Nógrád Megyei Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 255-279. szám)

2005-11-02 / 255. szám

Nógrád Megyei Hírlap - Almanach 2005- ErdŐTARCSA Beosztó gazdálkodás tudatos jövőkeresés MÉSZÁROS LÁSZLÓ Alpolgármester: NAGY ATTILÁNÉ Jegyző: GAZSÓ ÁRPÁD Cigány kisebbségi szószóló: PUSUMA PÁL Községháza: 2177 Erdőtarcsa, Iskola u. 1. Telefon: 32/478-009 Fax: 32/478-009 E-mail: hivatal@faluház-Erdőtarcsa.hu. köznethu Ügyfélfogadási idő: Hétfő-péntek 8.00-16.00 óra Kedd 13.00-16.00 óra Szerda 8.00-16.00 óra Lakosság száma: 665 fő 0-14 éves 122 fő 15-18 éves 29 fő 19-60 éves 382 fő 60 év feletti 132 fő Vállalkozások száma: 21 Helyi adók: Gépjárműadó 1200 Ft/100 kg Iparűzési adó 2% Intézmények: Orvosi rendelő Erdőtarcsa, Iskola u. 1. Gyógyszertár Kalló, Kossuth L. út 43., telefon: 32/477-008 Szórakozóhely Faluház, Falujárók útja 5. MÉSZÁROS LÁSZLÓ polgármester sze­rint mindent nem tudtak megvalósí­tani abból, amit a ciklus elején elha­tároztak, s a prog­ramjukban leírtakat sem valósí­tották meg hiánytalanul. Ez egy­részt a gazdasági körülmények alakulása miatt, másrészt a min­dennapi élet által rájuk kénysze- rített feladatok miatt nem történt meg. A teljesítés elmaradásában az is közrejátszott, hogy itt is, ugyanúgy mint a többi önkor­mányzatnál, úgy érzik, hogy ke­vesebb pénzből gazdálkodhat­nak. Az emberek igényei nőnek, s a négyéves ciklusok során esze­rint befolyásolják a testület gon­dolatmenetét A testületnek azon­ban felelősen kell számításokat végezni, hogy a lakosság által fel­vetett igényeket hogyan csopor­tosítsa, melyek lehetnek a végre­hajtandó feladatok ezek közül. A mindennapi élet az erdőtarcsai elképzeléseket kis mértékben, de megváltoztatta. Panaszra sincs okuk, mert az el­tervezett nagy dolgaik megvaló­sultak. A közterületek karban­tartása évente jelentős összeget, egy műemlék épület ugyancsak nagy erőfeszítéseket követel az önkormányzattól. Vízrendezést végeztek a település utcáiban, a faluház karbantartására is sike­rül évente valamennyi pénzt for­dítani. A bevezető út még rossz állapotban van, de kaptak bizta­tást a közútkezelőtől, hogy még az idén megpróbálják rendezni. Ők anyagilag is készek ehhez hozzájárulni. ígéretes elképze­lés a szélenergia felhasználása, ami kecsegtetőnek tűnik velük együtt három település számára. Ezt tanulmányozni részt vettek egy külföldi tanulmányúton, ahol megtekinthettek egy ilyen szélerőműparkot. Ha a szél­erőműpark létesítéséhez szük­séges körülmények kedvezőek lesznek, belevágnak ők is. Lé­nyeges számukra, hogy nem hi­ányos a költségvetésük. Pénz azonban nem jut mindenre. Pe­dig még megvalósításra vár a szennyvíz elvezetése, a csator­názás, vagy biológiai kezelése. Eddigi kezdeményezéseik siker­telenek voltak, pedig pénzt is fektettek bele. Abban remétíy- kednek, hogy találnak rá megol­dást, esetleg magánszemély ré­vén is. A falu lelkiállapota változó. Szociális segély fizetésekor az emberek vidámabbak. A polgár- mester szerint a településen nem követelőző emberek lak­nak. Ami jár nekik, azt kérik, sőt követelik, s az önkormány­zatnak ezt kötelessége megadni, de a szétosztás mennyiségén nincs konfliktus. Beruházásra ugyan nem jut elegendő pénz, de az alapvető feladataikat el tudjuk végezni. ARCOK A KEPVISELO-TESTULETBOL Györki lászlóné tagja a szlovák kisebbségi önkormány­zatnak. Szívesen vesz részt a különféle rendezvények szervezésében, ami segít enyhíteni a férje elvesztése mi­atti bánatát Nemrégiben emlékezetes ünnepséget rendez­tek az evangélikusok, templomuk szentelése alkalmá­ból, a szabadtéri színpadon pedig kultúrműsort rendez­tek. A faluban nagyon kevesen vannak az evangélikus hi­ten, de jól megférnek a katolikusokkal. Havonta rendszeresen találkoz­nak, s természetesen a különféle ünnepek alkalmából. A polgármesteri hivatal, a települési önkormányzat támogatja törekvéseiket A helybeli születésű asszony két éve már naponta a fővárosba jár dolgozni, ahol be­tanított munkát végez egy üzemben. Minimálbérért, de ez is nagyon jó, mert minden fBlér kell, hiszen egyik lánya még vele él. Bartók jánosné a kezdetektől képviselő, csípősen jegy­zi meg, hogy ennyi idő közszolgálat után a települési kép­viselők is kaphatnának valamilyen kedvezményt a nyug­díjhoz, akárcsak az országgyűlésiek. Férjével két lányt bo­csátottak szárnyra, ők ketten pedig naponta utaznak be­tanított munkára a fővárosba. A települési képviselő-tes­tület tagja, de részese a kisebbséginek is. Mint mondja, szerencsére már nincsenek vallási villongások. Még nagyobb béke ho­nolna a faluban, ha nem lenne egy-két olyan család, aki szabályosan ter­rorizálja a falut Nem tudnak mit kezdeni velük. Akadnak még házasu­lok is, ám csak egy gyereket vállalnak. Vannak családok, ahol hat-hét gye­rek is van, ebből élnek. A testület jól együttműködik, odafentről azonban többet kellene segíteni. Sok pénz kellene a csatornázásra és hogy ne sza­porodjanak az illegális szemétlerakók. szALATNAi Mihály mesterember, azt mondja bevándorló a faluban. Három évtizede él itt, s ha valaki nem ismeri - mondja - vagy letagadja, vagy nem mond igazat Vál­lalkozó volt, de a kevés munka miatt biztonsági őrnek állt Az emberek véleményét, kritikáját mindig tolmácsolja a testületnek. Rosszkedvűen említi, hogy a szennyvíz elve­zetését egyedül aligha tudják megoldani, mert kicsi a te­lepülés. A faluba vezető utakat viszont sürgető lenne megjavítani, ami viszont a közútkezelő dolga lenne. Velük azonban még nem tudtak egyez­ségre jutni ebben. Szorgalmas, békés emberek laknak itt, s mivel néhány család elköltözött a faluból egyelőre nyugodtabb a légkör. A korosodó fa­luban kevés a fiatal, akiket nehéz megmozdítani. Próbált asztaliteniszt szervezni, egyszer jöttek, de másodszor már nem. Hiányzik az összetar­tó erő és a szeretet és a lélek. Tóbiás gyuláné Erdőkürtről negyedszázada ide jött férj­hez. Inkább érzi már magát tarosainak, mint kürtinek. Tagja a szlovák kisebbségi önkormányzatnak. Igyekszik hasznossá tenni magát és azt teszi, amivel megbízzák. Nincs könnyű helyzetben, hiszen férje leszázalékolt be­teg. Ő naponta jár Budapestre dolgozni három műszak­ban. A munka tiszta, de fárasztó, azonban örül a lehető­ségnek. Mindebben szerencse, hogy a fia és a nagyobbik lánya is dolgoz­hat A fiú informatikus mérnök, a lány a kereskedelemben helyezkedett el. A gyerekáldás nagyon gyér, s a felnövő fiatalok is inkább a városba mennek. A munkanélküliség nyomasztó gond. Az ő korosztályát már ke­vés helyen alkalmazzák. Jó lenne, ha legalább a gyerekeinek lehetne biz­tonságosabb életük majd az Európai Unióban. Civil szervezetek: Szabadidős társaság Elnök: Vajzer Csabáné Jeles napok: Augusztus 1., falunap November 1., búcsú Nevezetességek, érdekességek: Fenyőgyűjtemény MTA-alkotóház Felekezetek: t Római katolikus Evangélikus A falu mindenese nagy attiláné jól felkészült, tapasztalt közéleti alakja a fa­lunak. Foglalkozása szerint az óvoda élelmezésvezetője. Tisztán látja a helyzetüket, nincs elegendő gyermek, csök­ken az állami normatíva összege. Az önkormányzat meg­fontoltan döntött az iskolai alsó tagozat és az óvoda egy épületben történő összevonásáról, így elviselhetőbbek a közös költségek. Fejlődésre, fejlesztésre roppant kicsik a lehetőségek és évente csak egy-egy feladat megoldását tervezhetik, ket­tőre már nincs pénz. Az uniós szabályok előírják a korszerű játékeszkö­zök beszerzését, ám de egyelőre ezekről csak álmodhatnak. Megnehe­zültek a pályázatok is az önerő állandóan emelkedő összege miatt Tart a falu sorvadásától, hiszen a középkorosztály alól kicsúszott a megélhe­tés szőnyege. Örömére szolgál viszont a három középiskolás leánya, akik jól tanulnak, s reméli, hogy elérik céljaikat. merész aranka a szlovák kisebbségi önkormányzat el­nöke. Tartják a kapcsolatot a Nógrád, Heves megyei köz­ponttal. Tevékeny résztvevői a szlovákok közös megmoz­dulásainak. Az evangélikus hitélet gyakorlását szolgáló kis kápolnából nemrégiben felszentelt kis templom lett. A bensőséges vallási ünnepen részt vett dr. Szebik Imre evangélikus püspök és számos más vallási tisztségvise­lő. Amennyire tudják, támogatják az óvodát és az iskolát is, a gyerekek pedig műsorral kedveskednek nekik. Az elnök a nyugdíjasklubnak is ve­zetője, az evangélikus egyháznál pedig gondnok. A kis templom felújí­tását ő vezényelte végig. A falu katolikusai is segítik ŐL Sóhajtva jegyzi meg, hogy sok minden kellene a faluban, de leginkább az, hogy minden ember tartsa be az együttélés szabályait MARKÓ RÓBERTNÉ vállalkozó postás, neki van a legtöbb információja a faluban zajló életről. Két középisko­lás lánya és férje ellátása mellett nyakig merül a közéletben. A közép- korosztálynak korábban szervezett szabadidős társaság elerőtlenedett ezért a helybeli plébános ösztönzésére olyan klu­bot szerveztek a gyerekek számára, ahová minden második pénteken 14 éves korig járhatnak a fia­talok. Olyan dolgokról beszélgetnek játékosan, ami rá­vezeti a gyerekeket, hogy mi is az érték az életben. Csoportokban folyik a munka, s a gyerekek figyel­mének jobb lekötése érdekében különféle verse­nyeket tartanak. Az értelemre és az érzelemre akarnak hatást gyakorolni. Már a harmadik foglal­kozásra készülnek. A polgármesteri hivatal támo­gatja a fiatalokat, akik a szerződés szerint ezt éven­te 12 előadással viszonozzák. A tapasztalat szerint azok a szülők, akik bátorítják a gyerekeket, azok jobban jönnek. A képviselő-testületben első alka­lommal tevékenykedik. Régebben jobban összetar­tottak az emberek - jegyzi meg - az elszegénye­dés is bűnös ebben. Némely ember irigykedik arra, aki szorgalma­sabb és jobban halad. Jó, hogy van egy összetartó közösségi mag, amelynek tagjai nem pénzért, ha­nem önzetlenül próbálnak tenni valamit, hogy ki­csit jobban fejlődjön ez a falu. fehér Nándor három gyermek édesapja, családjával hosszú évek után, tavaly sikerült építkezniük. Munkanél­küli lett, pedig végigjárta az építőipari kálváriát Most dolgozik, ami azért fontos, mert a gyerekeknek enni kell, a kölcsönt fizetni kell. Nem lehet betegeskedni. Az ember akkor él, ha dolgozik, ha nem, akkor vége. Legjobb tudá­sával igyekszik szolgáim a falut Korábban a sportkérdé­sekkel foglalkozott, de manapság nincs sportélet a faluban. A labdarú­gópályát ugyan még helyre lehetne hozni, de az öltöző kialakítása nem menne. A szabadidő-társaságban alapító tag. Egyre több az idegen, mert nemcsak elmennek, de költöznek is a faluba. A faluházban van egy kis tornaterem, de csak télen használják jobbára. Amikor megválasztották képviselőnek és elkészítették a szabadtéri színpadot, megesküdött az épí­tőknek, hogy amíg képviselő lesz addig ott egy sportcsarnok lesz. Úgy tűnik sokáig kell még szolgálnia a testületben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom