Nógrád Megyei Hírlap, 2008. február (19. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-01 / 27. szám

2 2008. FEBRUÁR 1, PÉNTEK NÓGRÁD MEGYE A közös játék csodája Már önmagában is van valami heroikus és megható abban, hogy egy kisváros „a végeken”, amelynek so­hasem volt színháza, de még csak valamirevaló szín­házterme sem, 1965 óta kitartóan megmutatja a vi­lágnak: minden külső feltétel ellenére is lehet szín­házat csinálni, s a kultúrájához olyannyira ragaszko­dó Balassagyarmatnak igenis igénye van a közös já­ték csodájára és misztériumára. Szabó Andrea Balassagyarmat Néhány éves ki­hagyással 31. alkalommal ren­dezte meg a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ a Madách Imre irodalmi és színjátszó na­pokat - folytatva ezzel azt a ne­mes hagyományt, amelyet az 1950-es, 1960-as években né­Horváth Endre-díjjal kitüntetett Merczel Péter grafikusművész ál­tal megálmodott jelmezben - másrészt mint a város vezetője kívánta' minden előadónak a szórakoztatás, a nevettetés, s az elgondolkodtatás képességét. Borbáth Erika, a Magyar Műve­lődési Intézet és Képzőművésze­ti Lektorátus főigazgatója arról az öröm megmutatása is, s di­cséret illeti azt az intézményt, amely évtizedek óta kitartóan szervezi e fesztivált, amely most a reneszánsz évéhez, az újjászü­letéshez is kapcsolódik. Csakis közösen vagyunk képesek létre­hozni a bennünk lévő csodát, amelyet aztán megmutathatunk másoknak is - fogalmazott a fő­igazgató. Kiss László, az Oktatá­si és Kulturális Minisztérium közművelődési osztályának ve­zető főtanácsosa „Gondolatforgá­csok a színházról” mottóval osz­totta meg érdekes gondolatait a jelenlévőkkel.- Mi a színház? - vetette fel a kérdést a szakember. - Épület, elvezetés a valóságos világokba, A losonci Kármán József Színház a megyei önkormányzat díját vehette át A Gyarmati Színkör is színre lépett „A törzsvendég” című válogatásával hány lelkes fiatal tanár és nép­művelő nemesített országos ran­gúvá. A 25-i megnyitóünnepségen a Wataridori Színkör Csongor és Tündéjével indult az előadásso­rozat. A megnyitón - amelyen a számos érdeklődő mellett Bállá Mihály országgyűlési képviselő is tiszteletét tette - elsőként a Himnuszt hallgathattuk meg Csalióné Majoros Erzsébet elő­adásában, tisztelegve ezáltal a magyar kultúra napjának is, majd Végh Gyula és Demeter Má­ria reneszánsz muzsikája ala­pozta meg a hangulatot. Nagy András László, a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke ünnepi gesztusként a Paál Ist- ván-diplomát nyújtotta át az el­múlt szezon legjobb előadásá­nak, a tatabányai Orfeusz Társu­lat által előadott Spiró-darabnak, a Kvartettnek, amelyet László Ti­bor rendezett. Az elnök kifejtet­te: ma három tendencia érvénye­sül az amatőr színjátszásban: az idősebb korú színjátszók megje­lenése, akik visszatértek ifjúko­ruk szenvedélyéhez, a felfoko­zott érdeklődés a kortárs dráma iránt, s a többfelvonásos, teljes darabok színpadra állítása. A díjátadást követően Medvácz Lajos polgármester „kettős szerepben” üdvözölte a közönséget: egyrészt mint a „fesztivál szelleme” - az idén elmélkedett, miért is van szük­ség jeles napokra, például a kul­túra napjára.- A kultúrában benne foglalta­tik a sokszínűség, az alkotókedv, látomás, drámairodalom, a szí­nész hangja, a néző emlékezete, a múlt és jelen egybejátszása, a régi és az új játéka, a forma és tartalom eggyé olvadása, s mind­ez együtt. A lényeg a változás, a cselekvés, az örök mozgás, a va­lóság egy új aspektusa, amikor is a valóság képes önmagát imi­tálni. Szent misztérium a szín­ház, amely kimondja a kimond­hatatlant. A művészet funkciója az, hogy közösséget hozzon lét­re néző és alkotó között, s a má­sik dimenzióba való átlépéssel a játék ünneppé, közös csodává válik - boncolgatta a színház mi­benlétét Kiss László. Végh Gyula és Major Lászlóné éneke után pedig felgördült a függöny és nem kevesebb mint tizenöt társulat mérette meg ma­gát az ország minden részéről a háromnapos rendezvényen: Gyöngyösről, Székesfehérvárról, Budapestről, Pécsről, Budakeszi­ről, Mosonmagyaróvárról, Eger­ből, Losoncról, Aszódról, Veszp­rémből érkeztek a színjátszók, s külön örömünkre idén egy hazai társulat, a Gyarmati Színkör is színre lépett „A törzsvendég” cí­mű válogatásával Örkény egy­perceseiből. A telt házas előadás korhű, kávéházi környezetben tárja a néző elé Örkény keseré- des, groteszk, fanyar humorú vi­lágát, amely görbe tükörben mu­tat rá az emberi ostobaságra, korlátoltságra, a lét abszurditá­sára. „Az sem olyan fontos, hogy amit olvasok, megtörtént-e vagy sem”. Az újságolvasó fiatalem­ber mondata Örkény a valóság és a képzelet határmezsgyéjén mozgó különös világának szinte mottója lehetne. A kitűnő rende­zés, amelynek során a szereplők spontán, egymásnak anekdotáz- va adják elő az egyperceseket, Hegedűsné Jusztin Gizellának, a művelődési központ munkatár­sának köszönhető, aki oroszlán- részt vállal minden évben az egész fesztivál lebonyolításában is. A diákokból, pedagógusok­ból, rendőrökből, egészségügyi dolgozókból, vendéglőtulajdono­sokból, nyugdíjasokból álló cso­portosulás előtt még nagy jövő állhat, ha lelkesedésük kitart. A zsűri tagjai, Tóth Zsuzsanna színházpedagógus, Solténszky Tibor dramaturg és Lengyel Pál rendező végül is nem könnyű döntést hoztak meg 27-én. Amint azt Lengyel Pál elnök el­mondta: kivételesen jó, sokszí­nű, színvonalas fesztivált zártak erős csapatokkal és személyisé­gekkel, tartalmas szakmai meg­beszélésekkel, amelyhez a szer­vező intézmény „a szokott szin­ten szinte mindent” megadott. Az Oktatási és Kulturális Mi­nisztérium a legjobb előadásért járó fődíját a pécsi Apolló IH Di­ákszínpad Háy János A bogyós- gyümölcs-kertész fia és a veszp­rémi Feleselők Színpad Szilágyi Andor A bárány megkísértése cí­mű produkciója érdemelte ki. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus dí­ját a Hetényi/14 társulat Frederico Garcia-Lorca művéből írt Vérnászszertartás című elő­adása nyerte el a színházi for­manyelv megújításának kísérle­téért. Balassagyarmat Város Ön- kormányzatának díját a budake­szi Apró Színház Trebla, a bá­rány című előadása kapta meg a színvonalas művészi megjelení­tésért. Nógrád Megye Önkor­mányzatának díját a losonci Kár­mán József Színház Háy János A Herner Ferike faterja című elő­adás kollektív színreviteléért érdemelte ki. A Real-Consul Ta­nácsadó és Szolgáltató Kft. díját kapták Bagaméry Orsolya a KIMI Holdudvar Iglic című elő­adásában Lilly alakításáért és Ungvári P. Tamás a versmondó­hagyományok ápolásáért. A Magyar Szín-Játékos Szövetség nyári táborába szóló meghívást a gyöngyösi Mozaik Színkör ál­tal előadott Zalán Tibor Azután megdöglünk című darabban nyújtott alakításáért Farkas Zol­tán és Bárdos Attila érdemelték ki. A Szi-Land Könyvesbolt könyvaj ándékát Perényi Balázs, az Iglic című darab rendezője vehette át. Medvácz Lajos polgármester ismét kettős szerepben, a „fesz­tivál szellemeként” is zárta a színházi napokat, egy színházte­rem létrehozását és a rendez­vény szellemiségének megőrzé­sét ígérve a városnak és az elő­adóknak. A „hely szellemeként" üdvözölte Medvácz Lajos polgármester a résztvevőket

Next

/
Oldalképek
Tartalom