Nógrád Megyei Hírlap, 2008. február (19. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-01 / 27. szám

2008. FEBRUÁR 1., PÉNTEK 3 NÓGRÁD MEGYE Mulatság jelmezben Karancsság. Az I. István Általá­nos Iskola diákjai február elsején tartják a szokásos farsangi mu­latságot. A délután négy órakor kezdődő rendezvényen a gyer­mekek a legkülönbözőbb jelme­zekbe bújva vonulnak majd szín­padra, a legötletesebbeket külön- díjban részesítik. A farsangi dá- ridón részt vevők próbára tehe­tik szerencséjüket is: a tombo­lahúzás alkalmával értékes nye­reményeket vihetnek haza. A mulatságot egy fergeteges han­gulatú bál koronázza majd. Fogadóóra Pásztó. Juhász Gábor országgyű­lési képviselő február 1-jén 13.30 órakor a városi polgármes­teri hivatalban fogadóórát tart. Lift járna Tar. A település önkormányzata a hivatal épületének akadály- menetesítésére adta be pályáza­tát a közelmúltban. Kedvező el­bírálás esetén az intézményben lift segítené a mozgásukban korlátozott emberek zavartalan közlekedést. A depresszióról Salgótarján. A József Attila Műve­lődési és Konferencia-központ­ban február negyedikén 17 órá­tól a Bibliaklub keretein belül Kivezető út a depresszióból cím­mel tart előadást dr. Bozó Zsu­zsanna főorvos. Frida Salgótarján. A József Attila Műve­lődési és Konferencia-központ­ban február negyedikén 18 órá­tól a Frida című filmet láthatják az érdeklődők. Álarcok, maskarák Rétság. A városi művelődési köz­pont kreatív hobbi műhelyében február 5-én 16.30 órakor far­sangi álarcokat, maskarákat ké­szíthetnek az érdeklődők. Kiállítás nyílik Salgótarján. Nagy Izidoráé kiállí­tása nyílik meg a JAMKK klub­galériájában február 5-én 16 óra­kor. Az alkotásokat Kovács József nyugalmazott művész-tanár ajánlja a jelenlévők figyelmébe. A kiállítás február 22-ig látogat­ható. „Bezavar a képbe” a könyvtár (Folytatás az 1. oldalról) ülésen megkérdeztem: meg­ígérte-e a tárgyalások folya­mán a könyvtár műemlék jel­legű épületté nyilvánítását, ami így védettséget jelentett volna az építkezésnél és ő azt felelte „igen”. Az erről szóló dokumentumokat azonban már nem tárta a nyilvánosság elé, míg végül a testület lesza­vazta a védettségre irányuló indítványt - nyilatkozta a kép­viselő. Bartusné dr. Sebestyén Erzsé­bet jegyző a következőket mondta:- Nem áll módunkban egy olyan ügyről előre nyilatkozni, ami folyamatban van és még alá sem írtuk a szerződést, vég­ső döntés pedig nem is szüle­tett. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Er­zsébet, a város polgármestere a következőket szögezte le:- Az épület nem műemlék jellegű, ráadásul 1974-ben át­alakították a kétszáz éves épü­letet, s ezzel minden műemléki jellege megszűnt. Az 1990-es években az a Borik Albert kí­vánta uszodává tervezni, aki érdekes módon azóta alakította meg városvédő egyesületét, mi­óta megtudta, hogy a Penny Market kívánja megvenni a te­rületet. A helyi védettséggé nyilvánítás az önkormányzat hatásköre. Nem nyilvánítottuk védetté sem a Borik Albert tu­lajdonában lévő Paradisót, sem a polgármesteri hivatalt. A Penny 95 millió forint bevételt hozna a városnak, amelyet az uniós források önrészeként hasznosíthatnánk. A városköz­pont fejlesztésére, az óvoda, az iskola, a sportlétesítmények fel­újítására használhatjuk a pénzt, hiszen önerőt kell felmu­tatnunk. Hozzáteszem: Havasi képviselő úr is megszavazta a terület eladását. A képviseleti demokrácia nem arról szól, hogy vélt érdekeket valósítsunk meg (sokszor politikai indítta­tásból), hanem a város érdeke­it kell szem előtt tartanunk - tette hozzá a város vezetője. Varga Béla önkormányzati képviselő is kifejtette az üggyel kapcsolatos véleményét:- Fontos, hogy a város ér­demben tudjon fejlődni. Nem is az a célunk, hogy elriasszuk a befektetőket, hanem egy olyan megoldást szeretnénk ta­lálni, amelynek során a műem­léki jellegű épület is megma­radna és az aggódó városvédők is megnyugodnának. Borik Albert, a városvédők egyesületének elnöke kifejtette: - Már kora miatt is műemlék az épület. Az átalakítások mi­att ugyan a felső rész csak jel­legében őrizte meg műem- lékiségét, de a földszinten he­lyezkedik el Nógrád megye ta­lán legszebb műemléki pincé­je. Az önkormányzat anyagi kényszerből adja el a területet, s az épület csak azért van út­ban, mert állítólag takarni fog­ja a Penny „pléhdobozát”. Hiá­ba próbálkoztunk az Országos Műemléki Felügyelőségnél - kijelentették, hogy a műemlé­ki listát nem kívánják bővíteni. A felügyelőség válaszából ki­derült, hogy a polgármester asszony is kérte a műemlékké nyilvánítást, ugyanakkor nyolc képviselő - vele együtt - lesza­vazta a testületi ülésen az in­dítványt. Jómagam békés, tár­gyalásos úton szeretném kivív­ni az épület megmaradását. Amikor az uszodát terveztem, a könyvtár épülete mögé kép­zeltem el a létesítményt, sőt, vissza akartam állítani az ere­deti kúriajelleget. Egyesüle­tünk ma is vállalja a védnöksé­get az épület felett, s az erede­ti homlokzat visszaállítását - hangsúlyozta Borik Albert. Disznót vág a falu P. Zs. Mihálygerge. A község önkor­mányzata a településen működő sportegyesülettel karöltve nagy­szabású disznótorra hívja a falu lakosságát február 2-án, szomba­ton a művelődési ház. udvarára. Reggel fél hétkor tábortűzgyúj­tással indul a nap, majd a Tücsök zenekar húzza el a disznó (utol­só) nótáját. A disznóölés után ínycsiklandó reggelivel kínálják meg a korán kelőket, majd 10 órától szellemi vetélkedőn, csocsóbajnokságon, tojásdobó versenyen vehetnek részt a játé­kos kedvűek. Fél háromkor tálal­ják a finom disznótoros menüt: töltött káposztával, frissen sült kolbásszal, hurkával, oldalassal, főtt burgonyával és vegyes sava­nyúsággal csillapíthatják éhsé­güket a program résztvevői. A fi­nom ebéd közben Pál Gergő gon­doskodik majd a kellemes zené­ről. A hagyományteremtő céllal létrejött, hangulatos programra minden érdeklődőt nagy szere­tettel várnak a szervezők. A polgárőrökért RimÓC. Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a jótékonysági bált február másodikán 19 órától a sportcsarnokban. A korábbi években az önkor­mányzat rendezte meg az összejövetelt, azonban tavaly már egy civil szervezet vállalta magára a fel­adatot. Idén a rimóci polgárőr-egyesület lesz a „há­zigazda”, a bevételt pedig saját működési feladata­ik fedezésére fordítják. A jövőben ís a településen működő civil szervezetek rendezik meg a bált, a be­vételt céljaik finanszírozására fordítják majd. Ismét hálóznak Tar. A katolikus egyházközösség a helyi önkor­mányzat támogatásával idén ismét megrendezi a már sokadik születésnapját ünneplő keresztény bált. A rendezvény a község művelődési házának nagytermében kap helyet február 2-án, szomba­ton délután öt órától. Fellépők, zene, tánc tarkítja majd a programot, amely évről évre egyre na­gyobb látogatottságnak örvend. A bál teljes bevé­telét a tari templom tetőszerkezetének javítására fordítják a szervezők. Pádár Zs. RÓLUNK SZÓL MIHALIK JULIA Hovacska Tudom, hogy az a kis hó volt a hibás, más szereplőknek is volt azonban nem csekély szerepe abban, hogy túl kalandosnak bizo­nyult számunkra a csütörtök reggel. Buszra szálltunk, de már az el­ső egy-két száz méteren megtapasztalhattuk, hogy síkos tereppé si­kálták a kis .hóréteggel borított utat a járművek. A patakmederbe csúszott személyautónál megállva (már ijedt és sajnálkozó utasok­kal) igen keserves volt az elindulás. Majd kikapaszkodva az emel­kedőn újabb próbatétel, a leereszkedés következett, ami csak csiga­tempóban volt lehetséges. A téliesre váltott úttest szélén két árokba csúszott személyautó is bánta, hogy esett a hó. Személyi sérülésről szerencsére errefelé sem vallott a fehér táj, a bekötőút elhagyása azonban csak annyiban könnyítette meg a haladást, hogy sík tere­pen buszozhattunk tovább. Salgótarján határában újfenta havacskától eredeztethető úti gon­dokkal voltak elfoglalva járművezetők. Újabb rövid várakozás alatt szemrevételezhettük a padkára szorult piros személykocsit, amelynek vezetője egy másik, elakadt autónak próbált segíteni. Közelében kény­szerűen vesztegelt a csuklós, megüresedett helyi járat. Pintérpusztán jólnevelten, óvatosan haladt a konvoj, ehhez mi is besoroltunk, így érkeztünk el a Salgó úti balesethez, s ugyanitt összetalálkoztunk egy ekés szórókocsival, aminek... jó utat kívántunk! Nagy dolog a célbaérés - gondoltuk többen, miután utasokkal te­li szárazföldi hajónk talpraesett kormányosával csaknem dupla me­netidő után kikötött a buszállomáson. BENKŐ MIHÁLY Félrecsúszott értelmezés Mindegy, hogy mivel verjük a csalánt, csak az nem mindegy, hogy kinek a mijével. Bevezetőül ennyit, most pedig jöjjön a folytatás. Időpont és színhely: 2008. január 31., az egykori salgótarjáni öt­vözetgyártól a város irányába mutató kapaszkodó, a reggeli 6.20-as 1-es helyi járati autóbusz. A normális útviszonyok között játékos kis kaptatón a busz szinte leblokkol, majd araszolását akár egy mellé helyezett milliméter beosztású skálán is nyomon lehetne követni. A hó csak „fehér festék” az úton, de ami alatta van... Az uta­sok figyelme rögtön az adott helyzetre összpontosul. Két perc múl- va(í), amikor a sofőr vért izzadva még mindig a parányi emelke­dővel kínlódik - szokás szerint - előkerülnek a mindentudók. Egyikük szerint a Nógrád Volán Zrt. kopott gumikkal közlekedte­ti járműveit. Egy másik polihisztor kritikája szintén a tömegköz­lekedési cég hozzáállását veszi célkeresztbe: „a Volán nem taka­rította le az utat”. Azon gondolkodom, hogy elmagyarázzam-e, mi­lyen szigorú előírások szabályozzák a tömegközlekedés biztosítá­sát, valamint azt, hogy kinek a dolga (lenne) letakarítani az utat, de azt hiszem, körülbelül annyi értelme lenne, mint az éjszakai napozásnak, különösen januárban. A pilóta persze küzd, ha hal­laná a megjegyzéseket, talán már le is állna(?), aztán a földön járva (szó szerint) meg lehetne tapasztalni az alantas körülmé­nyeket. De ő nem adja fel, bár a csuklós eleje ide-oda tekereg. Erő­feszítését végül siker koronázza. Jobb helyeken talán nyílt színi tapssal is megjutalmaznák. Végre fönt vagyunk - de mégis annyira, annyira a gödörben... MOHORÁN JÁRT A COOP FORTUNA Mohora. Sok helyen jár mostanság a coop Fortuna, hiszen ezekben a napokban tudják meg a játé­kos kedvű vásárlók, nekik kedvezett-e a szerencse a „Töltse fel a családi kasszát!” elnevezésű nye­reményjáték sorsolásán. így történhetett, hogy most Mohorán örülhetett Paróczi Zoltán (jobbra), aki­nek Mikus Viktor, a Magyarnándori Coop Zrt. kereskedelmi vezetője tegnap 100 ezer forint értékű coop vásárlási utalványt adott át. GYŐZÖTT A „KACSANÁSZ” Salgótarján. Az ÁMK-Beszterce-lakótelepi Általános Iskola alsó tagozatos diákjai január 25-én tar­tották a farsangi mulatságot. A programok közül természetesen nem maradhatott ki az ilyenkor szo­kásos jelmezverseny sem, amelyen ismét a többéves győztesek, a 4. a-sok arattak osztatlan sikert. „Kacsanász” névre keresztelt műsoros előadásuk minden jelenlévőt elvarázsolt és mosolyra fakasz­tott. A városi gálán így ismét a sikeres csapat képviselheti az intézményt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom