Nógrád Megyei Hírlap, 2016. március (27. évfolyam, 50-74. szám)

2016-03-01 / 50. szám

A falu érdekében cselekednek Szatfflatercs. A napokban nagy érdeklődés mellett tar­totta tisztújító közgyűlését a község önkéntes tűzoltó egye­sülete a művelődési házban. A gyűléseb jelen voltak „öreg” és fiatal tűzoltók, vala­mint az önkormányzat képvi­selő-testületének tagjai is. A tagok elfogadták az egyesület - országos változások tükré­ben módosított - új alapsza­bályát, majd meghallgatták az elnök beszámolóját. Gréczi-Zsoldos Miklós is­mertette az elmúlt időszak sikeres beavatkozásait, majd elmondta, hogy a pá­lyázatoknak köszönhetően fontos tűzoltást és katasztrófaelhárítást segítő eszközök kerültek beszer­zésre. A szervezet egyebek mellett motorfűrésszel, töm­lőkkel, szivattyúval és hor­dozható számítógéppel is gazdagodott. A tavalyi év­ben sor került a szertár kül­ső szigetelésére és festésé­re, de a nyílászárók cseréje is a közelmúltban valósult meg. A 2016-os tervek kö­zött szerepel az épület tető- szerkezetének cseréje az ön- kormányzat és a helyi lako­sok önzetlen segítségével. A tisztújítás eredménye nem hozott nagy meglepe­tést, hiszen a tagok egyhan­gúlag megválasztották a ve­zető testület tagjait: a régi-új * elnök Gréczi-Zsoldos Miklós, az elnökségi tagok pedig Il­lés Péter László'"és''Varga Zsolt lettek. Az elnök meg­köszönte mindeneinek az eddig nyújtott áldozatos munkáját, és vázolta a sor­ban előttük álló feladatokat. A jövőbeli működéssel kap­csolatban több igényt felve­tettek, szót ejtettek a belvízi védekezésről és gépkocsi­beszerzésről is, amihez a pol­gármester és a tagság részé­ről több javaslat is megfogal­mazódott. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a továbbiakban is mindenben együttműködnek az önkor­mányzattal, a polgárőr egye­sülettel és a helyi lakosokkal a község fejlődése és a polgá­rok védelme érdekében. (T.V.) Felújítanák a rendelőt Mátralmndszent a község­ben az előző esztendőkben folyamatosan figyelték a kü­lönböző pályázati lehetősé­geket, s ennek eredménye­képpen sikerült felújítani az óvoda és a művelődési köz­pont épületét. A fejlesztés azonban nem áll le, ugyanis az önkormányzat idén terve­zi korszerűsíteni a helyi or­vosi rendelőt is. Horváth Já­nos polgármestertől megtud­tuk, hogy a tervek már elké­szültek és hamarosan bead­ják a pályázatot is. A tender értelmében bruttó negyven millió forintból a szakembe­rek elvégeznék az ingatlan külső szigetelését és színe­zését, lecserélnék a palatetőt cserépre, korszerűsítenék a fűtőrendszert, valamint fel­újítanák a villamos hálóza­tot is. Amennyiben a pálya­munkát pozitívan bírálják el, akkor a kivitelezés várható­an az év második felében kezdődhet el. (Folytatás az 1. oldalról) A megszokottól nagyobb csend övezte a nógrádi megyeszékhelyet hétfőn, miután előző nap sor került a város szempontjából rendkívül fontos szavazásra. Két hónapig hango­sak és olykor zsúfoltak voltak a közterületeit a heves kampány közepette. A legnagyobb csatá­rozások a két legesélyesebb je­lölt, Fekete Zsolt és Simon Tibor között dúltak. Az egyik oldalon baloldali or­szággyűlési képviselők és polgár- mesterek, míg a másikon minisz­terek és államtitkárok érkeztek az indulók népszerűsítésére. A Jobbik Magyarországért Mozga­lom és a Magyar Munkáspárt jó­val visszafogottabb kampányt folytatott. A pártok szimpatizán­sai sokat dolgoztak az elmúlt he­tekben, hogy az általuk támoga­tott jelölt minél jobban szerepel­jen a vasárnapi voksoláson. A másfél évvel ezelőtti rész­vételt nem várt módon megha­ladta a február 28-i választási hajlandóság. A végeredmény tükrében megszólaltak az érin­tettek, az alaposabb kiértékelés­re azonban még a következő idő­szakban kerül majd sor. A választást Fekete Zsolt, a Magyar Szocialista Párt, a De­mokratikus Koalíció és a Tarjáni Városlakó egyesület közös jelölt­je nyerte, így a következő önkor­mányzati választásokig, várha­tóan 2019 őszéig ő vezeti tovább a megyei jogú város közgyűlés­ét polgármesterként A győztes jelölt közösségi oldalán jelentet­te be, hogy a választási sikerrel egy időben unokája világra jötté­nek tsörülhetett. ***"“ Simon Tibor már a választás estéjen, telefonon gratulált az uy donsült polgármesternek. Úgy fogalmazott: a demokrácia írott és íratlan szabályai alapján a többség döntése szent és sérthe­tetlen. Úgy döntött a szavazók többsége, hogy az eddigi úton haladjon tovább a város. Külön megköszönte a több ezer rá le­adott voksot, valamint köszöne­tét fejezte ki mindenkinek, aki elment és szavazatával segítette a város jövőjének alakítását, il­letve azoknak, akik javaslatuk­kal, véleményükkel segítették a kampány során a munkáját. „Kö­szönöm a kampánycsapatnak az elmúlt két hónap fáradtságot nem ismerő munkáját, a csalá­domnak és a páromnak, hogy mellettem álltak és mindenben támogattak!” - tette hozzá. A Fidesz közleményében pénzügyi feltárást vár az új pol­gármestertől. A • Jobbik Magyarországért Mozgalom gratulált a győztes­nek, és felajánlotta szakmai tá­mogatását a város vezetésének. Hulitka István megköszönte a szavazatokat minden salgótarjá­ni választópolgárnak, akinek fontos a város jövője és elment szavazni, és tiszteletben tartja a döntést. Azt mondta: nem sike­rült elérni azt az eredményt, fél attól, hogy-visszaesés jellem­zi majd a következő időszakot. Úgy látja, hogy a Jobbik valódi programot dolgozott ki, míg a ve- télytársak nem tudták ugyanazt felmutatni. Hulitka István sze­rint az MSZP által felvázolt ter­vek kevésnek bizonyulnak majd-amit előzetesen vártak. Ügy vfü—a fejlődésiig Mi, valószínűleg nem tudta teljes Thürmer&iíyula,„ a Magyar mértékben átadni elképzeléseif*~Munkáspárt jelöltje szerint a és programját a polgároknak. A salgótarjániak igénylik pártja Jobbik helyi szervezete mindent megtesz azért, hogy a város elő­re lépjen, viszont úgy érzi, hogy a vasárnapi eredménnyel Salgó­tarján nehéz helyzetbe került és jelenlétét, amit bizonyított az is, hogy másfél nap alatt össze­gyűjtöttek óOO ajánlást. Hozzá­tette, azt is látni kell, hogy az emberek nem bennük látják a váltópártot, nem tőlük várják a város helyzetének jobbra for­dulását, a küzdelem egyértel­műen az MSZP és a Fidesz kö­zött dőlt el. A pártelnök jónak ítélte a választók elé tárt prog­ramját, amelyben munkahe­lyeket ígért a helyieknek. Meg­jegyezte, hogy-a-Magy«» Szoci­alista Párt először támadta nyíltan a kamp^rfyOTran“a Munkáspártot. Elmondta, hogy sajnálja az eredményt, ugyan­is - mint fogalmazott - „a vá­lasztók meg fogják tapasztal­ni, hogy a szocialistákkal sem kerül több kenyér az asztalra”. u J 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom