Nógrád Megyei Hírlap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

2 2006. FEBRUÁR 1., SZERDA NÓGRÁD MEGYE Polgári keresztény bál Pelczné Gáli Ildikó köszöntötte a bál vendégeit Szeles Enikő Szécsény. Polgári keresztény bált rendeztek az elmúlt hét végén a szécsényi általános is­kolában a Fidesz szécsényi női tagozatának kezdeményezésére. 2004 óta minden évben megrendezik az évnyitó bált, ahol ez alka­lommal Pelczné Gáli Ildikó, a Fidesz-MPSZ alelnöke volt a díszvendég, a fővédnök pedig a térség országgyűlési képviselője, Nagy An­dorvolt. Idén mintegy kétszázan vettek részt a rendezvényen Szécsény és környékéről, amelynek szervezésében jelentős szerepet vállalt Varga Krisztina és Kormány Erika. Korábban a Rákóczi étteremben, idén azonban - a helyszűke miatt - a település ál­talános iskolájában tartották a rendezvényt. A felvidéki Csemadok női énekcsoport zenés egyvelegének és a roma származású Radios Georginának, továbbá a bál állandó fellépő­jének, Varga Ivettnek ismét nagy sikere volt a közönség körében. A rendezvény bevételét a szervezés első évében a Fidesz-klub kialakítására, tavaly a polgári esték megvalósítására fordították, idén pedig ismét a polgári rendezvények megvalósítására szeretnék fordítani. A bál kiemelt támogatója Varga Béla me­gyei tanácsnok volt, aki - egyebek mellett - a tombolanyeremény fődíját is finanszírozta, így az egyhetes két személyre szóló tunéziai utat - repülővel, négycsillagos hotelben, félpanzi­óval - az endrefalvai Radits Tamás nyerte. Nagylóci bálozók a terített asztal mellett cc A bál fővédnöke, díszvendége és politikusok figyelték a műsort Lépcsőházban kampányol Salgótarján. - Személyes, a választókhoz közel álló kampányt szeretnék a kö­vetkező tíz hétben folytat­ni, amely a Szabad Demok­raták Szövetsége program­jára épül, s arra, hogy a li­berális megoldások itt helyben is érvényesek - hangsú­lyozta tegnap a megyeszékhelyen Gusztos Péter honatya, az SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje. - Mind a párt, mind jómagam esély- lyel vágunk neki a választásnak Salgótarjánban. A legkisebb cé­lom 12 százalék elérése, s masz- szív, biztos részvétel kiharcolása a második fordulóban. A szabad demokraták a kampányban két újí­tást vezetnek be: intéz­ményesítettek egy SMS- vonalat és Gusztos Péter Salgótarján minden lép­csőházában lakógyűlést tart majd. A jelölt el­mondta továbbá: az SZDSZ ja­nuár elsejével képviselői iro­dát nyitott a Fő téren, amelyet a jövő héten ünnepélyesen át­adnak. A salgótarjáni honatya előtt Kuncze Gábor pártelnök tartott - Budapestről, on-line közvetített - évértékelő-kampánynyitó tájé­koztatót. Térítési díjak, pályázatok Szenográdi F. Szécsény. A képviselő-testület a hétfői ülésén döntött a szociális in­tézményben, az ez évi nyers­anyagnorma, illetve a térítési díjak összegéről. Az étkezés, az idősko­rúak szociális ellátása február el­sejétől 6 százalékkal emelkedik. A személyi térítési díjat a jövede­lem arányában kell fizetni. Azok, akiknek havi jövedelme nem éri el a 25 800 forintot, egy ebédért 128 forintot, teljes napi étkezésért 285 forintot fizetnek. Akinek a havi jö­vedelme 51 200 forint felett van, az ebédért 428 forintot, a napi tel­jes étkezésért 951 forintot fizet A testület, úgy döntött, hogy a leghátrányosabb települések ré­szére kiírt pályázatra Pöstény- puszta és Benczúrfalva gázháló­zatának kiépítésre, az autóbusz­pályaudvar építésére, a Bartók Bé­la és Arany János utcák felújításá­ra, az általános iskola ablakainak cseréjére nyújt be pályázatot. A képviselők állástfoglaltak abban, hogy az idén elkészül a 2007-es európai uniós pályázatra, a törté­nelmi belváros további rekonst­rukciójának a pályázati tervdoku­mentációja. A Palóc néptánc­együttesnek 5 éves kapcsoltatván a lengyelországi Növi Tar tánccso­portjával. A testület egyetértet az­zal, hogy a két települése felveszi a testvérvárosi kapcsolatot A helyi sportegyesület ügyve­zető elnöke kérte a sportpálya vi­lágítását, a futballpálya és az azt övező futópálya felújítását, a kerí­tés helyreállítását, a lelátón a pa­dok kicserélését. A képviselők, úgy döntöttek, hogy a feladatokat rangsorolni kell, fel kell mérni, hogy melyiknek milyen anyagi vonzata van. prót keres? negtalálja! Nálunk inztosar megtalálja! ­-Az ára is api Kényszer szülte a lőtér bérbeadását Elkülönített, pisztoly- és puskalőállások, irányítótorony és jó néhány pihenőhelyiség szolgálta egykor a munkásőrséget Az egykoron világszínvonalú lőtér jelenlegi helyzetét hűen tükrö- Nem valószínű, hogy valaha újra működőképes lesz a célmoz- zi a kihelyezett tábla gate rendszer A betonacél a dicső múltról, az autógumik a közelmúlt raliver- A látszat ellenére ez nem bejárat, az utóbbi hónapokban azon- senyeiről, a gaz pedig a jelenről árulkodik... ban a kerítésen teherautónyira nőtt a lyuk (Folytatás az 1. oldalról) számára a lőteret: évente két alkalommal, tavasszal és ősszel ugyanis az éves lőkiképzési tervnek megfelelően a hivatá­sos állománynak lőgyakorlaton kell részt vennie. Ez összesen mintegy három hóna­pot jelent, ennyi ideig használjuk mi a lő­teret. Az ezredes elmondta: első alkalommal egy olasz vállalkozó vette bérbe a lőteret, aki beruházásokat is eszközölt. Fedett lő- állást létesített, pizzériát alakított ki a na­gyobb vendégforgalom reményében. Az­tán a bérlő egészségügyi okokra hivatkoz­va felmondta a szerződést, ezért 2004. ele­jén nyilvános pályázati felhívást jelentet­tek meg a lőtér üzemeltetésére. Magyar jelentkező nem is volt, egy olasz-magyar betéti társasággal írták alá a szerződést.- Hosszabb távon mindenkinek az volt a célja, hogy megvásárolja a lőteret, de a rendőrség nem adja el - tette hozzá Hege­dűs János. - A bérlők általában nem szí­vesen fektetnek be olyan vállalkozásba pénzt, ami nem az övék, különösen úgy, hogy a feltétel továbbra is szerepel a szer­ződésben: a rendőrség számára térítés- mentesen biztosítja a lőkiképzésre a lőte­ret, illetve, ha valamilyen versenyre ké­szülnek a hivatásos állomány tagjai, úgy a gyakorlási lehetőséget szintén térítés- mentesen biztosítja számukra. Az ezredes hozzátette azt is: évente négy-öt alkalommal érkezett feljelentés a rendőrségre, hogy elvittek különféle dol­gokat. Évente egy alkalommal ellenőrzi az NMRFK a lőteret, a felépítmények álla­potát, de amíg azok állapota nem veszé­lyezteti az ingatlanértéket, addig nem szólhatnak bele, mit és hogyan csinál a bérlő. Fényes múlt, sötét jövő?! A Sóshartyán melletti lőtér már év­tizedek óta üzemel ebben a minőségé­ben. Adottságai kiválóak, hiszen a több száz méter hosszú sík „katlan" ritká­nak számít még európai viszonylatban is. A munkásőrség idején többször fej­lesztették, forintmilliókból építettek ki­szolgáló épületeket, valamint az 1980- as évek közepén egy igen komoly elekt­ronikus célmozgató rendszert is felsze­reltek, amely már szinte teljesen az enyészeté lett. Sanyarú sorsa a rend­szerváltást követően kezdődött, amikor is egyre kevesebb pénzt tudtak a fenn­tartására fordítani. Az 1990-es évek vé­gén aztán felcsillant a remény, amikor egy olasz befektető komoly beruházá­sokat eszközölt, kijavította a kerítést, fe­dett lőállásokat épített és még egy pizzériát is kialakított. Úgy tűnt, jobbá fordulhat a lőtér sorsa, a vállalkozó azonban kivonult és ezután újabb há­nyattatott évek következtek. Azóta ren­deztek már rajta autós ügyességi ver­senyt - a munkásőrkorszak óta nem volt ott annyi ember - majd többször betörtek, gyakorlatilag már mindent el­vittek, ami mozdítható volt. Mára a ke­rítéseket újra letaposták és mindenki, akinek „dolga van az erdőben” a lőté­ren jár keresztül...- Kényszerszülte állapot ez: szüksé­günk van rá, de üzemeltetni nem tudjuk- foglalta össze végezetül Hegedűs János.- így viszont meg tudjuk tartani a lövésze­tet, sőt a bérleti díj, mint bevétel érkezik a számlánkra. Csörgő

Next

/
Oldalképek
Tartalom