Nógrád Megyei Hírlap, 2008. június (19. évfolyam, 126-150. szám)

2008-06-02 / 126. szám

A minőség varázsa! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 AUTO-TRADE '91 Kft. iílüszaKi uizsga Deteienthezes neihui. ahar azonnal, minden típusra, motorkerékpárra is! I szgh. 14 990 Ft. Kisnaszoni. 16 990 Ft. I Salgdtanán, Forgácn A. út 100 BejelentKezes/ 32/512-204 2007-ben naponta 44 751-en olvasták NPORT.hu NÓGRÁD MEGYEI INFOPORTÁL Szerkesztőségünk számítógépeit a NŐD 32 intlvlrui ■ y ■ t a m antivirus védi. Sz. A. _________________ Moh ora. Május 31-én délután sokan gyűltek össze a varázs­latos Tolnay Klári Emlékház udvarán, a pompázó virágok, fák és bokrok között. A Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület szervezésében a há­zigazda, Bállá István bőrész- iparművész Bőr-Szín-Ház című kiállítása nyílt meg az emlék­ház galériájában mintegy évadnyitóként. Ember Csaba zongoramű­vész és fia, Ember Dániel fuvo­laművész az^dkalomhoz illő és méltó muzsikáját követően Ro­zsos István kiváló művész, a Magyar Állami Operaház ma­gánénekese szólt az egybe­gyűltekhez. Mint mondta: a muzsikus kitárja a lelkét, ami­kor zenél. radio FM 1GÜ.4 HATOSLOTTÓ Elismerés és kritika . A legutóbbi testületi ülésen napirendi pontként szerepelt a Balassa­gyarmati Média Kommuniká­ciós Kht. elmúlt évi tevékeny­sége. A korábbi évek többmil­liós veszteséges időszaka után a tavaly igazgatóvá vá­lasztott Házy Attila irányítá­sával terven felüli nyereséget könyvelt el a balassagyarma­ti Gyarmati Média Kht. - ez derült ki a cég 2007. évi beszá­molójából. A terv szerint 1,3 milliós eredménnyel zárta volna a társaság az évet, de azt jelentősen túlteljesítve több mint 4,5 millió forintos nyereséget termelt. A cég tu­lajdonosa, a város önkor­mányzata - az ellenzékkel együtt - dicséretesnek látta az eredményt és nem nyitott vitát belőle a beszámolót tárgyaló ülésen. Azonban a felszólalt képviselők mindegyike tartal­mi észrevételeket tett az Infó Plusz Tv műsorára, amely sze­rint a mostaninál többet nyúj­tó és hosszabb adást látnának szükségesnek. Demus Iván szocialista képviselő örömmel látta, hogy az ígéreteknek megfelelően háttérbe szorult a tévé programjában a pártpo­litizálás, míg Csach Gábor al­polgármester a korábbi igaz­gatói ígéret teljesítését, az új műsorok elindítását sürgette. Az önkormányzati képviselők többsége elfogadta a beszámo­lót tíz igennel, két nemmel há­rom tartózkodás mellett.- Bállá István ikonjai, szob­rai, képei dallamokat indukál­nak. Vidámakat, szomorúakat. A kultúrát nem éppen piedesz- tálra állító világunkban itt ál­lunk a szépség, a harmónia, a békesség, az öröm, a hit ezer színe és játékossága között. Munkái mesélnek, mert sok­színűek, ihletettek, elmélyül­tek. Bállá István nem véletle­nül nevezi magát „bőrésznek”: bőrművész, bőrszobrász, ipar­művész ő. A „bőrész” szó egy­szerre fejezi ki az anyagot, ami­vel dolgozik, illetve a művésze­tet és az észt is - emelte ki a méltató. Bállá István Székesfehérvár­tól a Stefánia-palotáig, Belgi­umtól az Operaházig több mint hetven alkalommal mutatta be különleges szépségű, (Folytatás a 3. oldalon.) FOTÓ: GYURIÁN TIBOR tő lépcsősor fölé - könnyűszer­kezetű elemekből, amelyet aztán 1991-ben a fiatalok felújítottak, ahogy 2000-ben a barlang is megújult. 2004-ben pedig a fede­let rozsdamentesítették. Tóth Ti­hamér polgármester és segítői - többek között Dénes Katalin, az emléknap szervezője - mindent megtesznek a hagyományok életben tartásáért. Most szombaton a dejtári Hor­váth József atya, Gyönyör Lász­ló plébániai kormányzó és Gyurkó Géza diakónus mutatták be a szentmisét, kérve a reményt egy reménytelen korban, a kéte­lyek tudatos legyőzését kívánva ' a híveknek, bízva egy szebb jö­vőben - Isten igéjének befoga­dásával. Bőr-Szín-Ház www.radiofocus.hu Zarándokok százai látogattak el a csodálatos múltú karancssági szentkúthoz Szabó Andrea Karancsság. Rekkenő hőség­ben is hívek sokasága zarándo­kolt el szombaton a falu kápolná­jától a község határában lévő er­dőségben található szentkúthoz: első és második világháborús el­esettjeire emlékezett méltóság- teljesen a település. Nem csak a híres rimóci rezesbanda kísérte a zarándokokat, de a hegyen ke­resztül gyalogosan vágtak át az emlékezők Nógrádmegyerből, jöttek a leszármazottak Salgótar­jánból, Dejtárról, Spshartyánból, Ságúj faluról és Etesről is. 1866-ban csodás jelenésben volt része egy 24 éves karancssági legénynek: három szellemlény vezette el őt a szent­kútig. A legény szózatot hallott: a szeijtkút előtt 34 grádics kell, hogy megépüljön, s minden grá­dicson egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy Máriát kell elmonda­ni. Az 1920-as években már egy fából készült szekrénykében Mária-szobor állt a szentkút mel­lett, s az 1960-as évekig gyógyí­tó hatásúnak tartott kútvíz mel­lett szombatonként imádkoztak és énekeltek a helyiek. 1948-ban épült meg a lourdes-i barlangká­polna a hajdani jelenés helyén. A karancssági bányászok 34 grádicslépcsőt is építettek, mindegyikbe egy-egy hősi, világ- háborús halott neve volt bevés­ve. 1948 után Miklósi László plé­bános közbenjárására a barlang­kápolna oltárán kifaragták hárs­fából a Szeplőtelen Fogantatás - Mária és Szent Bernadett élet­nagyságú szobrát. Az egykoron a községben bérmáló Mindszenty József hercegprí- . más két zarándokmisét rendelt el-a kegyhelyen: a május utolsó hétvégéjére eső hősök emlék­napját, s a július 16-ához legkö­zelebb eső hét végén a Kármel- hegyl Boldogasszony ünnepét. De szeptember 8-a táján, Kisboldogasszony ünnepén is a szentkútnál imádkoznak a hí­vek. Volt idő, amikor a szentkutat befedett® és lebetonozta a hata­lom. Azonban a betont a felhábo­rodott nép csákánnyal szétverte, s egy salgótarjáni mérnök fede­let készített a kegyoltárhoz veze­PÁDÁR Zsófia Telefon: (32) 416-455 Napos, nyáriasan meleg idő, gyenge szél. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Hősökre emlékeztek a szentkútnál LOTTÓSZÁMOK

Next

/
Oldalképek
Tartalom