Tiszavidék, 1869 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1869-01-04 / 1. szám

808 (Mutatványlap.) Hétfőn, január 4. 1869. III. Uj évfolyam. Szerkesztői és kiadó iroda: NYÍREGYHÁZÁN, Szarvas-utcza 118. szám alatt. Bérmentetlen levelek el nem fogadtatnak. Nyílt tér alatt 30 kr. bélyegdijon kívül minden négyszer hasábzott garmond-sorért 25 kr. o. é. fizetendő. Szabolcs- Zemplén- és Bereghinegye érdekeit képviselő Előfizetési dij: A kiadó-hivatalban egész évre . 5 fr. 50 kr. Házhoz vag-y postán küldve . 6 „ Félévre.....................................3 Évnegyedre ................................1 „ 50 kr. Hirdetések dija: minden hatliasábos petit sor egyszeri igtatásánál 5 kr., többszí­nnél 4 kr. Bélyegdij 30 ki'. hetilap, Előfizethetni Nyíregyházán a kiadó-hivatalban és ifj. Csáthy Károly nyíregyházi és debreczeni könyvkereskedéseiben, S.-A.-Ujhelyben Lőwy A. könyv­kereskedésében, Beregiiszászban Czauder Sándornál, hol egyszersmind hirdetések is felvétetnek. Előfizetési felhívás 1869-ik III. évfolyamra. Előfizetési dij : Helyben házhoz hordva vagy postán küldve egész évre...............................................................6 fr. félévre ....................................................................3 „ é vnegyedre...............................................................1 „ 50 kr. El őfizethetni Nyíregyházán a kiadó-hivatalban Szarvas-utcza 118. sz. alatt és ifj. Csáthy Károly könyvkereskedésében; S.-A.-Ujhelyben Löwy A. könyvkereskedésében és Bereghszászon Czauder Sándor czukrászatában, hol egyszersmind hirdetések is elfogadtatnak. Jelen számunk kivételével csak azoknak küldünk lapot, kik azt meg­rendelik. „Tiszavidék“ kiadó-hivatala. A szaholcsiuegyci gyűlésiéi’eiuből. A legközelebb múlt nagygyűlés­ről fennmaradt ügyek elintézése de­czember 28-ra volt kitűzve, a midőn is a bizottmányi tagok Bónis B. alis­pán elnöklete alatt egybegyűltek. — Legelőször is az 1868-iki országgyű­lésen alkotott s ő felsége a király ál­tal szentesített törvényczikkek felol­vastattak s kihirdettettek. Nevezetesebb és a közönséget leginkább érdeklő tárgyak követke­zők voltak : Egy miniszteri leirat oda utasítja a megyéket, hogy a netalán hófuva- tagok vagy nagy esőzés által járhat- lanná vált utakon, a legközelebb eső községek kötelesek legyenek a pos­tának tovaszállitás^hoz segédkezet nyújtani, sőt szükség esetében a pos­tát lovas- vagy gyalog-emberek által szállíttatni. Püspök-Ladány már régebben az iránt folyamodott, hogy a Hortobá­gyon a karczagiak által készített gá­taknak lerombolása rendeltetnék el, mivel az álló víznek lefolyása nincsen s ezáltal nagy kárt szenvednek. Mi­niszteri rendelet folytán a karczagiak felszólittattak említett gátak elbontá­sára, de onnan tagadó válasz érkezett. Ez ügyben a minisztérium újra meg­fog kerestetni szigorú és gyors intéz­kedés végett. Az igazságügy miniszter a meg­váltandó szőlők becslése végett bizto­sokat fog kiküldeni; ennek folytán felszólítja a megyét, tudtára adni, hány biztos szükséges e megyében'!' Meghagyatott a szolgabiráknak, leg­közelebbi gyűlésen jelenteni, mely községekben vannak ily természetű szőlők. Nó.grád- és Zarándmegye levelei felolvastattak, melyekben a naponta szaporodó rablások miatt a lőfegyver és lőpornak szabadon áruitatását meg­tiltani és a rendőrségnek centralizá­lását indítványozzák- Kiadatott egy küldöttségnek véleményezés végett. Szatmár tudatja, hogy deczember 2-án tartott gyűlésében elhatározta ő felségéhez folyamodni, hogy a politi­kai vétségekért fogságban szenvedők­nek s különösen Böszörményi László ország-gyűlési képviselőnek hátralevő fogsági idejét legkegyelmesebben el­engedni kegyeskednék. Szabolcsmegye nem csak hogy pártolja ezen feliratot, hanem elhatá­rozta szintén eziránt felfolyamodni. A tokaji kincstári urad. ügyész­ség egy — majdan az uj álló hídnál alkalmazandó — felemelt vám-ársza­bályt küld azon kérelemmel, hogy ez Zeniple'nmegyével egyetértőleg hely- beuhagyatnék. Kiadatott egy küldött­ségnek, mely a zemplénmegyei kül­döttséggel egyetértve e felett bíráljon. A Tisza ti!tója Bérezel mellett volt, de már nines! A Tisza menten fekvő községeket, mindannyiszor, a hányszor e nagy fo­lyó árad, veszély fenyegeti, az ottani lakosok azonban már annyira meg­szokták e veszedelmet, hogy nem is félnek kisebb áradástól; de mitől leg- kevésbbé tartottak, t. i. hogy a Bér­ezel mellett levő 75 ezer írtba került nagy tiltót, melyen át a gátakon be­lül egybegyült vizek a Tiszának kis vízállásakor leeresztetnek — a jelen­leg csekély ártól elsodortassék,— be­következett. Ki e nagyszerű művet ismerte, ta­lán hihetetlennek tartja e rémhírt, de fájdalom való! Szakértők állítása sze­rint a tiltó alapjában oly roszul volt építve, s hogy ennek bekövetkeznie kellett, mert a tiltóról borzasztó sebes­séggel lezuhanó viz a földet mindig jobban alá és kimosta, holott ha a lezuhanó hely pilóták által megerő­sítve lett volna, ezen nagy szerencsét­lenség be nem következhetik. Igen, nagy szerencsétlenség, mert Ibrány, Bérezel és több más községek határában megszámithatlan a kár, — oda sem számítva a 75 ezer forint, mibe a még csak nehány év előtt épí­tett tiltó került, — ,s ki fogja a rop­pant kárt megtéríteni?! Senki, mert az építést vezetőknek annyi vagyonuk nincsen, de ha volna is nem lehetne rajtok bevenni, mert az építés befe­jezte után az megvizsgáltatván s mint jónak helybe hagyatott. Valóban meg nem foghatjuk hogy lehetett a berczeli tiltónál a pilóták leverését mulasztani, oly eset után mint a paszabi 1861-ben; mert az utóbb emlitett tiltó szintén csak ezen hiány miatt sodortatott el, a berczeli pedig jóval később építtetett. A felső tiszavidéki tiszaszabályozó társulat erélyes intézkedésének és a közel fekvő községeknek fáradhatlan szorgalmának köszönhető, hogy a tiltó helye már betemetett, több mint 1000 ember dolgozott éjjel nappal s hála a mindenhatónak, nagyobb sze- rencsérlenségtől jelenben nincs mit tartani, de vájjon mit fogunk tenni ha ez idén a Tiszának nagy áradása lesz? Nem tehetünk egyebet mint a tiltó helyét mennyire csak lehet erő­sen betömetni, azt őriztetni és minden legkisebb romlást azonnal kijavíttatni. Kérjük a mindenhatót mentsen meg a baj- és szerencsétlenségtől. I?ol(lo£ újévet! Nyíregyháza, január 1. Minthogy a múlt deczember hó 27-én városunkban csakugyan meg­jelent volt képviselőnk Bánó József s a városház udvarán egybegyült vá­lasztók előtt országgyűlési működé­séről számot adott : közelebbi szá­munkban tett ígéretünkhöz képest, leírjuk az eseményt, még pedig leír­juk, mint nem politikai és igy nem agitans lap, szárazon, egyszerűen és híven. Deczember hó 26-án este érke­zett meg Bánó József a kassai vonat­tal, az indóháznál pártjának főembe­rei négyen, vagy öten fogadták s ki­sérték be szállására. Már nehány nap előtt szárnyalt városunkban a hir, hogy a tisztelt képviselő ur el fog jönni, s a választó közönség várta, és pedig jogosan várta, hogy ez esemény annak módja és rendje szerint köztu­domásra fog juttatni, már a hir su­sogta, hogy a képviselő ur itt van, de bizonyost senki sem tudott mondani, mígnem a templomból kijövő közön­ség a vasárnaponkint történni szokott hirdetések között 10—11 órakor hal­lotta kihirdettetni, hogy Bánó József itt van, és 11 órakor a városházánál választói előtt számolni fog, a kik e hirdetést hallották, mert a templom­ban voltak, siettek a kitűzött helyre, de a választók nagyrésze nem vehet­vén tudomást ily rövid idő alatt a tör- ténendőkről, — nem vehetett részt s nem hallgathatta meg képviselőjének számadását. Tizenegy óra után jelent meg a választók között a képriselő ur, és csodálkoznunk kellett a hideg fogad­tatás miatt, mert megjelenésekor még saját pártjabeliek ajkáról sem lehetett egyetlenegy „éljen“ kiáltást hallani. Megérkezvén a képviselő ur, vá­rosi főjegyzőnk Riszdorfer János mu­tatta őt be a választók előtt, s a kö­vet urat diesőitő beszédben egyen­gette meg a számadás útját. Most elő­lépett Bánó József ur is, meg kell vallanunk, ügyesen szerkesztett igen szép beszédben s megnyerő szónok­lattal védelmezte az országgyűlési volt majoritás álláspontját, s dicsőítette a vívmányokat, minőkkel szóló szerint 300 év óta Magyarország soha nem birt. Nem tartozik feladatunkhoz ezen beszédet sem egész terjedelmé­ben, sem kivonatilag közleni, ez a politikai lapok feladata, s azt minden ember politikai pártállása szerint Ítéli meg, csak annyit mondunk, hogy az összes választók példás béketüréssel hallgatták azt végig, és semmi egyébb nem történt minthogy, midőn a követ ur Deák Ferencz nevét említette s a környezetében levő párthívei nehayan „éljent“ kiáltottak, a túlnyomó szám­talan levő baloldaliak „éljen Kossuth Lajos“-t kiáltottak; midőn a jobbol­dalt amazok ezek a baloldalt éljenez­ték s végül midőn a követ ur számadó beszédét elvégezte s nehányan most már kötelességnek tartván, őt megél- jenéztelc; akkor a baloldaliak uj kö­vet jelöltjüket Vidliczkay Józsefet él­tették. Bánó József ur beszédét végezvén a jobboldaliak nevében Báthy Károly szolgabiró ur válaszolt a párt nevé­ben ejárásával meg volt elégedve, mert mind végig híven az ő elveiket tolmácsolta : de már ekkor türelmét vesztette a választó tömeg s „eláll!“ „le vele!“ „nem igaz!“ kiáltozásokkal szólót oda kényszeritette, hogy rövi- debb beszédét be kellett fejeznie. Titánná a baloldaliak részéről szót emelt az ág. hitvallásnak egyik ked­velt lelkésze Bartholomaeidesz János esperes ur, a kit ezen búcsuztatási sze­rep már csak azért is jogosan megil­letett, mert három év előtt Ő volt egyik ki Bánó urat a nyíregyháziak­nak legmelegebben ajánlotta s be is mutatta választóinak. A t. esperes ur beszédje kezdetén mindjárt óvást tett a választóknak ily csaknem titokkban történt összehívása ellen azután kije­lentette hogy ő ugyan tiszteli minden­kinek lelkiisméretes meggyőződését, s azért hogy valaki ezt teszi, felette kárhoztató Ítéletet nem fog mondani de pártja nevében kinyilatkoztatja, hogy ő sem a követ ur magatartásá­val, sem az országgyűlési majoritás vívmányaival nincs megelégedve (ez már lazítás kiált közbe egy hang), de mindazonáltal örök búcsúra kezet fog, a követ úrral ha vele együtt kiáltja : „Éljen a szabad haza!“ Harsány éljenzés követte a szónok szavait s „éljen Vidliczkay .József“ ki­áltással a nép elhagyta a városház udvarát. Estveli hét órakor a baloldaliak az intelligentia legnagyobb részének részvétele mellett, fáklyás zenével tisz­telték meg az esperes urat, a ki a Nádasy Mór felköszöntése után meleg hazafias szavakban köszönte meg a megtiszteltetést; azután tisztelegtek az uj követjelölt Vidliczkay József ur­nái hol Kegly Gusztáv tartott szép be­szédet, mire a jelölt ur magas lelke­sedéssel mondotta el kitűnő szónok­latában politikai hitvallását, kijelent­vén, hogy élni csak addig kíván mig azon elvekhez hű mai’ad. Ekkor a nép lelkes éljenzések kö­zött szétoszlott, s megmutatta az ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom