Tiszavidék, 1871 (7. évfolyam, 1-53. szám)

1871-08-20 / 34. szám

éber városi hatóságnak a gyanús 2 egyént u. m. Jó Gyurit és Ruszóndó Sándort sikerüli a pályaudvarnál elfogatni, most a börtönben várják gazságoknak méltó jutalmát. — Ugyancsak Ujfehértóról Írják, hogy a múlt heti szélvész borzasztó károkat tett, s a református tem­plom tornyát földre terité le, szerencsére a házak nem sé­rültek meg ezen nagy esés mialt. — I'endt Antal m. kir. vándortanár buzgó mű­ködéséről volt már alkalmunk megemlékezni, s örömmel tapasztaltuk, hogy széleskörű útjában ; ahol csak megfor­dult, mindenütt elismerésekben részesült a közönség ré­széről, melyeknek az illető vidéki lapok is, meleg szavak­ban adtak kifejezést. Közelebb N.-Becskereken tartott először is 50 nép­tanító és számos érdekeltek jelenlétében előadást a gyü­mölcs- és gazdasági fatenyésztés-, kertészet-, szöllömü- velésböl, stb. s mint egy oltani szemtanú Írja, az első elő­adása annyira megnyerte a közönség tetszését, hogy föl­kérés folytán még kétszer kellett előadást tartania, mind­annyiszor nagyszámú figyelmes hallgatóság előtt, mely a legnagyobb érdekkel kísérte szakavatott elméleti és gya­korlati magyarázatait. — A derék tanár most miniszteri rendelet folytan Esztergomba utazott, hol a képezdei pót • tanfolyamon a gadászftt- és kertészetből fog hallgatóinak oktatást adni.- — fipovniczky István nagyváradi püspök, fürdőből hazaérkezvén, megérkeztét mindjárt egy szép tettel koronázta 40 frtot adván a debreczen-nagyváradi színtársulat nyugdíj alapjára. — fíekiildetett egy szemtanú állal Nyír­egyházán nehány önkéntes (valósággal önkinyes) Gredig ezukrászdájába, nem tekintve semmi nemű udvariasságra, nz ablakon szokott bejárni s gyako­rolni ugró tehetségeit. Nem ártana az ilyen urfiakat Grédig urnák rendre utasítani. — Az alföld* fiumei vasút — legújabb hirsze • rínt — október hó 1-én adatik át a közforgalomnak. *) Hazai lapok kéretnek e czikk átvételére annyi­val inkábh , mert e jegyzék átolvasása után ép arról fognak meggyőződni mint rni, Szerk. lását nem tagadhatta, miután a lefoglalt kardon még jóformán feinem száradt vérfoltok voltak láthatók. A bűnös mint hírlik katonai fedezet alatt Debreezenbe vitetett, hol kemény Ítélet vár reá. — Augusztus 14-én délelőtt fél 11-re az öreg Juhász-féle háznál a n.-orosi utczában az istálló­ban tüzütvén ki, a cserép fedeles istálló is fészer le­égett, a vele összefüggő nádfedeles ház szerencsésen a nyiregyházi szervezetlen de ügyes oltók által meg­mentetett. A tüzet vigyázatlanságból az istállóban gyakorta részegen járó uhlánus katona idézte elő. — A folyó hó 4-én dühöngött vihar a nyír­egyház és n.-kálló közti távirda sodrony oszlopait is megingatta, úgy hogy még 13-án két oszlop sodro­nyostól feküdt az országúton. Ugyanakkor a nyiregy­házi görög kath. toronytetőről a keresztet. — Nyíregyházán f. hó 18-kán Király ő Fel­sége születés napját a szokásos modorban megtar­tották. — Nyíregyházéira egyik hajnali vonattal egy bécsi s porosz termény kereskedő érkezett, a vo­nat köríilbelől tiz perezet időzött, midőn az ottani jegyszedő csengetésére, ki ügyességét többször bebizo- nyitá álmából fölébredvén, tráger, tráger! kiabált, egyik vonat vezető a harmadik csengetésre kinyitá a coupe ajtaját, azon megjegyzéssel: „Kérem ne tessék kiabálni, hanem azonnal kiszálld, itt nincs tráger örüljön az ur hogy kiszálltat Nyíregyházán.“ A debreczeni felsőbb gazdasági tan-intézet­ben az állam költségein résztvevő néptanítók í. hó 24-kén az illető tanár urakkal együtt Diós-Győrbe s Edelénybe vasúton kirándulást tesznek. — fiissei István helybeli orgona művész, kit a közönség több jeles mü készítéséből már elő­nyösen ismer, külföldi Htjából, melyre a ref. egyhá- segédkenet nyujta, f. hó 16-án városunkba vissza érkezett s jövő számunkban adatjait közlendjük. — JE napokban nagy megütközéssel vet­tük a bécsi ausztriai könyvárnsok-egylete által ki­adott 1870-ik évben megjelent magyar könyvek jegyzékét meglehetős germinisált czimmel, s hibás összeállítással*), mi szórul-szóra így hangzik: „Jegyzéke 1870-ik évben megjelent magyar könyvek, kirlapoknak s. t. b. A lap­számok, alakok, kiadók és árak feljegyzéseivel osztrák értékű forintok és krajezárokbon Kaphatók: C s á t h y Károly. Gazgasági akadémiai könyv­árus. Debreczenben. Főtér y ik szám“. Valóban szomorú dolog, hogy magyarhonban ez ideig nem akadt a pesti sok gazdag magyar könyv­árusok közt egy sem, ki ezt minden évben annak rende s módja szerint üzszeállittitaná,mintez történik Lipcsében. — Hymen Buday Ferencz ügyvéd f. hó 19-én tartja egybekelési ünnepélyét Korányi Szófiáid nagykállói orvosludor szellem és kellemdus leányával, Máriával. Ál­dást kívánunk frigyükre. — Ujfehértóról Írják nekünk, hogy f. hó 13-án délután az ottani szélmalom körül, 2 szegény tótot, kik­nél csak 39 frt készpénz volt, 2 csavargó megtámadván, botjaikkal annyira elverték, hogy megmaradásokhoz alig van remény, a harmincz forintot zsebre dugván, még az nap az estvéli vonattal Debreezenbe utaztak, ee az ottani — Nagy^Uarudon két kömives dolgozott egy házépítésnél összeczivódván az egyik csakhamar elszánta magát, s kalapácsával olyat ütött ellenfelének arczába, hogy annak egyik zapfoga rögtön kiesett. Nagy volt ek­kor a zavar; de a kalapácshös csakhamar feltalálta magát s ismerte a fájdalmas fél gyengéit, pálinkájából kínálta meg, s kérte, hogy ne haragudnék. „Nemis, — felelt a másik, — úgyis ma akartam kihúzatni!“ — Ez aztán hi- degvérüség! — A városi főispán beigtatása — ugv halljuk, — September 7-én fog végbemenni. A főispán az esküt itt szándékozik letenni, s Nagyvárad város kül­döttség által lesz a beigtatáson képviselve. Ugyanakkor fognak alkalmasint a szervezkedés tárgyában az illető kül­döttségek is megválaszlatni. — Nagy-fíárolyhan Cholerin-féle betegsé­gek mutatkoznak; azonban haláleset eddig nem fordult még elő. — Cholera, egy krakkói sürgöny szerint aggasz­tó mérvben közeledik az osztrák-orosz határhoz. Sz.-Pé- ferrvárról azt írják: hogy a cholera betegek száma még mindig növekedőben van. Eddig 675] személy betegedett meg, ezek közzül 2763 halt meg — fjélekvétsétrléts Yáczott is megkisérleletl; 25 drb. Napoleondor elöpénz annyira megzavarta fejét egy rövidlátó anyókának, hogy belegyezett szép leánykájának Cairoba leendő elutazásába, — hanem egy okos rokon úgy intézkedett a rendőrségnél (nem a váczinál, hanem Pesten) miszerint azonnal elfogassák mihelyt hajóra száll, és igy a terv, daczára hogy a leány a szükséges városi bizonyítványokat már bírta, — meghiúsult Különben a liajadon-leányoknak kiszolgálandó bi­zonyítványok a ministerium utján betiltattak. — Rankt éti következő igen érdekes tudósí­tást vettünk: rövid idő olta Andrássy Gyula minister elnök itt időzik, látogatása folytán fürdőnket, oly ér­dekessé tévé, mint Ems, Karlsbad, és Ischl. Ő excel- lentiája sétaközben egész ottlioniasan társalog a kö­zönséggel, mig néha-néha egvpár távsürgöny miatt abba kelletik hagyni a társalgást, s komoly teendők után nézni Nehány ministeri tanácsos is itt tölti a nyári szünidejét. Ezen mulatságot azonban fürdőnkben igen félel- mesé tevék a napoutai lopások, részint szoba feltöré­sek, részint ablak bemászások. Ugyanis egyetlen egy nap sem múlt el, hogy ilyesmik nem történtek volna, s reá nem tudtak jönni hogy kivolt, s mikor történt, mig végre egy fürdő vendég szobájában ülvén látta kiszálld az ablakon s ő reá ismert kivolt ? A fürdő szolga. Nagy lármát nem csapott az illető, bauera Ujhelybe W. szolgabiró úrhoz irtt, ki mint ügyess régi jó biró azon indítványt tévé; hogy azon ur utazzon el jókor reggel, s bija magával a szolgát is. (Ellátván az erdőt pandúrokkal s biztonsági őrökkel.) A magát biztosnak vélt tolvaj, az nap ládájába bepakolta a sok lopott arany órákat, karpereczeket, midőn az erdő közepén voltak a perzekutorok mint gyanús kocsit megmotozván, a fördőbe vissza hajiak, s nagy diadal­lal ezen furfangos tolvajt az állásba helyezték. Ez azonban megoldd a kereket, s az összes lakosság, a fördőbeli vendégek részint bottal kapával felfegyver­kezvén 3 órai valóságos vadászat után elfogván Rankra vissza hurczolták. A bűnös jó családból való, s most az Abaujvári börtönbe gyakorolhatja salto- mortaljait. Rankon az időn igen sok történt, annyira, hogy csaknem egész regényt lehetne Írni, mert volt itt tűz, vizáradás, rablás, gyermek lopás, s kútfúrás a föld közepéig magas látogatások, stb. minek vége igen érdekes lenne. — Karczagrétl írják nekünk, hogy az ottani vasúti mörnököt nem függőszték fel állásától, mint ezt már több lap közié, mert neki semmi köze a vo­natok megindításához. — Oékétny Teréz k. asszonyt, a kitűnő ope- tetle énekesnőt, tegnap, e hó 16-án, vezeté oltár­hoz az aradi színtársulat jeles karmestere: Káldy Gyula ur. - frigyére. — A Szegeden, Sok szerencsét kívánunk a derék pár legnagyobb magyar vétrosban, német színészek készülnek játszani, hol bizonyára bukás fog várakozni reájuk. Az ifjúság különben már elhalározla. hogy nem látogatják a német komédiásokat. Bár másutt is igy tennének. — A hnnvédelmi minisztérium távirati utón utasított több csapatparancsnokságof, hogy illető székhelyeiken, ha lehet, bakancsok szállítsa iránt szerződést kössenek. Iparosaink azonban keveselik a kivetett 4 forintot egy pár bakancsért, s igy a honv. miniszteriunt felhívásának nem sok sikere volt. — Dal-Cint éti már megérkeztek azon bete­gek, kiket Heinrich orvos szállított Vitloriába. A mű­tétek a következőkön segítettek: Horváth Mathild (Budán lipótmezei tébolyda), Schhiirmachor Róza Váczon, Enschel Róza Füreden, Adler Manó (Pos­ner Lajosnál) Pesten, Schmach Ilka Pesten, kerepes: nt. a Mátyás király mellett (hol atyjának rézműves boltja van). Gedon Adele Budán a királymalomban. Dr. Heinrich f. hó 20-tól fogva a Ráczfürdöben is­mét elfogad behatásokat olyanoktól, kik Dal-Cinhoz akarnak utazni, s nug. 30~kári Triestbe kiséri őket, hová Dal-Cin akkor műtétéire megjelen. — A stának zsohohi vasúti töltések tudva- 1c vő leg mindig azzal fenyegetik a közönséget, hogy Ko­lozsvár és Várad között egy-egy időre megszakad a va­súti közlekedés: de valahára a baj oka már ismeretes, s azért már elkészült a terv, hogy e hiányokon segítve le­gyen. Mint hiteles forrásból értesülünk, Franczia és Né­metországból bányászok hozattak, kik messzeterjedö ak­nák és vízvezetékek építése által az említett töltéseket ettől a romboló elemtől meg fogják menteni. — Cséffán nem rég egy öreg ur halt meg, ki a bornak rendkívüli tisztelője volt, mig vizet már évek óla nem ivott Midőn halálát közeledni érzé, „nagy“ pohár vizet kért. melyet e szavakkal ürített ki: „Halálom előtt ki akarok bekülni ellenségei m m e 1!“ Két igen hideg­vérű s azonkívül egymással már hosszabb idő óta ellen­ségeskedésben élő földbirtokos kocsin ulazváu, a Farkas­patak és Cseszora közt levő sziik utón találkoznak egy­mással. Egyik sem akar a másiknak kitérni: végre az egyik a gyepiüt az üléshez köti elővesz egy újságot és ol­vasni kezd. A másikát azonban e hidegvérüség nem hozta ki sodrából, s igy szólt: „Ha ki tetszett olvasni, kérném egy kicsit azt az újságot!“ — Récs felé ne csak a politikai élet váltakozó szélrohama terelje figyelmünket, vanott más is, a mire azt fordíthatjuk. Jelenleg archeológusainkat kívánjuk egy tárgyra figyelmeztetni. Még többen emlékeznek azon fel­iratra, mely a most Matschackerhofnak nevezett szállodán volt, s melyből jelenlegi elnevezése is származik; ez egyszerűen a tulajdonos, Csák Máté uevét tünteté fel (Math. Cliak innét: Matschakkerhof;) vájjon közelebbi kutatások nem vezethetnének-e a büszke oligarcha viselt dolgait vagy korát illetőleg egynémely eddig ismeretlen adathoz ? — A szabad kőművesek Beregszászon f. hó 5-én „Világosság“ czim alatt páholyt alakítottak. Felelős szerkesztő: ifj.Csáthy Károly. \ y i I t t é r. Magyar éjszak-keleti vasút. Ezennel közhírré tétetik, miként Reszege- Szaniszló, Majtény, Mikola, Bustyaháza, Hosszu- mezö, Nagy-Szöllos, Som, Bély és Strabicsó ál­lomásokon és állomásokra nagyobb súlyú és te~ riméjii tárgyak, u m. gőz- és egyébb gépek, szekerek stb. miután ezen állomások rakodási lej­tőkkel nem bírnak, felnem vétethetnek. Pest, 1871 évi Julius hó 16. A vezérigazgatóság* áíj Csátiig Károly Gazdasági akadémiai könyvkereskedése Debreczen­ben, ajánlja mindennemű T«r v é n y k e /. é s i in ft v e k gazdag raktárát 1871-iki törvények 1 - so kötet 1—XI. 16 od ára 80 kr. 8-ad ára 1 frt 50 kr. — Köz-törvényhatósá­gok rendezéséről, olcsó kiadás 40 kr. Egyszersmind a már rendezett údundásiatát is, termények árjegyzéke. Év. 1871. Aug. hó 12. Alsó-ausztriai i 2 s g Legalant Legfent mérő szerint Piaczi ár £ c frt. | kr. frt. kr. Búza — 1 — — 4| 65 4 80 Kétszeres — j — _ | ­— — Rozs 2 75 80/ .80 2 90 2 95 Árpa, sörfőzésre y — j — — — 1 — — táplálékra ! — f — " —! ­--­•-­Z ab 1 60 ■—*--­K ukorieza 3j 60 — j — í — Bab 1 , 1 — v m. — | •— T — — Köles — ! > — — — Bükköny —­ifi ct K flepoze ' i ,önmag —- 1 — ~ Vörös lóhere — . — — ijiezer na — — Olaj 22 • , —. 2200 2300 — Szesz, magyar doze-M 1/-1 a —

Next

/
Oldalképek
Tartalom