Tiszavidék, 1870 (4. évfolyam, 1-50. szám)

1870-01-03 / 1. szám

IV. évfolyam. t 80S 1. szám. Hétfő, január 3. 1870. —r Szerkesztői iroda: nyíregyházán, Bgyhás-utczn 170. sí. a. Kiadó hivatal f jucz-utcza , a Komló melletti házban. Bérmentetlen levelek el oem fo­gadtatnak. TISZA Villák. Vegyes tartalmú hetilap. Nyílt tér alatt minden három hasábos gimnomlsor 25 kr. és 30 lir. bélyegdij. Előfizetési dij: Kiadóhivatalban egész évre 5.50 Házhoz vagy postán Küldve 6.— Félévre . , . . , , 3. _ Év negyedre.....................1.50 Hirdetések dija : minden 5 ha­sábos petit sor egyszeri illa­tosánál 5, többszörinél 4, — bélyegdij 30 br. Előfizethetni Nyíregyházán a kiadóhivatalban és ifj. Cscáthy Károly nyíregyházi és debreczeni könyvkereskedéseiben, S.-A.-Uj- helyben Löwy A. könyvkereskedésében, Bereghszászban Csauder Mórnál, hol egyszersmind hirdetések is felvétetnek. Előfizetési felhívás TISZA VIDÉK negyedik évi folyamára. Egész évre 5 frt. 50 kr. Félévre 3 „ — „ Negyedévre 1 „ 50 „ Az 50 kr. nem egész éves előfizetőknél az utolsó negyedévi dijjból fog levonatni, de csak azok részéről, kik egész évig előfizettek. Gyűjtőknek 10 előfizető után egy tiszte- letpéldánynyal szolgálunk. Az előfizetési pénzeket alólirott szerkesz­tőséghez kérjük mielébb küldeni, hogy a nyo­matandó példányok irátít intézkedhessünk. Egyszersmind minden a szerkesztőséget érdeklő leveleket, a meiínyiben a kiadóhiva­taltól függetlenül fog működni, alól Írotthoz kérünk bérmentetlen küldeni. Midőn lapunk 1870. évi uj folyamának első számát bátorkodunk a „Tiszavidék“ azon előfizetőinek is megküldeni, a kik még ez ide­ig e tekintetben nem nyilatkoztak, s az előfi­zetési pénzeket be nem küldötték : ezt azon reményben tettük, hogy a vállalatunkat pár­toló n. é. közönség meg fogván győződni a felől, miszerint komoly szándékunk lapunkat oda emelni, hogy az igényeknek megfelelhes­sen : nem vonandja meg pártolását épen ak­kor, midőn haladni akarunk. Kellőerőről gondoskodva van,s hogy ne épen meddő szárazságokkal töltsük meg la­punkat, de a szépnem is némi élvezetet ta­láljon benne : különös figyelmet fogunk for­dítani a „Tárczá“-ra, melybe érdekes olvas­mányokat fogunk nyújtani. Tisztelettel kéijük azért eddigi előfizető­inket, hogy ezen első szám vétele után, raél- tóztassanak a dijakat beküldeni, vagy lemon­dás esetében e számot is visszaküldeni. Tisztelettel Börkey Imre Gyöngyösy Sámuel kiadó tulajdonos. fel. szerkesztő. A nőegyletről. Nyíregyházáján. 1. 1870. A A nyíregyházai izraelita nőegylet folyó évi január 19-kén zártkörű jótékonyczélu tánczvigalmat rendez; — a meghívókat a bál­rendező választmány elnöke Glüch D. ur már szét is küldözé. Legyen szabad ez eseményt illetőleg (mert annak tetszik az) némely megjegyzé­seket koczkáztatni. Városunkban alakult egy nő egy let, mely mint ilyen, kitűzött nemes czéljának és feladatának még eddig, — köztudomás szerint — szép sikerrel, elismerést érdemlő áldozatkészséggel igyekezett megfelelni. Czélja a női kebel egyik díszének, a jó­tékonyság magasztos erényének gyakorlása, ez által az emberiség szent ügyének védelme s pártolása. A jótékonyság erény, igy kizár minden ! magánérdeket, annak általánosságban kell ki­terjesztetnie mint az igazságnak, — külön­ben megszűnik erény lenni, ha kútfeje érdek vagy számítás. A jótékonyság ily értelmezése mellett nem értjük városunkban még egy másik nő­egylet létezésének szükségét. Egész tisztelettel s nem vitázási viszke- tegből szólunk e tárgyról; — mert meg va­gyunk győződve, hogy a helybeli izraelita nő­egylet alapitó tagjai nem szereplési vágyból kívántak alakítani államot az államban, vagy- pedig felekezeti czélból nemzetiség iránti te­kintetből. Kell tehát más kívül eső oknak lenni, mely e másik nőegylet létezését indokolja. Ugyde mi lehet az? Erre igen nehéz a fe­lelet, s őszintén bevalljuk, hogy azt még sej­teni sem tudjuk; — mert a nyíregyházai nő­egyletben belviszályokról, meghasonlásról, vagy talán személyes érdekek tulhaj fásáról s felekezeties irányról, mik némileg indokol­hatnák egy másik egylet alakulását, eddig nem értesültünk, — arról magántudomásunk sincsen. így azt kell feltennünk, hogy az ok az egylet körén kívül esik, és egészben magán- természetű, — de ha úgy van, akkor semmi esetre sem indokolja az eljárást, mert a köz­ügyét sehol és soha sem szabad a magán­ügynek alárendelni és személyes ügyeket a közjó megkárosításával a közügy felé emelni. Egyik esetben úgy mint a másikban egész tisztelettel reményijük két nőegylet szükségét Nyíregyházán; — mert igy lehet TÁRCZA. As újkor költészete az utolsó romantikusokhoz.*) (Hugó Oehlbermann.) Hü tanonczi a letűnt napoknak I Szivetek ah gyászszal van tele ? 1 Ám panaszt emeltek nagy hijában Az időnek mennydörgő zajában — Holdragyogta büvmondák fele. Világtoknak holdkóros arczát a Gőzmozdony rég sirba dobta ira; Ott ültök a sinen búslakodva E szellem haláldöfésein. A berekkel, hol ábrándozátok Rég elbánt a gyilkos fejsze él, Hol szép lelkek álma szállt reátok Most sima vasrudak ezre áll ott Uj világnak munkás nesze él. — Hol bolygátok — a patakcsa mellett Füstöl a gyár, kalapács konog, Szolga munkál habtündéri helyett Szenyt emelnek a varázs habok. — ‘) Az időnek nincsen semmi bája, Költészetet nem lát szemetek, Hol keltetek édes-bus danára Békát bonczol a vegyészet már ma, A folyón nincs dicső képzelet....-) Mcgkülönböztetenüő ez azon romantikus iskolától, mely honi költészetünkben már Vürüsmartinái kezdődik s ezóta kö­vetkezetesen fejtetett Arany Jánosig. Ez az előadási modorra vonaí- kósik, tehát ennek n nyelv és alak tárgyai; inig kezünk alatti tan- • költemény egészen a tartalomra vonatkozik és azon költőket osto­rokén, kik tuhágba viszik a regényességet s a meseszerüt. lj Czélzás, mint sok bolyén korunk reális szellemére. Sok kétes világu lombos árnyat Furcsa fénynyel hint meg az idő. — A virágos réten illat árjadt, Most felette gőz felhője nő. — így panaszkodtok ti és sötétül Átkozódtok az idő felett. A mely éled uj forrás vizétül És harsogtat más kürtnek öblébül Le a földre uj lendületet! . . . Szomorú sors ha idegen házban Botján tántorg a megtört öreg; Szomorúbb ah élni oly világban, Melynek lelkét meg nem értitek I — Igen 1 Más már a világnak képe, A lét örök törvénye szerint, A képzelgők méla, renyhe népe, Mely úgy látszó fény világban éle, Szélyelüzve semmisülve im! „Oberon“ 2) végvonaglása közt van „Titania“ 3) megelőzte őt! . . . Eltűnt a hazugság birodalma, Az igazság országa előtt. — De azért nem halt m eg a költészet, Mint a hogy ti balgán vélitek ! Csak ó mezét tépte szét enyészet, S tárgyat szerzett újat és egészet, S ezt uj sugár ékesiti meg ......... A z hibátok, hogy a szellem-élet Uj alakját meg néni tűritek; És hogy a mi belső és mi lényeg Az alakkal egy előttetek. — A költészet él időkön által, Örök az, mint maga a világ. 2) Heine-nak egy romantikus költeménye. 3) Sainte. Nem bal ki a titkos lombhomálylyal; De megifjult uj ruházatával — Más mezőre, más alapra hág. — Egy forrás az, mely a szivöléből Szökellik a végtelenbe fel. — Egy láng, melynek búból és örömből Szőtt sugár’ a szívből szétlövel. — Enyészhet a tárgy, de újszülöttként Támad a költészet élete. Ám hogy elhal? Gyönge higyje önként, Ki fél nézni a világló ujfényt, Vagy bolond hagymázos képzete. — „A tér hol van? És hogy van betöltve?‘ 4) Á mig áldva kérdi ezt Apolló Mig az ember hordja szivbe’ főbe’: A költészet — hidd — nem haldokol. Tizenkilenc/ század szenteld fel Századunk komoly vívmányait! . . . Száll az eszme villáin röppenéssel, S dalt kiván, mely telve tiszta fénynyel. Vesd el hát kislelkü álmaid’! — Nem bir annyi tárgyat egy idő sem A zengésre, mint c mostani; Ám hatalmas elme zengi bölcsen, Nem kicsinyes lelkek álmai. — Nagy időnknek büszke homlokára Mi van Írva, meg nem értitek 1 Menjetek hát álmodozni sirba 1 Nemzedékünk más költőket hiva, Erős szivii s lánglelküeket. — Aludjatok tompa szendergéssel, Készen vannak a sötét sirok. Az idő tüzméne tüsszögéssel, Gőzbamitott csapkodó sörénynyel Robog által majdan rajtatok. — Lukácsodon. 4) agai, mig a világ világ les«,

Next

/
Oldalképek
Tartalom