Nógrád Megyei Hírlap, 2008. április (19. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-01 / 76. szám

AUTO-TRADE 91 Kft. MüszaHi uizsga Dejeientxezés néiHül. aüár azonnal, minden iinusra. moioMpárrais! I szgh. 14 990 Ft. Kisnaszonj. 16 990 Ft. | salgótarlán. Forgách o. út 100 BejeieniKezés: 32/512-244 Változóan napos idő­v mérsékelt szel. msmmmm www.nogradmegyeihirlap.hu ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ e-mafc nmediaszerk@axels.hu www.viaggazdasag.hu www.automotor.hu www.astronet.hu „ FM radio 100.4 LOTTONYEREMENYEK Ötöslottó Öttalálatos szelvény nem volt, a négyesekre 931 535, a hármasokra 13 300, a kette­sekre 1015 forintot fizetnek. Hatoslottó Hattalálatos nem volt, az ötösök 351 505, a négyesek 5485, a hármasok 1095 forin­tot érnek. IDŐJÁRÁS Szerkesztőségünk számítógépeit a • ntivlrus «ultim antivirus védi. Mától nincs vizitdíj! egészségügy A megszűnt bevétel nagy része eddig is visszakerült az államhoz Mától vége a megalázó vizitdíj-fizetési procedúráknak a rendelőintézetekben Mától nem kell fizetni a kórházakban, a szakrendelé­seken és a háziorvosoknál a vizit-, valamint a kórhá­zakban a napidíjat. A tavaly februárban bevezetett kö­telező díj „hiányozni fog” az egészségügyből, de az il­letékesek bíznak abban, hogy a kieső bevételt kor­mányzati intézkedések révén pótolni tudják. Az orvo­sok azonban nem az említett díjak megszűnését tart­ják a legnagyobb problémának. H. B., G. E„ P. Zs. ________ Nog ) ad megye. — A megyei kór­ház bízik abban, hogy a kor­mány pótolja a kiesést, mert az egészségügyi intézmény önma­ga erre nem képes - tudtuk meg Kaszás Erikától, a Szent Lázár Megyei Kórház gazdasági igaz­gatójától. Tavaly február óta ha­vonta hat-hét millió forint folyt be a vizit-, illetve a napidíjból.- Éves szinten ez több mint nyolcvanmillió forintot jelen­tett, s ebbó'l az összegből egy évi fűtés, vagy hat hónapi ét­keztetés költsége fedezhető - mondta el a gazdasági igazga­tó, majd hozzátette: a reform lépései előtt, 2006 végén volt a legrosszabb a gazdasági hely­zet, hiszen akkor háromszáz- millió forintot vontak el a me­gyei intézménytől.- A vizit-, valamint a napidíj a kórház költségvetésének két szá­zalékát tette ki, ami jelentős ösz- szeg - mondta el a pásztói Mar­git Kórház illetékese. Remény­kednek abban, hogy a kétmillió forintos kiesést kompenzálja az állam, de addig is megtakarítá­sokkal próbálják kigazdálkodni a keletkező hiányt.' A pásztói kistérség egyik házi­orvosa szerint a kis rendelők nem tudják pótolni a kiesést, ami praxisonként 150-180 ezer forint körüli összeg. Eddigi ne­héz helyzetük tovább romlott, hi­szen az amortizációs költség el­vonása után a kieső vizitdíj-be- vételt sem pótolja az állam. A há­ziorvos úgy véli: a közeljövőben előjegyzések várhatóak a közsé­gi rendelőkben, mert a keletke­zett hiány miatt nem tudják tel­jesíteni az elvárásokat. A balassagyarmati Dr. Kenes- sey Albert Kórház-Rendelőin­tézetet is megkerestük, azonban lapzártánkig nem sikerült elér­nünk az illetékeseket.- A szécsényi térség rendelői­ben sem pótolható a mintegy kétszázezer forintos havi kiesés - véli az egyik doktor, aki szerint £T 2006 októberében elvont amortizációs költség is jelentős mértékben sújtotta a praxisokat. Több háziorvos saját és alkalma­zottai bérét emelte meg a bevé­telből, így több járulékot fizetett be az államnak, emellett a vizit­díj hatvan százaléka is adó for­májában visszakerült a közpon­ti költségvetésbe. (Folytatás a 3. oldalon) Kisbuszra pályáznak Sz. F. Karaitcsság. Az önkormányzat a polgármesterrel az élen úgy íté­lete meg, hogy a településnek szüksége van falugondnokra. Viszont nincs kisbuszuk, ami­vel a gondnok munkáját az étel- szállítástól kezdve az idősek ré­szére történő bevásárlásig segí­tené. Az eddigi jogszabály sze­rint a lakosság magasabb létszá­ma miatt nem jogosultak a pályázatra. Most számukra is kedvezően alakult a jogszabály. A hozzájuk hasonló nagyság- rendű települések is benyújthat­nak pályázatot a falugondnok munkáját segítő kisbusz pályá­zására. A karancsságiak élnek a lehetőséggel. Zeneszói, értük M. I. Salgótarján. Tizenhárom éve szervezi a népfőiskolái kurzuso­kat, „hogy tágítsa az élethosszig tartó tanulás, a művelődés szín­tereit,” alkalmat nyújtson az ér­tékes időtöltésre idősebbeknek is. A Sréter Ferenc Népfőiskolái Egyesületet legtöbben erről, az alaptevékenységéről ismerik, pedig az 1993-ban létrehozott, civil szervezet más, egyedülálló kezdeményezésekről is beszá­molhat. Népfőiskolás nagyszü­lők és hátrányos helyzetű gyer­mekek számára kilenc éve szer­veznek nyári nagyitáborokat. Idén, nemrégiben szintén egy szívmelengető újdonsággal, a szeretetnappal gyarapították rendezvényeik sorát. Felolvasó­délutánok, kiállítások is szere­pelnek a nevükhöz fűződő ese­mények palettáján. Április 13- án, vasárnap 17 órától a József Attila Művelődési és Konferen­cia-központban értük fog szólni a zene. A Hetednapi Adventista Egyház jótékonysági koncertjé­nek ugyanis az egyesület lesz a kedvezményezettje. A támoga­tást nagy megtiszteltetésnek tartják, az anyagi segítséget programok megvalósítására kí­vánják fordítani. Döntések vízmű-ügyben H.B. _______________________ Pás ztó. A városi önkormányzat képviselő-tes- tülete március 31-ei ülésén egyebek mellett úgy döntött, ismételten kezdeményezi, hogy a megyei önkormányzat a Bercel-Pásztó ivó­víz-távvezeték üzemeltetési jogát adja át a Dél­nógrádi Vízmű Kft.-nek. A jelenlévő képvise­lők emellett kérvényezik, hogy a vízszolgálta­tásról szóló törvény alapján a regionális vízműtársaság, esetükben az Észak-magyar­országi Regionális Vízművek Zrt. a tulajdoná­ban lévő részvényeket lakosságarányosan ad­ja át a városi, illetve a pásztói kistérség 25 ön- kormányzatának. Az önkormányzati képviselők megköszön­ték a nyugdíjba vonuló Mikula Zoltánná, az intézmények pénzügyi és ellátó szervezet ve­zetőjének több évtizedes kitartó és megbe­csült munkáját, valamint tájékoztatót hall­gattak meg a városközponti rehabilitáció helyzetéről. A testületi ülés lapzártunkkor még tartott, a további napirendekre visszatérünk. Szarvasgedén kapta lencsevégre fotósunk a tavasz hírnökét a gólyát VISSZAVONHATATLANUL ITT A TAVASZ!

Next

/
Oldalképek
Tartalom