Nyírvidék, 1888 (9. évfolyam, 1-53. szám)

1888-01-01 / 1. szám

IX, évfolyam. 1. szam. Nyíregyháza, 1888. január 1. íiV-cnr JSÍY í VEGYES TARTALMÚ HETI LAP. SZABOLCSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA. A SZABOLCSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. Megjelenik hetenliint egyszer vasárnapon. Előfizetési feltételek : A lap szellemi részét képező kaideméuyek, a Az előfizetési pénzek, megrendelések s a lap . .. , .. , . , , , , ., , noitin ni; helyben házhoz hordva: , K szerkesztő czime alatt keretnek beküldetm. v . a fr i szétküldésé tárgyában leendé fölszólamlások , , , , Kj-iti évre 4 irt. •» Bermentetlen levelek csak ismert kezektől fő­Féltre 2 , Elelc kiadótulajdonos könyvnyom- gUutn>k e,_ Nnavedcrre 1 » I díjíhoz (nagy - debreczeni - utcza 1551. szám} , . . . . , , ,,, ,, . aegreuc.r \ , . . 1 A kéziratok csak világos klvanatra s az illető Á köztáei jegyző és taniW uraknak egesz évre intézendők. csak két forint. I I isoltae'geré kildetnek tisszk. Hirdetési dijuk : Minden négyszer hasábzott petit-sor egyszeri közlése 5 kr ; többszöri közlés esetében 4 kr. Kincstári bélyegdij fejében, minden egyes hirde­tés után kr fizettetik. A nyílttéri közlemények dija soronkint 15 krajczár. Hirdetések elfogadtatnak lapuuk részére a kiadó hivatalban (uagy-debreczeni-utcza 1551. szám): továbbá: Uoldberger A. V. á;tal Budapesten. Haasenstein át Vogltr irodájában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban is. Dorn & Conip által Hamburgban. 14,060. K. " 1887. Hivatalos közlemények, Szabolcsvármegye alispánjától. Pályázati hirdetmény. Szabolcs vármegye bogdányi járásának orvosi állo­mására pályázat hirdettetik. Pályázni kívánók az 1883. évi I ső törvényczikk értelmében felszerelt kérvényeiket 1883. évi február hó 7-ig Szabolcs vármegye főispánjához anuyival is inkább b«adják, mivel a későbben beadott kérvények figyelembe vétetni nem fognak. A járásorvos tartozik a járás székhelyén lakni. Évi fizetés 400 frt és 100 frt fuvarátalány. A járás orvos, ha a járás területén valamelyik körorvosi állomás üresedésbe jön, a körorvosi teendőket teljesíteni tartozik, amikor a körorvosi mellék járulé­kokat igénybe veheti. Kelt Nyíregyházán, 1887. deczember hó 23-án. Zoltán János, alispán. ^itia^? ^ Szabolcsvármegye alispánjától. 1887. A járási főszoígabíráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Győrvármegye alispánjának 5241. számú nyomozó levelét oly felhívással közlöm, miszerint az abban jelzett Farkas András nevü közveszélyes egyén kinyomozása iránt kellőleg intézkedjék, s feltalálása esetén hozzám jelentést tegyen. Nyíregyházán, 1887. deczember 22-én. Alispán helyett: Miklós László, főjegyző. (Másolat.) Győrvármegye alispánjától. 5241/87. alp. Tekintetes alispáni hivatalnak Nyíregyházán. Farkas András rába-patonai illetőségű, győr újvárosi lakos nap­számos, egy „Pali" keresztnevü, de egyébként ismeretlen egyéunel folyó év folyamán Kis-Bajcson, Rába-Patonán, Encsén és Bönyön betöréses lopást, Peéren pedig rablást követett el, s folyó hó 6-án lakásáról megszökött, s most a szomszéd vármegyék valamelyikében tartózkodik ezen „Pali* nevü társával együtt; miért is tekintve, hogy a beszerzett bűnjelek a fentebbi betörésekben illetve rab­lásban való részvételüket minden kétséget kizárólag be­igazolják, s miután mindkettő veszélyes közártalmu egyén s fegyverrel is el vannak látva, s Farkas András rablás miatt már 8 évi fegyházzal is volt büntetve, van szerencsém tehát hivatalos tisztelettel felkérni a czimef, hogy nevezetteket hatósága területén községenként kö­röztetni s esetleg feltaláltatván, csendőr fedezet alatt a tósziget-csilizközi járás főszolgabirája elé való kiséré­sét elrendelni szíveskedjék. Különbeu Farkas András személyleirása: 45 éves,}rom. kath., nős, volt juhász, ala­csony, vézna, feltűnően vörös, és tömött telt szakált visel, vörös szeplős, kopasz, halkan beszél, ruházata ba­garia bőrcsizma, szürke nadrág csizmába tűrve, tarka inget s három barna sziuü kabátot visel, nála van egy saját nevére szóló cselédkönyv és két szolgálati bizo­nyítvány; „Pali" nevü bűntársának személyleirása: kora mintegy 40 év, közép termetű vállas, erős ember, borot­vált arczu, tömött fekete bajuszszal, ruházata szürke nadrág, kabát és széles karimájú kalap, csizma, állítólag moluár volt s komárommegyei százmazásu. Győr, 1887. évi november 15-én Gr. Lisszberg R'.zsö alispán, s. k. 14,047. K. 1887. Stabolcsvármegye alispánjától. A főszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgármeste­rének és » községi elöljáróknak. Szatmárvármegye alispáni hivatalának, az ottani marhahajtó utak megállapítására vonatkozó hirdetmé nyét, szabályszerű közhírré tétel végett megküldöm. Nyíregyházán, 1887. deczember 22-én. Alispán helyett: Miklós László, főjegyző. (Másolat.) 8443/887. sz. Szatmárvármegye alispáu­jától. Hirdetmény. Az 1874. XX. t. cz. 29-ik §-a értel­mében a vágó marhák és a marhakereskedéssel üzlet­szerűen foglalkozók marhái csakis a törvényhatóság által kijelölt hajtóűtakon lévén hajthatók s az ez ellen vétők az 1874. XX t. cz. 59. §-a értelmiben a hajtott marha elkobzásával lévén büntetendők; ezeuuel közhírré teszem, hogy az 1875. évi jiliushó 15 éu 2866/875 alisp. szám alatt kelt, s a nagyméltóságú m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter által, 1876. évi már­cziushó 29-én 6254 sz. a. jóváhagyott intézkedéssel a törvényhatóság területén a fő- és mellék mirhahajtó utak következőleg lettek megállapítva : I. Fóhaj tó útak. 1. N-Károly-Gencs-Tasnád (Szilágymegyével határos). 2. Nagy-Károly-Vallaj-Nyir-Vasvári-Nyír-Bátor (Szabolcs­vármegyével határos.) 3. Nagy-Károly-Fény-Puszta-Károly­Nyir-Béltek (Szabolcsvármegyével határos). 4. N.-Károly­Vallaj- Fábiáuhlza-Mátészalka- Ó-Pályi-N-Dobos-Vásáros­Namény (B;regvármegyével határos) 5 N.-Károly-Kis­Majtény-S/.amos-Dob-Szatmár. 6. Szatmár-Batiz-Veres­korcsma-Sárköz-Siinér-Váralya-Mísztótfalu- Nagy-Bánya­F.-Bánya-Kajnik-Bánya. 7. Szitmár-Sárköz-Aranyváros­Avas-Felsőfalu-Tőcső (Miramarosvármegyével határos). 8. Szatmár-Batiz-Vereskorc-mia-Ha'mi (Ugocsavármegyé­vel határos). 9. Szatmár-Siina-Jánk-F. Gyarmat-Tarpa (Beregvármegyével határod 10. Szatmár-Sima Jáuk­Füles-Kö'cse-Tisza-Ujlak (Ugocsavármegyével határos). 11. Szátmlr-Krassó-Borhid-leiiietemezó-Erdó Ssáda Sü­lelmed (Szí lágy vármegyével határos). 12. Kapáik B íuya­Sztriinbuj-Migyar-Lápos (Szolnok-Dj'ooka vármegyével határos). 13. Kapuikbánya-Biidfalva (M íramarosvárme­gyével határos). 14. Nagy-Bínya-K italinfalva-Kovács­Kápolnok-Monostor (Szolnok-Doboka vármegyével hatá­ros). 15. Erdő-Száda-Hosszúfilu-Nagy ü r.nbút-G iura-Kis­Nyires-Sósmezö (Ssolnok-Doboka vármegyével határos). 16. Nagy-Bánya-Szakállasfalva-Kővárremete. 17.Szatmár­Erdőd-Kis Béltek-A Isó-Szopor (Szilágyvármegyével hatá­ros). 18. Erdőd-Ivácskó-Szinfalu-Borhid. Ilellek hajtó útak. 1. N.-Károly-Mező -Terein-Iríny-É--E ídréd-Szalacs (Biharvármegyével határos). 2. Nagy Károly-M.-Petri­Piskólt-É'körtvélyes-Ér-Mihályfalva (Bihar vármegyével határos). 3. Meszelátó-korcsma (Uj-K -M ij'ény) K.-D irócz­Kr.-Béltek. 4. Meszelátó-korcsma-Tőte-Terebes-Erdőd. 5. Erdőd Szoldobágy. 6. Remetemező-Kis-Sikárló. 7. Re­metemező Sz.-Várolya. 8. Sz.-Várol.ya-A vas-Újváros. 9. Avas-Uiváros-'Anuegyes-Szatmár. 10 Szatmár-Mikola­Halmi (Ugocsavármegyével hitáros). 11. Szatmár-Nigy­Péterke-Rozsály-N.-Palád-T.-Ujlak (Ugocsa vármegyével hitáros). 12. Kölcse-Kis-Palád-Nagy-Palád-Hilmi (Ugocsa vármegyével határos). 13. Fülesd-Kis-Naméuv-Császló­Síma. 14. Simi-Csenger. 15. Fttlesd-Istvándi-Cseke-Ba­daló Beregszász (B3reg vármegyével határos 16. Kis­Majtény-Cs.-Bagos-Csenger-Porczalraa-Kocsord-M.-Szalka. 17. Máté-Szalka- Nyir-Megyes- Nyír-Császári - Nyír-Bátor (Szabolcsvármegyével határos). 18. M.-Szalka :Kocsord­Tuuyog-Matőlcs-F.-Gyarmat. 19. Ér-Eulréd-Ér Kőrös • Tasnéd (Szilágy vármegy ével határos) 20 Nagy-Bínya­Hagymás-Lápos-M igosfalva Lukácsfalva-Gárdánfalva(Szi­lágyvármegyével határos). 21. Hagyni ts-Lápos-Katalin­falva. 22 Nagy-Somkúl-Kővári emete. 23. Hosszufalu-Nagy­Nyires Gyökeres-Sulelmed (Szilágyvármegyével határos). 24. Gacsva-Vacatyú. 25. Felső-B inya-Kovácsfalű. Nagy­Iváijoly, 1887. november 28. Alispin helyett: Zimathy Ferencz, megyei főjegyző. Szabolcsvármegye alispánjától. 12, 101. K. 1887. A járási főszolgabíróknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és rendőrfőkapitányi hivatalaink A m. kir. honvédelmi miniszter urnák folyó évi 45,999/XIV. sz. rendeletét tudomásvétel és miheztartás végett, másolatban közlöm. Nyíregyházán. 1887. deczember 23-án. Alispán helyett: Miklós László, főjegyző. (Másolat.) M. kir. honvédelmi miniszter 45,999/XIV. szám. Szabolcsvármegye közönségének. A tényleges szol­gálatban elhalt katonák haláleseteinek a polgári ható­ságokkal s ezek utjáu az illető felekkel való közlése tárgyában hivatali elődöm által 1870. évi uovemberhó 27-ről 24,962. sz. alatt kibocsátott és a Migyarországi Rendeletek Tárának 1870-ik évfolyami 89. száma alatt is közölt körrendeletre való hivatkozás m illett értesítem a törvényhatóságot, hogy a katonai parancsnokságok és intézetek a cs. és kir. közös hadügyminiszternek folyó évi októberhó 3-ról 6,455 sz. alatt kelt átirata szerint, ujabban e részben fenálló szabályok pontos alkalmazá­sára és ezenkívül arra is utasítva lettek, hogy a halál­eset közlése alkalmával egyidejűleg az elhalálozásnak és temetésnek napját és helyét i< tudassák az illető közigazgatási h itósággal. Részemről pedig, egyházi rész­ről történt felszólalás alapján, az anyakönyveknek az illető lelkészek által eszközlendő kiigazítása cz aljából elrendelem, hogy a katonai hatóság által a pilgári köz­igazgatósági hatósággal közölt fentebbi adatok, utóbbiak részéről nemcsak az illető felekkel, haaem egyúttal az illetékes lelkészi hivatalokkal is közöltessenek. Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, hogy ezen rendeletemnek foganatosítása végett a kellő intézkedéseket azonnal tegye meg. Budapesten, 1887. októberhó 17. Fejérváry, honvédelmi miniszter s. k. 17 59. K. B . Szabolcsvármegye alispánjától, mint a 1887. közig. biz. h. elnökétől. Hirdetmény. A m. kir. közmunka és közlekedésügyi miniszter 52,196/87. szám alatt értesiti a közigazgatási bizottságot, hogy Meczner Gyulának, mint a beregi ármentesitő és belvíz szabályozó társulat miniszteri biztosának folya­modványa folytán a társulat belvizeinek szabílyozására, az 1881. XLI. t. cz. i-sö es 5 ik §5 ai alapjáu a kisajá­títási jogot engedélyezi és az idézett törvény 32-ik §-a alapján, miudazon ingatlanokra nézve, a melyek a beregi társulat által Cíélbavett belvizszabilyozásnak a közm. és közi. miniszter által 1834-ik évi augusztus 23 án ad. 1827. színi alatt jóváhagyott tervezet szerint leendő végrehajtásihoz tényleg szükségesuek, a kisajátítási el­járás megindítását elrendeli. Ezen elhatározásáról a közm. és közlek. ügyi mi­niszter a Szabolcsvármegyében fekvő Eszeny község határára vonatkozó, kisajátít isi tervek és összeírások 2—2 példányának közlésével oly felhívással értesiti a vármegye közigazgatási bizottságát, lngy a kisajátítási e!jírásnak az 1831 évi XLI. t. cz. 33-ik és következő §§-ai szeriut, és az ott előirt legrövidebb határidők alatt, leendő foganatosítása iránt intézkedjék. Pilissy Lajos bizottsági tag elnöklete alatt Har­sányi Menyhért, Hrabovszky Guidó bizottsági tigok és Makay Miklós bizottsági tai, mint ezen küldöttség jegy­zője, az 1881 ik évi XLI. t. cz. 33-ik §-a értelmében felhivattak, hogy 1883-ik évi februárhó első napján dél­előtt- 9 órakor Eszeny községébeu megjelenvén, határoz­zauak mindazon észrevételek fe'ett, amelyeket a felek az idézett törvény első fejezete alapján netalán emelnek. Ezen bizottság a kisajátítási terv felett érdemileg akkor is határoz, ha az érdeklettek közül senki sem jelent meg. A bizottság kiküldéséről, valamint a tárgyalás idejéről Eszeny község elöljárósága, a terv és összeírás egyik példányáuak közlésével o'v utasítással értesíttetett, hogy a tervrajzot és összeírást a községházánál, a tár­gyalást megelőzőleg legalább 15 napig közszemlére tegye ki, s erről és a tárgyalás idejéről az érdeklett feleket a helyi szokáshoz képest, haladéktalanul értesítse. Ezen határozatról, a bizottság elnöke, a terv és összeírás példányának közlésével, a bizottság tagjai, a Beregmegyei ármeutesitő és belvizszabályozó társulat ministeri biztosa Meozner Gyula, az eszenvi elöljárók a terv és összeírás misik példányának közlésével érte­síttettek. Nyíregyháza, 1837. deczember 24. Zoltán János, alispán. 14,355. K. 1887. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgahiráknak és Nyíregyháza város polgármesterének. A m. kir. belügyminiszter 60583/VII. számú intéz­vényének másolatát, tudomísvétel és esetleg alkalmaz­kodás végett közlöm. Kelt Nyíregyházán, 1837. deczember 27. Zoltáu János, alispán. (Másolat.) M. kir. belügyminiszter. 00,538/VII. sz. Körrendelet. A csendőrség közegei által, hatósági fel­hívások alapján nyújtott segédleti szolgálatok alkalmával felmerülő étkezési pótlékok megtérítése tekintetében a esendői-kerületi para icsnokságok és törvényhatóságok közt felmerült nézeteltérések megszü itetése ctéljából a Mai számunkhoz fél iv rendes, és a „Gazdasági Értesítő" mellékliipuuk van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom