Nyír, 1867 (1. évfolyam, 1-13. szám)

1867-10-06 / 1. szám

A 4576 I. évfolyam. W­Mutatványlap. Vasárnap, október 6, 1867. Szerkesztői és kiadó iroda: Nyíregyházán, Széna-tér, 121. szám alatti házban. Bérmentetlen levelek el nem fogadtatnak. a nyír. Előfizetési dij helyben házhoz hordva vagy postán küldve: Egész évre.....................5 frt. Fél évre .....................2 frt 50 kr. Negyed évre . . . . 1 frt 25 kr Hirdetések dija: minden három hasábos petit-sor egyszeri hirdetésnél 5 kr., több­szörinél 4 kr. Bélyegdij 30 lu\ Vegyes tartalmú hetilap, a gazdászat, kereskedelem és ipar körében. Megjelenik minden néten egyszer vasárnapon. Pesti gabonaárak okt. 3. Árait ausztriai értékben. Alsó-ausztriai mérő szerint súly font szerint leg­aliint jjf> ! Búza, bánsági 86—87 5.45­-5.60 88—89 5.65­-5.95 „ tiszamelléki és pesti . 85—87 5.45­-5.60 „ „ 1) • 88—89 5.65­-5.95 „ fehérmegyei 84—85 5.30­-5.45 „ bácskai 85—86 5.30­-5.45 Rozs — — 4.00­-4.05 Árpa, sörnek való . 68—70 2.80—2.90 „ takarmánynak 68—70 2.40—2.50 Zab 45—47 1.55­-1.60 Kukoricza, bánsági . — — 3.75­-3.85 Bab . . — — 5.00­-5.50 Köles — — 0.00­-0.00 Repcze — — 5.87­-6.00 A pesti börze hivatalos árjegyzéke. Október 3. Vasúti menetrend. I. Bécs és Pestről Kassa felé: Az adott-vett értékek 3 bfr <D <D ö © '<o .2 zár­árfolyam megnevezése £ °:C pénz áru I. Részvények darab­számra. Kereskedelmi bank .... 600 — 695 705 Pesti takarék-pénztár . . . 63 r —, 1310 1320 Budai takarék-pénztár . . . Ó-budai takarék-pénztár . . — — 425 430 40 — 65 70 Pesti hengermalom .... 500 — 1315 1320 Pannónia gőzmalom . . . ir>00 — 2130 2140 Első budai gőzmalom . . . 500 V— 525 530 Budai gyárudvar..................... 400 — 516 518 Keresk. kamra épület . . . 210 — 390 400 Pestbudai lánczlnd .... 325 — 375 385 Alagút .................................... 1 05 — 70 72 Magyar biztositó társaság 315 . -S3 C80 635 Pannónia viszontbizt. társulat 210 — 250 255 Pesti biztositó intézet . . . 300 — 235 240 Magyar északi vaspálya . . 200 — 81 25 8150 II. Záloglevelek. 5/0/0-08 Földhitelintézet . . — — 90 — 9050 6%-os Jövedék jegyek . . . — — — Becs Pest Czegléd Szolnok Püsp.-Ladány Debreczen Nyíregyháza Tokaj Miskolcz Kassa óra perc napr. óra perc napi*, indulás 8 —• este 7 45 reggel „ 6 31 regg. 5 19 este 9 49 „ 84 „ 10 57 , 9 17 éjjel 1 33 d.u. 1 3 * .3 5 „ 3 48 reggel ” 4 33 „ 6 24 „ 5 31... „ 8 9 „ „ 7 24 este 10 46 d.e. érkezés 9 56 „ 1 51 d.u. II. Bécs és Pestről Arad felé: Bécs . . indulás 8 ■— este Pest . . „ 6 31 reggel Czegléd . . „ 9 34 „ Szolnok . . „ 10 42 „ Mező-Túr . . „ 12 17 délután Csaba . . „ 2 43 „ Arád . . érkezés 4 40 ; III. Bécs és Pestről Nagyvárad felé : indulás 8 — este 6 31 reggel Bécs Pest Czegléd . Piispök-Ladány Berettyó-Ujfalu Nagyvárad érkezés 9 49 2 5 délután .3 14 4 31 IV. Kassáról Pest és Bécs felé Kassa Miskolcz Tokaj Nyíregyháza Debreczen Püsp.-Ladány Szolnok Czegléd Pest Bécs ind. 5 21 reg. 12 1 dél. „ 7 55 „ 3 20 d. u. „ Ö 37 „ 5 50 „ „ n 39 „ 7 33 este „ íz ia d.u. iu 26 éjjel „ 1 57 „ 12 39 „ „ 4 43 „ 4 39 reg. érk. 5 46 este 5 55 „ „ 8 40 „ 8 56 „ „ 6 — reg. 6 36 este V. Aradról Pest és Bécs felé: Arad indulás óra 10 perc 15 napréez délelőtt Csaba n 12 7 délben Mező-Túr 2 27 délután Szolnok » 4 20 b Czegléd érkezés 5 ,31 este Pest )J 8 40 n Bécs H 6 — reggel VI. Nagyváradról Pest és Bécs felé: Nagyvárad Berettyó-Ujfalu Püspök-Ladány Czegléd Pest Bécs óra perc naprész ’’-Múlás 10 27 délelőtt » 11 50 érkezés la 58 délután „ 5 4u oSte * 8 40 „ 6 — reggel A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett részletes menet­rendben van kitéve. Posta-kocsik menetrendé : Nyíregyházáról Beregszász felé indul mindennap reggeli 7 órakor. Beregszászból Nyíregyházára minden­nap reggel 5 órakor. Nyíregyházáról N.-Károly, Szathmár és .Nagybánya felé mindennap este 7 órakor. Nagybányáról Szathmáron és N.-Káro- lyon át Nyíregyházára mindennap délben 12 órakor. Előfizetési fölhívás A NYÍR vegyes tartalmú hetilapra. Előfizetési feltételek: Egész évre ... 5 frt. Félévre . . 2 „ 50 kr. Évnegyedre . . . 1 „ 25 „ A „Nyir“ szerk. és kiadó-hivatala. A uyiiegyházi gabna-csarnok üz­leti tudósítása okt. 5. Az üzletben e hét folytán az élénkség tetemesen emelkedett, különösen a rozs igen keresett czikk volt a külföld számára. Mind a mellett csak nehány ezer mérőt birtak be- vásárlani, minthogy’ a tulajdonosokat e ma­gas ár ki nem elégíti. Eladatott mintegy 3000 mérő 3 frt 35 kr.; 80 fontos rozsért 3 frt 40 kr. kináltatott. A szeszben fenntartotta magát a jó hangulat. Az ára 23y2—24 kr. 30 fokú régi magyar itcze számra. Gabonaárak október 5. Búza mérője 4 frt 25 kr.—4 frt 80 kr.; rozs 3 frt 15 kr.— 3 frt 20 kr.; bab 4 frt; zab l.frt 20 kr.— 1 frt 25 kr.; köles 2 frt 50 kr.; kuko- ricza 2 frt—2 frt 20 kr.; árpa 1 frt 70 kr.; repcze 5 frt—5 frt 30 kr.; mák 7 frt 50 la’.— 8 frt. — Szesz, magyar itcze 23 kr.—23,^ kr. — Virágolaj raázsánkint hiányzott. Rozs csak kis mennyiségben kelt, fön- nebbi ár mellett; nagy mennyiségre, maga­sabb ár mellett, vevők voltak, de eladók hiányoztak. GAZDÁSZAT. A „Felső tiszavidéki gazdasági egy­let“ igazgató választmányának 1867 május hó 29-én Kállay Emmánuel első alelnök elnöklete alatt s több választmányi tag jelenlétében Nyír­egyházán tartott ülésének Jegyzőkönyve. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolva­sása s hitelesítése után inditvánvoztatott, miszerint f. é. október hó 10-éu Nyáregyhá­zán juh kivételével általános kiállítás, szán­tás-verseny és mezei gazdák általi lófuttatás rendeztessék. — Ez indítvány határozattá emeltetvén, következő programra állapíttatott meg: . 1) a kiállításra elfogadtatnak minden­féle mezei termények, kerti növények, gyü­mölcsök, gazdasszonyi czikkek, u. m. befűzött gyümölcsök, aszalványok, sütemények s a t., továbbá szarvasmarhák, lovak, sertések és bárányok; 2) a kiállítók fölhivatnak, misze­rint a kiállításra hozandó tárgyakat az egy­let adás-vevési ügynökségénél Nyáregyházán bezárólag f. é. október hó 4-ig bejelentsék; 3) ezen bejelentés folytán a kiállítók kéret­nek a kiállítandó tárgyakat október hó 8-ig, az állatokat pedig ugyanazon hó 10-ig a ki­állítási helyiségbe — nagy vendéglőbe — beszállítani; 4) az állatok a kiállítók által élelmeztetnek; a rendező bizottmány azonban gondoskodaudik, bogy a szükségletek a hely szilién jutányos áron kaphatók legyenek. E ezéfra a kiállítók szíveskedjenek a szükség­letet a rendező bizottmányuyal a bejelentés kapcsában tudatni. A kiállításra beküldendő tárgyúik beje­lentésekor adandó nyilatkozat tartalma. A) Termény-, kerti növény- és gyü­mölcsre nézve: a) folyó szám; b) a tárgy megnevezése, gyüinölcsnemüeknél az azt is­mertető névjegyzék; c) a beküldendő meny- nyiség, darab vagy súly szerint, í— mag- nemüeknél legalább 10 itcze; d) mily kiter­jedésben s minő földben termeltetett a ki­állítandó tárgy? c) átlagos termés; f) piaczi vagy válogatott minőségben állittatott-e ki? (Aláirás: kiállító neve s lakhelye.) B) Állatokra nézve: a) folyó szám; b) állat neme; c) kora; d) szine; e) saját ne­velés- s vagy mely időtől van birtokában? f) eladók-e az állatok s mi áron? (Aláirás : kiállító neve s lakása.) A hizlalt állatok bejelentésénél a kiál­lítók a hizlalás módját és idejét pontosan megjelölni kéretnek. Jutalmak s azok oda Ítélése. 1) jutalmak a kiállításnál: pénzbeli di­jak s dicsérő oklevelek általi kitüntetések; 2) pénzbeli jutalmat csak az egylet területén tenyésztett állatok s termelt czikkek, dicsérő oklevelet az ország bármely vidékéről kiállí­tottak nyerhetnek; 3) a ki pénzbeli jutalmat nyer: az Írásbeli eljsmerésben is részesül; ez utóbbit azonban pénzbeli jutalom nélkül is kiérdemelhetni; 4) a jutalmazások s kitün­tetések fölött szakértőkből alakított biráló választmányok Ítélnek. • Szántás verseny szabályok, a) Verse­nyezhet mindenki, akár önálló, akár cseléd ember. A verseny a rendesen használt vas­vagy faekével s két ökörrel vagy tetszés sze­rint két lóval történik, melyet a versenyző vagy gazdász állit; b) a szántás versenynél a szántó ember ügyessége és a végzett munka tökéletessége jutalmaztatik; — annál fogva c) a munka megkezdése előtt a szántó ember kikérdeztetik az eke alkatrészeiről, igazításá­ról s csekélyebb vagy mély’ebb szántáshoz alkalmazásáról; d) a verseny szántó a tetszés szerint fölvett mélység és szélesség folytouos megtartására figyelmeztetik; e) minden szántó ember maga barázdálja föl a sorshúzás utján neki jutott szakaszt a föld két végén fölállí­tott karó után; a szakasz két végén húzott barázdán túl a földet fölhasogatni nem szHí’

Next

/
Oldalképek
Tartalom