Nógrád Megyei Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 255-279. szám)

2005-11-02 / 255. szám

^ SUZUKI VITAI S^ótaóin. X®* Rákóczi út 131. NYÍLT HÉTVÉGE A VITAINÁL! Egyedi akciók, NOVEMBER 5-6-án. Ezen a hétvégén használt autója 200 000 Ft-tal többet ér. Tel: 06-20/9814-542. „Épített örökségünk” az Akolbán Új könyvek Rimóc. Még a nyáron pályá­zatot nyújtott be a helyi ön- kormányzat a könyvtár állo­mánygyarapítására a Nemze­ti Kulturális Örökség Minisz­tériumához. A pályázat sike­rének köszönhetően, az ez évi vásárlás mellett, további 180 ezer forint értékben vásá­rolhatott az intézmény köny­veket. A kiválasztásánál a legfőbb szempont volt, hogy A nagy könyv játékban a leg­jobb száz közé került könyv, a könyvtárban is megtalálha­tó legyen. Az utóbbi időben ugyanis megnőtt a kereslet a száz legnépszerűbb olvas­mány iránt, amelyből a könyvtárnak addig csak 20 darabja volt. A pályázat lebo­nyolításában és a vásárlás­ban is az intézmény segítsé­gére volt a Balassi Bálint Me­gyei Könyvtár. A több mint 150 új könyv közül van ami a digitális fény­képezéssel, a számítógépek­kel, kreatív technikával, egészséges életmóddal, sport­tal, zenével, irodalommal, tör­ténelemmel foglalkozik, de a szépirodalmi kínálat is nagy­ban bővült például Wass Al­bert, Arany lános, Shakes­peare, Kertész Imre, Márai Sándor köteteivel. A gyere­keknek is érdemes megláto­gatnia a könyvtárat, hiszen a Kis hableány, a Szépség és a szörnyeteg, a Legelő hősei, a Hófehérke, a Mackótestvér és a Micimackó mellett sok más mesekönyv várja őket. Kulturális Örökségvédelmi Hi­vatal elnöke nyitotta meg. Ez­után a felmért helyi védettségű lakóházakat is megnézhették a programon részt vevők. Fáy Dánieltől, Terény polgár- mesterétől megtudtuk, hogy ösz- szesen 93 helyi védettségű lakó­ház van a településen. Tavaly a Belügyminisztérium lakás- és építésügyi hivatala által pályá­zati támogatásban részesült hat. Ebből öt a Petőfi utcában, egy pe­dig a Bercsényi utcában lett fel­újítva. A hét végén nyílt kiállítás anyagát szeretnék majd a cser­háti falvak tagjai közt ( 14 telepü­lés) vándoroltatok Januárban el­sőként - Terény után - Rimócon láthatja majd a közönség. (Folyatás a 3. oldalon) Terény. A nyár elején volt a köz­ségben egy felmérőtábor, ame­lyen a Szent István Egyetem (SZIE) Ybl Miklós Főiskolai Ka­rának diákjai a helyi védettségű házakat vizsgálták. A települé­sen az önkormányzat, a Teré- nyért Közalapítvány, az Artéka Egyesület és a SZIE Ybl Miklós Főiskolai Kara közösen rende­zett egy kiállítást „Épített örök­ségünk” címmel az Akol rendez­vényteremben. A tárlaton az építészeti tervdo­kumentációkon túl grafikák és akvarellek is kiállításra kerül­tek, amelyek az építészhallga­Terény község népi építészetének apró csodáiról nyílt tárlat egy közelmúltban elvégzett felmérés alapján a köz- tók felmérő táborában születtek, ségben található Akol galériában. A tárlatot dr. Varga Kálmán, a Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók! TeL: 32/521-248. Juhász Anita Telefon: (32) 416-455 www.nogradmegyeihiriap.hu etnai: nmediaszeric@axels.hu www.vitagga7riasag.hu www.mindmegette.hu www.kiskegyed.hu www.automotor.hu www^slronethu ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ MEDIAPARTNERUNK: FM radio 100.-4 Magyar, lengyel két jó barát... Kelecsényi Krisztina Hollókő . A közelmúltban írt alá Szabó Csaba, Hollókő polgármestere és RembiszZdzislaw, a lengyelországi Zgierz járás polgármestere egy együttműködési és partnerszerződést a magyar település és lengyel testvértérsége között. A szerződés aláírására a Kelet-Len- gyelországban található Zgierz járás legna­gyobb eseményén, az aratási ünnepségen került sor. Elhatározták, hogy továbbfejlesz­tik egymás történelmének, kultúrájának és mai eredményeinek megismerésén alapuló együttműködést, a tapasztalatok és informá­ciók cseréjét. Segítik a kultúra, sport, turisz­tika, oktatási intézmények, társadalmi szer­vezetek, egyesületek és gazdasági tevékeny­séget végző alanyok között folytatott együtt­működések kialakítását. Támogatják ezen kívül a diákcsoportok cseréjét, illetve közös események, találkozások, konferenciák szervezését, amelyekben mindkét térség la­kói részt vesznek. A két település célja, hogy közös erővel adjanak be kulturális és testvértelepülési pályázatokat. A hollókői küldöttséget a szerződés meg­kötése után fogadta Lodzban Tadeusz Kaczor, Lengyelország magyarországi konzulja, aki megkérte őket, hogy segítsenek megerősíte­ni a magyar-lengyel barátságot. A ködfoltok fel­oszlása után szép, derűs idő lesz. KATTINTSON RA! Országos siker BáaugfMWUL Ramposek Ger­gely, a Rózsavölgyi Márk Művé­szeti Iskola 13 éves növendéke második legjobbként jutott be a hét végén, Zalaegerszegen meg­rendezendő 10. országos Lubik Imre trombitaversenyre. A te­hetséges fiú felkészítő tanára Tóth Miklós. Gépjárműcsere Számaiéra. Megközelítőleg hat­millió forintot nyert a település önkormányzata a Nógrád Me­gyei Területfejlesztési Tanács pályázati kiírásán. A támogatás felhasználásával lecserélik a fa­lugondnoki gépjárművet. Amerikában így csinálják SatgÓtajM Hogyan segíti a fiata­lok társadalmi beilleszkedési za­varainak leküzdését az amerikai minta? Erre ad választ az a szak­mai konferencia, amit november 12-én szombaton rendeznek meg a Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthonban. A kilenc órakor kezdődő tanácskozás ke­retében szó lesz a modell ma­gyarországi alkalmazásáról. Kiváló asszonykórus Szántéra. Nagy sikerrel sze­repelt a szalmatercsi asszonykó­rus a nyugdíjasok közelmúlt­ban, Budapesten zajló „sereg­szemléjén”: fellépésük annyira meggyőző volt, hogy kiváló mi­nősítésben részesültek. Terítéken a méhegészség SágbUrjfe. Méhegészségügyi ta­nácskozást rendez november 5- én szombaton, a volt népjóléti központban a Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület. A szakma háromévente foglalkozik konferencia keretében ezzel a fontos témával, a salgótarjáni rendezvényen Bross Péter, az Or­szágos Magyar Méhészegyesület elnöke, dr. Cserényi Péter, mé­hész-állatorvos, a szlovákiai Lud­vig Gál, valamint Imre Sándor, a Nógrád Megyei Állategészség­ügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állo­más helyettes igazgatója is el­mondja az időszerű tudnivalókat LOTTÓNYEREMÉNYEK Ötöslottó A 44. játékhéten öttalálatos nem volt. A 4-esekre 1 233 572, a hármasokra 13 737, a kette­sekre 900 forintot fizetnek. Hatoslottó Hatos és 5+1 találatos szel­vény ezen a játékhéten nem volt. Az ötösökre 458 699, a né­gyesekre 6230, a hármasokra pedig 1120 forintot fizetnek. Emlékké váltak Valahogy lassúbb lett az élet az elmúlt négy napban. Mindenre maradt idő, amit egy átlagos hét végén kisebb-nagyobb sietséggel kell elvégezni, ha másért nem, hát azért, hogy pihenésre is jusson egy kis idő... Most azonban minden más volt! Négy este már bőven elegendő lehetett arra, hogy vala­mennyi elhunyt családtag és barát sírját végiglátogassuk, s akár az ország má­sik részébe is elutazzunk sírt gondoz­ni, rokonnal találkozni, gyertyát gyújtani, egy imát elmondani, merthogy egy ennyire hosszú hét vége már erre is elegendő... Tegnap este ellobbant a gyertyák lángja, ahogyan elmúltak emlékké válva mindazok, akik a sír­hantok alatt pihennek. A lassúbb élet is vissza­tér a régi kerékvágásba - de vajon jó ez így? ünnepe 977121590100005255

Next

/
Oldalképek
Tartalom