirdetményt közlés végett mellékelem. jgtiáza, lb89. deczember hó 28-áu. Miklós László, alispán. A nagy-káliéi járás föszolgabirájától. Hirdetmény, községek t. elöljáróságainak. Bir kflfciég a hzarvasmarha állományban uralkodott száj és íöiflmfájá8 járvány folytán elrendelt zár alól a mai napot feloldatott, s ezen községből a forgalom az 15,585 K. 1889. Szabolcs vár megye al isp ánjá tói. A járási főszolgabíróknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Veszprémvármegye alispánjának 17,300/1889. sz. megkeresését másolatban megfelelő eljárás végett közlöm. Nyíregyháza, 1889. deczember hó 26-áu. Miklós László, alispán. (Másolat.) 17300/1889. szám. Valamennyi törvéuy­hatóságnak. A nagykanizsai városi közkórházban ápolt állítólag 90 éves Pahovetz Fülöp koldus magát Nagy­czenki születési és illetőségűnek mondá, azonbau ápolt­nak a betegfelvételi jegyzőkönyvben foglalt ezeu bemon­dása az ez ideig teljesített puhatolások szerint valótlan­nak bizonyult, minthogy pedig ápolt tartózkodási helye ismeretlen, kihallgatása pedig illetőségének megállapitha tása végett szükséges lévén, hivatalos tisztelettel felkérem tekintetes társhatóságot, miszerint ápoltat hatósága létén nyomoztatni, feltalálása esetén születési év helye ós illetőségi viszonyaira körülményesen kihalj tatui ós az eredményről engem értesíteni sziveske Sopron, 1889. deczember hó 10-én. Simon. •,if> — Mai számunkhoz fól ív melléklet vau 5,609. K. 1889. •i járá«i főszolgabíróknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöjáróinak. A magyar kir. belügyminiszter 70,557/1889. számú leiratát másolatban körözés végett oly felhívással közlöm Nyíregyháza város polgármesterével és a községek elő l­jáióival, hogy a leiratban jelzett tárgyban kelt jelentését Nyíregyháza város polgármestere közvetlenül hozzám beterjessze és a községi elöljárók a járási főszoigabirák utó- mielőbb beterjesszék. , iij" öííyháza, évi deczember 31-én. M IííÓj László, alispán. (Másolat.) M. kir. belügyminisztertől. 70,557/89. sz. Kórrend let. A folyó évi julius hó 18-án Veszprémben elhunyt Kopácsy József nyug. kir. kúriai bíró, végren­deletében ötezer frtot oly meghagyással rendelt a veze tésem alatt álló belügyi minisztérium rendelkezésére bocsáttatni, hogy ezen összeg Ő felségeik a király és királyné védnöksége alatt álló, de e mellett közgyámo­litást igénylő jótékony intézetek között legjobb belátás szerint osztassák fel. Avégből tehát, hogy a fenti ala­pítványból való segélyezésnél az arra számot tartható valamennyi jótékony intézetről biztos tudomást nyerhes­sek, minthogy as iU feljegyzetteken kivül lehetnek törvényhatóság területén még más oly jótékony intéze­tek is, melyek a fentebbi kellékeknek megfelelnek, fel­hívom a törvényhatóságot, hogy a törvényhatósága terü­letéu levő ü felségeik a király vagy királyné védnöksége alatt álló közgyámolitást igénylő jótékony intézetekről 30 nap alatt hozzám jelentést tegyen, s ez alkalommal azt, hogy Ő felségeik az illető i.itézetet mikor méltóz­tattak legkegyelmesebben véduökséíük alá venni, az iilető határozat keltének és számának kitétele mellett szintéu kimutassák. Budapesten, 1839. deczembár 6-áu. Gróf Teleky. Fölhívás előfizetésre. Pályafutásának tizenegyedik évi folyamát nyit ja meg ezzel az eszte dővel a „Nyírvidék." A tizenegyedik esztendőben most először jelenik meg közönsége előtt, hirdetve életrevalóságát, azt t. i., hogy e vármegye és Nyíregyháza város közön­ségének szüksége van egy hírlapi organumra, olyanra, mely nein foglalkozik ugyan az országos politika kérdéseivel, hanem híven tölti be azt a hivatását, hogy serkentő, iránytmutató és tájékoztató közlönye legyen a közönségnek itt, t. i. Szabolcsvármegyében. Egy tíz esztendős múltra — nem érdemek, hanem a jövőre való biztositékképjn — mindenesetre lehet hivatkozni. A „Nyírvidék" tiz esztendős pálya­futása lelkiismeretes munkásság között tölt el a köz­ügy szolgálatában s ama törekvés érvényesítésében, hogy közönségünk megtalálja lapunkban mind amaz igények kielégítését, melyek vidéki lappal szemben támaszthatók. S a közönségnek lapunk körül való csoportosu­lása s mis alakjában az elismerésnek, t. i. az által, hogy a vármegye közönsége a „Nyírvidék''-et a uiegye hivatalos lapjául választota: tanúbizonyságot nyertünk a felől, hogy törekvéseink méltánylásban s elismerésben részesülnek. Hogy egy lap, ha irányában és vezetésében azt a becsületes törekvést tűzi ki feladatául, hogy használjon, nemes, jó, okos törekvéseknek előmozdí­tója, tolmácsa legyen s e mellett e czélok kivivá­sára elegendő szellemi intelligenciát tud tűzbe vinni: hogy egy ilyen lap megérdemli a közönség érdeklő­dését, az kétségtelen. Nem kicsinyelhető egyik faktora lap a társadalmi, közigazgatási, közegész­köznevelési, közerkölcsiségi, gazdasági stb rvényesülésének. alkalommal, midőn közönségünket lapunk ámogatására tisztelettel fölkérjük, mint a

Next

/
Oldalképek
Tartalom