Nyír, 1868 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1868-01-04 / 1. szám

II. évfolyam. 1. szám. Szombat, január 4. 1868. Szerkesztői és kiadó iroda: NYÍREGYHÁZÁN, Széna-tér 121. sz. alatti hrízban. Bérmentetlen levelek el nem fogadtatnak. Előfizetési dij : A kiadó-hivatalban egész évre . . . 5 fr. 50 kr. Házhoz hordva vagy postán küldve . 6 „ Félévre ....................................................3 „ Évin-gyedre...............................................1 „ 50 kr. Hirdetések dija : minden öthasábos petit-sor egyszeri igtatásánál fi kr., többszörinél 4 kr. Bélyegdij 80 kr. Vegyes tartalmú hetilap. Megjelenik minden szombaton. Külföldre ne'zve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad: Haasenstein és Vogler Becsben, Hamburgban, Berlinben, M.-Frankfürtban, Baselben és Lipcsében. Itoldog újévet kiválniuk! Városban úgy mint falun az év első nap­ján — testvér, rokon, barát és ösmerős üd­vözli e szavakkal egymást. Mi is t. olvasóin­kat e szokásos magyar üdvözlettel köszönt­jük ; mert jobbat mint boldogságot nem kí­vánhatunk. Miből áll az ember boldogsága? erre nehéz megfelelni, mert azt csaknem min­denki másban és másutt keresi, s a boldog­ság keresése közben sokszor álutakra téved. De van azért oly tér, hol mindnyájunk bol­dogsága öszpontosul: e tér a családi tűzhely és a haza! Adja Isten, hogy családja körében min­denki találja fel azon örömöket, melyek egye­dül teszik boldoggá az életet; adja az ég, hogy 1868. arany betűkkel legyen megörö­kítve a történelem könyvében s bálaérzet fogja el még századok múlva is a magyar szivét, ha ez évre visszaemlékezik. Ily boldog újévet kíván olvasóinak és az egész hazának a szerkesztőség. Egy komoly szó városunk képviseletéhez. Alkotmányunkat — legalább amennyi­ben annyiban — visszanyertük; a szabad­ság is bevonult újra hazánk földére, hóimét oly soká száműzve volt : és — mily viszás- nak tetsző tünemény! — hazánk még foly­vást a régi elhagyatottság szomorú kepét mutatja; mi csak olyan szegények vagyunk, mint azelőtt; a nemzeti nagyiét és boldog­ság kedves eszményképei most is . . . épen csak eszményképek, most is csak elér­hetetlennek látszó távolságban lebegnek előttünk! Mi következik mindebből ? Mindenekelőtt az : hogy szabadság és nemzeti nagyiét, alkotmány és nemzeti bol­dogság korántsem folynak közvetlenül egy­másból, hogy alkotmány és elhagyatottság, szabadság és Ínség egész testvériesen meg­férnek egymás mellett! — De hogy is le­hetne az máskép ? Alkotmány és szabadság mintegy csak a tavasz : de mit ér a legked­vezőbb tavasz is, ha nem miveli senki a föl­det, ha nem vet senki egészséges magot a megművelt földbe, melyen a tavasz erejét megmutathatja ? A tavasz serény földmivest, a szabadság is serény munkást kíván : csak igy képes az emberiség e két legvonzóbb nemtője üdvho- zólag, boldogitólag hatni. :Vajha ezen egyszerű, de mégis oly gyakran épen nem vagy félreismert igazsá­guk mindenik magyar hazafi előtt tisztán állanának! Vajha hazánkban mindinkább fogynának azok, kik üdvöket, boldogulásu­kat a kormánytól, s napról napra szaporod­nék azok száma, kik egyedül önmagáktól várják! kik szabadságot, alkotmány, felelős kormányt nem a jólét ingyenosztogá­téinak, hanem egyedül annak, a mik, t. i. puszta feltételeinek tekintik, Ez oldalról tekintve a dolgot, épen oly viszonyban ál­lunk a szabadsághoz, mint az Istenhez, mely viszonyra nézve egy ismeretes példabeszéd igy szól: „Segíts magadon, s akkor az Isten is megsegít!“ Ha ez áll, bizonyosan nemke- vésbbé helyes a példabeszéd ilyetén kitétele sem: „Segíts magadon, s akkor a szabad­ság is megsegít!“ Onsegitség minden derék ember és valódi hazafi jelszava! Ám dekiképesönsegitse'gre? Erre egye­dül munkásság és miveltség képesíthet. Egye­dül miveit munkásságban és munkás miveltségben rejlik az egyesek csak úgy mint az egész ország jóléte, szebb jövője. Ha ez áll, hazánk felvirágzását koránt­sem tarthatja a józan és őszinte hazafi oly hamar bekövetkezendőnek, mint azt sokan, kiknek ítélete nem a tények szilárd, hanem vágyaik és reményeik ingatag alapjára tá­maszkodik,— hiszik vagy hitték. Nem mintha hazánkban miveitekben és munkásokban hi­ányt szenvednénk : az a mi nagy bajunk, hogy nálunk a mi vei tele nem munká- s a k és a munkásak nem m i v e 11 e k! Ez nem maradhat igy, ezen segítenünk kell, ha csakugyan haladni kívánunk a ha­ladókkal. Gyökeresen e bajunkon egyedül alapos tanodák felállítása segíthet; mert csak ily tanodák teremthetnek számunkra miveit munkásokat. Hogy tehát a követelt onsegitség minél több egyesnek lehetségessé tétessék, legelső teendőnk közé tartozik : a tan ügy újjá­szervezése! T Á R C Z A. Költői levél a „Nyir“-hez. Tokaj, deczember 26. E levelet — barátságom jelzálogát — Vedd szívesen szerkesztőség, Tokaj bércze nyájas arczczal köszönt hozzád, Mert felettünk egyenlően derül az ég . . . Vagy mit mondok, ábrándozva mit merengek ? Egyenlően zúg a vihar, zúg a felleg ? ! Na de, még szebb az élet a küzdő zajban Honszerelmünk lángja mellett, Tudván mennyi erő rejlik e vigaszban: Magas hegyek tetejére száll a felleg; De a nap is legelőször ott pirul fel . . . E hitben hát béküljtink ki bús egünkkel; E hit legyen uj pályádon hű vezéred Ha jőnelc rád nehéz napok, S megszólnának rágalmazó denevérek, Melynek ki vannak téve a szabad lapok, Mit se gondolj a rágalmak seregével, Porba hull az ármány minden fegyverével Rágalom még szilárd keblii földiákat 1 Meg nem döntött, el nem sodort, — Sőt a maga hányta gazon fel-felakad, S mindig is csak önmagára szórja a port . . . Mig az, kit a közbeesőiét vértje fedez — Zajon s hullámtorlaszokon bátran evez; Félre tehát aggodalom, félre bánat! Lobogódat tárd az égig . . . ! Lapodat — mely nem hord szégyent, nem tűr vádat — Az alföld szép leányai is megvédik, — S ily vezérek — élén ily szent védelemnek — Szerencsésen hamarabb is férjhez mennek . . . Adjon Isten „Nyír“ hát neked szebb jövőre Sok jó előfizetőket, Hogy légy a jog s a szabadság erős őre üldözvén a szabadságot üldözőket, S hogy lobogjon — mely a hazát még megóvja — Honvéd kézben a szabadság lobogója! Szerk. pl. bm. h. Éljen is a honvédelem igaz népe, S a szellem, mely össze-tartja, Minden idők viharzatán legyen vértje Negyvennyolczas alkotmánya lombozatja; S ez ős fának semmi vihar nem árthatván Szabadság örömvirága nyíljon o fán. S mig e virág kikeletre felvirágzik, Csak munkáljunk, s zengjen a dal, Zengjen a dal Kárpátoktól Ádriáig — Megvirad még a sötét éj lejártával. Kitartás hát s testvériség, éljen a bon! Mely a honvédek fejére koszorút fon. gesztelyx Nagy Gerzson. A varsói menekültek. Történeti beszél)’ Gyöngyös)' Sámuel-től. Varsó, Varsó! . . te köny, te véráztatott borzasztó rombalom, te szabadságbősök bölcsője és sirja pgviránt, minő nagyszerű s mégis minő bús az emlékezet, mely neved hallattára az érező kebelben felmerül! Hányszor vetett már a nemzet gyilkosok hada gyűjtő üszköt reád, hányszor irtotta már ki mint favágók bárdja az erdőt, — szabadságért küzdő gyermekeidet, és a Visztula, mely bús babjait halk morajjal hömpölygeti melletted, hány­szor vetette már partra nyom nélkül eltűnt fiaid meg­csonkított, szétraarczangolt testeit ?! Van-e még fa a kiirtott erdőben, „a dűlő fák virágporából s a földbe szakadott gyökér- szálakból" r.ó-e még uj erdő, fiatal, erős, mely szembe mer szállani a viharral, észak tággasztó, öldöklő vi­harával ?! Varsó te állsz, de csak mintegy roppant „élő­szobor" egy leölt nemzet sirja felett, vagy mintegy vérből, tüzbül és átokból épített roppant ma .zoleum a vértanúk százezreinek hamvain; falaidon még most is ott sötétlenek üldözőid vérrel ivott neveik! Letörli-e az idő a vérrel Írott nyomokat, felépiti-e egykor a romhal­mokat, visszaadja-e honának elvérzett gyermekeit? . . Soha! soha! soha! . . E város történetünk kezdetének színhelye, s mi­előtt a szereplő alakokkal megismerkednénk, szükséges legalább futólag vele megismerkednünk; de hogy az összecsoportosuló események lélektanilag s történelmi­leg igazolva legyenek : nem lesz felesleges, ha egyszers­mind rövid tekintetet vetünk a lengyel nemzet 1848 előtti legközelebbi politikai múltjának történelmébe. 1. Varsó egy három mérföldnyi területen fekvő nagy város, gyönyörű kertekkel és mezőkkel körülvéve, me­lyekre minden tavasz elhozza szép virágait, elhozza dallos madarait, s Varsó környékét a természet egy re­gényes panorámájává varázsolja át. A Visztula hullá­main, mely Prágától választja el — csolnakok lebeg­nek, szerelmes ifjakat ringatva álmaik tündér-honába, midőn oly boldogan merengenek a hold ezüstös arczu- latán, mely a folyamban fürdeti fénylő sugár fürtjeit; a méla csendet olykor csak az egymásután elrobogó kereskedő-hajók egyhangú moraja zavarja meg, tova re­pítvén az érdek kalmár lelkeit. Benn a városban még ma is össze van halmozva minden, mit a lengyel nem­zet fényes múltjában szépet és nagyot képes vala fel­mutatni. A királyi vár büszkén uralkodik a város fe­lett, kolostorok és kiilfénydús templomok tornyai csil­lognak a nap sugaraiban; az egykori főurak pazarfényü palotái, egész utczákat alkotva még állanak: de hajh! a külfény, e hideg ragyogás, már csak bánatos nyo­mort takar, a fényes templomok csillárai mellett, csak a nemzet fájdalmának konyái tiindöklenek, és az orgo­nák mélabús sirdalánál fájdalmasabban hangzanak a legyilkolt nemzet egetverdesö jajkiáltásai s boszut esdő átkai! És a fényes paloták nagyrészének lakói nem többé a honfiak, nagy részüket, kivált 1835-től óta teli­vér orosz aristokrátia bírja, a leghirnevesebb lengyel családok birtokaival együtt. Miként történt ez, azonnal megfogjuk érteni, mibelyest a nemzet politikai múltjába futólagos pillantást vetünk. Lengyelország virágzásának korszakában Európának, ha nem is népességére, de területileg legnagyobb álla­mai közé tartozott, a mennyiben területe 18,534 négy­szög mérföldet is foglalt el; — romlásának magvai azok­ban el valának hintve már társadalmi szerkezetében,1 >a mennyiben az nem egyébh volt, mint sok fejetlen apró zsarnokok szövetkezése a nép ellen, hol az aristokrátia merész túlcsapougásai, a szabadság korlátainak erősza­kos szétdöntésével a féktelenség szétcsapkodó árjai oda

Next

/
Oldalképek
Tartalom