Nógrád Megyei Hírlap, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-24 / 19. szám

2011. JANUÁR 24., HÉTFŐ NYUGAT-NOGRAD 3 Előadás a Szentföldről Balassagyarmat. Január 26-án este fél hétkor a Szenthárom­ság plébániatemplomban dr. Stella Leontin kanonok, plébá­nos tart DVD vetítéssel egybe­kötött előadást a „ Szentfóldön jártunk” címmel. Konferencia a foglalkoztatásért Balassagyarmat. A Társadalmi Szolidaritás Program megvalósí­tása és az Önkéntesség Európai Éve alkalmából rendezi meg konferenciáját a Partnerséggel a foglalkoztatásért Program janu­ár 27-én 14 órakor a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ­ban. A rendezvényen ismertetik a TÁRS-programot, illetve be­mutatják az abban és az önkén­tességben rejlő számos lehetősé­get fiatalok, idősek, munkálta­tók és munkavállalók, dolgozók és dolgozni kívánók számára. A lehetőségekről F. Tóth András, az Önkéntes Központ Alapít­vány ügyvezető igazgatója be­szél. A TÁRS-pályázatról és a TÁRS-programról Kristóf Kitti, a Partnerséggel a Foglalkoztatá­sért program munkatársa osztja meg gondolatait. A Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Isko­la diákjainak tapasztalatait az önkéntes tevékenységről Burik Anett és Fáy Hanna 12. osztá­lyos tanulók mondják el. A zene ősnyelve Balassagyarmat Az Örökség Kul­turális Műhely előadássorozatá­nak keretében január 25-én 18 órakor Juhász Zoltán népzene- kutató, népzenész beszél a zene ősnyelvéről a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban. Üléseznek Nézsa. Az önkormányzat képvi- selő-testülete január 26-án 17 órától ülésezik a polgármesteri hivatalban, ahol egyebek mellett a mikrotérségi tudáscentrumról és a 2011. évi rendezvényekről is tárgyalnak a képviselők. A pénzre várnak Romhány. Sikeres pályázat után most 30 millió forint áll az ön- kormányzat rendelkezésére, amiből épülhet, szépülhet a falu­központ és egy öltözős szabadté­ri színpad is. Az állami pénzek jelenleg „állnak”, így egyelőre kétséges, hogy mikorra készül­hetnek el a fejlesztések. 1823. január 21-én látta meg a napvilágot Alsósztregován sztregovai és kiskelecsényi Madách Imre, a magyar irodalom halhatatlan zsenije. „Leírt mindent, mit éltünk, s újraélünk, egy szállni vágyó nemzet vízióját” - írta róla földije, lobbágy Károly. Születésének 188. évfordulóján szülőföldje, a sárba-porba- fulladt, szívszakasztó dombokkal teli Nógrád” emlékezett meg róla. „Leírt mindent, mit éltünk, s újraélünk” Szabó Andrea Balassagyarmat, a megyei Ma- dách-ünnepség nyitánya a Mikszáth Kálmán Gimnázi­um, Szakközépiskola és Szak­iskola által rendezett nemzet­közi Madách-Mikszáth vers- és prózamondó verseny volt, majd Sidló Ferenc 1937-ben készített Madách-szobrát ko- szorúzták meg az intézmé­nyek, szervezetek. Az ünnepséget szervező intéz­mény, a Madách Imre Városi Könyvtár galériájában megnyílt Kirják Miklós kiállítása. .A Hor­váth Endre művészeti díjjal ki­tüntetett festő- és grafikusmű­vész a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő-restaurátor sza­kán végzett 2001-ben. - Közös munkáink, együtt-gondolkodá- saink során ismerkedhettem meg a festőművész balassagyar­Becsó Zsolt mati gyökereivel is, a Patvarci utca idilljével, a nyírjesi tó körü­li és az Ipoly-parti csavargások bukolikus tájaival, amelyeket a gyermek csodálatával, de már a NÓGRÁD MEGYEI IADÁCH - ÜNNEPSf Látványos műsorral készültek az ünnepség szervezői felnőtt tudásával örökített meg - fogalmazott megnyitó beszédé­ben Szentmártoni János, József Attila-díjas költő, a Magyar író- szövetség elnöke.- Reneszánsz tudásszomj és rendszerezési vágy, barokk ap­rólékosság és kidolgozottság jel­lemzi művészetét - s mindehhez a fényképész türelme, megfigye­lő képessége, természetkutatók alázata és áhítata, himnuszírók elhivatottság-érzete szolgáltat muníciót - hangsúlyozta az író. A kiállítást követő ünnepségen Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Halász János, a Nem- zéti Erőforrás Minisztérium ál­lamtitkára mondott beszédet.- Egy csüggedt kor végén, egy megújulásban reménykedő kor­szak társadalmi közérzetéből táplálkozva alkotta meg Madách a tragédiát. Madách költeménye a bibliánkká vált a szabad ver­seny világában, ahol a küzdelem a létért zajlik, ahol pénzért min­den kapható, köztük eszmék és érzelmek is. Ádám új világot akart teremteni. Nem késtünk le róla! Mert a mi életünk valahol ott kezdődik, ahol Az ember tra­gédiája véget ér - mondta kö­szöntő beszédében a megyei közgyűlés elnöke. Halász János a magyar kultú­ra megismerésének fontosságát emelte ki, hiszen „szívre van szüksége egy közösségnek”, va­lamint észre és kreativitásra. - Az 1964-ben alapított Madách- díj is jelzi, hogy a nógrádiak a magyar kultúra elkötelezett tá­mogatói. A díjátadás nemzeti kö­zösségünk ünnepe is, összetar­tozásunk egyik jelképe. A kultú­ra belőlünk indul el, s mindany- nyiunkhoz megérkezik, a kultú­ra köztünk van - fogalmazott az államtitkár. Az idei Madách-díjasok Pándy Piroska, a Magyar Állami Opera­ház magánénekese, a Madách Színház művésze és Bayer Zsolt író, publicista, szerkesztő lettek. A díjak átadásához a váci Fónay- HUMÁNIA- Társulat te­hetséges fiataljainak „Álom-ví­zió mű” című lendületes és lé­lekkel teli tragédia-interpretáci­ója, Banda Ádám, a Pro Europa -díjas kiváló gyarmati tehetség Halász János hegedűszólója, Barát Attila és Balya András szaxofonjátéka, valamint Mészáros Máté és Vaj­da Kitty versenytánca nyújtott méltó keretet. H Pándy Piroska zenei tanulmányait szülővá­rosában, Salgótarjánban kezdte a Váci Gyula Zeneiskolában. 1986-tól 1990-ig a Fővárosi Ope­rettszínház tagja volt, ahol Lehár Ferenc A mo­soly országa című operettjében, Lisa szerepében debütált, majd sorra énekelte a Kálmán-, Lehár- és Strauss-operettek főszerepeit 1996 és 2000 között a németországbeli Hof város operaházának vezető szop­ránja volt A passaui operaház és a Madách Színház tagja, szá­mos alkalommal szerepelt külföldön. Szülővárosában rendsze­resen koncertezik, jótékonysági hangversenyeken közreműkö­dik, s ezzel nagymértékben emeli a város zenei életének szín­vonalát H Bayer Zsolt író, publicista, szerkesztő 1994-től a Népszabadság újságírója és a Magyar Televízió fő- szerkesztője volt majd a Duna TV kulturális igazga­tója lett, s a Magyar Nemzet főmunkatársaként és a Hír Tv műsorvezetőjeként tevékenykedett Jelenleg újságíróként dolgozik a Magyar Hírlapnál, valamint az Echo Tv műsorvezetője. Számtalan novella, pub­licisztika, esszé és film alkotója. Már korai írásaiban gyakran idézi Madáchot például a Tündértemető című novelláskötetébea Úgy vé­lt hogy Madách látomása korunkban érte el a Londoni-, a Falansz­ter- illetve az Eszkimó-szín rémséges valóságát Az 1100 év Európa közepén című, 79 részes, a mai és a történelmi Magyarországot be­mutató sorozatában külön fejezetet szentel a tragédia írójának. Nyolc áldozat Bagdad. Legalább nyolc em­ber vesztette életét, harminc- három pedig megsebesült Bagdadban és környékén va­sárnap délelőtt elkövetett merényletekben. Reggel hét órától kezdve három órán ke­resztül sorra repültek leve­gőbe robbanószerrel megtö­mött autók. Az iraki főváros déli részén egy rendőrjárőr volt a célpont, az északi, síi­ták lakta Kazimija negyed­ben iráni zarándokok autó­busza került célkeresztbe. Irakban drámai mértékben csökkent az erőszak szintje a néhány évvel ezelőttihez ké­pest. A vallási alapú villon­gások időszakában olykor százak haltak meg merényle­tek következtében egy nap alatt. ValentiiHiapi találkozó űrkutatás. Február 14-én ta­lálkozik a Stardust amerikai űrszonda a Tempel 1 üstökös­sel, amelyről mintegy 200 ki­lométeres távolságból készít felvételeket. Az amerikai űr­kutatási hivatal (NASA) be­számolója szerint az 1999- ben felbocsátott Stardust fe­délzeti műszerei a tervezett élettartamukhoz képest még olyan jó állapotban vannak, hogy az űrszonda fényképe­ket készíthet majd a Nap mö­gött tartózkodó üstökösről. „A tervek szerint február 14-én éjjel, és 15-én a hajnali órák­ban halad el a Stardust a ó ki­lométer széles üstökös mel­lett” - mondta Tim Larson, a NASA bolygókutatással fog­lalkozó részlegének (JPL) ez­zel a küldetéssel megbízott vezetője. Kampányolnak Pozsony. Szlovákiában rövide­sen kampány indul a májusi népszámlálás kapcsán. A cél, hogy minél többen vállalják fel magyar identitásukat. A kam­pányt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (SZMK) fogja ko­ordinálni - közölte a Bumm.sk szlovákiai magyar hírportál. Bara Zoltán, a szlovákiai ma­gyar civil szervezeteket tömö­rítő Kerekasztal szóvivője a hírportálnak elmondta: a hé­ten összeült az SZMK, megtár­gyalta idei programját, és meghatározta a 2011-es év pri­oritásait. Támadnak a porszemek és a bacilusok A felső légúti gyulladásos panaszok megszaporodtak az utóbbi hetekben. A nedves, párás levegő még az egészséges szervezetet sem kíméli, gyakrabban kap­hatunk köhögőrohamot ha az utcáról beérünk a lakás­ba. Egy csésze hársfa- vagy hagymatea mézzel most nem csak jól eshet, de csillapíthatja a köhögést is. NMH-információ A légnyomás és a nedvesség is befolyásolják szervezetünket. A hirtelen jött változásokhoz szer­vezetünk nem tud kellőképpen alkalmazkodni, így jelez ne­künk. Fájhat a fejünk, gyakrab­ban köhögünk, néha úgy érez­hetjük, hogy nehezen kapunk le­vegőt. Párás időben nem csak a légúti betegségekben szenvedők - asztmások, allergiások - érez­hetik „nehéznek” a levegővételt, hanem azok is, akik egyébként ilyet még előtte nem tapasztal­tak. Sok városban az utóbbi hóna­pokban figyelmeztették a lakos­ságot, hogy ne menjenek ki az utcára, csak ha nagyon szüksé­ges, ugyanis a szállópor kon­centrációja nagy volt. A 0 fok kö­rüli hőmérsékletben még akár az influenza járvány is megje­lenhet, viszont „kemény” mínu­szokban pusztulnak a bacilusok. Ha valaki például porra allergi­ás, akkor leginkább úgy tudja el­távolítani a rohamokat is okozó poratkákat, hogy például a pár­náját, a gyermékek plüssállata- it beteszi a fagyasztóba vagy ki­teszi a legalább mínusz 15 fokba. Északon, ahol téli időszakban még nappal is mínusz 5-10 fok alatt van a hőmérséklet, sokkal kevesebb a légúti megbetegedés, az emberek immunrendszere pedig jóval erősebb mint példá­ul a Kárpát-medencében élőké. A napokban nagyon sokan pa­naszkodtak megyénkben is kö­högésre. Vannak olyanok, akik már hetek óta szenvednek a kö­högési rohamoktól. Járványról még nem értesültünk, viszont nagyon kellemetlen ha az ember éjjel nem tud aludni a saját vagy a családtagja köhögésétől. Sokfé­leképpen csillapíthatjuk a roha­mokat, például mentolos illóolaj­ok vagy egyszerű vízbe tett konyhasó párologtatásával. A balassagyarmati dr. Kenes- sey Albert Kórház pulmono- lógia osztályának munkatársá­tól megtudtuk: sokkal nagyobb a napi betegforgalom mint álta­lában. A ködös, párás időben nehéz légzéssel, hurutos köhö­géssel többen is felkeresik őket. Hozzájuk akkor kerülnek a be­tegek, ha a háziorvos például egy esetleges influenzás beteg­nél valamilyen szövődményt feltételez. Vagyis nem csak a már bizonyítottan például aszt­más vagy allergiás betegeket kezelik. A meteorológusok előrejelzé­se szerint a napokban ismét hó­ra, esőre és fagyra kell számíta­ni. Ugyanakkor nem lesznek ke­mény mínuszok, így kedvezni fog az idő a bacilusok szaporodá­sának. Jó tanács, hogyha az utcá­ra megyünk, valamit tegyünk a szánk elé. Akár egy a gyógyszer- tárakban körülbelül 100 forin­tért beszerezhető szájmaszkot, de megteszi a garbó, a sál is. In­kább az orrunkon vegyük a leve­gőt és ne a szánkon. Nem árt az sem, ha a szaglószervünkbe va­lamilyen krémet kenünk, hogy megtapadjanak rajta az apró porszemek és onnan ne kerülje­nek be a szervezetünkbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom