Tiszavidék, 1869 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1869-02-01 / 5. szám

A cs. kir. szab. tiszavidéki vasút menetrendé az erdélyi vasut-üzlet megnyitása napjától további rendelésig. I. Bécs és Pestről Kassa felé. óra perez ; napr. óm perez napr. Bécs ind. 8 — este 7 45 reggel Pest „ 6 31 regg. 5 19 este Czegléd „ 9 39 8 4 este Szolnok „ 10 37 9 17 éjjel Püsp.-Ladány „ 1 33 d. u. 1 3 éjjel Debreczen „ 3 5 „ 3 48 reggel Nyíregyháza „ 4 33 „ e 24 reggel Tokaj 5 31 este 8 9 reggel Miskolcz „ 7 24 „ io 46 d. e. Kassa érk. 9 56 „ 1 ól d. u. II. Bécs és Pestről Arad felé. óra ] perez napr. óra perez napr. Bécs ind. 8 — este 7 45 reggel Pest „ 6 31 reggel 5 19 este Czegléd „ 9 24 „ 8 19 Szolnok „ 10 16 d. e. 9 47 éjjel Mező-Túr „ 11 29 „ 11 40 Csaba „ 1 9 d. u. 2 36 Arad érkezés 2 52 „ & 11 reggel III. Bécs és Pestről Nagy-Várad felé. óra perez napr. Bécs .... indulás 8 — este Pest .... 6 31 reggel Czegléd . . . >1 9 39 11 Püspök-Ladány . 11 2 7 d. u. Berettyó-Ujfalu . 11 3 16 11 Nagyvárad . . érkezik 4 31 11 IV. Kassáról Pest és Bécs felé. óra perez napr. óra perez napr. Kassa ind. 5 21 regg. 12 1 délben Miskolcz „ 7 55 3 20 d. u. Tokaj „ 9 37 5 50 este Nyíregyháza „ 10 39 „ 7 33 este Debreczen „ 12 19 délb. 10 26 éjjel Püsp.-Ladány „ 1 57 d. u. 12 39 éjjel Szolnok „ 4 39 4 39 reggel Czegléd érk. 5 33 este 5 00 reggel Pest „ 8 40 11 8 56 reggel Bécs „ 6 3 refifr 6 39 este V. Aradról Pest és Bécs felé. Arad ind. óra 12 perez 26 napr. d. u. óra 8 perez 47 napr. este Csaba 11 2 7 i) 11 23 éjjel Mező-Túr 11 3 43 ii 2 15 11 Szolnok 11 5 — ii 4 18 reggel Czegléd érkezés 5 48 este 5 38 11 Pest 11 8 40 11 8 56 11 Bécs 11 6 3 reggel 6 39 este VL Nagy-Váradról Pest és Bécs felé. óra perez napr. Nagyvárad . . . indulás 10 20 d. e. Berettyó-Ujfalu . . „ 11 44 „ Püspök-Ladány . . érkezés 12 55 d. u. Czegléd .... ,, 5 33 este Pest ........................ „ 8 40 „ Béc s ........................ „ 6 3 reggel A közállomásokróli indulás ideje a minden pá­lyaudvaron kifüggesztett részletes menet-rendben van kimutatva. A vasúthoz csatlakozó postakocsik menetrendé: Nagyvárad-Kolozsvár. Indulás Nagyváradról napon­kint este 6 óra 30 perczkor. Érkezés Nagyváradra na­ponkint reggel 6 óra 40 perczkor. (7—8 utas fölvétele mellett.) Nyiregyháza-Beregszász. Indulás Nyíregyházáról na­ponkint reggel 7 órakor. Érkezés Nyíregyházára napon­kint este 4 óra 60 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.) Nyiregyháza-Szathmár-Nagybánya. Indulás napon­kint este 6 órakor. Érkezés naponkint este 9 óra 45 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.) Kassa-Lőcse-Kézsmárk. Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint éjjel 12 óra 10 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.) Kassa-Munkács-Szigeth. Indulás Kassáról naponkint éjjel 11 óra 45 perczkor. Érkezés Kassára naponkint éjjel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.) HIRDETÉSEK. Debreczeni ipar és kereskedelmi bank. A nyilvános aláírásra bocsátott 900 darab „Debreczeni ipar és kereskedelmi bank“ részvényeire az aláírási helyeken összesen 9220 darab részvény jegyeztetvén, ennek folytán a szükségessé vált rész­vény-felosztás — reductio — következő arány szerint eszközöltetett: a jegyzett bezárólag 3 10 20 40 50 70 80 100 125 200 2 9 19 39 49 69 79 99 124 200 'A 2/.i ezenfelüli—töl 399 legtöbb részvényig 12 30 részvény s illetőleg részletjegy fogja az érdekelt aláírókat illetni. A t. ez. aláírók ezennel felhivatnak, miszerint a fentebbi arány szerint nekik eső részvényeikre, illetőleg ennek részleteire uz első 10% befizetést mától S3 nap alatt, ott hol részvény-aláírást tet­tek, az annak megfelő nyugta átvétele mellett, eszközölni szíveskedjenek, hol egyszersmind az aláírás alkalmával általok letett biztosíték is visszavehető lesz. Táncztanitás. Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel tudatni miszerint f. év február 15-én a táneztanitást Nyíregyházán megkezdem. Nem akarom ön­magámról dicséretet mondani, de úgy hiszem a nagyérdemű közönség több éven át tapasztalta hogy feladatomnak tökéletesen megfelelni tudok, mi ezen túl is legfőbb törekvésem leend. Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába ajánlva maradtam. legmélyebb tisztelettel Müller Lajos (10) 3—3 tánezmester. Eladó magtár. (31) 3—1 Nyíregyházán a Buza-téren levő emeletes magtáram szabad kézből eladó. Minden az elosztás után később bármikor egy tulajdonos által behozott 4 részletjegy egy egész részvényről szóló nyugtával fog kicseréltetni. Debreczen, 1869. jan. 14-én (29)0—1 az alapitó választmány, Bővebben értekezhetni alulirtnál özv. Blau Zsigmondné Nyíregyházán, Nagyorosi-utcza. Az ujonan épült, s a legújabb s legtökéletesebb modorban, Ruston & Cornp. prágai művészek által felszerelt felső-magyarországi MOLL József Károly kassai Kiviteli-Gőzmalma f. évi január 2-án működését megkezdette. — Árak és áruitatási feltételek felőli kérdésekre szives vá­laszt nyerend mindenki. (24) 6—2 Árverési hirdetmény! SzabolcBmegye törvényszéke részéről ezennel közhírré tétetik, mi­ként gróf Dessewffy Kálmán és többeknek Eisenberger Dávid és Móricz elleni végrehajtási ügyeikben útóbbiaktól lezálogolt^ és holdankint 100 ftra becsült és 2505 catastrúlis holdakat tevő, s N.-Kállo városához kapcsolt Csá­szárszállási pusztán fekvő ingatlanok a jövő 1869-ik évi február 18- és szükség eseteben jövő évi márcz. 18-ik napján délelőtti 10 órakor Nyáregy­háza városa nagyvendéglő nagyteremében tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek egy tömegben, vagy a körülményekhez képest, apróbb részletekben el fognak adatni. Venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy az árverési feltételeket ezen hatóság irodájában megtekinthetik és lemásolhatják. Szabolcsmegye. Telekkönyvi hatósági 1868. deczember, 29-én tartott üléséből. Kiadta Moldava Imre (13) 3—3 h. kiadó. RÉGI PÉKrZBTVF.T és mindennemű arany, ezüst, és drágakövekkel kirakott régiségeket; továbbá gyöngyöket, szinesköveket, aranyat, ezüstöt és ásványokat vesz és cserél a legmagasabb áron a régiségek és természetiek irodája Pesten, Dorottyautcza a Lloyd épületben 14. sz. a. Bécsben, Herren Gasse Nr.. 5. hol egy nagy választékú raktár mindennemű régiségek, régi pénzek, gombok, övék és mentekötökből a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbőrök, tojások és űvegszemek is található. Levelekre szívesen válaszszal és értesítés­sel szolgáltatik. (221) 0—7 Italmérési-jog bérbeadása. N.-Halászon az italmérési-jog, f. évi február 22-én délelőtt t. Vat- ter Ferencz ur házánál a legtöbbet ígérőnek árverés utján 3 évre haszon­bérbe fog adatni. A haszonbérlet f. év april hó 24-én veszi kezdetét. Az érdekeltek szíveskedjenek a kijelölt napon és helyen 200 ft bánompénzzel ellátva megjelenni. Tóth János m. k. (11)3—3 birtokossági igazgató. Szíibolesmegyei Nyíregyházi lakos Kohn Her­man csődtömegéhez tartozó két nyolez lóerejű — bukott részéről az államvasúti társaság gépgyárá­ból szerzett—gőz-cséplőgépek a csőd-választmány határozata folytán közárverés útján fognak eladat­ni; melyeknek egyike folyó 1869-ik évi február hó 3-án K.-Létán, a másik pedig Nyir-Bogdány- ban folyó évi február hó 5-én délelőtti 11 órakor a község házánál a legtöbbet Ígérőnek készpénz- fizetés mellett lesz által adandó, — s addig is ezen gépek a helyszínen egyik megyebeli K.-Léta köz­ségében Gencsy Károly, másik pedig Ny.-Bogdány- ban Kramer Ignácz uraknál megtekinthetők lesz­nek. -— Kelt Nyíregyházán, 1869. jan. 15. Fisch Sámuel tömeggondnok. Haszonbérbeadás (28) 2_2 T.-Dobtól 1 órányira egy 500 holdas birtok ki­bérelhető. 118Í869~ Árverési hirdetmény! Melylyel a czeglédi közalapítványi kerületi fötisztség részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a vallás-alapitványhoz tartozó és Kemetse köz­ség határában fekvő tagositott birtokrész, mely 102«y1209 holdat teszen és lognagyobbrészt szántóföldekből áll, — folyó évi február hó 10-én délelőtt 10 órakor Czegléden a főtiszti hivatal helyiségeiben tartandó nyilvános ár­verés utján 3 évre a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe ki fog adatni. Az ár­verezni kívánók az árverési feltételeket időközben a főtiszti irodában meg­tekinthetik és a fent kitűzött napon és időben a kijelelt helyre ezennel meghivatnak. Zárt ajánlatok február 9-ik napjáig közvetlenül a főtisztség által elfogadtatnak. (21)3—2 Czegléden, 1869. január 19-én Czeglédi alapítványi kerületi fötisztség. * Bővebben értekezhetni bérmentes levél által vagy Ssemélyesen e lap szerkesztőségénél. Hízott jnh-eladás, a*,«-. A nmlgu báró Sennyey Pál ur Paczinyi ura­dalmában (Zemplénmegye Bodrogköz) 650 db hí­zott ürü eladó. Bővebben értekezhetni az uradalmi tisztnél Paczinyban, utolsó posta : S.-A.-Ujhely. Fa-eladás. Alulírottnak Szabolcsmegye Karász községe éjszaki részép a falu tőszomszédságában kezdődő tagja körüli ölbe vágható két sor ákácz- és cana- dai-nyárfái szabad kézből eladók, a venni szándé­kozók értekezhetnek febr. 10-én túl magával a tu­lajdonossal Laskodon, Okolicsányi Lajos ur há­zánál. Okolicsányi Ödön. Árverési hirdetés. (26)0_1 A kisvárdai oskola-alapitvány emeletes os­kola épülete, mely áll két külön utczára nyíló bolt­ból, pinczéből, 3 lakosztályból s 2 tanteremből, a f. 1869-ik év febr. 11-ik napjának reggeli 10 órá­jakor Kis-Várdában. nyilvános árverésen el fog adatni, azon kijelentéssel, hogy a kikiáltási ár, — melyen alól az eladás meg nem történik, — 8000 frt leend, s a vételi ár fele mart. 1-ső, a másik fele apr. 1-ső napjáig kifizetendő. — Bánompénzül 800 frt leteendő az árverelők részéről, a többi feltételek a választmánynál addig is megtekinthetők. Az iskolai választmány. Orvosi vélemény a dr, Hoffinann-féle (22)6~l Fehér növény-mell-szörp kitűnősége felől. A dr. Hoffinann-féle fehér növény-mell-szörp olyan szereket tartalmaz, melyek torok és lélekző- gége szenvedés, chronicus rekedtség és lélekző szervekre igen jótékonyan hat és ilyen bajok or­voslásához különösen ajánlható. Stantomysl (Posen) 1865, junius 14. (p. h.) Dr. Holezmann orvos. 1 üveg ára 2 frt. >/2 üveg 1 ft. i/4 üveg 50 kr. Bizományi főraktár Nyíregyházán Orbán Ká­rolynál. Azon vidéki t. urak, kik ezen növény-mell-szörp-ből fiókraktárt vál­lalni kívánnak, rendelményeiket hozzám intézni szíveskedjenek. Eladási en­gedmény 15 százalék. A fiókraktámokok nevei szintén a legelterjedtebb lapokban fognak közhírré tétetni. Nyíregyháza, 1869. Nyomatott Dobay Sándornál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom