Nógrád Megyei Hírlap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

2006. FEBRUÁR T. SZERDA XVII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Mim KÖZÉLETI NAPILAP SK ELŐFIZETVE: 63 FT Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók! Tel.: 32/521-248. hä FIESTA ÉTTEREM ÉS VENDÉGLŐ Asztalfoglalás: 32/512 622 ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Mihalik JÚLIA Telefon: (32) 416-455 Ködös, borongás idő, de csapadék nem várható. KATTINTSON RÁ! www.nogradmegyeihirlap.hu email: nmed ia.szerk@axels.hu Éjjel-nappal egész Nógrádban FM radio 100.-4 www.radiofocus.hu Kényszer szülte a bérbeadást Hiába a kiváló körülmények, a lőtéren általában csönd iionol és a felépített kiszolgáló létesítmények állaga Is fo­lyamatosan romlik Sóshartyánban van egy lőtér, ami igencsak érdekli az embereket. Annál is inkább, mivel a lőtér eléggé elha­gyatottnak tűnik, környéke elhanyagolt. Beszélik, hogy egy vállalkozóé, de időnként rendőröket is látnak ott, fegyverdörgés zaja is felveri a csendet, egyszóval arra kíváncsiak: mi is a helyzet a sóshartyáni lőtérrel? Hegedűs Erzsébet SÓsHartyán. A lőtér állami tulaj­don, valamikor a munkásőrsé­gé volt, majd a munkásőrség megszűnése után a Nógrád Me­gyei Rendőr-főkapitányság (NMRFK) lett a kezelője. így most az állam nevében a főka­pitányság gyakorolja a tulajdo­nosi jogokat: szigorú előírások vannak arra vonatkozóan, mi is a vagyonkezelő feladata, ame­lyet szerződésbe is foglaltak.- A 042 helyrajzi számú, 50 ezer l ló négyzetméteres lőtér- ként üzemeltetett ingatlan a fő- kapitányság kezelésében van - mondta Hegedűs János ezredes, az NMRFK gazdasági igazgató­ja. - Vannak előírások, ame­lyek betartására ügyelni kell: ilyen például, hogy ne legyen nagy a fű, ne legyen olyan aka­dály, amely zavarhatja a lövé­szetet. Régebben mi magunk üzemeltettük, volt főállású lő- térgondnok, akinek feladata volt a rendszeres karbantartás. Amikor szűkítették 1999-ben a költségvetésünket, kénytelen voltunk a leépítéshez folya­modni. A további fenntartásra megoldásként csak a bérbe­adás mutatkozott, azzal a kikö­téssel, hogy a bérlő térítésmen­tesen biztosítja a rendőrség (Folytatás a 2. oldalon) Tűz Mátraszelén lfafr»afe. Tegnap fél egykor ki­gyulladt egy családi ház a telepü­lésen. A salgótarjáni tűzoltók két gépjárművel és 12 fővel vonultak a helyszínre, ahol egy lakóépület belseje bútorokkal együtt, vala­mint a tetőszerkezet teljes egészé­ben leégett. Az oltást a hideg idő nehezítette, a tüzet két óra alatt si­került megfékezni. Jelentős anya­gi kár keletkezett, de személyi sé­rülés nem történt. A tűz keletke­zési okát jelenleg vizsgálják. HITEL DOKTOR! Nem tud fizetni? Nehézségei vannak? SEGÍTÜNK!!! Régi, magas kamatozású autós hiteiét cserélje le! TeL 06-20/9814-542. Elkelt az egykori Vegyépszer FELSZÁMOLÁS Megmarad száz munkahely Eldőlt: az Amro Gmbh. oszt­rák vállalatcsoport szerzett jogot az IPC-SVG Vegyipari Gépgyár Kft. (a volt Vegyép­szer) vagyontárgyainak megvásárlására. S. K.____________________ /tarján Lezárultak az IPC-SVG Vegyipari Gépgyár Kft. vagyonának értékesítésé­re vonatkozó ártárgyalások. A hitelezői választmánnyal egyetértésben az Amro Gmbh. osztrák vállalatcsoport szer­zett jogot a vásárlásra - tudtuk meg Molnár Györgytől, a salgó­tarjáni cég felszámolására kije­lölt Kerszi Rt. vezérigazgatójá­tól. Várhatóan a jövő hét elején írják alá a szerződést, amely­nek alapján a folyamatos mű­ködés fenntartható, s mintegy száz ember továbbfoglalkozta­tása biztosított. A felszá­molóbiztos hozzátette azt is: a jelenlegi és a várható megren­delések két-három esztendőre lekötik a gyár kapacitását. A munkavállalókat már tájékoz­tatták a döntésről. Influenza nincs, oltóanyag van Mihalik Júlia Uffd Wtfft, Ai influenza elleni ingyenes oltóanyag iránt tovább­ra is érdeklődhetnek háziorvo­suknál azok a betegek, akik jogo­sultak erre. A jogszabály szerint az egészségügyben dolgozók, idő­sek és krónikus betegségben szenvedők élhetnek ezzel a lehe­tőséggel. Megyénk a múlt évben huszonnyolcezer adag ingyen hozzáférhető vakcinát kapott, a védettség a befecskendezést kö­vető két héten belül kialakul, ezért, a megelőzés érdekében még most is érdemes kérni a be­oltást. Az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat me­gyei intézete a múlt év őszétől mű­ködteti a figyelőszolgálatot. Az érintett háziorvosok mindössze négy influenzaszerű betegséget jelentettek az elmúlt hétről. Idén újabb 400 milliárd a gazdáknak Szabó A. Balassagyarmat, január 3i-én zsúfolásig megtelt a volt várme­gyeháza díszterme, ahol Bene­dek Fülöp, az FVM közigazga­tási államtitkára tartott agrár szak­mai fórumot. A le­vezető elnök Dó­ra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke volt, házigazdaként Lombos Ist­ván polgármester fogadta a kör­nyék polgármestereit és gazdál­kodóit, s a gyűlésen részt vett Boldvai László országgyűlési képviselő, illetve Borenszki Er­vin közgyűlési alelnök is. Az államtitkár többek között értékelte az uniós csatlakozás óta eltelt időszakot. Mint mond­ta: előnyök és hátrányok egy­aránt származtak a földből élők számára e meglehetősen ellent­mondásos időszakban. . - Az unió kinyitotta piacát, de 2004-ben és 2005-ben inkább az uniós élelmiszerek áramlottak be az országba, s kevesebb hazai ter­méket sikerült exportálni. Ezen a tendencián mindenképp változ­tatnunk kell - hangsúlyozta Be­nedek Fülöp, aki szólt a pozitív fejleményeiből, kormányzati in­tézkedésekről is: 2005-ben 420 milliárd forint mezőgazdasági tá­mogatást juttattak el a gazdákhoz, idén mintegy 400 milliárd forint áramlik az ágazatba. Befejeződött a rekordtermésből származó in­tervenciós gabonafelvásárlás is. A készletre a felvásárolt gabona után 113 milliárd forintot kaptak kézhez az érintettek, s még tíz- milliárdot meghaladó tárolási díj kifizetése történt meg. A szakem­ber kiemelte az állattenyésztők az agrárágazaton belüli pozíciójának javítását, akiket a kormány segít a munkájukhoz szükséges földte­rület megszerzésében.- A piacvédelem szintén köz­ponti kérdés, ezért bevezetjük az uniós és unión kívüli termé­kek szigorúbb ellenőrzését, s ag­resszívabb marketingpolitikát folytatunk a magyar áruk védel­mében. Támogatjuk a szövetke­zést, a termelő és beszerző szer­vezetek integrációját - jelentet­te ki Benedek Fülöp, aki az „új földosztásként” emlegetett akci­óról szintén beszámolt. Eszerint az eddig állami tulaj­donban, sokszor parlagon ha­gyott földekből a közeljövőben mintegy százezer hektárt vehet­nek birtokba a magyar gazdálko­dók. Földhöz jutnak az önkor­mányzatok is, a szociális föld­program keretében termőföldet kapnak a földet művelni akaró (Folytatás a 3. oldalon) Mátraterenyén a helybeli általános iskola diákjai ezekben a hetekben az intézmény udvarán kiala­kított szánkópályán délutánonként szívesen hódolnak a téli sport örömeinek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom